EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
С. П. Стасевич, О. В. Недзвецька, О. І. Гомзяк

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.74

УДК: 338.48:379.85

С. П. Стасевич, О. В. Недзвецька, О. І. Гомзяк

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Анотація

Сучасний туризм є глобальним чинником розвитку цивілізації, однією зі складових економіки і соціальної сфери, сприяє розвитку світоглядної функції та духовної культури кожної людини. Процеси, що відбуваються у туристичній індустрії світу, позначилися і на організації національного туризму в Україні. В Законі України "Про туризм" визначено туристичну справу як одну з пріоритетних сфер розвитку національної культури й економіки нашої країни [1]. В умовах глобальної світової кризи, спричиненою пандемією COVID-19, відбувається переосмислення підходів до організації всіх виробничих процесів на підприємствах різних видів діяльності та галузей. Зростає увага до інноваційного підходу у діяльності підприємств, все більшого переведення бізнесу до виконання робіт в он-лайн режимі, зменшення часу перебування працівника в офісних приміщеннях.

Ключові слова: туризм; сталий розвиток; цілі сталого розвитку; віртуальний туризм; в'їзний туризм.

Література

1. Про туризм : Закон України від 15.09.1995 р. № 325/95-ВР. Дата оновлення: 16.10.2020. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр#Text (дата звернення: 20.10.2021).
2. Кифяк В., Кифяк О. Діджиталізація процесів розвитку туристичних дестинацій у західноукраїнських прикордонних регіонах. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2020. Вип. 2. - C. 162–173. DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2020.02.162.
3. Смирнов, I., Любіцева, O. Туристичний бізнес під час пандемії COVID-19: світовий та український досвід. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Туризм. 2020. Т. 3, № 2.- С. 196–208. DOI: http://doi.org/10.31866/2616-7603.3.2.2020.221278.
4. Мальська М.П., Антонюк Н.В., Ганич Н.М. Міжнародний туризм і сфера послуг : підручник. Київ :Знання, 2008. 661 с.
5. Сенека, Луцій Антей. Моральні листи до Луцілія : (Пер. з латин. А. Содомора). Київ : Основи, 1995. 603 с.
6. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Угоду ратифіковано із заявою Законом № 1678-VII від 16.09.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#n2820. Дата оновлення: 30.11.2015 (дата звернення: 20.10.2021).
7. Програма дій "Порядок денний на XXI століття": Ухвалена конференцією ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (Саміт "Планета Земля", 1992 р.): Пер. з англ. : 2-ге вид. Київ : Інтелсфера, 2000. 360 с.
8. Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року. Резолюція А/70/L.1 Генеральної Асамблеї ООН від 18.09.2015 р. Офіційний портал електронних документів Організації Об'єднаних Націй. URL: http://undocs.org/A/70/L.1. (дата звернення: 20.10.2021).
9. Цілі сталого розвитку. Програма розвитку ООН в Україні. URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/sustainable-development-goals.html (дата звернення: 20.10.2021).
10. Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 р. № 168-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/249826501 (дата звернення: 20.10.2021).
11. Цілі сталого розвитку: Україна. Портал Сталий розвиток для України. URL: http://www.sd4ua.org/v-ukrayini-prezentuvaly-natsionalnu-dopovid-tsili-stalogo-rozvytku-ukrayina/ (дата звернення: 20.10.2021).
12. Сталий розвиток – стан та перспективи: Матеріали ІІ Міжнародного наукового симпозіуму SDEV‘2020 (12-15 лютого 2020 року, Львів-Славське, Україна). – Львів. 2020. URL: http://science.lpnu.ua/uk/sdev2020 (дата звернення: 20.10.2021).
13. Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу : монографія : 2-ге вид., перероб. та доп. Київ : КНТЕУ, 2009. 463 с.
14. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про туризм" та деяких інших законодавчих актів щодо основних засад розвитку туризму. Офіційний портал Верховної Ради України. №4162 від 29.09.2020. Включено до порядку денного шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання 1708-ІХ від 07.09.2021. Дата оновлення 07.09.2021. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70072 (дата звернення: 20.10.2021).

S. Stasevych, O. Nedzvetska, O. Homziak

ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TOURIST INDUSTRY IN UKRAINE IN THE CONDITIONS OF A PANDEMIC

Summary

Modern tourism is a global factor in the development of civilization, one of the components of the economy and social sphere, contributes to the development of worldview function and spiritual culture of each person. The processes taking place in the world's tourism industry have also affected the organization of national tourism in Ukraine. The Law of Ukraine "On Tourism" defines tourism as one of the priority areas of development of national culture and economy of our country [1]. In the context of the global crisis caused by the COVID-19 pandemic, there is a rethinking of approaches to the organization of all production processes in enterprises of different activities and industries. There is a growing attention to the innovative approach in the activities of enterprises, the increasing transfer of business to work online, reducing the time spent by the employee in the office. The European Union is a major political and economic union in Europe and combines many states with their laws, principles and values. He can be considered one of the economic leaders of the planet, a model of strong politics and broad democracy. Geographical location of states, natural and climatic resources, natural, architectural and archaeological monuments, cultural achievements become available to everyone only through tourism and developed transport infrastructure. Ukraine, as an Eastern European country, has an extremely advantageous geographical and geopolitical location in Europe, developed transport infrastructure. In the future, Ukraine must become a cultural bridge between the north and south of Europe, between the countries of Europe and Asia, the Caucasus. In addition, Ukraine has great natural and recreational resources, architectural and historical values in areas from east to west, from north to south. Therefore, it is necessary to ensure the full return on the use of this potential for active recreation and recovery. And this is possible only with a clear organization of tourism and recreational activities, infusion of funds from internal and external investors to modernize existing capacity and create new potential places for tourists to visit. Against the background of today's crisis caused by the coronavirus pandemic, we can see a growing trend of the virtual sector of the economy against the background of a reduction in the real. And this trend should be used in the development of virtual tourism in Ukraine, which will lead to an increase in domestic tourism after this crisis.

Keywords: tourism; sustainable development; sustainable development goals; virtual tourism; inbound tourism.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1995), The Law of Ukraine “On Tourism”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр#Text. (Accessed 20 October 2021).
2. Kyfyak, V. and Kyfyak, O. (2020), “Digitalization of processes of tourist destinations development in Western Ukrainian border regions”, Herald of Economics, vol. 2, pp. 162–173, available at: https://doi.org/10.35774/visnyk2020.02.162 (Accessed 20 October 2021).
3. Smyrnov, I. and Liubitseva, O. (2020), “Tourism business during the COVID-19 pandemic: world and Ukrainian experience”, Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu, vol.3, no. 2, pp. 196–208, available at: http://doi.org/10.31866/2616-7603.3.2.2020.221278 (Accessed 20 October 2021).
4. Mal's'ka, M.P. Antoniuk,. N.V. and Hanych, N.M. (2008), Mizhnarodnyj turyzm i sfera posluh [International tourism and services], Znannia, Kyiv, Ukraine.
5. Seneca, Lucius Anteus. (1995), Moral'ni lysty do Lutsiliia [Moral letters to Lucilius], Osnovy, Kyiv, Ukraine.
6. The Verkhovna Rada of Ukraine. (2014), The Law of Ukraine “Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#n2820/ (Accessed 20 October 2021).
7. Earth Summit (2000), Prohrama dij “Poriadok dennyj na XXI stolittia”: Ukhvalena konferentsiieiu OON z navkolyshn'oho seredovyscha i rozvytku v Rio-de-Zhanejro (Samit Planeta Zemli, 1992) [Agenda for the 21st Century: Approved by the United Nations Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro (Earth Summit, 1992)], 2-d ed.,Intelsfera, Kyiv, Ukraine.
8. The General Assembly United Nations (2015), Resolution “Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development”, available at: http://undocs.org/A/70/L.1. (Accessed 20 October 2021).
9. UN Development Program in Ukraine (2015), “Sustainable development goals”, available at: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/sustainable-development-goals.html (Accessed 20 October 2021).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Order “Strategy for the development of tourism and resorts for the period up to 2026””, available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/249826501 (Accessed 20 October 2021).
11. Sustainable Development for Ukraine (2017), “Sustainable Development Goals: Ukraine”, available at: http://www.sd4ua.org/v-ukrayini-prezentuvaly-natsionalnu-dopovid-tsili-stalogo-rozvytku-ukrayina/ (Accessed 20 October 2021).
12. 2nd International Scientific Symposium SDEV’2020 (2020), “Sustainable Development - State and Prospects”, available at: http://science.lpnu.ua/uk/sdev2020 (Accessed 20 October 2021).
13. Tkachenko, T.I. (2009), Stalyy rozvytok turyzmu: teoriya, metodolohiya, realiyi biznesu [Sustainable development of tourism: theory, methodology, business realities], 2nd ed., KNTEU, Kyiv, Ukraine.
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), “Draft Law on Amendments to the Law of Ukraine “On Tourism” and some other legislative acts on the basic principles of tourism development”, available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70072 (Accessed 20 October 2021).

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-28

Кількість переглядів: 1945

Відомості про авторів

С. П. Стасевич

к. т. н., доцент кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності,Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна

S. Stasevych

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of the Department of Ecological Safety and Nature Protection Activity, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0002-9985-9485


О. В. Недзвецька

старший викладач кафедри туризму,Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна

O. Nedzvetska

Senior Lecturer of the Departments of Tourism, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0001-6449-7341


О. І. Гомзяк

студент групи ТЗ-41, Інститут сталого розвитку ім. В. Чорновола,Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна

O. Homziak

Student of group TZ-41, Viacheslav Chornovil Institute of Sustainable Development,Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0002-1771-5243

Як цитувати статтю

Стасевич С. П., Недзвецька О. В., Гомзяк О. І. Забезпечення сталого розвитку туристичної галузі в Україні в умовах пандемії. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9532 (дата звернення: 14.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.74

Stasevych, S., Nedzvetska, O. and Homziak, O. (2021), “Ensuring sustainable development of the tourist industry in Ukraine in the conditions of a pandemic”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9532 (Accessed 14 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.74

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.