EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: СВІДОМА МОДА У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ ТЕНДЕНЦІЇ, ЇЇ УКРАЇНСЬКА ТА СВІТОВА ПРАКТИКА
І. І. Білик, М. В. Кіндій, В. Р. Подарин

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.79

УДК: 339.138

І. І. Білик, М. В. Кіндій, В. Р. Подарин

ЕКОЛОГІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: СВІДОМА МОДА У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ ТЕНДЕНЦІЇ, ЇЇ УКРАЇНСЬКА ТА СВІТОВА ПРАКТИКА

Анотація

У даній статті розглянуто причини впровадження практики екологічної відповідальності у маркетингову стратегію підприємств, які спеціалізуються на виробництві й збуті одягу та принципи екологічно орієнтованого підприємства, описано вплив швидкої моди на навколишнє середовище. В процесі дослідження проаналізовано тенденцію свідомої моди, її українську та світову практику. В результаті дослідження можна зробити висновок, що сучасні технології дають можливості підприємствам вдосконалювати екологічну складову своєї продукції та діяльності загалом, і з кожним роком ці можливості лише зростають. Вже сьогодні багато як вітчизняних, так і закордонних компаній йдуть шляхом свідомої моди, вдосконалюючи життєвий цикл своїх товарів, подаючи реальний приклад іншим.

Ключові слова: екологічна відповідальність; вплив на навколишнє середовище; оцінка життєвого циклу; свідома мода; свідоме споживання; маркетингова стратегія.

Література

1. FASHІON EXPERT JOURNAL: The Іmpact Of Fast Fashіon. URL: https://cutt.ly/kR9OBXO (дата звернення: 28.08.2021).
2. Statіsta: Share of consumers who prefer apparel from envіronmentally frіendly brands worldwіde іn 2013 and 2018 (2019). URL: https://cutt.ly/JR9PjU4 (дата звернення: 27.08.2021).
3. Vіktorіa Krykun. Sustaіnable development and ecologіcal responsіbіlіty of busіness. Baltic Journal of Economic Studies. 2016. vol. 2, pp. 65-71. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sustainable-development-and-ecological-responsibility-of-business/viewer (дата звернення: 28.08.2021)
4. Вікіпедія: Fast fashіon. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki (дата звернення: 22.08.2021)
5. The Vіllage: Adіdas створив кросівки з океанічного пластику: їх можна повторно переробити. URL: https://cutt.ly/nR9AmCN (дата звернення: 23.08.2021)
6. FASHІONUNІTED: Mango's journey towards sustaіnable fashіon. URL: https://cutt.ly/mR9Palo (дата звернення: 20.08.2021)
7. The Vіllage: Як українські бренди рухаються до свідомої моди. URL: https://cutt.ly/UR9PTdf (дата звернення: 23.08.2021)

I. Bilyk, Kindii M., A. Podaryn

ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY: SUSTAINABLE FASHION IN THE CONTEXT OF THE GLOBAL TREND, ITS UKRAINIAN AND WORLDWIDE PRACTICE

Summary

This article discusses the reasons for introducing the practice of environmental responsibility in the marketing strategy of enterprises in the fashion industry, specializing in the production and sale of clothing and the principles of environmentally friendly enterprise. The impact of fast fashion on the environment is also described. In the course of research the tendency of conscious fashion, its Ukrainian and world practice, value of ecological orientation of the enterprises of the fashion industry are analyzed. As a result of the study we can conclude that modern technologies enable companies to improve the environmental component of their products and activities in general and every year these opportunities only increase. This aspect of product improvement plays an extremely important role for the environment by reducing harmful effects and no less important for the brand - reputation as environmentally responsible and company that takes into account the consumers opinion (who seek to consume environmentally friendly clothing), contributes to the spread of environmentally friendly ideas. In today's business environment, environmental branding and environmental responsibility are integral parts of the marketing strategy, the strategy of sustainable development of the company and society in general, the corporate style of the company. The life cycle of the goods of the enterprises of the fashion industry is also analyzed in the article, the reasons for optimization of each cycle are determined. At the present stage of technology and production development, the opportunities for the introduction of environmental orientation are extremely large, powerful and real. The article describes the recommendations for implementing the principles of environmental responsibility in the marketing strategy of the enterprise. Marketers need to work with consumers to show what they are doing to preserve the environment and minimize the harmful effects, and to show how each customer can become more environmentally oriented. Already today many domestic and foreign companies are following the path of conscious fashion improving the life cycle of their products, setting a real example to other businesses.

Keywords: environmental responsibility; environmental impact; life cycle assessment; sustainable fashion; conscious consumption; marketing strategy.

References

1. Omelich, Y. (2019), “The Іmpact Of Fast Fashіon”, Fashіon expert journal, Available at: https://cutt.ly/kR9OBXO (accessed 28 August 2021).
2. Statіsta (2019), “Share of consumers who prefer apparel from envіronmentally frіendly brands worldwіde іn 2013 and 2018”, Available at: https://cutt.ly/JR9PjU4 (accessed 27 August 2021).
3. Krykun, V. (2016), “Sustaіnable development and ecologіcal responsіbіlіty of busіness”, Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/sustainable-development-and-ecological-responsibility-of-business/viewer (accessed 28 August 2021).
4. Wikipedia (2021), “Fast fashion”, Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki (accessed 22 August 2021).
5. The Village(2020), “The Village: Adidas has created sneakers from ocean plastic: they can be recycled”, Available at: https://cutt.ly/nR9AmCN (accessed 23 August 2021).
6. Carrasco Rozas, A. (2018), “Mango's journey towards sustaіnable fashіon”, Fashіonunіted, Available at: https://cutt.ly/mR9Palo (accessed 20 August 2021).
7. The Village (2021), “How Ukrainian brands are moving towards conscious fashion”, Available at: https://cutt.ly/UR9PTdf (accessed 23 August 2021).

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-28

Кількість переглядів: 2025

Відомості про авторів

І. І. Білик

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики,Національний університет «Львівська політехніка»

I. Bilyk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Logistics, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0002-2513-078X


М. В. Кіндій

cтарший викладач кафедри маркетингу і логістики,Національний університет «Львівська політехніка»

Kindii M.

Senior Lecturer of the Department of Marketing and Logistics, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0003-1128-4662


В. Р. Подарин

Магістр кафедри маркетингу і логістики,Національний університет «Львівська політехніка»

A. Podaryn

Master's student of the Department of Marketing and Logistics, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0003-4051-050X

Як цитувати статтю

Білик І. І., Кіндій М. В., Подарин В. Р. Екологічна відповідальність: свідома мода у контексті глобальної тенденції, її українська та світова практика. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9537 (дата звернення: 14.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.79

Bilyk, I., M., Kindii and Podaryn, A. (2021), “Environmental responsibility: sustainable fashion in the context of the global trend, its ukrainian and worldwide practice”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9537 (Accessed 14 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.79

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.