EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЯК МЕТОД МІНІМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ
О. О. Дорошенко, В. М. Сорокатий

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.95

УДК: 338.2

О. О. Дорошенко, В. М. Сорокатий

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЯК МЕТОД МІНІМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ

Анотація

У статті проаналізовано підходи до трактування фінансового планування з точки зору різних науковців. Запропоновано розглядати фінансове планування на підприємстві як інструмент зменшення фінансових ризиків в процесі ведення господарської діяльності та забезпечення належного рівня фінансової безпеки суб’єкта господарювання. Наголошено, що в систему показників фінансових планів на підприємстві варто включати не лише прогнозування майбутніх значень показників прибутковості (як основної мети ведення бізнесу), а й показників, що забезпечують рівень платоспроможності та структури капіталу. Розглянуто структуру перспективного плану при складанні бюджетів, кошторисів, наведено види планування на підприємстві та визначено низку завдань фінансового планування. Сформовано порядок здійснення планування та проведення прогнозування на підприємстві за допомогою аналізу доходів і витрат. Відображено кваліфікацію методів планування з точки зору реалізації процесу фінансового моніторингу та аналізу результатів діяльності по різних групах та видах господарської діяльності підприємства. Проведено розподіл на певні рівні ступені оперативності фінансового контролю під час виконання менеджером поставлених задач бюджетного контролю. Виявлено й наведено напрямки вдосконалення фінансового планування та прогнозування на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки.

Ключові слова: прибуток; фінансове планування; фінансове прогнозування; фінансові ризики; план доходів та витрат; фінансовий план.

Література

1. Азаренкова Г. М., Журавель Т. М., Михайленко Р. М. Фінанси підприємств : навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни. Київ : Знання, 2009. 299 с.
2. Антонюк О. О. Антикризовий моніторинг: принципи та механізм проведення. Економічний простір : Збірник наукових праць. № 48/1. Дніпропетровськ : ПДАБА, 2011. С. 190–196.
3. Білик М. Д., Бєлялов Т. Е. Фінансове планування на підприємстві : навчальний посібник. Київ : ПанТот, 2015. 435 с.
4. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. 2-е рус. изд. пер. Н. Барышниковой с 7-го междунар. изд. Москва : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. 1008 с.
5. Зарубінський В. М., Демьянов М. І., Кушлик Є. Я., Семеренко І В. Фінансове управління підприємством: принципи, методи та інструменти. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 1 (91). С. 171–175.
6. Кучеренко Т.Є. Методологія формування фінансових результатів у сучасних умовах. Облік і фінанси АПК, 2007. С. 163-167.
7. Марцин В. С. Економіка торгівлі : підручник [2-ге вид., випр. і доп.]. Київ : Знання, 2008. 603 с.
8. Медвецький І. Бюджетне планування в Україні : сучасний стан та шляхи вдосконалення [Текст] // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна візія та виклики в глобалізації : зб. тез доп. XІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 26-27 берез. 2015 р.]. Тернопіль : ТНЕУ, 2015. С. 176-177.
9. Партін Г. О., Загородній А. Г. Фінанси підприємств: навч. посіб. Київ : Знання, 2006. 379 с.
10. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: підручник / кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. 7-ме вид. Київ : Вид-во КНЕУ, 2008. 552 с.
11. Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки. Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 122 від 22 січн. 2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0316-21#n83.
12. Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки. Наказ Міністерства економічного розвитку економіки і торгівлі України № 205 від 02 берез. 2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0300-15#n669.
13. Сєрова І. А. Шаповалова В. О. Бізнес-статистика: конспект лекцій. Харків : ХНЕУ, 2009. 88 с.
14. Сіренко Н. М., Бурковська А. В., Бузнік О. О. Фінансове планування - складова сталого розвитку підприємства. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. 2011. Вип. 3, Т.2. С. 214 - 217.
15. Слюсаренко О. Ю. Планування фінансових результатів підприємства. Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність: матеріали VІІ міжнародної Internet-конференції студентів та молодих вчених [Харків, 27 грудня 2016р.]. Харків : Харківський політехнічний інститут: URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/35051/1/ Conference_NTU_KhPI_2012_Stratehii_innovats_rozvytku_ekonomiky.pdf (дата звернення 5.09.2021).
16. Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент : підручник 2-ге вид., стер. . Київ : Знання, 2013. 375 с.
17. Щербань О. Д. Види та методи фінансового планування на підприємстві. Молодий вчений. 2017. № 6 (46). С. 530 – 534.

О. Doroshenko, V. Sorokatyi

FINANCIAL PLANNING IN THE ENTERPRISE AS A METHOD OF MINIMIZING FINANCIAL RISKS

Summary

The article analyzes the approaches to the interpretation of financial planning from the point of view of various scientists. It is offered to consider the method of financial planning at the enterprise as the tool of reduction of financial risks in the process of conducting economic activity and maintenance of proper level of financial security of enterprise. As there are a lot of risks and threats to the economic activity of the enterprise nowadays, a business entity is obliged to control the cash flow in real time and future forecasts for further operative reaction in case of significant negative changes. Therefore, the enterprise needs to introduce and implement a system of financial plans in order to manage the risks that may arise in business operations. Thus, we argue that financial planning in this study acts as a lever – fuse to regulate and maintain an appropriate level of financial security of the enterprise. It is noted that the system of indicators of financial plans in the enterprise should include not only the prediction of future values of profitability indicators (as the main purpose of doing business), but also indicators that ensure the level of solvency and capital structure. The structure of the perspective plan in making budgets and estimates is considered, types of planning at the enterprise are given and a number of tasks of financial planning, which fully reflects the essence of financial planning in general, is determined. The order of planning and forecasting in the enterprise by means of the analysis of income and expenses is formed. The qualification of methods of planning from the side of realization of process of financial monitoring and analysis of results of activity by different groups and kinds of economic activity of enterprise is reflected. The concept of financial forecasting in the planning process, as well as prediction of possible negative consequences for the enterprise on the basis of assumptions and analysis of derived indicators is considered. The division of the degree of operability of financial control to certain levels in the performance of the manager of budgetary control tasks was carried out. The directions of improvement of financial planning and forecasting at the modern stage of development of domestic economy are revealed and given.

Keywords: profit; financial planning; financial forecasting; financial risks; income and expenditure plan; financial plan.

References

1. Azarenkova, H. M. Zhuravel, T. M. and Mykhailenko, R. M. (2009), Finansy pidpryiemstv [Business Finance], Znannia, Kyiv, Ukraine, P. 299.
2. Antoniuk, О. О. (2011), “Crisis monitoring: principles and mechanism”, Ekonomichnyj prostir, vol. 48/1, pp. 190-196.
3. Bilyk, M. D. and Bielialov, T. E. (2015), Finansove planuvannia na pidpryiemstvi, PanTot, Kyiv, Ukraine, P. 435.
4. Breuil, R. and Myers, S. (2008), Principles Corporate Finance, OLIMP%Business, Moscow, Russia, pp.1008.
5. Zarubins'kyj,V. M., Dem'ianov, M. I., Kushlyk, Ye. Ya. and Semerenko, I V. (2009), “Financial management of the enterprise: principles, methods and tools”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 1/91, pp. 171-175.
6. Kucherenko T.Ye. (2007), “Methodology of formation of financial results in modern conditions”, Oblik i finansy APK, pp. 163-167.
7. Martsyn, V. S. Ekonomika torhivli : pidruchnyk (2008) [2-he vyd., vypr. i dop.]. Znannia, Kyiv, Ukraine, P. 603.
8. Medvets'kyj, I. (2015), “Budget planning in Ukraine: current status and ways to improve”, Zbirka dopovidej XII Mizhnar. nauk.-prakt. konf. molodykh vchenykh [Economic and social development of Ukraine in the XXI century: national vision and challenges in globalization], Ekonomichnyj i sotsial'nyj rozvytok Ukrainy v KhKhI stolitti, National University, Ternopil', Ukraine, pp. 176-177.
9. Partin, H.O. and Zahorodnij, A.H. (2006), Finansy pidpryiemstv [Finance companies]. Znannia, Kyiv, Ukraine, P. 379.
10. Poddyerʹohin, А.М. (2008), Finansy pidpryyemstv [Finance of enterprises], 7nd ed, KNEU, Kyiv, Ukraine, P. 552.
11. Ministerstvo rozvytku ekonomiky, torhivli ta sil's'koho hospodarstva Ukrainy (2021), “Pro vnesennia zmin do Poriadku skladannia, zatverdzhennia ta kontroliu vykonannia finansovoho planu sub'iekta hospodariuvannia derzhavnoho sektoru ekonomiky” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0316-21#n83 (Accessed 22 January 2021).
12. Ministerstvо ekonomichnoho rozvytku ekonomiky i torhivli Ukrainy (2015), “Pro zatverdzhennia Poriadku skladannia, zatverdzhennia ta kontroliu vykonannia finansovoho planu sub'iekta hospodariuvannia derzhavnoho sektoru ekonomiky” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0316-21#n83 (Accessed 2 March 2015).
13. Sierova, I. A. and Shapovalova, V. O. (2009), Biznes-statystyka: konspekt lektsij [Business statistics: lecture notes], KhNEU, Kharkiv, Ukraine, P. 88.
14. Sirenko, N. M., Burkovs'ka, A. V. and Buznik, O. O. (2011), “Financial planning is a component of sustainable development of the enterprise”, Naukovi pratsi Poltavs'koi derzhavnoi ahrarnoi akademii, vol. 3/2, pp. 214-217.
15 Sliusarenko, O. Yu. (2016), “Planning the financial results of the enterprise”, materialy VII mizhnarodnoi Internet-konferentsii studentiv ta molodykh vchenykh [Strategies of innovative development of economy of Ukraine: problems, prospects, efficiency], Stratehii innovatsijnoho rozvytku ekonomiky Ukrainy: problemy, perspektyvy, efektyvnist', Kharkivs'kyj politekhnichnyj instytut, Kharkiv, Ukraine, available at: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/35051/1/ Conference_NTU_KhPI_2012_Stratehii_innovats_rozvytku_ekonomiky.pdf.
16. Shelud'ko, V. M. (2013), Finansovyj menedzhment [Finansovyj menedzhment]. Znannia, Kyiv, Ukraine, P. 375.
17. Scherban', O. D. (2017), “Types and methods of financial planning at the enterprise”, Molodyj vchenyj., vol. 6/46, pp. 530 – 534.

№ 10 2021

Дата публікації: 2021-10-28

Кількість переглядів: 6759

Відомості про авторів

О. О. Дорошенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

О. Doroshenko

PhD in Economics, Associate Proffessor of the Departament of Finance and Credit, Poltava State Agrarian University, Poltava

ORCID:

0000-0003-1163-8635


В. М. Сорокатий

здобувач вищої освіти СВО МагістрПолтавський державний аграрний університет, м. Полтава

V. Sorokatyi

Master's student, Poltava State Agrarian University, Poltava

ORCID:

0000-0003-3852-9033

Як цитувати статтю

Дорошенко О. О., Сорокатий В. М. Фінансове планування на підприємстві як метод мінімізації фінансових ризиків. Ефективна економіка. 2021. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9446 (дата звернення: 29.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.95

Doroshenko, О. and Sorokatyi, V. (2021), “Financial planning in the enterprise as a method of minimizing financial risks”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9446 (Accessed 29 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.95

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.