EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ЗМІНИ КОМУНІКАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19, ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ
С. В. Васильчак, О. В. Орлова-Курилова, Т. О. Дяченко, Л. В. Мартинова

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.9

УДК: 330.341.2:338.242.2

С. В. Васильчак, О. В. Орлова-Курилова, Т. О. Дяченко, Л. В. Мартинова

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ЗМІНИ КОМУНІКАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19, ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

В статті розглянуто державне управління розвитком інноваційного підприємництва в контексті зміни комунікаційних стратегій місцевих органів влади та децентралізації в умовах пандемії COVID-19, діджиталізації та сталого розвитку. Доведено, що в умовах пандемії COVID-19, діджиталізації та сталого розвитку необхідним є формування на національному рівні просторової моделі розвитку інституціонального середовища, що набуває принципово нового значення. Поляризація підвищує дифузії інновацій в сусідні регіони, а також створює імпліцитні резерви накопичення інноваційного потенціалу. Існує потреба рекомбінації елементів інституціонального середовища та створення мережі найліпших функціональних зв’язків між інститутами та інноваційними підприємствами. Розроблено методику інтегрального оцінювання та прогнозування ефективності реалізації Концепції державного регулювання інноваційним підприємництвом. Така методика дозволяє у найліпші способи визначити точкові імпульси, на які будуть спрямовані заходи державного впливу в умовах пандемії COVID-19, діджиталізації та сталого розвитку. За допомогою визначення точкових імпульсів можливо у подальшому визначити конкурентні переваги Концепції. Подальший ефективний розвиток інноваційного підприємництва повинен забезпечуватися виключно в усіх регіонах України. З метою підвищення ефективності державного регулювання інноваційним підприємництвом існує потреба перегляду інструментів державного впливу на зазначений сектор економіки. Такі інструменти в умовах пандемії COVID-19, діджиталізації та сталого розвитку доцільно формувати на засадах цільового управління та ресурсозбереження в межах кожної території розвитку підприємництва.

Ключові слова: державне управління; розвиток інноваційного підприємництва; зміна комунікаційних стратегій; місцеві органи влади; децентралізація; пандемія COVID-19; діджиталізація; сталий розвиток.

Література

1. Гнатенко І. Методологічні аспекти розвитку інноваційного підприємництва: теорія та практика : монографія. Харків : СГ НТМ «Новий курс», 2019. 253 с.
2. Гнатенко І. А. Визначення інновацій як інструментарію національного підприємництва. Науковий вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія «Економіка». 2018. Т. 23. Вип. 5 (70). С. 38-42.
3. Гнатенко І. Вплив національного інноваційного підприємництва на сталий розвиток ринку праці. Вісник Херсонського державного університету. 2018. № 32. С. 69–72.
4. Гнатенко І.А. Методологічні основи інституціонального аналізу національної системи інноваційного підприємництва. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2018. № 6 (18). С. 70-74.
5. Орлова-Курилова О. В. Сучасні методи оцінювання інноваційного потенціалу. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2018. Вип. 4. С. 143-146.
6. Орлова-Курилова О. В. Інноваційна інфраструктура як фундаментальний фактор інноваційної діяльності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2018. Вип. 31. С. 49-53.
7. Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos-Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro-industrial production. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. Vol. 43. No. 1. P. 129-135.
8. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos-Kior М., Hnatenko I. Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID-19. Journal of Hygienic Engineering and Design. 2021. Vol. 36. pp. 192-198.
9. Rossokha V., Mykhaylov S., Bolshaia O., Diukariev D., Galtsova O., Trokhymets О., Ilin V., Zos-Kior М., Hnatenko I., Rubezhanska V. Management of simultaneous strategizing of innovative projects of agricultural enterprises responsive to risks, outsourcing and competition. Journal of Hygienic Engineering and Design. 2021. Vol. 36. Р. 199-205.
10. Zos-Kior M., Hnatenko I., Isai O., Shtuler I., Samborskyi O., Rubezhanska V. Management of Efficiency of the Energy and Resource Saving Innovative Projects at the Processing Enterprises. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2020. Vol.42. No.4. P. 504-515.

S. Vasylchak, O. Orlova-Kurilova, T. Diachenko, L. Martynova

STATE MANAGEMENT OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF CHANGING COMMUNICATION STRATEGIES OF LOCAL AUTHORITIES AND DECENTRALIZATION IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC, DIGITALIZATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

The article considers the state management of innovative entrepreneurship development in the context of changing communication strategies of local authorities and decentralization in the context of the COVID-19 pandemic, digitalization and sustainable development. It is proved that in the conditions of the COVID-19 pandemic, digitalization and sustainable development it is necessary to form at the national level a spatial model of the development of the institutional environment, which acquires a fundamentally new meaning. It is based on achieving the polarization of institutions and their economic and geographical feasibility. Polarization increases the diffusion of innovations to neighboring regions, as well as creates implicit reserves for the accumulation of innovation potential. Innovative enterprises play a special role in the policy of polarization of the institutional environment, as they are able to use local resources and determine the conditions for the appropriate location of institutions in the regions of Ukraine. There is a need to recombine the elements of the institutional environment and create a network of the best functional links between institutions and innovative enterprises. A method of integrated assessment and forecasting of the effectiveness of the implementation of the Concept of state regulation by innovative entrepreneurship has been developed. This technique allows to determine in the best ways the point impulses to which the measures of state influence will be directed in the conditions of the COVID-19 pandemic, digitalization and sustainable development. By defining point impulses, it is possible to further determine the competitive advantages of the Concept. Further effective development of innovative entrepreneurship should be ensured exclusively in all regions of Ukraine. In order to increase the effectiveness of state regulation by innovative enterprises, there is a need to revise the instruments of state influence on this sector of the economy. Such tools in the context of the COVID-19 pandemic, digitalization and sustainable development should be formed on the basis of targeted management and resource conservation within each area of business development.

Keywords: public administration; development of innovative entrepreneurship; change of communication strategies; local authorities; decentralization; pandemic COVID-19; digitalization; sustainable development.

References

1. Hnatenko, I. (2019). “Methodological aspects of innovative entrepreneurship development: theory and practice” : monograph. Kharkiv: “New Course”. 253 с.
2. Hnatenko, I. (2018). “Definition of innovations as tools of national entrepreneurship”. Naukovyy visnyk Odesʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni I. I. Mechnykova. Seriya «Ekonomika». vol. 23, 5 (70). pp. 38-42.
3. Hnatenko, I. (2018). “The Impact of National Innovative Entrepreneurship on Sustainable Development of the Labor Market”, Visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu-Bulletin of the Kherson State University, vol. 32, pp. 69-72.
4. Hnatenko, I. (2018). “Methodological bases of institutional analysis of the national system of innovative entrepreneurship”, Ekonomichnyj visnyk Zaporizjkoji derzhavnoji inzhenernoji akademiji-Economic Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy, vol. 6(18), pp. 70-74.
5. Orlova-Kurylova, O. V. (2018), “Modern methods of assessing innovation potential”, Visnyk Khmelʹnytsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Ekonomichni nauky-Bulletin of Khmelnytsky National University. Economic sciences, vol. 4, pp. 143-146.
6. Orlova-Kurylova, O. V. (2018), “Innovation infrastructure as a fundamental factor of innovation”, Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economic Sciences-Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu. Seriya: Ekonomichni nauky, vol. 31, pp. 49-53.
7. Brockova, K., Rossokha, V., Chaban, V., Zos-Kior, M., Hnatenko, I., Rubezhanska, V. (2021). Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro-industrial production, Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 43.1, pp. 129-135.
8. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos-Kior М., Hnatenko I. Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID-19. Journal of Hygienic Engineering and Design. 2021. vol. 36. pp. 192-198.
9. Rossokha, V., Mykhaylov, S., Bolshaia, O., Diukariev, D., Galtsova, O., Trokhymets, О., Ilin, V., Zos-Kior, М., Hnatenko, I., Rubezhanska, V. (2021), Management of simultaneous strategizing of innovative projects of agricultural enterprises responsive to risks, outsourcing and competition, Journal of Hygienic Engineering and Design, vol. 36, pp. 199-205.
10. Zos-Kior, M., Hnatenko, I., Isai, O., Shtuler, I., Samborskyi, O., Rubezhanska, V. (2020). Management of Efficiency of the Energy and Resource Saving Innovative Projects at the Processing Enterprises, Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, vol. 42.4, pp. 504-515.

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-28

Кількість переглядів: 2820

Відомості про авторів

С. В. Васильчак

д. е. н., професор, професор кафедри економіки та менеджменту,Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, м. Львів, Україна

S. Vasylchak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics and Management, Lviv State University of Physical Culture named after Ivan Boberskyj, Lviv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-9757-1683


О. В. Орлова-Курилова

д. е. н., доцент, завідувач кафедри менеджменту, права, статистики та економічного аналізу, Луганський національний аграрний університет, м. Старобільськ, Україна

O. Orlova-Kurilova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Management, Law, Statistics and Economical Analysis, Luhansk National Agrarian University, Starobilsk, Ukraine

ORCID:

0000-0001-8382-8070


Т. О. Дяченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

T. Diachenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management, National Transport University, Ukraine, Kiev


Л. В. Мартинова

к. е. н., доцент кафедри господарського права, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк, Україна

L. Martynova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Law, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk, Ukraine

ORCID:

0000-0002-5593-990X

Як цитувати статтю

Васильчак С. В., Орлова-Курилова О. В., Дяченко Т. О., Мартинова Л. В. Державне управління розвитком інноваційного підприємництва в контексті зміни комунікаційних стратегій місцевих органів влади та децентралізації в умовах пандемії covid-19, діджиталізації та сталого розвитку. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9538 (дата звернення: 14.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.9

Vasylchak, S., Orlova-Kurilova, O., Diachenko, T. and Martynova, L. (2021), “State management of innovative entrepreneurship development in the context of changing communication strategies of local authorities and decentralization in the context of the covid-19 pandemic, digitalization and sustainable development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9538 (Accessed 14 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.9

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.