EnglishНа русском

Ефективна економіка № 2, 2012

УДК 336.71: 005.962.131

 

В. В. Коваленко,

 доктор економічних наук, доцент, професор кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету

Я. Є. Вербицька,

провідний економіст управління статистики в Сумській області

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

 

An estimation of efficiency of functioning of the banking system is in the conditions of deepening of processes of globalization

 

Анотація. У статті розглядають питання впливу кризових явищ на ефективність банківської системи. Визначені основні фактори, що впливають на ефективність банківської діяльності. Проаналізовано показники, що характеризують ефективність національних банківських систем. Охарактеризовані основні напрямки забезпечення ефективності банківської діяльності в умовах поглиблення глобальної конкуренції.

 

Annotation. In the article examine the question of influence of the crisis phenomena on efficiency of the banking system. Certain basic factors which influence on efficiency of bank activity. Indexes which characterize efficiency of the national banking systems are analyses. The described basic directions of providing of efficiency of bank activity are in the conditions of deepening of global competition.

 

Ключові слова: ефективність банківської діяльності, рентабельність банків, прибутковість діяльності, кризові явища, глобальна конкуренція.

 

Keywords: efficiency of bank activity, profitability of banks, profitability of activity, crisis phenomena, global competition.

 

 

В умовах ринкових відносин і недорозвиненості фінансового ринку проблема оцінки ефективності функціонування банківської системи стає все актуальнішою.  З одного боку, банкам необхідно оцінювати внутрішній стан для виявлення прихованих резервів розвитку, а з другого боку, виникає необхідність зовнішнього оцінювання банків-контрагентів для визначення їх надійності, що дасть змогу зробити банківську систему прозорішою і прогнозованою

Посилення між нар одної конкуренції, досвід східноєвропейських країн, фінансова і політична інтеграція яких призвела до обмежень економічного і політичного суверенітету, свідчить про фінансову втрату ними власних національних банківських систем, оскільки провідні позиції на ринку банківських послуг посіли іноземні банки [1,с.169]. Вплив світової фінансової кризи на розвиток вітчизняної банківської системи доводить про потребу у визначенні підходів до оцінки важливих аспектів функціонування банків у нових конкурентних умовах з точки зору виявлення взаємозв’язків і взаємозалежностей між чинниками, які визначають ефективність банківської діяльності. 

Дослідженню питань економічної ефективності приділено увагу у наукових працях багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців у галузі економічної теорії, банківської справи, аналізу банківської діяльності. Авторами цих досліджень є такі вчені: О.В. Васюренко [2], А.М. Герасимович [3], Г.Т. Карчева [4], А.А. Мещеряков [5], О.О. Примостка [6, 7], М. Алле, И. Ансофф. Л. Рассел Акофф [8], П. Роуз [9] , Дж. Сінкі [10].

Слід зазначити, що в загальній теорії ефективності існують значні напрацювання. Проте проблеми визначення економічної ефективності з урахуванням функціонування банківської системи в умовах поглиблення інтеграційних процесів та дії кризових явищ є недостатньо дослідженими.

Метою написання статті є визначити фактори впливу глобалізаційних процесів та провести оцінки ефективності функціонування банківської системи.

Глобалізація економічних і політичних процесів є характерною ознакою сучасного етапу світового розвитку у всіх країнах, що суттєво впливає на розвиток будь якого сектору економіки і на розвиток банківського бізнесу також.

Поняттю «ефективність» в англійській мові відповідають кілька термінів, що у фінансовій літературі трактуються  наступним чином:

effectiveness – здатність досягати раніше визначені цілі (незалежно від того, якою ціною це було зроблено);

efficiency – оптимальне співвідношення витрачених ресурсів і отриманих результатів (незалежно від того, чи була досягнута поставлена мета);

effectuality – сполучення effectiveness і efficiency. Поняттю „ефективність” також відповідає термін performance, що позначає загальний стан організації, включаючи фінансові і нефінансові параметри, досягнутий рівень розвитку і перспективи [11].

Різноманіття існуючих трактувань терміна «ефективність» викликає питання про те, що саме варто розуміти під ефективністю взагалі й ефективністю діяльності банківських установ зокрема.

Термін «ефективність» є багатозначним поняттям і відображає відношення різних аспектів діяльності: результату і витрат, результату і цілей, результату і потреб, результату і цінностей. Ефективність діяльності комерційного банку це не тільки результати його діяльності, але й ефективна система управління, що побудована на формуванні науково обґрунтованої стратегії діяльності банку

Економічна ефективність – це інтегроване поняття, яке комплексно характеризує банківську діяльність та вимірюється за співвідношенням певних показників [5]. При цьому слід зазначити, що економічну ефективність функціонування банківської системи доцільно розглядати через оцінку конкурентних позицій  кожного банку на ринку банківських послуг та визначення відповідності ефективності банківської діяльності ефективності інших галузей економіки.

Сутність ефективності банківської діяльності полягає у розв’язанні таких конфліктних цілій: «одержання оптимального прибутку – підтримання на достатньому рівні ліквідності – забезпечення надійності (мінімізація ризиків)» за умови забезпечення належного виконання функцій, покладених на банківську систему.

Ефективність банківської діяльності розглядається на трьох організаційно-функціональних рівнях її прояву – система банків другого рівня, окрема банківська установа та структурний підрозділ банку. Між цими рівнями існує тісний взаємозв’язок і кожен із них впливає на результати діяльності як вищого, так і нижчого рівня. У даній статті розглядаються проблеми ефективності першого ієрархічного рівня – ефективності банківської системи [1, с.171].

Розгляд поняття ефективністю функціонування банківської системи передбачає виокремлення факторів, що її визначають. При аналізі банківської ефективності зазвичай береться до уваги вплив специфічних особливостей  окремих країн на діяльність їх банків, зокрема, структура економіки, характер макроекономічної політики, специфіку структурних і інституційних реформ у фінансовому секторі, інші особливості.

На рівень ефективності банків впливає структура власності в банківському секторі, основні зміни в операційній діяльності, питома вага банків на ринку депозитів, капіталізація банків. При цьому слід зазначити, що у більшості країн Центральної і Східної Європи найбільші позиції у банківських системах займають банки з іноземною участю, тому фактори, що розглядаються, в національних банківських системах відповідної держави в кінці кінців визначаються банками з іноземним капіталом та характером їх розвитку[12].

Для розрахунку кількісних параметрів ефективності банківської системи використовують систему показників:

   Показники операційної ефективності:відношення величини витрат до величини доходів за відповідний період; відношення величини витрат до середньорічної величини активів; щорічна динаміка величини витрат; відношення комісійного доходу до середньорічної величини активів; відношення процентного доходу до середньорічної величини активів;

  Показники рентабельності:рентабельність чистого прибутку; рентабельність власного капіталу; рентабельність активів; загальна рентабельність [1, c.171].

Показники операційної ефективності та рентабельності застосовують у комплексі із показниками ліквідності та надійності для оцінки розв’язання так званого «магічного трикутника»: одержання оптимального прибутку при підтримання на достатньому рівні ліквідності та забезпеченні надійності.

Розрахунки технічних показників дають уявлення про кількісні параметри, які застосовуються для оцінки ефективності діяльності (рис.1).

*Складено авторами [13]

Рис. 1. Системна оцінка ефективності функціонування банківської системи України

 

З даних  рис. 1 видно різку зміну ситуації в банківській системі України. Деякі негативні тенденції 2009 р. вдалося подолати в 2011 р.: зростає адекватність капіталу, хоча у порівнянні з 2010 роком зазначений показник знизився, зменшилися збитки та частка проблемних кредитів. Можна виділити три основні тенденції, що характерні для банківської системи у 2011 році: повернення депозитів, відновлення стабільності, зменшені обсяги кредитування та збільшені інвестиції в цінні папери, високий рівень проблемної заборгованості за кредитами.

Тривале економічне пожвавлення, відновлення довіри до банківської системи і відсутність інших інвестиційних можливостей привабило вкладників до банків. Внаслідок цього банківська система у 2011 році повністю досягла і перевищила рівень депозитної бази докризового періоду. Минулого року фінансовий стан і стан капіталу в банківській системі значно покращились. Загальні збитки зменшились майже в три рази у порівнянні з попереднім роком (до 7,7 млрд. грн. у 2011 році у порівнянні з 34,8 млрд. у 2009 році) в умовах різкого зменшення відрахувань до резервів на покриття збитків за позиками, стабільного операційного доходу і скорочених адміністративних витрат. Незважаючи на сумарний негативний фінансовий результат, все більша кількість банків минулого року вийшла на прибуткову діяльність. За даними НБУ, кількість збиткових банків зменшилася з 64 станом на кінець 2009 року до 31 станом  на 01.01.2012 [14]. У 2011 році банки мали змогу покращити стан свого капіталу (завдяки значному вливанню капіталу акціонерами і скороченню збитків). Так, показник адекватності капіталу досяг рівня 18,9 % станом на кінець року (виріс з 14% на кінець 2008 року та з 18,1% на кінець 2009 року), а обсяг регулятивного капіталу збільшився на 17,5 млрд. грн. протягом минулого року.

Слід зазначити, що при оцінці ефективності діяльності банківської системи доцільно визначитися із кількістю збиткових і прибуткових банків у розрізі груп (табл. 1).

Рентабельність на відміну від прибутку більш повно відображає кінцеві результати діяльності і показує співвідношення економічного ефекту із залученими та розміщеними ресурсами банків.

В цілому, збиткова діяльність банківських установ продовжує залишатися основною тенденцією функціонування банківської системи у 2011 р.

 

Таблиця 1.

Кількість збиткових та прибуткових банків серед груп банків станом  на 01.01.2012 року*

Група

Кількість банків, од.

Збиткові

Прибуткові

Кількість банків, од.

Сума збитків, млрд. грн.

Кількість банків, од.

Сума прибутків, млрд. грн.

Група 1

17

2

-7 331 313

15

4 241 405

Група 2

19

9

-4 635 954

10

749 632

Група 3

22

3

-727 029

19

644 526

Група 4

117

16

-1 022 717

101

373 902

Усього

175

30

 -13 717 013

145

6 009 465

*Складено авторами за матеріалами [13]

 

Прибуткові за результатами 2011 року банки мають низькі показники рентабельності. А в цілому, збитки банківських установ за результатами 2011 р. більш ніж в два рази перевищують прибутки одержані банками.

Що стосується показників рентабельності банків України то починаючи із 2006 р. спостерігається їх зниження, а останні три роки характеризуються не ефективною діяльністю банківської системи (табл.2).

 

Таблиця 2.

Показники рентабельності банківської системи як міра ефективності*

Показники

Роки

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Рентабельність капіталу

13,52

12,67

8,51

-32,52

-10,19

-5,27

Мультиплікатор капіталу

7,99

8,61

7,77

7,64

6,84

10,63

Доходність активів

8,60

7,66

8,96

7,25

6,89

13,54

Рентабельність активів

1,61

1,5

1,03

-4,38

-1,45

-0,76

*Складено авторами [13]

 

Як свідчать дані табл. 2, основні показники ефективності функціонування банківської системи за аналізований період мають тенденції до зниження з від’ємним значенням. Тобто можна стверджувати, що ситуація подолання кризових явищ в банківській системі залишається актуальною, і говорити про стабілізацію ситуації ще зарано.

На наш погляд, при аналізі ефективності банківської системи доцільно враховувати і той факт – яким чином приток іноземного капіталу  впливає на показники ефективності діяльності банків.

Слід зазначити, що практично в усіх країнах відбулося різке збільшення присутності іноземного капіталу в банківських системах. Але необхідно зауважити, що теза про те, що ефективність іноземних банків значно вища, ніж національних, не завжди є виправданою (табл. 3)

 

Таблиця 3.

Основні показники ефективності діяльності банків з іноземним капіталом в Україні за станом на 01.01.2010 та 01.10.2011*

Країна-інвестор

Назва банку

ROE,%

ROA,%

МК

01.01.

2010

01.10.

2011

01.01.

2010

01.10.

2011

01.01.

2010

01.10.

2011

США

Сітібанк (Україна)

55,4

406,4

 

10,8

4,9

 

5,1

81,6

 

Франція

Укрссиббанк

-25,4

-18,6

 

-2,7

-3,3

 

9,5

5,6

 

Нідерланди

ІНГ банк Україна

10,3

27,7

 

1,5

1,9

 

6,9

14,8

 

Австрія

Раййфайзен банк Аваль

-42,4

0,8

 

-10,8

0,0

3,9

17,7

 

Фольксбанк

-50,8

7,7

 

-3,8

1,0

 

13,3

8,0

Ерсте банк

-34,0

-1,9

 

-4,1

-0,2

 

8,3

7,6

 

Італія

Укрсоцбанк

2,1

0,5

 

0,3

0,0

7,2

31,2

 

Унікредит банк

0,3

4,2

 

0,0

0,3

 

10,5

13,0

Правекс - банк

-59,6

-2,4

 

-9,4

-0,4

 

6,3

6,2

 

Німеч-чина

Дойче банк ДБУ

-3,0

-9,0

 

-2,9

-6,1

 

1,0

1,5

 

Країна-інвестор

Назва банку

ROE,%

ROA,%

МК

01.01.

2010

01.10.

2011

01.01.

2010

01.10.

2011

01.01.

2010

01.10.

2011

 

«Форум»

-35,6

-7,2

 

-3,4

-3,5

 

10,4

2,1

 

Швеція

Сведбанк

-237,6

1,6

 

-31,3

1,0

-7,6

1,6

 

Угорщи-на

ОТП банк

-15,3

15,5

 

-1,5

1,9

 

10,4

8,0

 

Україна

Приватбанк

10,2

7,2

 

1,2

0,7

 

8,4

10,4

 

Ощадбанк

4,2

2,7

 

1,2

0,5

 

3,7

5,2

 

Укрексім-банк

0,2

0,4

 

0,0

0,1

 

5,3

4,5

Росія

Радабанк

2,6

3,2

 

2,2

2,2

 

1,2

1,5

Банк Ренесанс капітал

0,7

3,9

0,2

0,8

3,9

4,9

Дочірній банк Сбербанку Росії

1,0

6,3

 

0,2

1,0

5,8

6,5

Енергобанк

0,6

-15,3

 

0,1

-2,4

 

4,5

6,3

ВТБ банк

0,0

7,1

 

0,0

1,1

8,9

6,8

 

Альфа-банк

-12,1

0,3

 

-1,2

0,0

10,0

7,0

Банк Петроко-мерц-Україна

-43,7

-43,5

 

-4,9

-13,5

 

8,9

3,2

Промінвест-банк

-49,0

0,1

 

-9,0

0,0

5,4

6,7

 

Банк Руский стандарт

-42,4

0,5

 

-10,8

0,1

 

3,9

7,7

*ROE – рентабельність капіталу; ROA – рентабельність активів; МК –мультиплікатор капіталу.

Джерело: Розраховано авторами за даними: Дані фінансової звітності банків України на 01.01.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/Bank_ supervision/ Finance_b/2010/01.01.2011/fin_state.htm.

 

Аналізуючи дані таблиці 1 банки можна поділити на 2 групи.

Перша група – це банки, у яких показники ROE, ROA та мультиплікатор капіталу покращилися. Отже до першої групи слід віднести: ІНГ банк Україна, Раййфайзен банк Аваль, Унікредит банк, Сведбанк, Укрексімбанк, Радабанк, Банк Ренесанс капітал, Дочірній банк Сбербанку Росії, Промінвестбанк, Банк Русский стандарт. Слід зазначити, що більшість банків першої групи мають походження капіталу з Російської Федерації.

Друга група – це банки, у яких показники ROE ROA та мультиплікатор капіталу зазнали змін у різних напрямах. До другої групи відносять: Сітібанк (Україна), Фольксбанк, Ерсте банк, Укрсоцбанк, Правекс – банк, Дойче банк ДБУ, «Форум», ОТП банк, Приватбанк, Ощадбанк, Енергобанк, ВТБ банк, Альфа-банк, Банк Петрокомерц-Україна.

Незважаючи на помітні проблеми та ризики банківського сегменту країни, ми вважаємо здатність до відновлення банківського сегменту помірною, що визначається:

- специфічним регуляторним та операційним середовищем, що дозволяє банківським установам розраховувати на значну фінансову та регуляторну підтримку НБУ з метою збереження платоспроможності;

- досить налагодженими (у порівнянні з суб'єктами інших галузей) інструментами юридичного (регуляторної) захисту банків, як кредиторів так і позичальників;

- високим рівнем використання власних і позикових ресурсів, а також більш ліберальним (в порівнянні з іншими суб'єктами) доступом до ресурсної бази. Останнє обумовлено слабким розвитком в країні альтернативних джерел інвестування;

- високим попитом на банківське фінансування, особливо на етапі підйому економічного циклу.

  Таким чином, оцінювання ефективності діяльності в період виходу із кризи банківської системи України свідчить про те, що ситуація кардинально не змінилася. Залишаються питання відносно капіталізації банківської системи, структурування доходів і витрат, збалансованості залучених і розміщених ресурсів, оцінки ефективності присутності іноземного капіталу, обґрунтування доцільності адміністративних заходів впливу з боку регулятора та державної підтримки розвитку банківського бізнесу.

 

Список використаної літератури.

 

1. Коваленко В.В. Ефективність банківської системи в умовах глобальної конкуренції [Текст] / В.В. Коваленко // Актуальні проблеми економіки. -  2008. – 5 (83). – С. 169-176.

2. Васюренко О.В. Банківський менеджмент [Текст] : навчальний посібник / О.В. Васюренко – К.: Академія, 2001.- 320 c. ISBN 966-580-096-5

3. Герасимович А.М. Аналіз банківської діяльності [Текст] : підручник / А.М. Герасимович ; Міністерство освіти і науки України, КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2005. – 599 с. – ISBN 966–574–567–0.

4. Карчева Г. Системний аналіз ефективності діяльності банків України [Текст] / Г. Карчева // Вісник Національного банку України. - 2006.- № 11.- C.12-17.

5. Мещеряков А.А. Організаційно-технологічні аспекти підвищення ефективності функціонування комерційного банку [Текст]: монографія / А.А. Мещеряков – К.: Наук. Світ, 2006. – 347с. - ISBN 966-675-447-9. ISBN 966-675-447-9.

6. Примостка О. Аналіз ефективності діяльності банків [Текст] / О. Примостка // Фінанси України. – 2003. - №1(23). – С. 52-58.

7. Примостка О.О. Аналіз ефективності діяльності комерційних банків [Текст] / О. Примостка // Фінанси України. - 2003.- № 4.- C.97-102.

8. Акофф Р. О целеустремленных системах [Текст] / Р. Акофф, Ф. Ємери. - М.: Советское радио. – 1974. – 272с. – ISBN 978-5-382-00638-3

9. Роуз, Питер С. Банковский менеджмент: Пер.с англ.со 2-го изд. [Текст] /   П.С. Роуз. - М. : Дело, 1997. - 768 с. - ISBN 5-7749-0048-7.

10. Синки, Дж.Ф. Управление финансами в коммерческих банках [Текст] : пер. с англ / Дж.Ф. Синки. - 4-е изд. перераб. - М. : Саtаllаху, 1994. - 820 с. - ISBN 5-86366-045-7.

11. Англо-русский словар по экономике и финансам [Текст] / под ред. А.В. Аникина. – Санкт-Петпрбург: Экономическая школа, 1993. – 598 с. – ISBN 5-900428-05-2

12. Вступ України до Світової організації торгівлі та розширення Європейського Союзу: наслідки для банківської системи [Текст] // Вісник Національного банку України. – 2003. - №10. – С.48-53

13. Дані фінансової звітності банків України станом на 01.01.2009-01.01.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua /Bank_ supervision/  Finance_b/2010/01.01.2011/ fin_state.htm - Назва з екрану.

14. Шулик В. Банковская система Украины: испытания кризисом [Електронний ресурс] / В. Шулик // РА «Кредит Рейтинг». – Режим доступу: http://www.credit-rating.ua/ru/analytics/analytical-articles/12570/ - Назва з екрану.

15. Банківська система України на початку 2011 р.: проблеми і тенденції [Електронний ресурс] / НРА «Рюрік». – Режим доступу: http://www.rurik. com.ua/ documents/ research/rurik_b _system_ tendency_ ukr.pdf - Назва з екрану.

16. Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики. Статистична інформація. Фінанси. Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/ - Назва з екрану.

17. Минина Т.И. Глобализация экономики и финансово-банковская система [Текст] / Т.И Минина // Банковские услуги. – 2002.- №4.-С. 8-15.

18. Croatian National Bank, Competition, reform and efficiency in banking: Evidence from 15 transition economies, 2003. – June.

 

Стаття надійшла до редакції 18.02.2012 р.