EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ОНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
В. В. Корольков, О. О. Соріна, Е. А. Тельчаров

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.71

УДК: 338.24

В. В. Корольков, О. О. Соріна, Е. А. Тельчаров

УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО ОНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті проводиться аналіз досліджень поняття “знання” і “інтелектуальний капітал”. Розглядаються основні питання управління знаннями в інноваційному розвитку підприємства. На основі визначення структури інтелектуального капіталу запропоновано порядок формування плану стратегічного розвитку підприємства. Визначається, що після інноваційного оновлення підприємство буде мати нову формулу інтелектуального капіталу. Проведено аналіз процесів набуття і використання знань при формуванні стратегії інноваційного оновлення підприємства та її реалізації. Розглянуто цикл управління знаннями, який включає визначення структури знань.
Планова функція процесу управління знаннями дозволяє формалізувати нову формулу інтелектуального капіталу. Функція обліку знань передбачає формування бази знань людського капіталу, структурного капіталу і споживчого капіталу. Контрольна функція визначає потрібні додаткові знання для реалізації нової формули інтелектуального капіталу. Функція аналізу дозволяє визначити шляхі скорішого та більш ефективного набуття знань людським капіталом. Також ця функція визначає які нові властивості обладнання що збагачені знаннями потрібні. Мотиваційна функція управління знаннями формує програму дій та для досягнення результату.

Ключові слова: Знання; інтелектуальний капітал; управління знаннями; інноваційний розвиток; стратегія; людський капітал

Література

1. Бутенко Н. Ю. Управління знаннями в корпораціях. Бізнесінформ. 2015. № 11. С. 414-419.
2. Вовк Я.Ю. Процес управління знаннями підприємства та його особливості. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23 (17). С. 343-352.
3. Грабовська І. В. Сучасні аспекти управління знаннями в інноваційному менеджменті організації на засадах креативності. Вісник Хмельницького національного університету. 2020. № 3. С. 42-47.
4. Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С., Ілляшенко Н.С., Нагорний Є.І. Управління знаннями в контексті підвищення рівня потенціалу інноваційного розвитку організації. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2018. Т.2, № 3. С. 98–103.
5. Ілляшенко С.М., Шипуліна Ю.С., Ілляшенко Н.С., Комарницька А.О. Управління знаннями в системі інноваційного розвитку організації. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2017. № 1. С. 231–241.
6. Корольков В. В., Березовська О. В., Литвин К. В. Впровадження концепції безперервного вдосконалення як форма реалізації потенціалу знань людського капіталу. Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 2018. № 10 (262). С. 104-119.
7. Литвин К. В. Інтелектуальний капітал, як новий вид активів економіки, що заснована на знаннях. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2018. № 1 (253). С. 108–130.
8. Литвин К.В. Державна політика формування людського капіталу в інноваційному розвитку національної економіки : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03. Запоріжжя, 2021. 268 с.
9. Нонака И., Такеучи Х. Компания — создатель знания. Зарождение и развитие инноваций в японских фирмах / Пер. с англ. Москва : Олимп-Бизнес, 2003. 384 с.
10. Строкович Г. В., Кащєєва Д. В. Управління знаннями в системі інноваційного розвитку організації. Економічні студії. Вип. 4 (26). 2019. С. 72-176.
11. Чухно А. Інтелектуальний капітал: сутність, форми і закономірності розвитку. Економіка України. 2002. № 11. С. 22-30.
12. Wiig К. Knowledge Management: An Introduction and Perspective Journal of Knowledge Management. 1997. Vol.1. Iss:1; 345 р.

V. Korolkov, O. Sorina, E. Telcharov

KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF THE ENTERPRISE INNOVATIVE RENEWAL

Summary

The article analyzes the publications devoted to the concept of "knowledge" and "intellectual capital". Based on the results of the analysis, their main properties are given. Is proven that the knowledge is directly related with human capital. The development of knowledge occurs only if the use of intellectual labor. The person uses the acquired knowledge for further training, solving their own problems, decision-making at all levels and in all cases.
It is determined that intellectual capital combines human capital, structural capital and consumer capital. Personal knowledge of the enterprise employees forms the human capital knowledge base. Knowledge in the form of the intellectual property rights belongs to structural capital. Consumer knowledge used in life creates consumer capital.
The article considers the main issues of knowledge management in the enterprise innovative development. According to management theory, the main functions are organizational, planning, accounting, control, analysis and motivation.
Based on the definition of the intellectual capital structure, the procedure for forming a strategic development plan of the enterprise is proposed. It is determined that after the innovative upgrade the company will have a new formula of intellectual capital.
The analysis the processes of acquisition and use the knowledge at formation of innovative enterprise strategy and its realization are carried out. The knowledge management cycle that includes definition of knowledge structure is considered. The planned function of the knowledge management process allows formalizing a new formula of intellectual capital. The function of knowledge accounting involves the formation of a human capital knowledge base, structural capital and consumer capital. The control function determines the necessary additional knowledge to implement the new formula of intellectual capital. The analysis function allows determining the ways of faster and more efficient acquisition by human capital knowledge. Also, this feature determines what new knowledge-rich equipment features are needed. The motivational function of knowledge management forms a program of actions for achieves results.

Keywords: Knowledge; intellectual capital knowledge management; innovative development; strategy; human capital.

References

1. Butenko, N. Yu. (2015), “Knowledge management in corporations” BIZNESINFORM , vol. 11, pp. 414-419.
2. Vovk, Ya.Yu. (2013), “The process of the enterprise knowledge management and its features”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 23 (17), pp. 343-352.
3. Hrabovs'ka, I. V. (2020), “Modern aspects of knowledge management in innovative management of organization on the basis of creativity”, Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 3, pp.42-47
4. Illiashenko, S.M. Shypulina, Yu.S. Illiashenko, N.S. and Nahornyj, Ye.I. (2018), “Knowledge management in the context of increasing the potential level of organization’s innovative development”, Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 2, no. 3. pp. 98–103.
5. Illiashenko, S.M. Shypulina, Yu.S. Illiashenko, N.S. and Komarnyts'ka, A.O. (2017), “Knowledge management in the system of the innovative development organization”, Marketynh i menedzhment innovatsij, vol. 1, pp. 231–241.
6. Korolkov, V. V. Berezovs'ka, O. V. and Lytvyn, K. V.(2018). “Implementation the continuous improvement concept as a form of realization the human capital knowledge potential”, Naukovyj visnyk Odes'koho natsional'noho ekonomichnoho universytetu, vol. 10 (262), pp. 104-119
7. Lytvyn, K. V. (2018). “Intellectual capital, as a new form of actives from knowledge economy”, Naukovyj visnyk Odes'koho natsional'noho ekonomichnoho universytetu, vol. 1 (253), pp. 108–130
8. Lytvyn, K.V. (2021), “State policy of human capital formation in the national economy innovative development”, Abstract of Ph.D. dissertation, economics and management of the national economy, Classic Private University, Zaporizhzhia, Ukraine.
9. Nonaka, Y. and Takeuchy, Kh. (2003), Kompanyia — sozdatel' znanyia. Zarozhdenye y razvytye ynnovatsyj v iaponskykh fyrmakh [The company is the creator of knowledge. Origin and development of innovations in Japanese companies], Olymp-Byznes, Moscow, Russia.
10. Strokovych, H. V. and Kaschieieva, D. V. (2019), “Knowledge management in the organization innovative development system”, Ekonomichni studii, vol. 4 (26), pp. 172-176.
11. Chukhno, A. (2002), “Intellectual capital: the essence, forms and patterns of development” Ekonomika Ukrainy, vol. 11, pp. 22-30.
12. Wiig, К. (1997), “Knowledge Management: An Introduction and Perspective”, Journal of Knowledge Management, Vol.1, Iss:1, pp. 98-104.

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-28

Кількість переглядів: 2447

Відомості про авторів

В. В. Корольков

к. е. н., доцент, декан факультету економіки та управління,Національний університет “Запорізька політехніка”

V. Korolkov

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Department of Economics and Management, National University “Zaporizhzhia Polytechnic”

ORCID:

0000-0002-3593-8512


О. О. Соріна

старший викладач, Національний університет “Запорізька політехніка”

O. Sorina

Senior Lecturer, National University “Zaporizhzhia Polytechnic”

ORCID:

0000-0002-6644-6377


Е. А. Тельчаров

магістрант, Національний університет “Запорізька політехніка”

E. Telcharov

Master's student, National University “Zaporizhzhia Polytechnic”

ORCID:

0000-0003-4233-9996

Як цитувати статтю

Корольков В. В., Соріна О. О., Тельчаров Е. А. Управління знаннями при реалізації стратегії інноваційного оновлення підприємства. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9529 (дата звернення: 14.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.71

Korolkov, V., Sorina, O. and Telcharov, E. (2021), “Knowledge management in the system of the enterprise innovative renewal”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9529 (Accessed 14 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.71

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.