EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ВАНТАЖНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ УКРАЇНИ
О. М. Стасюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.89

УДК: 338:65.03:656

О. М. Стасюк

ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ВАНТАЖНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ УКРАЇНИ

Анотація

Визначено особливості та основні недоліки діючої системи формування тарифів на вантажні залізничні перевезення у внутрішньому сполученні. Обґрунтовано необхідність зміни підходів до формування тарифів та введення нової системи тарифоутворення на ринку вантажних залізничних перевезень України. Окреслено першочергові заходи, які необхідні для зміни існуючої системи тарифоутворення, зокрема, прийняття нового Закону «Про залізничний транспорт»; прийняття Закону «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту»; передача функцій тарифного регулювання вантажних залізничних перевезень незалежному державному органу; здійснення комплексу заходів для зміни структури тарифу. Аргументовано необхідність здійснення поетапного підвищення тарифів на внутрішні залізничні перевезення з подальшим цільовим використанням коштів. Наведено перелік аспектів, які необхідно враховувати при прийнятті рішень щодо підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення у внутрішньому сполученні на сучасному етапі.

Ключові слова: ринок вантажних залізничних перевезень; тарифне регулювання; система тарифоутворення; тариф; тарифні класи вантажів; підвищення тарифів.

Література

1. Офіційний сайт Міністерства інфраструктури України. Повідомлення про оприлюдення проєкту наказу Міністерства інфраструктури України. URL: https://mtu.gov.ua/news/32928.html
2. Офіційний сайт Міністерства інфраструктури України. URL: https://mtu.gov.
3. Чому Укрзалізниця хоче підняти вантажні тарифи для олігархів. URL: https://biz.censor.net/resonance/3222391/chomu_ukrzalznitsya_hoche_pdnyati_vantajn_tarifi_dlya_olgarhv
4. Укрзализныця пошла войной на олигархов: хочет возить грузы по единому тарифу. Кто выиграет. URL: https://biz.liga.net/all/transport/article/ukrzaliznytsya-poshla-voynoy-na-oligarhov-hochet-vozit-gruzy-po-edinomu-tarifu-kto-vyigraet
5. Міністерства інфраструктури України має намір з вересня підняти тарифи на залізничні перевезення вантажів 1-го і 2-го класів. URL: https://dzi.gov.ua/press-centre/news/miu-maye-namir-z-veresnya-pidnyaty-taryfy-na-zaliznychni-perevezennya-vantazhiv-1-go-i-2-go-klasiv
6. Показники вантажних перевезень. URL: https://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/general_information/indicators_of_transit/
7. Науково-економічна рада Укрзалізниці рекомендує поетапно провести зближення тарифних класів вантажів. URL: https://www.railinsider.com.ua/naukovo-ekonomichna-rada-ukrzaliznyczi-rekomenduye-poetapno-provesty-zblyzhennya-taryfnyh-klasiv-vantazhiv/
8. Консолідована фінансова звітність АТ «Укрзалізниця», складена за МСФЗ. URL: https://www.uz.gov.ua/about/investors/financial_statements/kfz_msfz/
9. Рудаков О. Удосконалення роботи Укрзалізниці як соціально-економічний фактор подолання наслідків фінансово-економічної кризи в металургійному комплексі України. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/24010/1/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9E..pdf
10. Україні потрібна реформа залізниці, а не штучні зміни класів віджилих тарифів. URL: https://www.minprom.ua/digest/269145.html.
11. Без збільшення тарифу на вантажні перевезення УЗ зупиниться. URL: https://www.railinsider.com.ua/kubrakov-bez-zbilshennya-taryfu-na-vantazhni-perevezennya-uz-zupynytsya/
12. Підвищення тарифів УЗ призведе до колапсу експортоорієнтованих галузей. URL: https://www.railinsider.com.ua/pidvyshhennya-taryfiv-uz-pryzvede-do-kolapsu-eksportooriyentovanyh-galuzej-grojsman/
13. Кабмін планує реформувати тарифоутворення на Укрзалізниці. URL: https://gmk.center/ua/news/kabmin-planuie-reformuvati-tarifoutvorennya-na-uz/
14. Стратегія АТ «Укрзалізниця» на 2019–2023 роки. URL: https://zbk.org.ua/wp-content/uploads/2019/09/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F-4-Typography.pdf
15. Зближення класів суперечить самій сутності тарифоутворення через класи. URL: https://www.railinsider.com.ua/oleksandr-tkachuk-zblyzhennya-klasiv-superechyt-samij-sutnosti-taryfoutvorennya-cherez-klasy/
16. Лібералізація ринку залізничних перевезень в Україні. уроки країн Європейського Союзу. URL: https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/%D0%9B%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83-.pdf
17. Вантажні перевезення: як розв’язати тарифний вузол. URL: https://biz.censor.net/columns/3019606/vantajn_perevezennya_yak_rozvyazati_tarifniyi_vuzol
18. Постанова КМУ «Про першочергові заходи щодо стабілізації ситуації, що склалася в гірничо-металургійному та хімічному комплексі» № 925 від 14 жовтня 2008 р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP080925.html

O. Stasiuk

TARIFF REGULATION OF THE MARKET OF FREIGHT RAIL TRANSPORT OF UKRAINE

Summary

Peculiarities and main shortcomings of the tariffs system for freight railway transportation in domestic traffic are determined. These are: 1) imperfection and opacity of the system of tariff formation and cost allocation; 2) the presence of cross-subsidization of passenger transportation at the expense of freight; 3) the presence of cross-subsidization between the goods transported by the Joint Stock Company (JSC) “Ukrzaliznytsia”; 4) the presence of cross-subsidization of empty wagons for loading; 5) lack of incentives and motivation in the existing tariff system to attract shippers from other modes of transport; 6) lack of predictability of the current tariff-setting system.
The necessity of changing approaches to tariff formation is substantiated. It is necessary to introduce a new system of tariff formation in the market of rail freight. The priority measures necessary for changing the existing tariff system are outlined. The need for a gradual increase in tariffs for domestic rail freight has been argued. It is important to further use targeted funds from tariff increases. The list of aspects which need to be considered at decision-making concerning increase of tariffs for freight railway transportations in a domestic service at the present stage is resulted: 1) it is necessary to make calculations and assess the possible impact of tariff increases for the interests of the state, business entities, including JSC “Ukrzaliznytsia”, citizens and the economy as a whole; 2) the formation of a strong management team is able to mobilize the company's internal reserve and somewhat improve the financial performance; 3) revision of the tax burden of JSC “Ukrzaliznytsia”, first of all, the land tax, will increase the amount of capital investment in the development of the railway industry; 4) resolving the issue of compensation for losses from passenger transportation, and the introduction of direct subsidies for the renewal of the rolling stock of JSC “Ukrzaliznytsia” and the support of railway infrastructure will contribute to the development of the market of rail freight; 5) increase of tariffs for freight railway transportation should be carried out in stages with further targeted use of funds.

Keywords: ail freight market; tariff regulation; tariff system; tariff; tariff classes of cargoes; tariff increase.

References

1. Official site of the Ministry of Infrastructure of Ukraine (2021), “Notice of promulgation of the draft order of the Ministry of Infrastructure of Ukraine”, available at: https://mtu.gov.ua/news/32928.html, (Accessed 19 October 2021).
2. Official site of the Ministry of Infrastructure of Ukraine (2021), available at: https://mtu.gov (Accessed 19 October 2021).
3. Vinnichuk, Yu. (2020), “Why Ukrzaliznytsia wants to raise freight rates for oligarchs”, available at: https://biz.censor.net/resonance/3222391/chomu_ukrzalznitsya_hoche_pdnyati_vantajn_tarifi_dlya_olgarhv, (Accessed 19 October 2021).
4. Bukatiuk, U. (2020), “Ukrzaliznytsia went to war with the oligarchs: it wants to transport goods at a uniform rate. Who won”, available at: https://biz.liga.net/all/transport/article/ukrzaliznytsya-poshla-voynoy-na-oligarhov-hochet-vozit-gruzy-po-edinomu-tarifu-kto-vyigraet, (Accessed 19 October 2021).
5. Derzhzovnishinform (2021), “The Ministry of Infrastructure of Ukraine intends to raise tariffs for rail transportation of goods of the 1st and 2nd classes from September”, available at: https://dzi.gov.ua/press-centre/news/miu-maye-namir-z-veresnya-pidnyaty-taryfy-na-zaliznychni-perevezennya-vantazhiv-1-go-i-2-go-klasiv, (Accessed 19 October 2021).
6. Ukrzaliznytsia (2021), “Indicators of freight traffic”, available at: https://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/general_information/indicators_of_transit, (Accessed 19 October 2021).
7. Rail.insider (2020), “Scientific and Economic Council of Ukrzaliznytsia recommends gradual convergence of tariff classes of goods”, available at: https://www.railinsider.com.ua/naukovo-ekonomichna-rada-ukrzaliznyczi-rekomenduye-poetapno-provesty-zblyzhennya-taryfnyh-klasiv-vantazhiv/, (Accessed 19 October 2021).
8. Ukrzaliznytsia (2020), “Consolidated financial statements of JSC Ukrzaliznytsia prepared in accordance with IFRS”, available at: https://www.uz.gov.ua/about/investors/financial_statements/kfz_msfz/, (Accessed 19 October 2021).
9. Rudakov, O. (2009), “Improving the work of Ukrzaliznytsia as a socio-economic factor in overcoming the consequences of the financial and economic crisis in the metallurgical complex of Ukraine”, available at: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/24010/1/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9E..pdf, (Accessed 19 October 2020).
10. Husak, V. (2021), “Ukraine needs railway reform, not artificial changes in obsolete tariff classes”, available at: https://www.minprom.ua/digest/269145.html, (Accessed 19 October 2021).
11. Rail.insider (2021), “UZ will stop without increasing the tariff for freight transportation”, available at: https://www.railinsider.com.ua/kubrakov-bez-zbilshennya-taryfu-na-vantazhni-perevezennya-uz-zupynytsya/, (Accessed 19 October 2021).
12. Rail.insider (2020), “The increase in UZ tariffs will lead to the collapse of export-oriented industries”, available at: https://www.railinsider.com.ua/pidvyshhennya-taryfiv-uz-pryzvede-do-kolapsu-eksportooriyentovanyh-galuzej-grojsman/, (Accessed 19 October 2021).
13. Levchuk,K. (2021), “The Cabinet of Ministers plans to reform tariff formation at Ukrzaliznytsia”, available at: https://gmk.center/ua/news/kabmin-planuie-reformuvati-tarifoutvorennya-na-uz/, (Accessed 19 October 2021).
14. Ukrzaliznytsia (2019), “Strategy of JSC “Ukrzaliznytsia” for 2019-2023”, available at: https://zbk.org.ua/wp-content/uploads/2019/09/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F-4-Typography.pdf, (Accessed 19 October 2021).
15. Rail.insider (2021), “Convergence of classes contradicts the very essence of tariff formation through classes”, available at: https://www.railinsider.com.ua/oleksandr-tkachuk-zblyzhennya-klasiv-superechyt-samij-sutnosti-taryfoutvorennya-cherez-klasy/, (Accessed 19 October 2021).
16. Kuz'o, V. Zatvornyts'ka, O. and Yablonovs'kyj, D. (2019), “Liberalization of the railway transportation market in Ukraine. Lessons of the European Union”, available at: https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/%D0%9B%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83-.pdf, (Accessed 19 October 2021).
17. Korniienko, V. (2017), “Freight: how to solve the tariff knot”, available at: https://biz.censor.net/columns/3019606/vantajn_perevezennya_yak_rozvyazati_tarifniyi_vuzol, (Accessed 19 October 2021).
18. Cabinet of Ministers of Ukraine (2008), Resolution “On priority measures to stabilize the situation in the mining and metallurgical and chemical complex”, available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP080925.html, (Accessed 19 October 2021).

№ 10 2021

Дата публікації: 2021-10-28

Кількість переглядів: 5022

Відомості про авторів

О. М. Стасюк

к. е. н., старший науковий співробітник,Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України”

O. Stasiuk

PhD in Economics, Senior Researcher, State Organization “Institute of the Economy and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine”

ORCID:

0000-0002-4701-5598

Як цитувати статтю

Стасюк О. М. Тарифне регулювання ринку вантажних залізничних перевезень України. Ефективна економіка. 2021. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9437 (дата звернення: 29.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.89

Stasiuk, O. (2021), “Tariff regulation of the market of freight rail transport of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9437 (Accessed 29 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.89

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.