EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗРІЗІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Н. Г. Фатюха, І. А. Рябченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.91

УДК: 336.648

Н. Г. Фатюха, І. А. Рябченко

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У РОЗРІЗІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проаналізовано загальний обсяг прямих іноземних інвестицій з України та їх надходження до країни.
Конкурентоспроможність національної економіки є результатом взаємодії всіх суб’єктів економічних відносин в країні, а тому формується в органічному поєднанні реалізації інтересів суб’єктів різних рівнів.
У сучасних умовах залучення інвестицій сприяє поліпшенню платіжного балансу; трансферу новітніх технологій та ноу-хау; комплексному використанню ресурсів; розвитку експортного потенціалу і зниженню рівня залежності від імпорту; досягненню соціально-економічного ефекту.
У 2016-2020 роках з України до різних країн світу надійшло 14693,8 млн. дол. США прямих інвестицій.. Пік надходжень прямих інвестицій припав на 2019 р. що на 26,99% більше в порівнянні з 2016р., спад прийшовся на 2018 р. – 2727,80 млн. дол. США. (або на 2,17% менше в порівнянні з базисним роком).
В структурі надходжень прямих іноземних інвестицій з України найбільша частка припадає на країни: Кіпр 42,32% від загального обсягу інвестицій з України, Російську Федерацію – 4,07%, Латвію – 2,42%, Віргінські Острови (Брит.) - 1,44%.
Пік вливання іноземного капіталу до української економіки припав на 2019 р. і становив 51386,6 млн. дол. США. (або на 16,8% більше). Проте вже у 2020 року темп зниження ПІІ в країну складав на рівні 96,69% порівняно до попереднього року.
До основних країн-інвесторів ПІІ, належать: Кіпр – 30,86%, Нідерланди –20,46%, Швейцарія, Німеччина – 4,92%, Велика Британія – 4,81%, Австрія – 3,16%, Російська Федерація – 2,42%.
Акціонерний капітал Кіпру продовжує витісняти з української економіки капітал розвинених країн світу та забезпечує загальні показники приросту надходження акціонерних капіталів до України.
Проаналізовано напрям прямих іноземних інвестицій за видами економічної діяльності в Україні. Основними галузями з залучення іноземних інвестицій є промисловість з обсягом 40,04%, торгівельна діяльність та надання послуг – 15,87%, операції з нерухомим майном – 9,24%, а також фінансова та страхова діяльність з питомою вагою прямих іноземних інвестицій 9,16%. Нерозподілено за видами економічної діяльності 5,78% ПІІ (акціонерного каптіалу).
В процесі аналізу було розглянуто надходження ПІІ в регіони країни, які сформовано в соціально-економічні райони.
Найбільше ПІІ надійшло до Придніпровського району – 14,61%. У Придніпров’ї поєднується розвиток важкої індустрії та харчової промисловості.
Найменше – Центрального району 1,00%. Провідними галузями, котрі поглинають ПІІ є: промисловість з часткою 61,87% оптова та роздрібна торгівля – 15,43% та сільське, лісове та рибне господарство з питомою вагою 9,63%.
Визначені актуальні проблеми активізації інвестиційної діяльності в регіонах, до яких належать: правильність дій та ефективність використання інвестиційних інструментів місцевими органами влади, зменшення бюрократії у державному секторі, заходи з дерегуляції та децентралізації, що спрямовані на дерегуляцію господарської діяльності, гармонізація законодавства України із законодавством ЄС та залучення як іноземних, так і внутрішніх інвестицій.

Ключові слова: інвестування; країни-інвестори; прямі іноземні інвестиції; соціально-економічний район; регіон.

Література

1. Залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України: проблеми та політика активізації : [монографія] / В.С. Кравців, М.І. Мельник, В.Б. Антонов. . – Львів: ІРД НАН України, 2011. – 368 с.
2. Формування механізму стимулювання економічного розвитку регіонів : [монографія] / Н. Д. Свірідова [та ін.] ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : Ноулідж, 2012. – 266 с
3. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/
4. Регіональна економіка : практикум: навч. посіб. / І.Д. Шеламова, К.І. Антонюк. Київ: Знання, 2013.- 423 с.
5. Нємець Л. М., Сільченко Ю. Ю., Вірченко П. А. Економічна і соціальна географія України. Навчальний посібник. – Харків, 2014. – 265 с.
6. Рейтинг Світового банку “Doing Business” 2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.doingbusiness.org

N. Fatіukha, I. Riabchenko

ANALYSIS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN TERMS OF REGIONS OF UKRAINE

Summary

The article analyzes the total amount of foreign direct investment from Ukraine and their inflow into the country.
The competitiveness of the national economy is the result of the interaction of all subjects of economic relations in the country, and therefore is formed in an organic combination of the interests of subjects of different levels.
In modern conditions, attracting investment improves the balance of payments; transfer of the latest technologies and know-how; integrated use of resources; development of export potential and reduction of dependence on imports; achieving socio-economic effect.
In 2016-2020, 14,693.8 million dollars were received from Ukraine to different countries of the world. US direct investment .. The peak of direct investment came in 2019, which is 26.99% more than in 2016, the decline occurred in 2018 - 2727.80 million dollars. USA. (or 2.17% less than the base year).
In the structure of foreign direct investment inflows from Ukraine, the largest share falls on the countries: Cyprus 42.32% of total investments from Ukraine, the Russian Federation - 4.07%, Latvia - 2.42%, the Virgin Islands (British) - 1, 44%.
The peak of foreign capital infusion into the Ukrainian economy occurred in 2019 and amounted to 51386.6 million dollars. USA. (or 16.8% more). However, already in 2020 the rate of decline in FDI in the country was 96.69% compared to the previous year.
The main FDI investor countries are: Cyprus - 30.86%, the Netherlands - 20.46%, Switzerland, Germany - 4.92%, the United Kingdom - 4.81%, Austria - 3.16%, the Russian Federation - 2.42%.
The share capital of Cyprus continues to displace the capital of developed countries from the Ukrainian economy and provides general growth rates of share capital inflows to Ukraine.
The direction of foreign direct investment by types of economic activity in Ukraine is analyzed. The main sectors for attracting foreign investment are industry with 40.04%, trade and services - 15.87%, real estate transactions - 9.24%, as well as financial and insurance activities with a share of foreign direct investment 9, 16%. Unallocated by type of economic activity 5.78% of FDI (share capital).
In the process of analysis, the inflow of FDI to the regions of the country, which are formed in the socio-economic areas, was considered.
The largest amount of FDI came to the Prydniprovskyi district - 14.61%. The Dnieper combines the development of heavy industry and food industry.
The least - the Central district 1.00%. The leading industries that absorb FDI are: industry with a share of 61.87% wholesale and retail trade - 15.43% and agriculture, forestry and fisheries with a share of 9.63%.
The current problems of intensification of investment activity in the regions are identified, which include: correctness of actions and efficiency of use of investment instruments by local authorities, reduction of bureaucracy in the public sector, deregulation and decentralization measures aimed at deregulation of economic activity, harmonization of Ukrainian legislation with EU legislation. attracting both foreign and domestic investment.

Keywords: investment; investor countries; foreign direct investment; socio-economic region; region.

References

1. Kravtsiv, V. S. Melnik, M. I. and Antonov V.B. (2011), Zaluchennia priamykh inozemnykh investytsij v ekonomiku Ukrainy: problemy ta polityka aktyvizatsii [Attraction of direct foreign investments in the economy of Ukraine: problems and policy of activation], IRD NAN, Lviv, Ukraine.
2. Sviridova, N. D. (2012), Formuvannia mekhanizmu stymuliuvannia ekonomichnoho rozvytku rehioniv [Formation of the mechanism of stimulation of economic development of regions], Knowledge, Lugansk, Ukraine.
3. Official site of the National Bank of Ukraine (2021), Available at: https://bank.gov.ua/ (Accessed 10 Oct 2021).
4. Shelamova, I. D. and Antonyuk, K. I. (2013), Rehional'na ekonomika [Regional economics], Knowledge, Kyiv, Ukraine.
5. Nemets, L. M. Silchenko, Yu. Yu. and Virchenko P. A. (2014), Ekonomichna i sotsial'na heohrafiia Ukrainy [Economic and social geography of Ukraine], Kharkiv, Ukraine.
6. World Bank (2020), “Rating “Doing Business”, [online], Available at: https://www.doingbusiness.org/ (Accessed 10 Oct 2021).

№ 10 2021

Дата публікації: 2021-10-28

Кількість переглядів: 6365

Відомості про авторів

Н. Г. Фатюха

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Національний університет «Запорізька політехніка»

N. Fatіukha

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finances, Banking and Insurance, National University "Zaporozhye Polytechnic"

ORCID:

0000-0002-1026-6713


І. А. Рябченко

магістрант, Національний університет «Запорізька політехніка»

I. Riabchenko

6th year Master's student, National University "Zaporozhye Polytechnic"

ORCID:

0000-0002-0030-3808

Як цитувати статтю

Фатюха Н. Г., Рябченко І. А. Дослідження прямих іноземних інвестицій у розрізі регіонів України. Ефективна економіка. 2021. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9439 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.91

Fatіukha, N. and Riabchenko, I. (2021), “Analysis of foreign direct investment in terms of regions of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9439 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.91

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.