EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2012

УДК 658.512

 

О. М. Гончарова,

к.е.н., асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ  ЯК СПОСІБ підвищення ефективності УПРАВЛІННЯ

 

BUSINESS PROCESS REENGINEERING AS THE WAY OF MANAGEMENT EFFICIENCY GROWING

 

Розглянуто процесний підхід до управління підприємствами, розкрито методики процесного підходу, проаналізовано основні напрямки покращення бізнес-процесів, визначено вимоги для проведення реінжинірингу бізнес-процесів в сучасних умовах.

 

The process approach of the company management is researched, the methods of process management are showed, the main ways of business process improving are analyzed, the requirements to business process reengineering implementation in modern conditions are defined.

 

Ключові слова: бізнес-процес, бенчмаркінг, реінжиніринг, методика швидкого аналізу рішення, перепроектування процесу.

 

Key words: business process, benchmarking, reengineering, fast analyze solution technology, process redesigning.

 

 

Вступ

В ринкових умовах, де постійні лише зміни, існує гостра постійна необхідність в нових інструментах і методах, які здатні допомогти підприємствам стати більш ефективними. Постійно зростаюча конкуренція ініціює потребу суб’єктів ринку наздогнати інших і стати першими поки не пізно, а для цього потрібні механізми, які можуть спростити дуже складні речі. Як видно з досвіду, найбільш успішними є ті зміни, які відбуваються в критичні моменти, тобто чим більша реальна небезпека кризи чи банкрутства, тим більша ймовірність успіху, оскільки в останньому випадку стимулюється ініціатива та активне впровадження змін на підприємстві, створення абсолютно нових та більше ефективних бізнес-процесів.

 

Постановка проблеми в загальному вигляді

Сучасні світові тенденції свідчать про все більшу актуальність вдосконалення управління організаціями, пошук нових методик покращення управлінських процесів. В сучасних умовах найновішою концепцією в управлінні є реінжиніринг бізнес-процесів, який активно витісняє всі інші підходи. Саме завдяки реінжинірингу бізнес-процесів суб’єкти господарювання можуть перемогти в сучасних умовах боротьби не лише з конкурентами, а й з кризовими явищами, які все частіше мають місце в сучасних умовах. Реінжиніринг бізнес-процесів визнається найбільш радикальним управлінським підходом, і в той же час він може використовуватись як в умовах кризи, так і в умовах успішної діяльності, щоб надати конкурентні переваги.

 

Аналіз досліджень та публікацій

Проблемам процесного підходу до управління, зокрема реінжинірингу бізнес-процесів присвячено дослідження таких зарубіжних авторів, як Джеймс Харрінгтон, Майк Ротер, Джон Шук, Майк Робсон, Філіп Уллах, Майк Хамерсон Чампі та ін., на теренах СНД цим проблемам присвячено роботи таких авторів, як В.Мединський, С.Ільдеменов, В.Елиферов, В.Репін та ін.

Джеймс Харрінгтон [4] досліджував процеси та управління ними на різних етапах, зокрема ідентифікації, адміністрування, документування та отримання зворотного аналізу впроваджених змін. Майк Ротер та Джон Шук [8] зосереджували увагу на ідентифікації бізнес-процесів та їх аналізі, точній побудові та документальному оформленні. Майк Робсон та Філіп Уллах [5] зосереджувались на практичних аспектах впровадження реінжинірингу бізнес-процесів, а також його вплив на кадрову політику, оскільки він часто призводить до скорочення робочих місць. В.Мединський та С.Ільдеменов [1] досліджували реінжиніринг бізнес-процесів в сучасних умовах розвитку російських підприємств, яким притаманні постійні кризові явища. В.Елиферов та В.Репин [7] висвітлюють аспекти впровадження методики реінжинірингу бізнес-процесів, побудові системи процесів, що охоплюють найважливіші аспекти управління, зокрема виробничого та адміністративного характеру.

 

Виділення невирішених частин

Незважаючи на значну кількість наукових праць, існує необхідність подальшого дослідження покращення процесів управління, реінжиніринг бізнес-процесів, а також визначення особливостей та тенденцій їх впровадження на вітчизняних теренах, оскільки специфіка проведення цих процесів в українських умовах значно відрізняється від зарубіжної практики і потребує окремого дослідження можливостей використання досвіду розвинутих країн, що є надзвичайно актуальним в сучасних умовах активного долучення країн до глобалізаційних процесів.

 

Постановка завдання

Метою статті є спроба розглянути та проаналізувати методики покращення бізнес-процесів, зокрема, реінжиніринг бізнес-процесів підприємств в сучасних умовах, визначити проблеми та оцінити наслідки впровадження процесного підходу для суб’єктів господарювання.

 

Основний розділ

Створення систем ефективного управління організаціями досить різноманітного характеру та сфери діяльності – одна із проблем, що постає перед сучасним менеджментом. Універсального алгоритму для створення таких систем управління не існує, однак можлива розробка загальних принципів побудови систем управління бізнесом. Серед найбільш передових методів побудови систем ефективного управління найпопулярніший так званий процесний підхід до управління, який полягає у виділенні в межах організації цілої мережі процесів та управлінні ними для досягнення ефективності діяльності організації.

Концепція покращення бізнес-процесів ґрунтується на чотирьох підходах:

1. Методика швидкого аналізу рішення (FAST).

2. Бенчмаркінг процесу.

3. Перепроектування процесу.

4. Реінжиніринг процесу.

Методика швидкого аналізу рішення ґрунтується на способі покращення, вперше використаним компанією ІВМ в середині 80-х. В 90-х роках цей підхід був удосконалений компанією Дженерал Електрик. Методика швидкого аналізу рішення – проривний підхід, який концентрує увагу групи на певному процесі в ході одно- дводенної наради для визначення способів, якими група може покращити цей процес впродовж наступних 90 днів. Перед закінченням наради керівництво погоджує або відхиляє запропоновані покращення. Методика швидкого аналізу рішення може застосовуватись до заходів будь-якого рівня, починаючи з основних процесів і закінчуючи рівнем заходів. FAST-підхід  до покращення бізнес-процесів зосереджується на одно- чи дводенній зустрічі, в ході якої визначаються причини проблеми та заходи, які не додають цінності в бізнес-процесі. Типовими покращеннями при застосуванні FAST-підходу є зниження витрат, тривалості циклу та рівня помилок на 5-15% за тримісячний період. [2]

Бенчмаркінг процесу – систематичний метод визначення, усвідомлення та творчого розвитку товарів, проектів, послуг, обладнання, процесів та процедур (встановлених принципів) більш високої якості для покращення поточної  діяльності організації через вивчення того, як різні організації виконують однакові чи схожі операції. Зазвичай, бенчмаркінг знижує витрати, тривалість циклу та кількість помилок на 20-50%. При реалізації типового проекту бенчмаркінга процеса розробка найбільш вигідного, націленого на майбутнє рішення, займає від 4-х до 6-ти місяців. При бенчмаркінгу бізнес-процесів ключові процеси ідентифікуються, осмислюються і порівнюються з кращими еквівалентними процесами для визначення небажаних відхилень. Як правило, ґрунтуючись на порівняльному аналізі, визначають декілька компаній, які функціонують краще, ніж компанія, що проводить дослідження. Після чого, команда, яка проводить бенчмаркінг, оцінює процеси іншої компанії для того, щоб з’ясувати, чому вони функціонують краще, ніж процеси організації, яка проводить дослідження. В результаті використовуються дані результати  для розробки і впровадження покращених процесів, які поєднують в собі риси процесів «еталонних» компаній і при цьому часто створюють процеси, які виявляються кращими, ніж будь-який із досліджуваних ними раніше.

Підхід до перепроектування процесу концентрує зусилля на вдосконаленні існуючого процесу. Перепроектування як правило використовується для тих процесів, які досить успішні в даний момент. Такий підхід використовується в тому випадку, якщо покращення показників діяльності на 30-60% (як правило до таких результатів призводить перепроектування) дозволить компанії отримати конкурентні переваги. [5]

Реінжиніринг бізнес-процесів – найбільш радикальний із всіх чотирьох підходів до покращення бізнес-процесів. Його також часто називають інновацією процесу, оскільки його успіх в основному ґрунтується на інноваціях та творчих здібностях команди по покращенню процесу. Такий підхід забезпечує новий погляд на цілі процесу і повністю ігнорує існуючий процес і структуру організації. Все починається з чистого листка паперу так само, якби ви тільки почали розробляти цей процес. Реінжиніринг БП, якщо його проводити правильно, знижує витрати та тривалість циклу на 60-90% і рівень помилок на 40-70%. Даний підхід використовується в тих випадках, коли процес на теперішній момент настільки застарілий, що не варто навіть намагатись його зберегти або поліпшувати. Команда по покращенню процесу ніби відходить назад і оглядає процес свіжим оком, ставлячи перед собою питання, як би спланували цей процес, якби не було жодних обмежень. Підхід використовує можливості , які надаються доступними інструментами процесу, включаючи самі останні досягнення в сфері механізації, автоматизації та інформаційних технологій і одночасно покращують ці інструменти. Часто цей процес стимулює команду по покращенню процесу до розробки принципово нового проекту процесу, який стає справжнім проривом. [4]

Перед сучасними вітчизняними підприємствами все актуальнішою постає проблема зростання ефективності управління. Однією з ключових проблем є домінування функціонального управління в організаціях, що викликає багато складнощів. Функціональні підрозділи та відділи прямо не зацікавлені в загальних результатах, оскільки системи оцінки їх діяльності (це загалом характерно для вітчизняних підприємств) відірвані від результативності компанії в цілому. Існує постійна конкуренція між відділами та підрозділами, що є результатом бажання кожної з них бути домінуючими. З практики ми бачимо постійні конфлікти між працівниками бухгалтерії, планово-економічного та фінансового відділів, збуту та виробництва, і т.п. У функціонально-орієнтованих структурах надзвичайно ускладнений обмін інформацією, вважається нормою передавати інформацію нагору функціональному керівнику, щоб він передав її іншому функціональному керівнику, а той уже безпосередньо виконавцю. Для чого ускладнювати цей процес замість того, щоб безпосередньо передати її виконавцю? А все це домінанта колишнього радянського способу ведення процесу управління:  «жодна інформація не повинна проходити без мене і моєї участі, я ж керівник і повинен сам всім відати». В результаті втрачається час, який такий безцінний в ринкових умовах, коли ти не встигнеш – встигнуть конкуренти, і  час втрачено. В результаті керівники «варяться» у своїх функціях, забуваючи про цілі і завдання підприємства. Наразі, руйнівні наслідки такого управління особливо відчутні в сучасних умовах кризи. Разом з тим, реальна робота не залежить від передачі інформації через одного керівника до іншого, а через нього в свою чергу до виконавця. Весь цей процес абсолютно незмінний при прямому пересиланні інформації до отримувача, хіба що витрачається набагато більше часу і втрачаються можливості для підприємства. Все це складає певний процес, який доведено до автоматизму, але просто не усвідомлено його механічність. В більшості випадків певна робота являє собою певний процес, який складає набір певних дій, якими ніхто не управляє і за які ніхто не відповідає. Все це складає бізнес-процес – потік роботи, яка проходить від одного фахівця до іншого, або від одного підрозділу до іншого. Як правило не існує стандартного переліку бізнес-процесів, кожне підприємство повинне розробляти свій перелік основних бізнес-процесів, що сприятимуть більш глибокому розумінню своєї ситуації, коли вона описується в термінах бізнес-процесів.

Бізнес-процеси можна розбити на підпроцеси, які можна описати більш детально. Принципово тут важливо те, що відбувається опис процесів роботи по крокам – від одного фахівця до іншого. Стиль опису бізнес-процесу не має принципового значення, адже визначається конкретною організацією та існуючою ситуацією, за умови, що описані бізнес-процеси являють собою повні та цілісні потоки роботи, і жоден етап не пропущений. Це стосується і під процесів, на які розбиваються великі бізнес-процеси. Єдиною метою бізнес-процесів є задоволення потреб клієнтів – отримувачів проміжного та кінцевого продукту, серед них як кінцеві споживачі, так і проміжні.

Якщо описати споживачів з точки зору бізнес-процесу, то вони можуть бути:

- первинні (ті, що отримують первинний вихід);

- вторинні споживачі (ті, що знаходяться поза даним бізнес-процесом і отримують воринний вихід);

- непрямі (ті, хто отримує не первинний вихід, але є в ланцюжку бізнес-процесу наступними);

- зовнішні (тобто підприємства, які отримують вихід процесу (дистриб’ютори, агенти, роздрібні продавці, а також організації, які є посередниками);

- зовнішні непрямі споживачі (всі інші). [3]

Значні потенційні переваги управління бізнес-процесами полягають в тому, що робота стає більш ефективною, оскільки відбувається перехід продукту бізнес-процесу від одного спеціаліста до іншого з меншою кількістю помилок та затримок, відповідно, вимоги клієнта задовольняються з першого разу і вчасно, що не характерно для функціональних оргструктур.  Багато ключових проблем на підприємствах мають міжфункціональну природу, тому концепція бізнес-процесів може бути використана на міжфункціональному рівні.

Самий головний аспект побудови бізнес-процесів – це використовувати бізнес-процеси для ключових проблем, над якими будуть працювати як функціональні, так і між функціональні групи, робити бізнес-процеси з різним ступенем формалізації, щоб урізноманітнити сферу їх використання. Задля цього на підприємствах слід впроваджувати реінжиніринг бізнес-процесів.

Реінжиніринг – це радикальна перебудова (перепроектування) бізнес-процесів підприємства для отримання суттєвих ефектів в зниженні вартості, підвищення якості і зростання обсягів продажів продукції  та послуг.

Бізнес-процес – це сукупність етапів робіт, які починаються з одного або декількох початкових кроків (входів) і завершуються створенням продукції або послуги (виходів), потрібної клієнтам, як внутрішнім, так і зовнішнім.

В той час як класичні організаційні структури (лінійна, функціональна, лінійно-функціональна та інші) відображають ступінь управління та координації в організаціях, бізнес-процеси відображають динамічну картину того, як підприємство створює продукт (послугу). Бізнес-процес «розробка продукту» включає в себе всі роботи від вимог до продукту до створення самого продукту. Процесна орієнтація дозволяє виділити такі характеристики, як вартість процесу, тривалість процесу, вхід (початковий етап) та вихід (кінцевий результат) процесу.

До основних умов проведення реінжинірингу окрім процесної орієнтації належать амбіційні цілі (не лише вийти з кризового стану, але й стати в майбутньому лідером галузі), відмова від усталених правил ведення бізнесу (що досить складно дається вітчизняним компаніям), і нарешті удосконалення бізнес-процесів за рахунок використання сучасних інформаційних технологій.

Для того, щоб реінжиніринг досяг цих цілей, необхідно також забезпечити гідну мотивацію системи заохочень вищої ланки управління, оскільки без впевненості керівництва у необхідності перебудови підприємства неможливо досягти кінцевого результату реінжинірингу – прориву в його роботі. Всі відповідальні за реінжиніринг працівники повинні бути наділені відповідними повноваженнями, інакше вони будуть відштовхнуті  середньою ланкою управління, яка буде виконувати поточні функції. Робота по реінжинірингу повинна широко висвітлюватись всередині підприємства, що забезпечить розуміння всіма працівниками змін, які відбуваються, в протилежному випадку це спричинить до недовіри та непокори виконавців і спротив працівників.

Реінжиніринг та його найскоріше ефективне проведення вимагають створення окремого бюджету (мінімально необхідного), без якого початок і проведення всього комплексу робіт неможливе. Як демонструє практика, для реалізації наміченої програми необхідно важливо чітко визначити та розподілити ролі, обов’язки та відповідальність кожного учасника для забезпечення реалізації цілей програми. В ході реалізації робіт з реінжинірингу слід чітко виділяти досягнуті в ході робіт результати.

Безумовно реалізація робіт з реінжинірингу вимагає відповідної методичної та інструментальної підтримки, які як правило забезпечують консалтингові компанії. В ході розгортання програми реінжинірингу слід чітко розрізняти заходи, які покращують бізнес, та заходи, що складають процес реінжинірингу та докорінно змінюють бізнес. На відміну від традиційного процесу покращення в якості початкової точки беруть не існуючий процес, а «чистий листок», тобто відбувається проектування нового процесу.  Якщо покращення відбуваються знизу-вгору, то реінжиніринг навпаки – згори вниз. Реінжиніринг охоплює всі сфери діяльності підприємства, а не лише «вузькі місця» окремих поліпшуючих заходів.

До факторів, що сприяють успішній реалізації реінжинірингу, слід віднести, пер за все, готовність керівництва до змін, розуміння та віру в кінцевий результат, розумну оцінку ризиків, з якими пов’язана реалізація програми. При наявності готовності з боку керівництва доцільно наділити відповідними повноваженнями персонал, що займається реалізацією програми, та чітко визначити роль і обов’язки кожного. Для підтримання темпу проведення програми важливо передбачити необхідний бюджет для реалізації перш за все пріоритетних цілей та моніторинг результатів реалізації програми реінжинірингу. Нарешті, дана програма повинна підтримуватись відповідною технологією, методичним забезпеченням, відпрацьованим в ході реалізації подібних програм на інших підприємствах (як правило це методичне забезпечення напрацьоване у консалтингових компаній).

Практичний досвід реалізації програм реінжинірингу дозволяє виділити наступні негативні фактори, що призводять до значних втрат:

- спроба реалізовувати програми, не утискаючи при цьому нічиїх інтересів;

- призначення відповідальних за реалізацію програми, не наділених відповідними повноваженнями, в тому числі правом доповідати в ході реалізації програми;

- розтягнутість програми в часі (підприємства не можуть витримувати такий інтенсивний хід робіт більше року);

- вузькість, обмеженість поставлених завдань та їх нечітка орієнтація на досягнення певного ефекту;

- небажання особисто долучатись до процесу топ-менеджерів;

- відсутність концентрації та зосередження на бізнес-процесах та пошук втрат всередині структур та ін.[1]

З метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняні підприємства повинні активно використовувати процесний підхід, який вже давно довів свою ефективність в розвинених країнах. Український ринок перебуває  лише на початковому етапі розвитку цих процесів. Проте, варто більше уваги зосередити на покращенні бізнес-процесів, адже звичні для всіх організаційні структури управління дуже часто відстрочують розвиток компанії через недоліки в системі управління, зокрема, через втрату самого дорогого ресурсу сьогодення – часу, адже якщо втрачається час, то втрачаються і можливості.

 

Висновки

Результати проведених досліджень та світова практика доводять, що вітчизняні компанії будуть все активніше залучені в процеси реінжинірингу. Серед основних переваг такого підходу можна виділити простоту проведення оптимізації як самих процесів з точки зору їх організації, синхронізації та взаємоузгодженості, так і ресурсів, що споживаються процесами, особливо людських. При використанні процесно-орієнтованого підходу в управлінні сам процес стає розподіленим регулятором якості складових його процедур, будучи орієнтованим на реального ринкового клієнта. Виділення бізнес-процесів, їх аналіз та подальше покращення і вдосконалення – колосальний резерв для підвищення конкурентоспроможності компанії та ефективності діяльності.

 

Література

1. В.Г.Медынский, С.В.Ильдеменов «Реинжинринг инновационного предпринимательства» / Под ред. В.И.Ирикова. – М.:ЮНИТИ, 1999. – 414с.

2. Н.М. Абдикеев, Т.П. Данько, С.В. Ильдеменов, А.Д. Киселев. Реинжиниринг бизнес-процессов. Полный курс МВА. Учебник—2-е изд., испр.—М. : Эксмо, 2007.—592с.

3. Ойхман Е.Г., Попов Э. М. Реинжиниринг бизнеса: реинжиниринг организаций и информационные технологии. — М.: Финансы и статистика, 2005. — 333с.

4. Харрингтон Д. Оптимизация бизнес-процессов: документирование, анализ, управление, оптимизация. – СПб.: АЗБУКА БМикро. – 2002. – 314 с.

5. Robson M. The Journey to Excellence. Wantage: MRA International, 1986

6. Hammer M. and Champy J. Re-engineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. London: Nicholas Brealey Publishing, 1993

7. В.Г.Елиферов, В.В.Репин. Бизнес-процессы: регламентація и управление. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 219с.

8. Майк Ротер, Джон Шук. Учитесь видеть бизнес-процессы - Бруклин, Массачусетс, США.

Стаття надійшла до редакції 13.02.2012 р.