EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
Л. В. Коваль, А. М. Мазур

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.81

УДК: 658.155

Л. В. Коваль, А. М. Мазур

ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Анотація

У статті розглянуто зміст аналізу доходів та витрат розпорядників бюджетних коштів, етапи проведення аналізу. Визначено основні проблемні моменти здійснення аналізу та сформовано шляхи їх вирішення. Окреслено класифікація доходів та витрат від обмінних та необмінних операціях бюджетних установ, визначено інформаційну базу для проведення аналізу. Запропоновано напрями та показники для аналізу доходів та витрат з метою їх прогнозування та оцінки ефективності використання бюджетних ресурсів Наведено змістовне наповнення розділів звіту про фінансові результати (форма № 2-дс).
Особлива увага приділяється окресленню методів проведення аналізу доходів і витрат розпорядників бюджетних коштів. Розглянуто та описано 4 етапи проведення аналізу. Основним етапом аналізу є вивчення динаміки і структури доходів і витрат Визначено, що головним завданням аналізу є повне і своєчасне відображення фінансово-господарських операцій з використання бюджетних коштів та характеристика забезпеченості установи ними, повноти їх використання, а також організації такого використання, яка включає: своєчасність затвердження кошторису, дотримання режиму економії, надання установам бюджетних коштів своєчасно і за потребою. В умовах реформування бухгалтерського обліку в державному секторі та прийняття низки нових нормативно-правових актів виникає необхідність подальшого дослідження методологічних положень аналізу доходів і витрат розпорядниками бюджетних коштів.
Визначено, що для аналізу динаміки доходів і витрат визначається приріст значень показників відносно минулого періоду та відносно плану. З метою з’ясування статей доходів і витрат, які найбільше впливають на зміну їх обсягів, необхідно визначити ступінь впливу окремої статті на зміну загального обсягу.
Встановлено, що за результатами здійсненого аналізу можна, впливати на планування, контроль, формування та прийняття управлінських рішень з метою ефективного управління підприємством. Адже розробка методико-понятійного апарату аналізу доходів і витрат розпорядників бюджетних коштів дозволяє оцінити ефективність використання бюджетних ресурсів задля їх мінімізації та формування відповідних резервних фондів для розвитку їх діяльності.

Ключові слова: аналіз; доходи ; витрати; бюджетні установи; дефіцит; профіцит.

Література

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/2456-17 (дата звернення 22.09.2021)
2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»: наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0095-11(дата звернення 22.09.2021)
3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 «Доходи»: Наказ МФУ від 24.12.2010 № 1629. URL:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ z0089-11 (дата звернення 22.09.2021)
4. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 «Витрати»: наказ Міністерства фінансів України від 18.05.2012 №568. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0903-12 (дата звернення 22.09.2021)
5. Болюх М. А. Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ. навч. посібник. Київ : КНЕУ, 2008. С. 344.
6. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування» № 44 від 24.01.2012 р. URL http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0196-12 (дата звернення 21.09.2021).
7. Заросило А. П. Особливості аналізу доходів і витрат розпорядників бюджетних коштів. Збірник матеріалів Міжнародної наукової інтернет-конференції «Сучасні тенденції розвитку обліку, оподаткування, аналізу і аудиту». 2017. С. 204-205.

L. Koval, A. Mazur

FEATURES OF ANALYSIS OF REVENUE AND EXPENDITURE OF GOVERNORS OF BUDGET FUNDS

Summary

The article considers the content of the analysis of revenues and expenditures of budget managers, the stages of the analysis. The main problem points of the analysis are determined and the ways of their solution are formed. The classification of revenues and expenditures from exchange and non-exchange operations of budgetary institutions is outlined, the information base for analysis is determined. The directions and indicators for the analysis of incomes and expenses for the purpose of their forecasting and an estimation of efficiency of use of budgetary resources are offered. The substantial filling of sections of the report on financial results (the form № 2-ds) is resulted.
Particular attention is paid to outlining the methods of analysis of revenues and expenditures of budget managers. 4 stages of analysis are considered and described. The main stage of the analysis is to study the dynamics and structure of revenues and expenditures. It is determined that the main task of the analysis is full and timely reflection of financial and economic operations on the use of budget funds approval of the budget, compliance with the austerity regime, providing institutions with budget funds in a timely manner and as needed. In the context of accounting reform in the public sector and the adoption of a number of new regulations, there is a need for further study of the methodological provisions of the analysis of revenues and expenditures by managers of budget funds.
It is determined that for the analysis of dynamics of incomes and expenses the increase of values of indicators concerning the last period and concerning the plan is defined. In order to determine the items of income and expenses that have the greatest impact on the change in their volume, it is necessary to determine the degree of influence of a single item on the change in total.
It is established that the results of the analysis can influence the planning, control, formation and adoption of management decisions in order to effectively manage the enterprise. After all, the development of methodological and conceptual apparatus for the analysis of revenues and expenditures of budget managers allows us to assess the effectiveness of the use of budget resources to minimize them and the formation of appropriate reserve funds for the development of their activities.

Keywords: analysis; revenues. expenditures; budgetary institutions; deficit; surplus.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), “Budget Code of Ukraine”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/2456-17 (Accessed 22 September 2021).
2. Ministry of Finance of Ukraine (2010), Order “National Regulation (Standard) of Public Sector Accounting 101 “Presentation of Financial Statements”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0095-11 (Accessed 22 September 2021).
3. Ministry of Finance of Ukraine (2010), Order “National regulation (standard) of accounting in the public sector 124 “Revenues” available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ z0089-11 (Accessed 22 September 2021).
4. Ministry of Finance of Ukraine (2010), Order “National Regulation (Standard) of Public Sector Accounting 135 "Expenditures", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0903-12 (Accessed 22 September 2021).
5. Bolyukh, M.A. (2008), Analiz finansovo-hospodars’koyi diyal’nosti byudzhetnykh ustanov [Analysis of financial and economic activities of budgetary institutions], KNEU, Kyiv, Ukraine.
6. Ministry of Finance of Ukraine (2012), Order “On Approval of the Procedure for Compiling Budget Reporting by Managers and Recipients of Budget Funds, Reporting by Funds of Compulsory State Social and Pension Insurance” available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0196-12 (Accessed 22 September 2021).
7. Zarosilo, A.P. (2017), “Features of the analysis of incomes and expenses of managers of budgetary funds”, Suchasni tendentsiyi rozvytku obliku, opodatkuvannya, analizu i audytu. Zbirnyk materialiv Mizhnarodnoyi naukovoyi internet-konferentsiyi [Current trends in accounting, taxation, analysis and audit. Proceedings of the International Scientific Internet Conference], KNEU, Kyiv, Ukraine, pp. 204-205.

№ 10 2021

Дата публікації: 2021-10-28

Кількість переглядів: 6702

Відомості про авторів

Л. В. Коваль

к. е. н, доцент кафедри бухгалтерського обліку,Вінницький національний аграрний університет

L. Koval

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting,Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0003-3637-850X


А. М. Мазур

магістрант факультету обліку і аудитуВінницький національний аграрний університет

A. Mazur

Master's student of the Department of Accounting and Auditing,Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-7401-3136

Як цитувати статтю

Коваль Л. В., Мазур А. М. Особливості аналізу доходів та витрат розпорядників бюджетних коштів. Ефективна економіка. 2021. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9430 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.81

Koval, L. and Mazur, A. (2021), “Features of analysis of revenue and expenditure of governors of budget funds”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9430 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.81

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.