EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ
С. І. Мельник, І. В. Свиноус, Г. В. Шевчук, Г. В. Трофімова, Є. М. Стариченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.3

УДК: 631.164.23:005.21:005.591.4

С. І. Мельник, І. В. Свиноус, Г. В. Шевчук, Г. В. Трофімова, Є. М. Стариченко

ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ

Анотація

Необхідною умовою ефективного та сталого розвитку галузей народного господарства є наявність достатніх інвестицій, а рівень інвестиційної привабливості є одним з найважливіших показників загальноекономічної ситуації і перспектив розвитку економіки країни та регіонів зокрема.
Аграрний сектор є економічно та соціально значимою галуззю економіки для регіонів України, проте вона залишається малопривабливою для більшості інвесторів. Сучасне інвестування в сільське господарство і зростання його інвестиційної привабливості стримуються гострим дефіцитом фінансових ресурсів, слаборозвиненою матеріально-технічною базою, низьким платоспроможним попитом населення. Зростання інвестицій є одним з основних факторів забезпечення економічного розвитку аграрного сектору і регіонів в цілому, підвищення якості життя населення сільських населених пунктів, модернізація регіональної технічної та технологічної бази, необоротних активів господарств корпоративного сектору аграрної економіки.
Визначено, що вирішальна роль в підвищенні інвестиційної привабливості в аграрному секторі повинна належати структурним перетворенням і удосконаленням економічних відносин, які передбачають: приведення організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств у відповідність з нормами чинного законодавства України; сприяння формуванню конкурентоспроможних сільськогосподарських товаровиробників і створення умов для концентрації необхідних засобів виробництва у найбільш ефективних їх власників; підтримка розвитку горизонтальної та вертикальної інтеграції при виробництві сільськогосподарської продукції при дотриманні антимонопольного законодавства; комплексне вирішення проблем розвитку сектора домашніх господарств шляхом виділення їм необхідної площі сільськогосподарських угідь, сприяти в отриманні на умовах лізингу малогабаритної техніки та племінної худоби, надавати допомогу в переробці і реалізації продукції; підвищення інвестиційної привабливості аграрного комплексу в значній мірі визначається впровадженням науково-технічних досягнень в області оснащення новою технікою, впровадження ресурсозберігаючих технологій в галузях сільського господарства.
Доведено, що реалізація ефективної стратегії матеріально-технічного забезпечення сільського господарства є системною проблемою і вимагає комплексного вирішення наступних проблем: поетапного підвищення рівня державного та регіонального фінансування програм підтримки сільськогосподарських підприємств; підвищення результативності регіонально-галузевої аграрної науки і створення потужного пакета конкурентоспроможних інновацій (нових агро- і біотехнологій); селекційних досягнень у рослинництві і тваринництві, сучасних технічних комплексів, адаптованих до умов конкретної грунтово-кліматичної зони); формування економічних механізмів стимулювання попиту сільськогосподарських підприємств на інноваційну продукцію в сфері матеріально-технічного забезпечення, пільгове кредитування ресурсів і кредитної підтримки техніко-технологічного оновлення; підвищення рівня капіталізації інтелектуальний власності через введення її об'єктів в господарський оборот і подальше використання результатів, отриманих від їх використання, на фінансування науково-дослідних розробок; створення гнучкої сучасної регіональної агросервісна інфраструктури, здатної разом з відповідної загальнодержавної інфраструктурою забезпечувати впровадження у виробничий процес нових елементів матеріально-технічного забезпечення аграрного виробництва.

Ключові слова: інвестиція; інвестиційна привабливість; сільськогосподарське підприємство; інвестиційна стратегія; матеріально-технічна база.

Література

1. Левандівський О. Т. Інвестиції сільськогосподарських підприємств. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. Івано-Франківськ. 2019. Випуск 14. С. 92 – 95.
2. Козяр Н.О. Сучасний стан та перспективи використання інвестиційного потенціалу аграрного сектору України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 16. С. 54-60
3. Свиноус Н. І. Роль і місце інвестицій у відтворювальному процесі сільськогосподарських підприємств Агросвіт. 2020. № 13-14. С. 96-103.
4. Смик Р. Ю. Інвестиції у аграрному секторі економіки України. Інтелект XXI. 2020. № 1. С. 127-130.
5. Грицаєнко Г. І., М. І. Грицаєнко. Екологічні інвестиції як пріоритетний напрямок розвитку аграрної сфери економіки. Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. 2021. Вип. 11, Т. 1.C.12-21
6. Петренко І. П. Екологічні інвестиції та джерела їх фінансування в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2018. Вип. 32. С. 62-68.
7. Близнюк А. О., Шершенюк О. М. Інвестиції в сільське господарство України. Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 2. С. 53-55.
8. Кушнір С. О., Журавльова А. К. Інвестиції в сільськогосподарську галузь України: реалії та перспективи у зв’язку з відкриттям ринку землі. Підприємництво та інновації. 2020. Вип. 12. С. 63-68.

S. Melnyk, I. Svynous, H. Shevchuk, Н. Trofimova, Y. Starychenko

FORMATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES INVESTMENT STRATEGY IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION PROCESSES IN THE COUNTRY'S ECONOMY

Summary

Sufficient investment is a prerequisite for the effective and sustainable development of the national economy, and the level of investment attractiveness is one of the most important indicators of the overall economic situation and prospects for economic development of the country and regions in particular.
The agrarian sector is an economically and socially significant sector of the economy for the regions of Ukraine, but it remains unattractive for most investors. Modern investment in agriculture and the growth of its investment attractiveness are constrained by an acute shortage of financial resources,underdeveloped material and technical base,low effective demand of the population.Investment growth is one of the main factors in the economic development of the agricultural sector and the regions in general,improving the quality of life in rural settlements, the modernization of the regional technical and technological bases, non-current assets of farms in the corporate sector of the agricultural economy.
It was determined that the crucial role in increasing investment attractiveness in the agricultural sector should belong to the structural transformation and improvement of economic relations, which provide the following:bringing the organizational and legal forms of agricultural enterprises in accordance with the norms of current Ukrainian legislation, promoting the formation of competitive agricultural producers and creating conditions for the concentration of necessary means of production in their most efficient owners, support of the development of horizontal and vertical integrations in agricultural production in compliance with anti-monopoly legislation, comprehensive problem solving of household sector development by allocating the required area of agricultural land, assistance in obtaining small equipment and breeding cattle on the terms of leasing, assistance in processing and marketing.Increasing the investment attractiveness of the agricultural complex is largely determined by the introduction of scientific and technological achievements during the process of equipping with new equipment, the introduction of resource-saving technologies in the agricultural sectors
The implementation of an effective agricultural logistics strategy has proven to be a systemic problem requiring a comprehensive solution to the following challenges:gradual increase of the level of state and regional financing of support programs for agricultural enterprises;increasing the effectiveness of regional-sectoral agricultural science and creating a strong competitive innovation package (new agro- and biotechnologies);selection achievements in crop production and animal husbandry, modern technical complexes adapted to the conditions of a specific soil and climate zones; formation of economic mechanisms to stimulate the demand of agricultural enterprises for innovative products in the field of logistics; concessional lending of resources and credit support for technological innovation,increasing the level of capitalization of intellectual property through the introduction of its objects into economic turnover and further use of the results obtained from their use to finance research and development, creation of a modern, flexible regional agricultural service infrastructure, capable together with the appropriate national infrastructure to introduce new elements of agricultural production logistics.

Keywords: investment; investment attractiveness; agricultural enterprise; investment strategy; logistic base.

References

1. Levandivskyi, O. T. (2019), “Investments of agricultural enterprises”, Visnyk Prykarpatskoho universytetu. Seriia: Ekonomika, vol. 14, pp. 92 – 95.
2. Koziar, N. (2019), “The current state and prospects of using the investment potential of the agricultural sector of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 54–60. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.16.54
3. Svynous, N. (2020), “The role and place of investment in the reproduction process of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 13-14, pp. 96–103. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.13-14.96
4. Smykб R. Yu. (2020), “Investments in the agricultural sector of Ukraine's economy”, Intelekt XXI, vol. 1, pp. 127-130.
5. Hrytsaienko, H. I. and Hrytsaienko, M. I. (2021), “ Ecological investments as a priority direction of development of agrarian sphere of economy”, Naukovyi visnyk Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu, issue. 11, vol. 1, pp. 12-21
6. Petrenko, I. P. (2018), “Environmental investments and sources of their financing in Ukraine”, Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, vol. 32, pp. 62-68.
7. Blyzniuk, A. O. and Shersheniuk, O. M. (2017), “Investments in agriculture of Ukraine. Economy”, Ekonomika. Finansy. Pravo, vol 2, pp. 53-55.
8. Kushnir, S. O. and Zhuravlova, A. K. (2020), “Investments in the agricultural sector of Ukraine: realities and prospects in connection with the opening of the land market”, Pidpryiemnytstvo ta innovatsii, vol. 12, pp. 63-68.

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-28

Кількість переглядів: 2870

Відомості про авторів

С. І. Мельник

д. е. н., професор, Український інститут експертизи сортів

S. Melnyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

ORCID:

0000-0002-5514-5819


І. В. Свиноус

д. е. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет

I. Svynous

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting and Taxation, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-0346-1596


Г. В. Шевчук

старший викладач,Вінницький національний аграрний університет

H. Shevchuk

Senior Lecturer, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-6094-0414


Г. В. Трофімова

к. с.-г. н., доцент, Український інститут експертизи сортів

Н. Trofimova

PhD in Agricultural Sciences, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

ORCID:

0000-0001-6003-880Х


Є. М. Стариченко

к. е. н., доцент, Український інститут експертизи сортів

Y. Starychenko

PhD in Economics, Associate Professor, Ukrainian Institute for Plant Variety Examination

ORCID:

0000-0001-8608-5268

Як цитувати статтю

Мельник С. І., Свиноус І. В., Шевчук Г. В., Трофімова Г. В., Стариченко Є. М. Формування інвестиційної стратегії сільськогосподарських підприємств в умовах трансформаційних процесів в економіці країни. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9522 (дата звернення: 14.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.3

Melnyk, S., Svynous, I., Shevchuk, H., Trofimova, Н. and Starychenko, Y. (2021), “Formation of agricultural enterprises investment strategy in the conditions of transformation processes in the country's economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9522 (Accessed 14 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.