EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВІДНОСИНАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
Р. В. Яковенко, Л. М. Алексеєва, О. В. Павлова, С. А. Фрунза

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.84

УДК: 330.1:338.2:339.9

Р. В. Яковенко, Л. М. Алексеєва, О. В. Павлова, С. А. Фрунза

ТЕОРЕТИКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВІДНОСИНАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Анотація

У статті розкриваються різноманітні підходи щодо обґрунтування необхідності управління відносинами інтелектуальної власності (ІВ) сучасної України з урахуванням фактору посилення глобалізаційних тенденцій сучасного світу. Визначено специфіку та проблеми становлення сучасної української економіки, зокрема щодо відповідності сучасного українського суспільства вимогам еволюційного поступу в сфері застосування інтелектуального капіталу та становлення постіндустріальної економіки.
Наукова новизна статті полягає у тому, що визначаються економічні передумови необхідності власне державного регулювання проблем інтелектуальної власності в Україні.
Метою статті є визначення ролі інтелектуальної власності в економіці України, в тому числі й у царині посилення її експортних можливостей та підведення теоретико-економічного фундаменту під різні напрями державного впливу на неї.
Наведено заходи щодо регулювання інтелектуальної власності в різних економічних секторах, зокрема таких як: структура національного виробництва, рівень доходів населення, освіта і наука, промисловість, сфера купівлі-продажу товарів, зайнятість та міграція трудового потенціалу, сфера взаємодії капіталу та інтелектуальної власності, боротьба з пандемією COVID-19. Спрогнозовано наслідки їх застосування.
Визначено, що головною проблемою розвитку відносин інтелектуальної власності на основі застосування у виробничій сфері інтелектуального капіталу є низький рівень життя, що унеможливлює потребу самореалізації та саморозвитку громадянина сучасної України. Однією з характерних властивостей інтелектуальної власності в українській економіці є її неспроможність задоволення потреб саме осіб, що її створюють та формують. Це досягається за рахунок зловживань та маніпуляцій у сфері державного регулювання, монополізації економічного життя та наявності відносин експлуатації інтелектуального капіталу традиційним капіталом, дедалі потужнішим проникненням в суспільні відносини України суб’єктів іноземного впливу.
Подальші дослідження у цьому напрямку дадуть можливість конкретизувати важелі впливу та визначити послідовність застосування заходів управління інтелектуальною власністю по кожному з напрямів.

Ключові слова: інтелектуальна власність; управління; державне регулювання; інтелектуальний капітал; міжнародні економічні відносини.

Література

1. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку : монографія : У 2 т. Т. І / Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, Л. Л. Антонюк та ін. ; За заг. ред. Д. Г. Лук’яненка, А. М. Поручника. Київ : КНЕУ, 2006. 816 с.
2. Яковенко Р. В. Необхідність трансформації завдань державного регулювання в умовах сучасного стану економіки України. Агросвіт. 2019. № 8. С. 33–40. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.8.33.
3. Зайченко В. В. Рівень соціальної відповідальності інтернет-провайдерів міста Кропивницький. Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених 16 квітня 2021 р. Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2021. С. 95–99.
4. Дахно І. І. Світова економіка : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 264 с.
5. Дзарасов С. С. Политическая экономия. Москва : Политиздат, 1988. 432 с.
6. Чухно А. А. Економічна теорія : [у 2-х т.]. Київ : ДННУ АФУ, 2010. Т. 2. 628 с.
7. Жовтанецька О. О., Жовтанецький А. З. Інтелектуальна власність в умовах глобалізації. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2008. № 624 : Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і проблеми розвитку. С. 221–226.
8. Фесенко Н. С. Закордонний досвід забезпечення державою захисту інтелектуальної власності. Актуальні проблеми державного управління. 2016. № 2 (50). С. 179-183.
9. Невінчаний І. С. Світовий ринок об’єктів інтелектуальної власності. Вісник Дніпропетровського університету. Серія „Економіка”. 2009. Вип. 3(2). С. 178-184.
10. Піжук О. І. Особливості забезпечення конкурентних переваг підприємства в умовах глобалізації. Економічні перспективи підприємництва в Україні : зб. матеріалів Всеукраїнської інтернет-конференції, 27-28 жовтня 2016 р., м. Ірпінь. Т 1. Ірпінь : УДФСУ, 2016. С. 463–466.
11. Дєгтяр А. О., Гончаренко М. В. Зарубіжний досвід державного регулювання процесу комерціалізації інтелектуальної власності. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2013- 2/doc/4/01.pdf (дата звернення: 06.07.2020).
12. Державне регулювання економіки : підруч. / Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Київ : Атіка, Ельга-Н, 2000. 592 с.

R. Yakovenko, L. Alekseieva, O. Pavlova, S. Frunza

THEORETICAL AND ECONOMIC SUBSTANTIATION OF THE NEED TO MANAGE INTELLECTUAL PROPERTY RELATIONS IN THE FIELD OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

Summary

The article reveals various approaches to substantiate the need for management intellectual property (IP) relations of modern Ukraine, taking into account the factor of strengthening globalization trends of the modern world. The specifics and problems of the formation of the modern Ukrainian economy are determined, in particular, the compliance of modern Ukrainian society with the requirements of evolutionary progress in the field of intellectual capital and the formation of the post-industrial economy.
The scientific novelty of the article is that it determines the economic preconditions for the need for state regulation of intellectual property problems in Ukraine.
The purpose of the article is to determine the role of intellectual property in the economy of Ukraine, including in the field of strengthening its export opportunities and bringing the theoretical and economic foundation under various areas of state influence on it.
Measures to regulate intellectual property in various economic sectors, including such as: the structure of national production, income, education and science, industry, purchase and sale of goods, employment and labor migration, the interaction of capital and intellectual property, the combat against pandemic COVID-19. The consequences of their use are predicted.
It is determined that the main problem of development of intellectual property relations on the basis of application of intellectual capital in the production sphere is low standard of living, which makes impossible the need for self-realization and self-development of the citizen of modern Ukraine. One of the characteristic features of intellectual property in the Ukrainian economy is its inability to satisfy the needs of those who create and shape it. This is achieved through abuses and manipulations in the field of state regulation, monopolization of economic life and the existence of relations of exploitation of intellectual capital by traditional capital, the increasingly powerful penetration into public relations of Ukraine subjects of foreign influence.
Further research in this direction will provide an opportunity to specify the levers of influence and determine the sequence of application of measures of management of intellectual property in each of the areas.

Keywords: intellectual property; intellectual capital; management; state regulation; international economic relations.

References

1. Luk'ianenko, D.H. Poruchnyk, A.M. Antoniuk, L.L. and others (2006), Upravlinnia mizhnarodnoiu konkurentospromozhnistiu v umovakh hlobalizatsii ekonomichnoho rozvytku [Management of international competitiveness in the context of globalization of economic development], (Vols. 1-2), KNEU, Kyiv, Ukraine.
2. Yakovenko, R. (2019), “The need for transformation of the tasks of state regulation in the conditions of the current state of the economy of Ukraine”, Agrosvit, vol. 8, pp. 33–40. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.8.33.
3. Zajchenko, V.V. (2021), “The level of social responsibility of Internet providers in Kropyvnytskyi”, Napriamy ekonomichnoho zrostannia ta innovatsijnoho rozvytku pidpryiemstv [Directions of economic growth and innovative development of enterprises], Vseukrains'ka naukovo-praktychna konferentsiia studentiv, aspirantiv ta molodykh uchenykh [All-Ukrainian scientific-practical conference of students, graduate students and young scientists], Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyy, Ukraine, pp. 95–99.
4. Dakhno, I.I. (2006), Svitova ekonomika [World economy], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.
5. Dzarasov, S.S. (1988), Politicheskaja jekonomija [Political economy], Politizdat, Moscow, Russia.
6. Chukhno, A.A. (2010), Ekonomichna teoriia [Economics], (Vols. 1-2), DNNU AFU, Kyiv, Ukraine.
7. Zhovtanets'ka, O.O. and Zhovtanets'kyj, A.Z. (2008), “Intellectual property in the context of globalization”, Visnyk Natsional'noho universytetu “L'vivs'ka politekhnika”, vol. 624 : Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and problems of development, pp. 221–226.
18, pp. 70-76.
8. Fesenko, N.S. (2016), “Foreign experience in providing the state with intellectual property protection”, Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, vol. 2 (50), pp. 179-183.
9. Nevinchanyj, I.S. (2009), “World market of intellectual property”, Visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu. Seriia “Ekonomika”, vol. 3 (2), pp. 178-184.
10. Pizhuk, O.I. (2016), “Features of ensuring the competitive advantages of the enterprise in the context of globalization”, Ekonomichni perspektyvy pidpryiemnytstva v Ukraini [Economic prospects of entrepreneurship in Ukraine], Vseukrains'ka internet-konferentsiia [All-Ukrainian Internet conference], University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin, Ukraine, pp. 463–466.
11. Diehtiar, A.O. and Honcharenko, M.V. (2013), “Foreign experience of state regulation of the process of commercialization of intellectual property”, [Online], available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2013-2/doc/4/01.pdf. (Accessed 06 July 2020).
12. Mykhasiuk, I. Mel'nyk, A. Krupka, M. and Zaloha, Z. (2000), Derzhavne rehuliuvannia ekonomiky [State regulation of Economy], Atika, El'ha-N, Kyiv, Ukraine.

№ 10 2021

Дата публікації: 2021-10-28

Кількість переглядів: 7092

Відомості про авторів

Р. В. Яковенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та економіки, Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті, м. Кропивницький

R. Yakovenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Management and Economics, Robert Elworthy Institute of Economics and Technology, Kropyvnytskyy

ORCID:

0000-0002-8103-8590


Л. М. Алексеєва

заступник декана економічного факультету,Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті, м. Кропивницький

L. Alekseieva

Deputy Dean of the Faculty of Economics,Robert Elworthy Institute of Economics and Technology, Kropyvnytskyy

ORCID:

0000-0003-0085-3970


О. В. Павлова

к. е. н., завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та економіки, Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті, м. Кропивницький

O. Pavlova

PhD in Economics, Head of the Department of Marketing, Management and Economics, Robert Elworthy Institute of Economics and Technology, Kropyvnytskyy

ORCID:

0000-0002-3204-2446


С. А. Фрунза

к. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів та бухгалтерського обліку, Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті, м. Кропивницький

S. Frunza

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Finances and Accounting, Robert Elworthy Institute of Economics and Technology, Kropyvnytskyy

ORCID:

0000-0002-2081-7777

Як цитувати статтю

Яковенко Р. В., Алексеєва Л. М., Павлова О. В., Фрунза С. А. Теоретико-економічне обґрунтування необхідності управління відносинами інтелектуальної власності в сфері міжнародних економічних відносин. Ефективна економіка. 2021. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9432 (дата звернення: 29.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.84

Yakovenko, R., Alekseieva, L., Pavlova, O. and Frunza, S. (2021), “Theoretical and economic substantiation of the need to manage intellectual property relations in the field of international economic relations”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9432 (Accessed 29 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.84

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.