EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСФОРМАЦІЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ
Т. Є. Воронкова, Я. В. Приймак

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.96

УДК: 658:330.3

Т. Є. Воронкова, Я. В. Приймак

ТРАНСФОРМАЦІЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Анотація

В статті розглянуто проблему антикризового управління підприємством, яке виступає самостійним напрямом менеджменту, має специфічні мету, завдання, інструментарій щодо подолання кризових явищ. Антикризове управління зазнало суттєвих трансформацій, пов’язаних з розв’язанням конкретних проблем розвитку національної економіки. На етапі впровадження ринкових реформ, проведення приватизації для нейтралізації кризи неплатежів в економіці з боку суб’єктів господарювання, використано жорсткі інструменти антикризового управління, пов’язані із процедурою банкрутства. В подальшому при стабілізації в країні грошових відносин суб’єктам господарювання надавалися значні преференції щодо відновлення платоспроможності. У теперішній час законодавство направлено, перш за все, на захист прав не боржників, як було раніше, а кредиторів, що покращує платіжну дисципліну і сприяє зменшенню в країні рівня корупції.
Крім того, стаття присвячена комплексному аналізу сутності, специфіки та особливостям кожного з етапів антикризового управління, які застосовуються залежно від дії екзогенних та ендогенних чинників, глибини проявів кризи та фінансово-економічного розвитку суб’єктів господарювання.

Ключові слова: антикризове управління; кризові явища; банкрутство; платоспроможність; антисипативне управління; превентивне антикризове управління; реактивне антикризове управління; реабілітаційне антикризове управління.

Література

1. Закон України від 14.05.1992 № 2343-XII «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/2343–12.
2. Кодекс України з процедур банкрутства. Відомості Верховної Ради України. 2019. № 19. Ст. 74. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597–19.
3. Антикризисный менеджмент / под ред. проф. А. Г. Грязновой. Москва : Тандем; ЗКМОС, 1999. 368 с.
4. Шатайло O. A. Змістовна характеристика системи антикризового управління. Бізнесінформ. 2019. № 5. С.217.
5. Бланк И. А. Антикризисное финансовое управление предприятием. Киев : Эльга, Ника-Центр, 2006. 672 с..
6. Туленков Н. В. Антикризисный менеджмент. Персонал.1998. № 6. С. 19 – 25.
7. Patterson B. Crisis impact on reputation management. Public Relations Journal. 1993. № 49/11. P. 47–48.
8. Коротков Э. М. Антикризисное управление. Москва. : Юрайт, 2014. 406 с.
9. Коваленко О. В. Теоретичні аспекти антикризового управління підприємством. Економічний вісник Донбасу № 1 (15), 2009.С.140-143.
10. Юринець О.В. Сутність та значення ургентних інструментів антикризового управління підприємствами. Economic journal Odessa polytechnic university. №1(15), 2021. С.92-100.
11. Mehr M.K. Crisis Management and its Process in Organization. Mediterranean Journal of Social Sciences. 2016. URL :
https://www.richtmann.org/journal/index.php/mjss/article/view/9642.
12. Каракуц А. Як карантин вплинув на економіку України.URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3154276-ak-karantin-vplinuv-na-ekonomiku-ukraini.html.
13. Ансофф И. Стратегическое управление. Москва : Экономика, 1989. 519 c.
14. Мельник Ю.М. Маркетингові інструменти антикризового управління підприємством. Маркетинг. Менеджмент. Інновації : монографія / за ред. С.М. Ілляшенка. Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2010. С. 505–516.
15. Kristek U. Krisenbewaltingungs-Management und Unternehmungsplanung/U. Kristek. Neue betriebswirtschaftliche Forschung, Bd.17. Wiesbaden, 1981. S. 115.
16. Воронкова Т.Є. Система антикризового управління підприємством. Науково-технічна інформація. Київ, 2015. №3(65). С. 17 – 25.
17. Societal security -- Business continuity management systems – Requirements ISO 22301:2012// International Organization for Standardization. URL: https://www.iso.org/standard/50038.html.

T. Voronkova, Ya. Pryimak

TRANSFORMATION OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS

Summary

The article considers the problem of anti-crisis management of the enterprise, which is an independent direction of management, has specific goals, objectives, tools for overcoming crisis phenomena. Crisis management has undergone significant transformations related to solving specific problems of the national economy. At the stage of implementation of market reforms, privatization to neutralize the crisis of non-payment in the economy by economic entities, strict anti-crisis management tools related to the bankruptcy procedure were used. Subsequently, with the stabilization of monetary relations in the country, businesses were given significant preferences to restore solvency. At present, the legislation is aimed primarily at protecting the rights not of debtors, as before, but of creditors, which improves payment discipline and helps reduce the level of corruption in the country.
In addition, the article is devoted to a comprehensive analysis of the nature, specifics and features of each stage of crisis management, which are applied depending on the action of exogenous and endogenous factors, the depth of the crisis and financial and economic development of economic entities.
The analysis of scientific approaches to definition of essence of anti-crisis management and classification of its components is carried out, their specification and addition is offered. In determining the nature and functions of crisis management, it is advisable to take into account modern approaches, which are associated not only with the restoration of the solvency of market participants, but also with the need to predict the possibility of their functioning in the future.
The need for widespread introduction of modern business continuity management methods into the crisis management system to protect key business processes and resources from the impact of crisis phenomena through the implementation of organizational measures, procedures and ensuring the stability and efficiency of economic entities. Today's conditions of economic development require the management of rapid adaptation decisions, which in turn involves: knowledge of the laws of development; finding ways to adapt to changing market economy conditions; taking into account the factors of unpredictability and instability of the economic environment.

Keywords: anti-crisis management; crisis phenomena; bankruptcy; solvency; anticipative management; preventive anti-crisis management; reactive anti-crisis management; rehabilitation anti-crisis management.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine “On restoring the debtor's solvency or declaring him bankrupt”, available at: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/2343–12 (Accessed 15 Oct 2021).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine “Bankruptcy Code of Ukraine”, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, issue 19, art. 74, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597–19 (Accessed 15 Oct 2021).
3. Grjaznova, A. G. (1999), Antikrizisnyj menedzhment [Anti-crisis management], Tandem; ZKMOS, Moscow, Russia, P. 368.
4. Shatailo, O. A. (2019), “Substantive characteristics of the crisis management system”, Biznesinform, vol. 5, p.217.
5. Blank, I. A. (2006), Antikrizisnoe finansovoe upravlenie predprijatiem [Anti-crisis financial management of the enterprise], Jel'ga, Nika-Centr, Kyiv, Ukraine, P. 672.
6. Tulenkov, N. V. (1998), “Anti-crisis management”, Personal, vol. 6, pp. 19 – 25.
7. Patterson, B. (1993), “Crisis impact on reputation management”, Public Relations Journal, vol. 49/11, pp. 47–48.
8. Korotkov, Je. M. (2014), Antikrizisnoe upravlenie [Crisis management], Jurajt, Moscow, Russia, P. 406.
9. Kovalenko, O. V. (2009), “Theoretical aspects of anti-crisis management of the enterprise”, Ekonomichnyi visnyk Donbasu, vol. 1 (15), pp.140-143.
10. Yurynets, O.V. (2021), “The essence and significance of urgent tools of crisis management of enterprises”, Economic journal, Odessa polytechnic university, vol. 1(15), pp.92-100.
11. Mehr, M.K. (2016), “Crisis Management and its Process in Organization”, Mediterranean Journal of Social Sciences, available at: https://www.richtmann.org/journal/index.php/mjss/article/view/9642 (Accessed 15 Oct 2021).
12. Karakuts, A. “How quarantine affected the economy of Ukraine”, available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3154276-ak-karantin-vplinuv-na-ekonomiku-ukraini.html (Accessed 15 Oct 2021).
13. Ansoff, I. (1989), Strategicheskoe upravlenie [Strategic management], Jekonomika, Moscow, Russia, P. 519.
14. Melnyk, Yu.M. (2010), Marketynhovi instrumenty antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvom. Marketynh. Menedzhment. Innovatsii: monohrafiia [Marketing tools of crisis management of the enterprise. Marketing. Management. Innovations: monograph], edited by S.M. Ilyashenko, TOV «Drukarskyi dim «Papirus», Sumy, pp. 505–516.
15. Kristek, U. (1981), Krisenbewaltingungs-Management und Unternehmungsplanung. Neue betriebswirtschaftliche Forschung, Bd.17. Wiesbaden, 1981. P. 115.
16. Voronkova, T.Ye. (2015), “Crisis management system of the enterprise”, Naukovo-tekhnichna informatsiia, vol. 3(65), pp. 17 – 25.
17. Societal security -- Business continuity management systems – Requirements ISO 22301:2012// International Organization for Standardization. available at: https://www.iso.org/standard/50038.html (Accessed 15 Oct 2021).

№ 10 2021

Дата публікації: 2021-10-28

Кількість переглядів: 6066

Відомості про авторів

Т. Є. Воронкова

к. е. н., доцент, професор кафедри економіки та сфери обслуговування,Київський національний університет технології та дизайну, м. Київ

T. Voronkova

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Economics and Service Sphere, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

ORCID:

0000-0002-8648-117X


Я. В. Приймак

магістр, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Ya. Pryimak

Master's student, Kyiv National Univercity of Technologies and Design

ORCID:

0000-0002-5188-0955

Як цитувати статтю

Воронкова Т. Є., Приймак Я. В. Трансформація антикризового управління в сучасних економічних умовах. Ефективна економіка. 2021. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9447 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.96

Voronkova, T. and Pryimak, Ya. (2021), “Transformation of anti-crisis management in modern economic conditions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9447 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.96

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.