EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВОГО СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ТА АНАЛІЗ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
В. В. Зеліч, М. П. Матвеєва, М. С. Гнилоскуренко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.93

УДК: 339

В. В. Зеліч, М. П. Матвеєва, М. С. Гнилоскуренко

СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВОГО СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ТА АНАЛІЗ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

Анотація

У статті обґрунтовано важливість ефективного стратегічного плану для успішного розвитку підприємства. Відзначено, що метою розробки маркетингової стратегії підприємства є досягнення належного рівня її прибутковості як основи конкурентоспроможності на ринку. Висвітлено роль та місце стратегічного планування як передумови ефективного управління діяльністю підприємства. Зазначено, що організаційні, мотиваційні та контрольні функції менеджменту спрямовані на розробку та реалізацію стратегічних планів організації. Наведено визначення стратегічного планування з точки зору різних науковців. Представлено складові стратегічного планування, етапи розробки стратегії. Рекомендовано при формулюванні корпоративних цілей підприємства використовувати кількісні показники, зокрема такі як частка продукції підприємства за країнами, продуктами або сегментами, продаж товарів і послуг на ринках у вигляді натуральних чи грошових показників та ін. Охарактеризовано фінансове планування як важливий етап розробки стратегії. Зазначено, що підприємства, які мають успішний досвід стратегічного планування, здійснюють планування на основі зовнішніх факторів, а отже, стратегічне планування повинно враховувати розвиток подій за межами підприємства. Вказано, що стратегічне планування не може виглядати як сукупність сухих розрахунків, адже творчі процеси та інтуїтивні оцінки співробітників завжди мають вирішальний вплив на процес розробки стратегічних прогнозів. Наведено огляд спеціальних методів стратегічного аналізу, зокрема таких як SWOT-аналіз, SPACE-аналіз, PEST-аналіз та ін. Вказано на те, що оцінка діяльності підприємства базується на конкретній системі оціночних показників, які можуть бути не однаковими для різних підрозділів підприємства, враховуючи особливості їх роботи. Окреслено загальні вимоги до змісту та формування показників стратегічного розвитку діяльності підприємства. Названо методи, за допомогою яких може здійснюватися прогнозування стратегічних фінансових показників підприємства. Підкреслено, що стратегічний підхід до оптимізації бізнес-процесів є необхідним для забезпечення ефективності діяльності підприємства в сучасних умовах.

Ключові слова: стратегічне управління; маркетинговий менеджмент; стратегічний план; управлінська ефективність; методи стратегічного планування.

Література

1. Блюмгардт А. Модели корпоративного управления. Киев: Наук. думка, 2010. 160 с.
2. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента. Пер. с англ. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2003. 175 с.
3. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии. М.: Центр экономики и маркетинга, 2015. 270 с.
4. Вовк М.О. Фінансова звітність за сегментами у системі управління підприємством: дис. на здобуття наук. ступ. канд. ек. наук: 08.00.09. Київ, 2017. 317 с.
5. Єрмакова О.М. Стратегічне управління підприємством: сутність та особливості. Науковий вісник Полісся. 2015. № 4. С. 92-96.
6. Брустинов Д.М., Калініченко Т.І. Вплив корпоративної культури на діяльність менеджерів. Держава та регіони. 2015. № 1. С. 31 33.
7. Євтушевський В.А., Ковальська К.В., Бутенко Н.В. Стратегія корпоративного управління. К.: Знання, 2015. 287 с.
8. Зарічна О.В. Роль стратегічного управління в діяльності підприємства в умовах сталого розвитку регіону. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2014. С. 295-302.

V. Zelich, M. Matveyeva, M. Hnylokurenko

SYSTEM OF MARKETING STRATEGIC MANAGEMENT OF ENTERPRISE BUSINESS MANAGEMENT AND ANALYSIS OF ITS EFFICIENCY

Summary

The article substantiates the importance of an effective strategic plan for the successful development of the enterprise. It is noted that the purpose of developing the marketing strategy of the enterprise is to achieve the appropriate level of its profitability as a basis for competitiveness in the market. The role and place of strategic planning as prerequisites for effective management of the enterprise are highlighted. It is noted that the organizational, motivational and control functions of management are aimed at developing and implementing strategic plans of the organization. The definition of strategic planning from the point of view of different scientists is given. The components of strategic planning, stages of strategy development are presented. It is recommended to use quantitative indicators when formulating corporate goals of the enterprise, in particular, such as the share of enterprise products by countries, products or segments, sales of goods and services in the markets in the form of physical or monetary indicators, etc. Financial planning is described as an important stage in strategy development. It is noted that companies that have a successful experience of strategic planning, carry out planning based on external factors, and therefore, strategic planning should take into account developments outside the enterprise. It is pointed out that strategic planning cannot look like a set of dry calculations, because creative processes and intuitive assessments of employees always have a decisive influence on the process of developing strategic forecasts. An overview of special methods of strategic analysis, in particular such as SWOT-analysis, SPACE-analysis, PEST-analysis, etc. is given. It is pointed out that the evaluation of the enterprise is based on a specific system of evaluation indicators, which may not be the same for different divisions of the enterprise, taking into account the peculiarities of their work. The general requirements to the maintenance and formation of indicators of strategic development of activity of the enterprise are outlined. The methods by which the forecasting of strategic financial indicators of the enterprise can be carried out are named. It is emphasized that a strategic approach to the optimization of business processes is necessary to ensure the efficiency of the enterprise in modern conditions.

Keywords: strategic management; marketing management; strategic plan; managerial efficiency; methods of strategic planning.

References

1. Blyumgardt, A. (2010), Modeli korporativnogo upravleniya [Models of corporate governance], Nauk. dumka, Kyiv, Ukraine.
2. Boumen, K. (2003), Osnovy strategicheskogo menedzhmenta [Fundamentals of strategic management], Banki i birzhi, YuNITI, Moscow, Russia.
3. Vinokurov, V.A. (2015), Organizatsiya strategicheskogo upravleniya na predpriyatii [Organization of strategic management at the enterprise], Tsentr ekonomiki i marketinga, Moscow, Russia.
4. Vovk, M.O. (2017), “Organization of strategic management at the enterprise”, Ph.D. Thesis, Economy, Kyiv, Ukraine.
5. Jermakova, O.M. (2015), “Strategic management of the enterprise: essence and features”, Naukovyj visnyk Polissja, vol. 4, pp. 92-96.
6. Brustynov, D.M., and Kalinichenko, T.I. (2015), “The influence of corporate culture on the activities of managers”, Derzhava ta reghiony, vol. 1, pp. 31 33.
7 Jevtushevsjkyj, V.A., Kovaljsjka, K.V., and Butenko, N.V. (2015), Strateghija korporatyvnogho upravlinnja [Corporate governance strategy], Znannja, Kyiv, Ukraine.
8. Zarichna, O.V. (2014), “The role of strategic management in the enterprise in terms of sustainable development of the region”, Socialjno-ekonomichni problemy suchasnogho periodu Ukrajiny, pp. 295-302.

№ 10 2021

Дата публікації: 2021-10-28

Кількість переглядів: 5477

Відомості про авторів

В. В. Зеліч

к. е. н., доцент, доцент кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту, Ужгородський національний університет

V. Zelich

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business Administration, Marketing and Management, Uzhhorod National University

ORCID:

0000-0002-3494-1226


М. П. Матвеєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького

M. Matveyeva

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Administration, Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv

ORCID:

0000-0002-1046-3557


М. С. Гнилоскуренко

магістр кафедри менеджменту факультету менеджменту та маркетингу,Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

M. Hnylokurenko

Master's student of the Department of Management, Faculty of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Як цитувати статтю

Зеліч В. В., Матвеєва М. П., Гнилоскуренко М. С. Система маркетингового стратегічного менеджменту управління діяльністю підприємства та аналіз її ефективності. Ефективна економіка. 2021. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9441 (дата звернення: 29.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.93

Zelich, V., Matveyeva, M. and Hnylokurenko, M. (2021), “System of marketing strategic management of enterprise business management and analysis of its efficiency”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9441 (Accessed 29 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.93

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.