EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2012

УДК 338

 

І. В. Сагайдак,

аспірант кафедри фінансів

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

СТРУКТУРА ТА НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ

 

Sagaidak I. V.

The structure and ways of improvement of local budgets expenditures in Ukraine

 

Визначено сутність та розкрито структуру видатків місцевих бюджетів України. Проаналізовано сучасний стан та тенденції видаткової бази місцевих бюджетів та визначення шляхів оптимізації.

 

The expenditure structure and essence of local budgets in Ukraine was analyzed. The research of main trends, role and tasks were carried out. The ways of its improvement were determined.

 

 

Проблема оптимізації видатків місцевих бюджетів є надзвичайно актуальною як з огляду на проведення в Україні бюджетної реформи, так і з огляду на значу роль видатків для економічного розвитку України та її регіонів. У сучасних умовах, питання ефективного використання видатків місцевих бюджетів України стає надзвичайно актуальною, адже головне призначення місцевих бюджетів – це задоволення потреб соціально-економічного розвитку територій та регулювання розподілу державних доходів на місцях, тим самим забезпечуючи рівний доступ населення до бюджетних послуг.

Питання місцевих бюджетів є об'єктом досліджень багатьох провідних вітчизняних науковців, зокрема С. Буковинського, О. Кириленко, В. Кравченка, С. Слухая, І. Лютого, І. Луніної, В. Тропіної, К. Павлюк, А. Єпіфанова, І. Лукінова, Ц. Огонь, Д. Полозенка, С. Юрія та інші.

Метою статті є визначення сутності та розкриття структури видатків місцевих бюджетів, аналіз сучасного стану та тенденцій видаткової бази місцевих бюджетів та визначення шляхів оптимізації.

Видаткова частина місцевих бюджетів відображає наслідки економічних і соціальних процесів в країні, адже видатки місцевих бюджетів безпосередньо пов'язані з інтересами широких верств населення й суттєво впливають на загальний соціальний стан у державі й насамперед на рівень добробуту населення, освіченості, забезпеченості медичними послугами, а також послугами в галузі культури, спорту, соціальної захищеності на випадок не передбачуваних обставин. [2, с.179]

Інтереси громадян забезпечує принцип стабільності бюджетної системи метою якого є ефективний розподіл бюджетних ресурсів відповідно до видаткових зобов’язань місцевої влади. Цей процес регламентується законодавчими та нормативно - правовими актами: Конституцією України, Бюджетним кодексом України, щорічними законами «Про Державний бюджет України», щорічними рішеннями про місцеві бюджети, іншими законами України, указами Президента України, та відповідними постановами Кабінету Міністрів України.

Згідно Бюджетного кодексу України, видатки бюджету - кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом.[1,ст.2 п.13]

Видатки місцевих бюджетів — це економічні відносини, які виникають у зв'язку з фінансуванням власних і делегованих повноважень місцевих органів влади.

За визначенням вітчизняного науковця М. Гапонюка видатки місцевих бюджетів - це економічні відносини, які виникають у зв’язку з розподілом централізованих коштів, що перебувають у розпорядженні відповідних органів влади, та децентралізованих коштів, які є власністю місцевих органів влади.[3,с.34]

Місцеві видатки класифікують за різними ознаками:

- Економічна класифікація видатків деталізує використання коштів за їх предметними ознаками (заробітна плата, нарахування, всі види господарської діяльності, виплати населенню (трансферти) та інші категорії). Такий розподіл дає можливість виокремити захищені статті бюджету та забезпечує єдиний підхід до всіх отримувачів з позиції виконання бюджету.[4, с. 74]

За економічною класифікацією видатки поділяються на поточні та капітальні.

Поточні видатки - це видатки з бюджетів на фінансування мережі закладів, установ, підприємств, організацій та органів, які діють на початок бюджетного року, а також на фінансування заходів із соціального захисту населення, фінансування бюджетних програм, тощо. Капітальні видатки - це видатки бюджетів на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності,  фінансування капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення, структурної перебудови як комунального, так і народного господарства. Сюди відносяться також субвенції та інші видатки, пов'язані з розширеним відтворенням. [5, с. 233-234]

- Функціональна класифікація дає змогу відстежувати й аналізувати динаміку зміни державних видатків різного функціонального призначення та прогнозувати наступні видатки. Вона має такі рівні деталізації: розділи, в яких визначаються видатки бюджетів на здійснення відповідно загальних функцій держави, АРК, органів місцевого самоврядування; підрозділи та групи, в яких конкретизується спрямування бюджетних коштів на здійснення відповідно функцій держави, АРК або органів місцевого самоврядування. Запровадження функціональної класифікації видатків бюджету здійснено з метою приведення її у відповідність з міжнародними стандартами.

За програмно-цільовою класифікацією видатки бюджетів поділяються за відповідними бюджетними програмами, що дає можливість посилити фінансовий контроль за цільовим використанням коштів бюджету;

Згідно з Бюджетним кодексом передбачено критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами: [1 ст. 86]

- перша група - видатки на функціонування бюджетних  установ та  реалізацію  заходів,  які  забезпечують необхідне першочергове надання  гарантованих  послуг  і  які  розташовані  найближче   до споживачів. Видатки першої  групи  здійснюються  з  бюджетів  сіл,  їх об'єднань, селищ, міст;

- друга  група - видатки на функціонування бюджетних установ та  реалізацію  заходів,   які   забезпечують   надання   основних гарантованих послуг для всіх громадян України. Видатки   другої   групи   здійснюються  з  бюджетів  міст республіканського Автономної Республіки  Крим  та  міст  обласного значення, а також районних бюджетів;

- третя  група - видатки на функціонування бюджетних установ та реалізацію заходів,  які забезпечують гарантовані  послуги  для окремих категорій громадян, або реалізацію програм, потреба в яких існує в усіх регіонах України. Видатки  третьої  групи  здійснюються з  бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів.

З бюджетів міст Києва та Севастополя здійснюються  видатки всіх трьох груп.

У розрізі зведеного бюджету видатки місцевих бюджетів поділяють на:

- видатки загального фонду - на утримання державного управління, освіту, охорону здоров'я, соціальний захист та соціальне забезпечення, культуру і мистецтво, фізичну культуру і спорт, видатки на місцеву пожежну охорону, позашкільну освіту, місцеві програми з розвитку фізичної культури та спорту, інші програми, затверджені відповідними радами.

- видатки спеціального фонду - це витрати бюджету розвитку місцевих бюджетів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого значення, програми природоохоронних заходів місцевого значення, які фінансуються за рахунок фонду охорони навколишнього середовища та інші програми затверджені відповідними радами [5, стр. 237].        

Для більш детального аналізу структури видатків місцевих бюджетів проаналізуємо наступні дані:

 

Таблиця 1.

Видатки місцевих бюджетів у 2008-2010 рр. [6]

Видатки

2008 р.

млн. грн.

2009 р.

млн. грн.

Затверджено місцевими радами на 2010р.

млн. грн.

Фактичні видатки за 2010 р.

млн. грн.

Виконання видатків, затверджених місцевими радами, %

Усього, у т.ч.:

96 455,1

126 827,3

137 521,3

127 135,6

92,4

Загальний фонд

78 452,1

103 485,1

114 661,1

108 788,8

94,9

Спеціальний фонд

18 003,0

23 342,2

22 860,2

18 346,8

80,3

 

Обсяг сукупних видатків місцевих бюджетів (без урахування коштів, що передаються з місцевих бюджетів до державного бюджету) за 2011 рік становив 127.1 млрд, грн., що практично відповідає показнику 2010 року.

Планові показники, затверджені місцевими радами на 2011 рік виконано на 92,4 %, (у 2010 році - на 94,2 %), у т.ч. за видатками загального фонду - 94,9 %, спеціального фонду - 80,3 %.

Проаналізуємо відношення частки видатків державного та місцевого бюджетів України у видатках зведеного бюджету у розрізі спеціального та загального фонду 2009-2011 рр.(рис.1)

 

Рис. 1. Частка видатків державного та місцевих бюджетів у видатках зведеного бюджету в 2009-2011 рр. [6]

 

Частка видатків місцевих бюджетів у зведеному бюджеті становила 41,4%, що на 0,4% більше, ніж аналогічний показник 2010 року. Частка видатків загального фонду місцевих бюджетів у видатках зведеного бюджету зросла на 2,5 % і склала 45,3 %, але частка видатків спеціального фонду зменшилася на 7,4 % до 27,3 %

Отже, виходячи з цих показників прослідковується тенденція до значного скорочення видатків спеціального фонду, що призводить до скорочення фінансування регіональних цільових програм та стримує економічний розвиток регіону. Видатки загального фонду місцевих бюджетів збільшуються, що свідчить про соціальний вектор бюджетної політики держави.

 

Рис. 2. Перерозподіл ВВП через видатки місцевих бюджетів у 2010-2011 рр. [6]

 

Проаналізуємо тенденцію використання видатків місцевих бюджетів за допомогою показника перерозподілу ВВП через місцеві бюджети України. За даними 2010 року цей показник становить 13,93% (за 2009 рік – 13,35%). Проаналізувавши графік (рис.2) відзначимо тенденцію зменшення даного показника за видатками місцевих бюджетів, спрямованими на економічну діяльність - на 0,62 %, на житлово-комунальне господарство - на 0,11 %, на державне управління - на 0,04 % та на інші функції - на 0,19 % Найбільше зростання на 0,55 % відбулося за видатками на освіту. Також зростання цього показника демонстрували видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення та охорону здоров'я, що становили, відповідно, 0,54 % та 0,42 %.

Обсяг видатків місцевих бюджетів на одну людину станом на 01.01.2011р. склав 2 750,7 грн., що на 0,9 % більше, ніж на 01.01.2010р. У розрізі регіонів спостерігається нерівномірність розподілу зазначених видатків. Станом на 01.01.2011р. найбільші обсяги видатків місцевих бюджетів на одну людину спостерігаються у м. Києві - 4 216,9 грн., а найменші - у Сумській, Луганській та Донецькій областях, відповідно 2 465,6 грн., 2 500.8 грн. та 2 507,2 грн. на одну особу.

Обсяг видатків загального фонду місцевих бюджетів становив 108,8 млрд. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року він збільшився на 5,1 %. Виконання планових річних показників, затверджених місцевими радами, становить 95,5 %, що на 0,6 % менше, ніж  на 01.01.2010р. (рис.3).

 

Рис. 3. Видатки загального фонду місцевих бюджетів у розрізі функціональної класифікації за 2010-2011 рр. [6]

 

Видатки на державне управління профінансовано у сумі 6,2 млрд, грн., що на 1,0 % більше, ніж на 01.01.2010р. При цьому їх частка у структурі видатків загального фонду зменшилася на 0,2% щодо попереднього року і становить 5,7 %.

Водночас спостерігається скорочення фактичних обсягів видатків місцевих бюджетів, що спрямовуються на житлово-комунальне господарство на 2,4 %, транспорт і дорожнє господарство на 45,3 % та інші функції на 51.4 %.

Більшість видатків загального фонду місцевих бюджетів спрямовується на соціально-культурну сферу. Сукупна частка цих видатків у структурі загального фонду складає 88,2 %, що на 3,0 % більше, ніж аналогічний показник станом на 01.01.2010 р.

У структурі видатків загального фонду місцевих бюджетів за функціональною класифікацією порівняно з даними на 01.01.2010 р. найбільші зміни відбулися щодо видатків на освіту, де спостерігається збільшення питомої ваги на 1,7 % до 37,3 %, та видатків на інші функції, частка яких зменшилася на 2,0 % і становить 1,7 %. Також відмітимо зростання на 1,3 %  до 24,9% видатків на охорону здоров'я. Відхилення часток решти видатків місцевих бюджетів порівняно з даними на 01.01.2010р. знаходилося у межах 0,5 % (рис.4.).

 

Рис. 4. Структура видатків загального фонду місцевих бюджетів за функціональною класифікацією у 2010-2011 рр. [6]

 

Фактичні обсяги видатків загального фонду місцевих бюджетів на соціально-культурну сферу станом на 01.01.2011р. збільшилися на 8,7 % проти аналогічних показників попереднього року і склали 95,9 млрд. грн.

Серед них найбільшими є видатки на освіту - 40,6 млрд, грн., на охорону здоров'я - 27,0 млрд, грн., на соціальний захист і соціальне забезпечення - 23,7 млрд. грн.

Як бачимо у структурі видатків загального фонду місцевих бюджетів за функціональною класифікацією домінують видатки соціального спрямування, в той час коли таки важливі статті, як транспорт та дорожнє господарство – зменшує свою частку у видатковій частині бюджету.

Розглянемо видатки загального фонду місцевих бюджетів у розрізі економічної класифікації.

Поточні видатки місцевих бюджетів, без урахування коштів, що передаються з місцевих бюджетів до державного бюджету, профінансовано в обсязі 106,0 млрд. грн., що на 9,3% більше, ніж на аналогічний показник на 01.01.2010р. Понад 97,4 % видатків загального фонду були спрямовані на поточне утримання бюджетних установ.

Капітальні видатки профінансовано у розмірі 2,8 млрд, грн., їх обсяги зменшилися на 57,0 % порівняно з відповідними показниками на 01.01.2010р. та на 78,4 % від плану станом на 01.01.2011р.  їх частка у структурі загального фонду зменшилася порівняно з показниками попереднього року та склала 2,6%.

Також відмічається зменшення на 8,4% фактичних обсягів видатків загального фонду місцевих бюджетів в частині інших поточних видатків та на 0,3% видатків на поточні трансферти населенню (рис.5.).

 

Рис. 5. Видатки загального фонду місцевих бюджетів у розрізі економічної класифікації у 2010-2011 рр. [6]

 

Видатки спеціального фонду місцевих бюджетів станом на 01.01.2011р. профінансовано у сумі 18,4 млрд. грн., що на 21,4% менше, ніж аналогічний показник попереднього року. Виконання планових річних показників, затверджених місцевими радами, склало 80,3 %, це на 8,3 % менше порівняно з показниками попереднього року.

Водночас значно змінилася структура видатків спеціального фонду. Так, номінальні обсяги видатків капітального спрямування спеціального фонду місцевих бюджетів зменшилися на 50,9 % та склали 7,2 млрд. грн. Частка капітальних видатків у структурі спеціального фонду зменшилася на 23,5 % та склала лише 39,2 % (рис.6.).

 

Рис. 6. Структура видатків спеціального фонду місцевих бюджетів у 2009-2011рр. [6]

 

Отже, видатки місцевих бюджетів - це економічні відносини, які пов'язані з розподілом і використанням коштів основного централізованого фонду держави, що перебувають у розпорядженні органів державної влади, державного управління та місцевого самоврядування.

Проаналізувавши напрями витрачання бюджетних коштів, можна чітко стверджувати, що пріоритетним напрямом у сфері видатків місцевих бюджетів є соціальний. Саме видатки на освіту, соціальний захист та соціальне забезпечення, охорону здоров'я становлять найбільшу частку особливо в бюджетах найвищих рівнів, де відбувається безпосереднє надання послуг громадянам. Як негативний аспект можна відзначити досить значну частку видатків на управління. В цьому напрямку потрібно проводити зміни у структурі його апарату, які дали б можливість скорочення витрат на персонал та спрямовувати фінансові ресурси на розвиток інфраструктури та місцевий економічний розвиток.

 

Використана література:

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року. N 2456-VI– Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/

2. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 544 с.

3. Місцеві фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М. А. Гапонюк, В. П. Яцюта, К.: КНЕУ, 2002. — 184 с.

4. Фінансове право: Загальна та особлива частини: Навчальний посібник - Мацелик М.О,  2011. — 815 с.

5. Лондар С. Л., Тимошенко О. В.Фінанси. Навчальний посібник. - Вінниця: Нова Книга, 2009 - 384 с.

6. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2010 рік / Сайт Інституту бюджету та соціально - економічних досліджень // Режим доступу: http://www.ibser.org.ua

 

Стаття надійшла до редакції 06.02.2012 р.