EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Л. В. Гуцаленко, М. І. Дем’янчук

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.5

УДК: 657.36/.37:005.412-021.387

Л. В. Гуцаленко, М. І. Дем’янчук

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

В статті окреслено критерії поділу країн на групи щодо використання Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Наведено причини обов’язковості введення МСФЗ для України. Сформовано групи об’єктів обліку, що означено Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та дано їм визначення. Означено інформацію, необхідну для розкриття у звіті про фінансовий стан господарюючим суб’єктом. Означено особливості формування відповідних форм фінансової звітності при переході на міжнародні стандарти обліку та фінансової звітності означені МСБО 1 «Подання фінансової звітності». Окреслено відмінності між наповненням Звіту про фінансовий стан визначені національними нормативами та міжнародними стандартами. Акцентовано увагу на елементах, які безпосередньо пов'язані з оцінкою фінансового стану (активи, зобов'язання та власний капітал) означених Концептуальною основою фінансової звітності. Наведено класифікацію активів та зобов’язань за МСБО 1 «Подання фінансової звітності». Дано характеристику поточних та непоточних активів. Означено класифікаційні ознаки поточних та непоточних зобов’язань. Виокремлено два способи отримання фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ: вести паралельний облік за МСФЗ або за підсумками звітного періоду трансформувати звітність, складену відповідно до національних стандартів, у звітність за МСФЗ. Окреслено сутність та особливості використання методу трансформації фінансової звітності. Виокремлено два способи трансформації фінансової звітності: трансформація на рівні проводок головної книги (оборотно-сальдової відомості) та трансформація на рівні фінансової звітності, складеної за національними стандартами. Означено особливості альтернативного методу трансформації фінансової звітності. Згруповано переваги та недоліки способів формування інформації у звітності за умов паралельного обліку та трансформації фінансової звітності.

Ключові слова: Баланс; Звіт про фінансовий стан; концепція; Міжнародні стандарти фінансової звітності; паралельний облік; трансформація фінансової звітності.

Література

1. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації та інформатизації суспільства : монографія / О.В. Пальчук та ін. ; за ред. Г.М. Давидова. Кропивницький : ПП «Ексклюзив-Систем» , 2017. 248 с.
2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. №996-XIV. Дата оновлення: 01.07.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (дата звернення 26.09.2021).
3. Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності : Постанова КМУ від 11.07.2018 р. № 547. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/547-2018-п#Text (дата звернення 26.09.2021).
4. Подання фінансової звітності : Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 (МСБО 1) від 01.01.2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_013#n2 (дата звернення 28.09.2021).
5. Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності : Міжнародний стандарт фінансової звітності 1 (МСФЗ 1) від 01.01.2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_004#Text (дата звернення 28.09.2021).
6. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73. Дата оновлення: 10.08.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text (дата звернення 05.10.2021).
7. Концептуальна основа фінансової звітності від 01.09.2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_009#Text (дата звернення 07.10.2021).
8. Загальні принципи трансформації фінансової звітності до формату МСФЗ: Консультант бухгалтера. 2013. № 46. С. 10 URL: http://cons.parus.ua/_d.asp?r=08TFU9d6a7a3f3887643dee446164d9700ecd (дата звернення 09.10.2021).
9. Шкуліпа Л. В. Трансформація фінансової звітності на IFRS: сучасні питання. Молодий вчений. 2016. № 8 (35). С. 48-54

L. Gutsalenko, М. Demianchuk

CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF FORMATION OF THE BALANCE SHEET IN CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

The article outlines the criteria for dividing countries into groups for the use of International Financial Reporting Standards (IFRS). The reasons for the mandatory introduction of IFRS for Ukraine are given. Groups of objects of accounting are formed, which are defined by the International Accounting Standards and given their definition. The information required for disclosure in the statement of financial position by the business entity is specified. The peculiarities of the formation of appropriate forms of financial reporting in the transition to international accounting standards and financial statements are defined in IAS 1 "Presentation of Financial Statements". The differences between the content of the Statement of Financial Position determined by national norms and international standards are outlined. Emphasis is placed on the elements that are directly related to the assessment of financial condition (assets, liabilities and equity) defined by the Conceptual basis of financial reporting. The classification of assets and liabilities under IAS 1 “Presentation of Financial Statements” is presented. The characteristics of current and non-current assets are given. The classification features of current and non-current liabilities are indicated. There are two ways to obtain financial statements in accordance with IFRS: to maintain parallel accounting in accordance with IFRS or the results of the reporting period to transform the reporting prepared in accordance with national standards, in accordance with IFRS. The essence and features of using the method of transformation of financial statements are outlined. There are two ways to transform the financial statements: the transformation at the level of general ledger entries (balance sheet) and the transformation at the level of financial statements prepared according to national standards. The peculiarities of the alternative method of financial reporting transformation are indicated. The advantages and disadvantages of methods of forming information in reporting under the conditions of parallel accounting and transformation of financial reporting are grouped.

Keywords: Key words: The Balance Sheet; Statement of financial position; concept; International Financial Reporting Standards; parallel accounting; transformation of financial statements.

References

1. Palchuk, O.V. and others (2017), Rozvytok bukhhalterskoho obliku v umovakh hlobalizatsii ta informatyzatsii suspilstva: monohrafiia [Development of accounting in the conditions of globalization and informatization of society: monograph], PP «Ekskliuzyv-System», Kropyvnytskyi, Ukraine, P. 248.
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine “On Accounting and Financial Reporting in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (Accessed 26 September 2021).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On amendments to the Procedure for submission of financial statements”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/547-2018-p#Text (Accessed 26 September 2021).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), Submission of financial statements: International Accounting Standard 1 (IAS 1) dated 01.01.2012, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_013#n2 (Accessed 28 September 2021).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), First-time Adoption of International Financial Reporting Standards: International Financial Reporting Standard 1 (IFRS 1) dated 01.01.2012, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_004#Text (Accessed 28 September 2021).
6. Ministry of Finance of Ukraine (2013), Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 07.02.2013 № 73 “On approval of the National Regulation (standard) of accounting 1 "General requirements for financial reporting"”, Date of update: 10.08.2021, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text (Accessed 05 Oct 2021).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), “Conceptual basis of financial statements”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_009#Text (Accessed 07 Oct 2021).
8. “General principles of transformation of financial statements to the IFRS format”, Konsultant bukhhaltera, 2013, vol. 46, p. 10, available at: http://cons.parus.ua/_d.asp?r=08TFU9d6a7a3f3887643dee446164d9700ecd (Accessed 09 Oct 2021).
9. Shkulipa, L. V. (2016), “Transformation of financial statements to IFRS: current issues”, Molodyi vchenyi, vol. 8 (35), pp. 48-54.

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-28

Кількість переглядів: 2040

Відомості про авторів

Л. В. Гуцаленко

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

L. Gutsalenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Accounting and Taxation, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0001-5181-8652


М. І. Дем’янчук

магістр, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

М. Demianchuk

Master's student of the Department of Economics,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0002-3366-7261

Як цитувати статтю

Гуцаленко Л. В., Дем’янчук М. І. Концептуальні основи формування бухгалтерського балансу в умовах сталого розвитку. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9524 (дата звернення: 14.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.5

Gutsalenko, L. and Demianchuk, М. (2021), “Conceptual foundations of formation of the balance sheet in conditions of sustainable development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9524 (Accessed 14 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.