EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОЇ АМНІСТІЇ У СВІТЛІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ
Н. Я. Михаліцька, М. Р. Верескля, О. Т. Бойко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.73

УДК: 336.221

Н. Я. Михаліцька, М. Р. Верескля, О. Т. Бойко

ПРОВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОЇ АМНІСТІЇ У СВІТЛІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Анотація

У статті висвітлено зарубіжний досвід проведення податкових амністій та протидії відпливу капіталу. Прийняті нормативно-правові акти у 2020-2021 рр. дозволяють говорити про ефективність проведення подібних процесів в Україні, як черговий крок до інтеграції найкращих практик запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Вказано, що кожна країна стикається з проблемою у боротьбі з легалізацією злочинних коштів. Для цього розробляє та впроваджує власні державні механізми проведення податкових амністій та протидії відпливу капіталу, користуючись при цьому рекомендаціями FATF, які є базовими документами для країн та фінансових установ усього світу при здійсненні заходів щодо запобігання і протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
Пропонується для ефективного проведення податкових амністій та протидії відпливу капіталу в Україні, з врахуванням зарубіжного досвіду, дотримуватися чіткого механізму проведення економічної амністії, гарантувати недоторканість активів у майбутньому, справедливого судового розгляду, достатніх гарантій щодо звільнення від відповідальності за задекларовані об’єкти, гарантування конфіденційності інформації, одержання вигоди чесно працювати та підвищення ризику від приховування доходів у подальшому, суворий контроль з боку суспільства, зокрема на електоральному рівні.

Ключові слова: податкова амністія; контроль; протидія відпливу капіталу; легалізація доходів; тіньовий капітал.

Література

1. Кривонос Л. Світовий досвід боротьби з «брудними» грошима. Фінансовий контроль. Всеукраїнський науково-практичний журнал, 2018. URL: https://fincontrol.com.ua/newspublic.php?id=68
2. Паливода А. Амністія капіталів: як зіпсувати хорошу ідею. Дзеркало тижня. 2019. Вип. №25, 27 червня – 5 липня.
3. Тищук Т., Іванов О. Державне регулювання трансфертного ціноутворення в Україні як засіб протидії відпливу капіталу: Аналітична записка. URL: http://old2.niss.gov.ua/articles/739/
4. Приходько О. Борьба с отмыванием денег: европейский опыт для Украины. Дзеркало тижня. 2007. Вып. №49, 21 декабря-28 декабря.
5. Сльозко О. О., Глазова А. Б. Позитивний досвід податкових амністій розвинутих країн для України. Інтелект XXI. 2015. № 5. С. 27-35.
6. Приходько І. Перспективи проведення податкової амністії капіталів фізичних осіб в Україні (з урахуванням результатів податкового компромісу 2014 року). Підприємництво, господарство і право. 2018. №4(266). С.159-164.
7. Каленяк Р. В. Амністія капіталу як економіко-правовий засіб прискорення суспільно-економічного розвитку. Сучасні питання економіки і права. 2012. Вип. 2. С. 86-92.
8. Святненко А. Декларування, відмивання чи легалізація? Дзеркало тижня. 2019. Вип. №38, 12 жовтня – 18 жовтня.
9. Левенков, А. Международный опыт проведения экономической амнистии и предпосылки ее осуществления в Республике Беларусь. Банкаўскі веснік : информационно-аналитический и научно-практический журнал Национального банка РБ. 2015. № 11 (628). С. 62-66.
10. Амнистия капитала: мировой опыт и уроки для стран СНГ. URL: https://www.unn.com.ua/ru/news/1572789-amnistiya-kapitalu-svitoviy-dosvid-ta-uroki-dlya-krayin-snd
11. Поплевічева Н. Г. Роль держави в запровадженні фінансової амністії: світовий досвід і реалії України. URL: http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2010-3/doc/3/19.pdf
12. Податкова амністія: чи піде Україна шляхом Аргентини. Судебно-юридическая газета, 10 мая 2019. URL: https://sud.ua/ru/news/publication/141446-podatkova-amnistiya-chi-pide-ukrayina-shlyakhom-argentini
13. Барановський О., Сіденко В. Проблеми власності та легалізації капіталів і доходів в Україні. Національна безпека і оборона. 2004. № 2. С. 2-13.

N. Mykhalitska, M. Veresklia, O. Boyko

TAX AMNESTY IN THE CONTEXT OF THE INTERNATIONAL EXPERIENCE

Summary

The article provides insight into the international experience of the tax amnesties and the prevention of capital outflow. The regulatory acts passed in 2020-2021 suggest the efficiency of similar procedures in Ukraine as a next step to the integration of the best practices of prevention of the legalization (laundering) of criminally obtained income. The law contains a variety of innovations, however, such procedures shall be subject to the countermeasures through further improvement of the mechanisms of prevention of the legalization (laundering) of the criminally-obtained income, financing of terrorism, and proliferation of the weapons of mass destruction.
It is mentioned that each country faces a challenge in the prevention of money laundering. For this purpose, they elaborate and implement the national mechanisms of the tax amnesties and prevention of the capital outflow applying the FATF recommendations that are the basic documents for the countries and financial institutions around the world at the implementation of prevention measures concerning money laundering.
The article provides the substantiation why the implementation of the mechanism of the economic legalization of income shall consider the international experience which nowadays is quite rich. The countries implementing such steps include Argentina, Belgium, Kazakhstan, Ireland, Italy, Pakistan, Philippines, France, etc. It is outlined that in the decisions concerning the legalization of income the psychological aspect of such decision shall be considered, as long as the legalization of the shadow capital in Ukraine is considered necessary by almost two thirds, most people are convinced that the conditions shall be created under which the capital taken abroad could be returned to Ukraine and applied for the development of the Ukrainian enterprises.
It is suggested, for the efficiency of the tax amnesties and prevention of the capital outflow in Ukraine, with the view to the international experience, that the clear mechanism of the economic amnesty be followed, the future immunity of assets be guaranteed as well as the fair court consideration, adequate guarantees concerning the release from the liability for the reportable objects, insurance of the confidentiality of information, benefits from the fair work, and increase of the risk from the concealment of income in future, strict control on the part of the public, in particular, at the electoral level.

Keywords: tax amnesty; control; prevention of the capital outflow; legalization of income; shadow capital.

References

1. Kryvonos, L. (2018), “World experience in the fight against "dirty" money”, Vseukrainskyi naukovo-praktychnyi zhurnal, [Online], available at: https://fincontrol.com.ua/newspublic.php?id=68 (Accessed 20 Oct 2021).
2. Palyvoda, A. (2019), “Capital amnesty: how to spoil a good idea”, Dzerkalo tyzhnia, issue 25, June 27 - July 5.
3. Tyshchuk, T. and Ivanov, O. “State regulation of transfer pricing in Ukraine as a means of counteracting capital outflows: Analytical note”, [Online], available at: http://old2.niss.gov.ua/articles/739/ (Accessed 20 Oct 2021).
4. Prihod'ko, O. (2007), “Anti-money laundering: European experience for Ukraine”, Dzerkalo tizhnja, issue 49, December 21-December 28.
5. Slozko, O. O. and Hlazova, A. B. (2015), “Positive experience of tax amnesties of developed countries for Ukraine”, Intelekt XXI, vol. 5, pp. 27-35.
6. Prykhodko, I. (2018), “Prospects for a tax amnesty for the capital of individuals in Ukraine (taking into account the results of the tax compromise in 2014)”, Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, vol. 4(266), pp.159-164.
7. Kaleniak, R. V. (2012), “Amnesty of capital as an economic and legal means of accelerating socio-economic development”, Suchasni pytannia ekonomiky i prava, vol. 2, pp. 86-92.
8. Sviatnenko, A. (2019), “Declaration, laundering or legalization?”, Dzerkalo tyzhnia, issue 38, October 12 - October 18.
9. Levenkov, A. (2015), “International experience in conducting economic amnesty and prerequisites for its implementation in the Republic of Belarus”, Bankaўskі vesnіk: informacionno-analiticheskij i nauchno-prakticheskij zhurnal Nacional'nogo banka RB, vol. 11 (628), pp. 62-66.
10. Capital amnesty: global experience and lessons for the CIS countries, available at: https://www.unn.com.ua/ru/news/1572789-amnistiya-kapitalu-svitoviy-dosvid-ta-uroki-dlya-krayin-snd (Accessed 20 Oct 2021).
11. Poplevicheva, N. H. (2010), “The role of the state in the introduction of financial amnesty: world experience and realities of Ukraine”, [Online], available at: http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2010-3/doc/3/19.pdf
12. “Tax amnesty: will Ukraine follow the path of Argentina”, Sudebno-yurydycheskaia hazeta, May 10, 2019, available at: https://sud.ua/ru/news/publication/141446-podatkova-amnistiya-chi-pide-ukrayina-shlyakhom-argentini (Accessed 20 Oct 2021).
13. Baranovskyi, O. and Sidenko, V. (2004), “Problems of ownership and legalization of capital and income in Ukraine”, Natsionalna bezpeka i oborona, vol. 2, pp. 2-13.

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-28

Кількість переглядів: 257

Відомості про авторів

Н. Я. Михаліцька

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри менеджменту,Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів

N. Mykhalitska

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv

ORCID:

0000-0002-8912-8005


М. Р. Верескля

к. пед. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Львівський державний університет внутрішніх справ

M. Veresklia

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv

ORCID:

0000-0002-7061-9066


О. Т. Бойко

старший викладач кафедри іноземних мов та культури професійного мовлення, Львівський державний університет внутрішніх справ

O. Boyko

Senior Lecturer of the Department of Foreign Languages and Culture of Professional Speech, Lviv State University of Internal Affairs

ORCID:

0000-0002-3163-5004

Як цитувати статтю

Михаліцька Н. Я., Верескля М. Р., Бойко О. Т. Проведення податкової амністії у світлі зарубіжного досвіду. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9531 (дата звернення: 23.01.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.73

Mykhalitska, N., Veresklia, M. and Boyko, O. (2021), “Tax amnesty in the context of the international experience”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9531 (Accessed 23 Jan 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.73

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.