EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Л. В. Шульга, І. О. Терещенко, Т. В. Боровик, О. С. Чухліб

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.70

УДК: 339.138

Л. В. Шульга, І. О. Терещенко, Т. В. Боровик, О. С. Чухліб

МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація

У статті визначено сутнісну характеристику поняття «маркетингова комунікація» підприємства. Проаналізовано основні тенденції, що впливають на розвиток маркетингової комунікації. Визначено фактори, що враховуються при розробці маркетингової комунікаційної політики підприємства. Розкрито етапи формування та розробки маркетингової комунікаційної політики підприємства. Зазначено, що використання усіх інструментів формування комунікації підприємства підвищує його конкурентоспроможність. Доведено необхідність використання сучасних цифрових технологій та методів передачі інформації для підвищення ефективності комунікаційної політики підприємства. Досліджено основні елементи системи маркетингової комунікації підприємства. Розглянуто класифікацію маркетингових інструментів комунікації.
Процес розробки маркетингової комунікаційної політики підприємства відображає багатофункціональний процес взаємопов’язаних етапів, які утворюють єдине ціле. Доведено, що комунікаційний інструментарій при правильному його використанні здатен забезпечити високий рівень конкурентоспроможність підприємства. Він може бути використаний для покращення інформованості споживачів про товар підприємства, формування лояльних аудиторій, стимулювання збуту, покращення іміджу, підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства. У статті наведено визначення маркетингової комунікаційної політики, що дається різними науковцями та класифікацію маркетингових комунікацій. Запропоновано етапи формування маркетингової політики комунікацій підприємства. Результатом застосування послідовних етапів є формування ефективної комунікаційної політики підприємства, що дадуть змогу підвищити його конкурентоспроможність. Встановлено, що в умовах ринкової економіки керівникам підприємств необхідно використовувати комунікаційні інструменти у діяльності, що пов’язано із динамічним розвитком суспільства та стрімким розвитком цифрових технологій. Обґрунтовано, що система маркетингових комунікацій підприємства є основою конкурентоспроможності його діяльності, що впливає на імідж підприємства та ефективність його діяльності.

Ключові слова: маркетингова комунікація; інструменти комунікації; конкурентоспроможність; імідж; цифрові технології.

Література

1. Васильченко Л. С. Сутність та сучасні тенденції розвитку маркетингових комунікацій підприємства. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 48-2. С. 27-30.
2. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент : підручник. Київ : КНЕУ, 2009. 328 с.
3. Гаркавенко С. С. Маркетинг : підручник. Київ : Лібра, 2002. 712 с.
4. Голубкова Е. Н. Маркетинговые коммуникации. М.: Финпресс, 2002. 256 с.
5. Панкрухин А. П. Маркетинг. Москва : Омега-Л, 2006. 656 с.
6. Примак Т. О. Маркетинг : навчальний посібник. Київ : МАУП, 2004. 228 с.
7. Хмарська І. А. Інноваційні тренди на ринку маркетингових комунікацій та їх вплив на діяльність підприємств легкої промисловості України. Вісник Миколаївського національного університету. 2018. Вип. 21. С. 434-441.

L. Shulha, І. Tereshchenko, T. Borovyk, O. Chukhlib

MARKETING COMMUNICATIONS IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

Summary

The article defines the essential characteristics of the concept of "marketing communication" of the enterprise. The main trends influencing the development of marketing communication are analyzed. The factors that are taken into account in the development of marketing communication policy of the enterprise are determined. The stages of formation and development of marketing communication policy of the enterprise are revealed. It is noted that the use of all tools for the formation of communication of the enterprise increases its competitiveness. The necessity of using modern digital technologies and methods of information transfer to increase the efficiency of communication in the enterprise is proved. The main elements of the marketing communication system of the enterprise are investigated. The classification of marketing communication tools is considered.
The process of developing a marketing communication policy of the enterprise reflects the multifunctional process of interconnected stages that form a single whole. It is proved that communication tools, when used correctly, can ensure a high level of competitiveness of the enterprise. It can be used to improve consumer awareness of the product of the enterprise, the formation of loyal audiences, sales promotion, improving the image, increasing the level of competitiveness of the enterprise. The article presents the definition of marketing communication policy given by various scholars and the classification of marketing communications. The stages of formation of marketing policy of communication of the enterprise are offered. The result of the application of successive stages is the formation of an effective communication policy of the enterprise, which will increase its competitiveness. It is established that in a market economy, business leaders need to use communication tools in activities that are associated with the dynamic development of society and the rapid development of digital technologies. It is substantiated that the system of marketing communications of the enterprise is the basis of competitiveness of its activity, which influences the image of the enterprise and efficiency of its activity.

Keywords: marketing communication; communication tools; competitiveness; image; digital technologies.

References

1. Vasylchenko, L. S. (2019), “Essence and modern trends of the enterprise marketing communications development”, Prychornomors'ki ekonomichni studii, vol. 48-2, pp. 27-30.
2. Voichak, A. V. (2009), Marketynhovyj menedzhment [Marketing management], КNEU, Kyiv, Ukraine.
3. Harkavenko, S. S. (2002), Marketynh [Marketing], Libra, Kyiv, Ukraine.
4. Holubkova, E. N. (2002), Marketingovye kommunikacii [Marketing communications], Finpress, Moscow, Russia.
5. Pankruhin, A. P. (2006), Marketynh [Marketing], Omega-L, Moscow, Russia.
6. Prymak, T. O. (2004), Marketynh [Marketing], MAUP, Kyiv, Ukraine.
7. Khmars’ka, I. A. (2018), “Innovative trends in the market communication and their influence on the activity of light industries of Ukraine”, Visnyk Mykolaivs'koho natsional'noho universytetu, vol. 21, pp. 434-441.

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-28

Кількість переглядів: 3075

Відомості про авторів

Л. В. Шульга

к. е. н., доцент, професор кафедри маркетингу,Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

L. Shulha

PhD in Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Marketing, Poltava State Agrarian University, Poltava

ORCID:

0000-0002-9320-7566


І. О. Терещенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу,Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

І. Tereshchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Poltava State Agrarian University, Poltava

ORCID:

0000-0001-5176-6522


Т. В. Боровик

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу,Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

T. Borovyk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing, Poltava State Agrarian University, Poltava

ORCID:

0000-0002-1703-3621


О. С. Чухліб

здобувач вищої освіти спеціальності 075 Маркетинг,Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава

O. Chukhlib

Applicant, Poltava State Agrarian University, Poltava

ORCID:

0000-0003-0193-1977

Як цитувати статтю

Шульга Л. В., Терещенко І. О., Боровик Т. В., Чухліб О. С. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9528 (дата звернення: 14.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.70

Shulha, L., Tereshchenko, І., Borovyk, T. and Chukhlib, O. (2021), “Marketing communications in the enterprise management system”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9528 (Accessed 14 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.70

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.