EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ
В. В. Покиньчереда, К. В. Копняк

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.85

УДК: 657.1:3331.1

В. В. Покиньчереда, К. В. Копняк

ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

Анотація

У статті розглянуто сутність та наведено змістовне наповнення поняття «соціальна відповідальність бізнесу», обґрунтовано важливість ведення соціально відповідальної діяльності для забезпечення успішності та ефективності бізнесу. Встановлено, що ведення соціально відповідальної діяльності створює для компанії передумови для нарощування темпів економічного зростання, поліпшення ділової репутації та лояльності клієнтів, підвищення продуктивності праці та конкурентоспроможності продукції. Для оцінювання соціально відповідальної діяльності та відображення її результатів в обліковій системі компанії запропоновано систему показників: показники соціальної відповідальності компанії перед працівниками, показники участі компанії в захисті та охороні навколишнього природного середовища та показники залучення компанії до життя громадськості. З метою генерування обліковою системою повного та достовірного інформаційного забезпечення корпоративної соціальної відповідальності бізнесу запропоновано обліковувати понесені соціальні витрати компанії на окремому синтетичному рахунку, а представлення даних про результати соціально відповідального ведення бізнесу в окремих звітних формах уможливить надання інформації усім зацікавленим сторонам для прийняття рішень.

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність; соціальний облік; соціальна звітність; нефінансова звітність; сталий розвиток.

Література

1. Будько О.В. Облік соціальної відповідальності діяльності як інформаційна основа управління сталим розвитком. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 20. С. 33-38.
2. Годнюк І.В., Семенишена Н.В. Соціальний облік та звітність, як інструменти соціальної відповідальності. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 2017. Випуск 26. С. 131-140.
3. Король С.Я. Соціальна відповідальність бізнесу: теорія та методологія обліку: монографія. Київ: КНТЕУ, 2016. 416 с.
4. Левицька С.О. Соціальний облік: методичний підхід та організаційне забезпечення. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2014. № 797. С. 255-262.
5. Пилипів Н.І., П’ятничук І.Д. Необхідність побудови обліково-інформаційного забезпечення соціальної відповідальності бізнесу. Актуальні проблеми обліково-аналітичного забезпечення в умовах переходу до Індустрії 4.0: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 березня 2020 року. Рівне : НУВГП, 2020. C. 151-154.
6. Правдюк Н.Л. Соціальні аспекти бухгалтерського обліку. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 12. С. 91-101.
7. Руденко О. В., Кондратюк О. М., Горєва А. С. Соціальна відповідальність бізнесу: сутність, обліковий аспект та нефінансова звітність. Ефективна економіка. 2020. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8385 (дата звернення: 10.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.102.
8. Ковальчук С. П., Покиньчереда В. В., Откаленко О. М. Концептуальні підходи до трактування сутності соціального аудиту витрат. Ефективна економіка. 2019. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6989 (дата звернення: 10.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.38.
9. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України від 30.09.2019 № 722/2019. URL: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825 (дата звернення: 10.10.2021).
10. Покиньчереда В.В. Соціальна відповідальність бізнесу: обліково-теоретичний аспект. Перспективи розвитку фінансово-економічного простору України: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 08-09 квітня 2020 р.). Тернопіль: Крок, 2020. Т.1 Ч.1. С. 262-265.

V. Pokynchereda, K. Kopniak

ACCOUNTING AND INFORMATION SUPPORT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Summary

In the article was examined the essence and provided the content of the definition of «corporate social responsibility» as a concept, encourages business entities to take into account the interests of society, taking responsibility for the impact of the results of their activities on consumers, stakeholders, employees, society and the environment. The importance of conducting a socially responsible business for ensuring the success and efficiency of entrepreneurial activity has been substantiated. It was found that conducting socially responsible activities creates the preconditions for the company to increase the rate of economic growth, improve business reputation and customer loyalty, increase labor productivity, quality and competitiveness of products. It has been substantiated that the construction of an appropriate system of accounting and reporting of socially responsible activities of an enterprise involves setting a goal, defining objectives, defining a range of subjects, identifying a subject and objects. It was found that the primary task in assessing the socially responsible activities of the company and displaying the results of such activities in accounting is to determine the system of indicators that can be grouped into indicators of social responsibility to employees (ensuring social and domestic problems of employees, ensuring the health of employees, professional development of employees, recreation and entertainment, labor motivation), indicators of the company's participation in environmental protection (implementation of environmental projects, greening production, development of environmental awareness) and indicators of the company's involvement in society (participation in solving urgent problems of the population, participation in charitable and social projects etc.). In order to form complete and reliable information support for corporate social responsibility of business, it was proposed to take into account the incurred social expenses of the company on a separate synthetic account «Social expenses» and also justified the need to summarize the results of socially responsible activities of the company in separate reporting forms in order to provide information to all stakeholders for decision making.

Keywords: corporate social responsibility; social accounting; social reporting; non-financial reporting; sustainable development.

References

1. Budko, O. (2016), “Accounting for socially responsible activities as an information basis for sustainability management company”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 20, pp. 33–38.
2. Hodniuk, I.V. and Semenyshena, N.V. (2017), “Social accounting and reporting as tools of social responsibility”. Podilskyi visnyk: silske hospodarstvo, tekhnika, ekonomika. vol. 26. pp. 131-140.
3. Korol, S.Ya. (2016), Sotsialna vidpovidalnist biznesu: teoriia ta metodolohiia obliku: monografiia [Social responsibility of business: theory and methodology of accounting: monograph], KNTEU, Kyiv, Ukraine.
4. Levytska, S.O. (2014), “Social accounting: methodological approach and organizational support”, Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku. vol. 797. pp. 255-262.
5. Pylypiv, N.I. and Piatnychuk I.D. (2020), “The need to build accounting and information support for corporate social responsibility”, Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, [Materials of the International scientific-practical conference], Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia “Aktualni problemy oblikovo-analitychnoho zabezpechennia v umovakh perekhodu do Industrii 4.0” [The International Scientific and Practical Conference “Actual problems of accounting and analytical support in the conditions of transition to Industry 4.0”], National University of Water and Environmental Engineering, Riwne, Ukraine, pp. 151-154.
6. Pravdiuk. N.L. (2017). “Social aspects of accounting”, Ekonomika, finansy, menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky. vol. 12. pp. 91-101.
7. Rudenko, O., Kondratiuk, O. and Horieva, A. (2020), “Business social responsibility: essence, accounting aspect and non-financial statements”, Efektyvna ekonomika, vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8385 (Accessed 11 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.11.102.
8. Kovalchuk, S. P., Pokynchereda, V. V. and Otkalenko, O. M. (2019), “Conceptual approaches to the interpretation of the essence of social audit of costs”, Efektyvna ekonomika, vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6989 (Accessed 11 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.38.
9. The President of Ukraine (2019), Presidential Decree “On the Sustainable Development Goals of Ukraine until 2030”, available at: https://www.president.gov.ua/documents/7222019-29825 (Accessed 12 Oct 2021).
10. Pokynchereda, V.V. (2020), “Corporate social responsibility: accounting and theoretical aspect”, Zbirnyk materialiv Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Proceedings of the International Scientific and Practical Conference], Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia “Perspektyvy rozvytku finansovo-ekonomichnoho prostoru Ukrainy” [The International Scientific and Practical Conference “Prospects for the development of the financial and economic space of Ukraine”], West Ukrainian National University, Ternopil, Ukraine, 262-265.

№ 10 2021

Дата публікації: 2021-10-28

Кількість переглядів: 5480

Відомості про авторів

В. В. Покиньчереда

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування,Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

V. Pokynchereda

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation,Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnytsia

ORCID:

0000-0003-2734-8667


К. В. Копняк

старший викладач кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця

K. Kopniak

Senior Lecturer of the Department of Economic Cybernetics and Information Systems, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE, Vinnytsia

ORCID:

0000-0003-0618-0359

Як цитувати статтю

Покиньчереда В. В., Копняк К. В. Обліково-інформаційне забезпечення корпоративної соціальної відповідальності бізнесу. Ефективна економіка. 2021. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9433 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.85

Pokynchereda, V. and Kopniak, K. (2021), “Accounting and information support of corporate social responsibility”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9433 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.85

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.