EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НОВІ НІШІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ
Л. О. Бойко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.82

УДК: 338.3:658

Л. О. Бойко

НОВІ НІШІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ

Анотація

Сучасні глобальні виклики та стрімкий розвиток ринкової економіки розглядає підприємництво в аграрному секторі економіки як найбільш ефективний спосіб господарювання. Аграрії шукають нові конкурентоспроможні ніші виробництва якісної, корисної, екологічно чистої продовольчої сировини для безпечного харчування людей. Одним із таких продуктів є гарбузи та олія із їх насіння. Гарбузи з жовтою і оранжевою м’якоттю багаті на солі фосфору і каротин, містять багато фітонцидів. Плоди гарбузів використовують для приготування їжі, соління, маринування, а також виготовлення цукатів, меду та інших продуктів. Олія з насіння гарбузів за смаком нагадує прованську і за кордоном її називають «чорним золотом», вона має приємний смак і містить значну кількість необхідних для здоров’я вітамінів та мікронутрієнтів. Вживання рослинних олій це сучасний тренд здорового харчування, в них зберігаються всі корисні властивості і сферою їх застосування окрім кулінарії є медицина, косметологія та інші галузі. Останнім часом вирощування столових гарбузів відмічається виробниками як економічно вигідний бізнес, який окуповується за 4-5 місяців і посівні площі збільшуються не тільки на городах приватних селянських господарств, а й великих сільськогосподарських підприємств. У статті розглянуто динаміку вирощування гарбузів столових в Україні, виробництво гарбузів на насіння за останні два роки. Зроблено порівняльну характеристику витрат на виробництво звичайного та голонасінного гарбуза. Зазначено, що їх виробництво є прибутковим, забезпечує відносно швидку віддачу інвестицій і є новою нішею підприємницької діяльності в аграрній галузі.

Ключові слова: конкурентоспроможна ніша; аграрний сектор; підприємництво; здорове харчування; гарбуз; гарбузове насіння; голонасінний гарбуз; гарбузова олія.

Література

1. Карасьова Н. А. Експортна перспектива нішевої продукції для малих та середніх підприємств аграрного сектора. Агросвіт. 2017. № 1-2. С. 14–18.
2. Бойко Л. О. Сучасні тенденції розвитку овочевої галузі в умовах євроінтеграції України. Агросвіт. 2020. № 6. С. 69–76. doi: 10.32702/2306-6792.2020.6.69
3. Бойко Л. О. Пріоритети розвитку підприємництва зі створенням інноваційних продуктів. Агросвіт. 2020. № 15. С. 41–47. doi: 10.32702/2306-6792.2020.15.41
4. Бойко, В. & Бойко, Л. Прогнозування та шляхи ефективного розвитку галузі овочівництва у південному регіоні. Фінансовий простір. 2020. (4(40), 53-61. https://doi.org/10.18371/fp.4(40).2020.221681
5. Бойко Л.О. Поточна кон’юнктура та цінова стратегія на ринку баштанних культур. Сучасний маркетинг:стратегічне управління та інноваційний розвиток: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції до 90-річ. заснув. ХНТУСГ, м. Харків, 30 квітня 2020 р. /Харків. нац. техн. Ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, м. Харків, 2020. С.64-67.
6. Семен Д.Т. Гарбуз на насіння – прибуткова культура. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Вип. 1. 2013. С.178-183.
7. Семен О. Екологічна та економічна ефективність вирощування гарбуза мускатного в умовах Півдня України. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2014. № 2(1). С. 253-258. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhnau_2014_2(1)__37.
8. Вільхова Т.В. Оцінка ефективності землекористування для беззбиткового виробництва та з розширеним відтворенням. «Young Scientist». № 5 (32). 2016. С 31-35.
9. Сергієнко О. В. Від насіння до комори: технологія виробництва гарбуза. Овощи и фрукты. 2018. N 11. С. 14-16.
10. Книш В. Голонасінний гарбуз. Плантатор. 2018. № 2. С. 112-114.
11. Бойко, В. & Бойко, Л. (2019). Сучасні підходи до визначення поняття «конкурентоспроможність аграрних підприємств». Фінансовий простір, (3(35). С.23-31. DOI:https://doi.org/10.18371/fp.3(35).2019.190153
12. Бойко, В.О. Діагностика бізнес-середовища та стратегії підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.00.04. Миколаїв, 2014. 22 с.
13. Boiko, V. Kwilinski, A. Misiuk, M. and Boiko L. (2019). Competitive advantages of wholesale markets of agricultural products as a type of entrepreneurial activity: the experience of Ukraine and Poland. Economic Annals-XXI. 175(1-2). Р. 68-72. doi: https://doi.org/10.21003/ea.V175-12
14. Tanklevska, N. Petrenko, V. Karnaushenko, A. Melnykova, K. World corn market: analysis, trends and prospects of its deep processing. Agricultural and Resource Economics. 2020. Vol. 6. No. 3. Pp. 96–111. URL: https://are-journal.com/index.php/are/article/view/339/253 (дата звернення: 06.09.2021).
15. Карнаушенко А. С. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку роздрібного товарообороту в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6847 (дата звернення: 02.10.2021).
16. Корисні властивості гарбуза. URL:https://delikates.ua/statti/harbuz-koryst (дата звернення: 30.08.2021).
17. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/04/zb_rosl_2019.pdf (дата звернення: 18.08.2021).
18. Бізнес на гарбузовому насінні: розраховуємо інвестиції. URL: https://www.growhow.in.ua/biznes-na-garbuzovomu-nasinni-rozrahovuyemo-investytsiyi/ (дата звернення: 16.09.2021).
19. Cвоя ніша: олійний гарбуз - все краще всередині. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/cvoa-nisa-olijnij-garbuz-vse-krase-vseredini (дата звернення: 16.09.2021).
20. Іванова О. Економіка гарбузів. URL: https://agrotimes.ua/article/ekonomika-garbuziv/ (дата звернення: 02.10.2021).
21. Основним експортним ринком для українського гарбуза залишаються країни ЄС – Катерина Звєрєва. URL: https://ukrainefood.org/2020/11/osnovnym-eksportnym-rynkom-dlia-ukrainskoho-harbuza-zalyshaiutsia-krainy-ies-kateryna-zvierieva/ (дата звернення: 02.10.2021).

L. Boiko

NEW NICHES OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN THE AGRARIAN SECTOR

Summary

The current global challenges and fast development of a market economy considers entrepreneurship in the agrarian sector of economy as the most efficient way of farming. Agrarians search for new competitive niches for producing high-quality, healthy, environmentally friendly raw materials to produce food for safe nutrition. The most important task of Ukraine’s agro-industrial complex is to provide the population with healthy and high-quality food products. One of such products is pumpkin and its seed oil. Pumpkins with yellow and orange flesh are rich in phosphate salts and carotene, they contain many phytoncides. Pumpkin fruits are used to make food, pickling, marinating, and also to make citrons, honey and other products. Pumpkin seed oil tastes like olive oil and it is called «black oil» abroad, it tastes delicious and contains a large number of vitamins and micro-nutrients necessary for human health. Consuming plant oils is a modern trend in a healthy diet, since they retain all health benefits and can be used not only in cookery but also in medicine, cosmetology and other industries. Recently pumpkin production has been considered to be business with economic efficiency that is repaid in 4-5 months and the crop areas occupy not only gardens of small private farms, but also large agricultural enterprises. The purpose of the research is to analyze organizational-economic aspects of functioning and efficient development of pumpkin production for seeds, to determine and substantiate trends in the formation of new niches in entrepreneurial activity of the agrarian sector. The paper examines the dynamics of pumpkin production for seeds in Ukraine in the past two years. The study compares the characteristic of expenses for common pumpkin and naked-seeded pumpkin production. It highlights that pumpkin production is profitable, ensures relatively fast repayment of investments and is a new niche in entrepreneurial activity in the agrarian sector. Thus cultivation of both common and oilseed pumpkins on fertile lands of different regions of Ukraine has high economic efficiency and farming value.

Keywords: competitive niche; agrarian sector; entrepreneurship; healthy diet; pumpkin; pumpkin seeds; naked-seeded pumpkin; pumpkin oil.

References

1. Karasova, N. (2017), “Export prospects of niche products for small and medium agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 1-2, pp. 14–18.
2. Boiko, L. (2020), “Modern tendencies in the development of vegetable industry under conditions of Ukraine's euro-integration”, Agrosvit, vol. 6, pp. 69–76. DOI:10.32702/2306-6792.2020.6.69.
3. Boiko, L. (2020), “Priorities of entrepreneurial development with the creation of innovative products”, Agrosvit, vol. 15, pp. 41–47. DOI:10.32702/2306-6792.2020.15.41.
4. Boiko, V. and Boiko, L. (2020), “Forecasting and ways of efficient development of the vegetable production industry in the southern region”, Financial space, vol. 4(40), pp. 53-61. https://doi.org/10.18371/fp.4(40).2020.221681
5. Boiko, L.O. (2020), “Current Market Conditions and Pricing Strategy in the Melons and Gourds Market”, Suchasnyj marketynh:stratehichne upravlinnia ta innovatsijnyj rozvytok: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii do 90-rich. zasnuv. KhNTUSH [Modern Marketing: Strategic Management and Innovative Development: materials of the International Scientific and Practical Conference to the 90th Anniversary of Foundation of the Kharkov National Technical University of Agriculture Named After Petr Vasilenko], Kharkov National Technical University of Agriculture Named After Petr Vasilenko, Kharkiv, Ukraine, April 30, pp. 64-67.
6. Semen, D.T. (2013), “Pumpkin for seeds is a profitable crop”, Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria, vol. 1, pp. 178-183.
7. Semen, O. (2014), “Ecological and economic efficiency of muscat pumpkin production under conditions of the South of Ukraine”, Visnyk Zhytomyrskoho natsionalnoho ahroekolohichnoho universytetu, vol. 2(1), pp. 253-258. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhnau_2014_2(1)__37.
8. Vilkhova, T.V. (2016), “Evaluation of the efficiency of land use for loss-free production and with expanded reproduction”, Young Scientist, vol. 5 (32), pp. 31-35.
9. Serhienko, O. V. (2018), “From seeds to a storeroom: technology of pumpkin production”, Ovoshchi i frukty, vol. 11, pp. 14-16.
10. Knysh, V. (2018), “Naked-seeded pumpkin”, Plantator, vol. 2, pp. 112-114.
11. Boiko, V. and Boiko, L. (2019), “Modern approaches to defining the concept “competitiveness of agrarian enterprises”, Financial space, vol. 3(35), pp. 23-31. https://doi.org/10.18371/fp.3(35).2019.190153
12. Boiko, V.O. (2014), “Diagnostics of a business-environment and strategies of increasing competitiveness of agrarian enterprises: an author’s summary of the dissertation for the scientific degree of a candidate of economic sciences”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Mykolaiv, Ukraine.
13. Boiko, V. Kwilinski, A. Misiuk, M. and Boiko, L. (2019), “Competitive advantages of wholesale markets of agricultural products as a type of entrepreneurial activity: the experience of Ukraine and Poland”, Economic Annals-XXI, vol. 175(1-2), pp. 68-72. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V175-12
14. Tanklevska, N. Petrenko, V. Karnaushenko, A. and Melnykova, K. (2020), “World corn market: analysis, trends and prospects of its deep processing”, Agricultural and Resource Economics, vol. 6, no. 3, pp. 96–111, available at: http://arejournal.com (Accessed 06 Sept 2021).
15. Karnaushenko, A. S. (2019), “Analysis of the current state and prospects of retail income development in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6847 (Accessed 02 Oct 2021).
16. Delikates (2021), “Health benefits of pumpkin”, available at: https://delikates.ua/statti/harbuz-koryst (Accessed 30 August 2021).
17. State statistics service Ukrainе (2021), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/04/zb_rosl_2019.pdf (Accessed 18 August 2021).
18. GrowHow (2018), “Business in pumpkin seeds: calculating investments”, available at: https://www.growhow.in.ua/biznes-na-garbuzovomu-nasinni-rozrahovuyemo-investytsiyi/ (Accessed 16 Sept 2021).
19. Agravery (2018), “Private niche: oilseed pumpkin – all the best is inside”, available at: https://agravery.com/uk/posts/show/cvoa-nisa-olijnij-garbuz-vse-krase-vseredini (Accessed 16 Sept 2021).
20. Ivanova, O. (2020), “Economics of pumpkin”, available at: https://agrotimes.ua/article/ekonomika-garbuziv/ (Accessed 02 Oct 2021).
21. UAFES (2020), “The EU countries are the main export market for Ukrainian pumpkin – Kateryna Zvierieva”, available at: https://ukrainefood.org/2020/11/osnovnym-eksportnym-rynkom-dlia-ukrainskoho-harbuza-zalyshaiutsia-krainy-ies-kateryna-zvierieva/ (Accessed 02 Oct 2021).

№ 10 2021

Дата публікації: 2021-10-28

Кількість переглядів: 6165

Відомості про авторів

Л. О. Бойко

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри економіки та фінансів,Херсонський державний аграрно-економічний університет, Херсон, Україна

L. Boiko

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Finance, Kherson State Agrarian and Economic University, Kherson, Ukraine

ORCID:

0000-0003-3699-6906

Як цитувати статтю

Бойко Л. О. Нові ніші підприємницької діяльності в аграрній галузі. Ефективна економіка. 2021. № 10. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9449 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.82

Boiko, L. (2021), “New niches of entrepreneurial activity in the agrarian sector”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9449 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.10.82

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.