EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ПРЕТЕНЗІЇ ТА СПОРИ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КАРТИ СВІТУ
З. В. Бойко, Н. А. Горожанкіна, В. В. Безуглий

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.82

УДК: 911.3

З. В. Бойко, Н. А. Горожанкіна, В. В. Безуглий

ТЕРИТОРІАЛЬНІ ПРЕТЕНЗІЇ ТА СПОРИ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КАРТИ СВІТУ

Анотація

Доведено, що на геополітичну ситуацію сучасного світу мають вплив три глобальні тенденції: утворення нових незалежних держав, об’єднання на добровільних та взаємовигідних засадах суверенних держав у великі союзи, збільшення кількості територіальних претензій та спорів, прикордонних суперечок.
Охарактеризовані тенденції, які мають досить тісний зв'язок, оскільки фігурантами цих питань є власне держави як ключові об'єкти політичної карти, вони можуть бути наслідком один одного і відбуватися послідовно або хронологічно. Зміни території, які можуть спричинити подальші зміни вже на політичній карті можуть бути правомірні та протиправні.
Проаналізована варіація об'єктів та методів, за якими можна систематизувати територіальні претензії та спори дуже широка і різноманітна, це можна зробити за такими науковими напрямами їхнього дослідження як географічний, правовий або юридичний, а також історичний. Простежено, що більшість територіальних спорів та претензій виникало: або між країнами, які у ході історичних перепитій мали стосунки колонії та метрополії, або між країнами, які були втягнуті у військові дії та війни, чи були осередком етнічно-релігійних та сепаратистських міжусобиць.
Також важливим фактором є недобросусідські відносини між державами, що мають спільний кордон, коли певні країни порушують всі можливі норми права та договори, зазіхаючи на територію чи суверенітет сусідньої країни. Досліджено, що найбільша кількість та розмаїття територіальних суперечок спостерігається в азійському регіоні, Антарктида та Арктика як особливі елементи політичної мають статус територій з особливим правовим режимом, що виключає висунення територіальних претензій будь-яких на даний час. Україна має справу з територіальним претензіями, деякі з них є вирішеними за допомогою міжнародних судів, а деякі хоча і є безпідставними, але їхнє вирішення триває.

Ключові слова: політична карта світу; політична географія; територіально-політична система; геополітика; територіальні спори; територіальні претензії.

Література

1. Abbink B. Antarctica in the 1980s: subject of international politics // Steps of Foundation of Institutionalized Antarctic Research / Edited by Cornelia Lüdecke. Munich, 2007. 163–177 рр.
2. Баранник А., Вознюк И. Арктика как важный геостратегический регион столкновения национальных интересов ведущих зарубежных стран //Зарубежное военное обозрение. 2009. №1. С. 3-11.
3. Буткевич В.Г. Міжнародне право: Основні галузі: підручник. К.: Либідь, 2004. 816 с.
4. Голицын В.В. Антарктика: тенденции развития режима. М.: Междунар. отношения, 1989. 336 с.
5. Граничина О. А. Математико-статистические метода психолого-педагогических исследований. ВВМ, 2012. 115 с.
6. Спори в Південно-Китайському і Східнокитайському морях // Щорічник СІПРІ 2015. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека. К.: 2016. С. 248-272.
7. Теліпко В. Е., Овчаренко А. С. Міжнародне публічне право: Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2010. 608c.
8. Топчієв О.Г. Регіоналістика: географічні основи регіонального розвитку і регіональної політики. Херсон: 2015. 372 с.
9. Федчук А. Структура широкомасштабного управління у районі станції Академик Вернадський // Український антарктичний журнал. 2009. № 8. С. 307-319.
10. Conflict Database // Conflict Barometer. 2019. Retrieved from. URL: https://hiik.de/data-and-maps/conflictdatabase/
11. World Factbook // CIS. 2019. Retrieved from:. URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
12. Nationmaster. URL: https://www.nationmaster.com/
13. Науковий комітет з арктичних досліджень. URL: https://www.scar.org/
14. Національного антарктичного наукового центру (колишній Український антарктичний центр). URL: http://uac.gov.ua/
15. Офіційний веб-сайт Асоціації держав Південно-Східної Азії. URL: http://www.aseansec.org/
16. Офіційний веб-сайт Європейського суду з прав людини. URL: http://www.echr.coe.int/echr/
17. Офіційний веб-сайт Міжнародного Трибуналу з морського права. URL: http://www.itlos.org/.
18. Офіційний веб-сайт Міжнародної морської організації. URL: http://www.imo.org/Pages/home.aspx/
19. Офіційний веб-сайт Організації американських держав. URL: http://www.oas.org/en/default.asp/
20. Офіційний веб-сайт Організації Об’єднаних Націй. URL: http://www.un.org/ru/.

Z. Boyko, N. Horozhankina, V. Bezugly

TERRITORIAL CLAIMS AND DISPUTES AS A FACTOR OF INFLUENCE ON THE FORMATION OF THE POLITICAL MAP OF THE WORLD

Summary

It is proved that the geopolitical situation of the modern world is influenced by three global trends: the formation of new independent states, unification on a voluntary and mutually beneficial basis of sovereign states into large alliances, increasing territorial claims and disputes, border disputes.
The tendencies which have rather close connection are characterized, as participants of these questions are actually the states as key objects of a political map, they can be a consequence of each other and occur consistently or chronologically. Changes in the territory that may lead to further changes on the political map can be legal and illegal.
The analyzed variation of objects and methods by which it is possible to systematize territorial claims and disputes is very wide and diverse, it can be done in such scientific areas of their research as geographical, legal or juridical, as well as historical. It has been observed that most territorial disputes and claims arose: either between countries that had historical relations between the colony and the metropolis, or between countries that were involved in hostilities and wars, or were the center of ethnic-religious and separatist strife.
Another important factor is bad neighborly relations between states that have a common border, when certain countries violate all possible rules of law and treaties, encroaching on the territory or sovereignty of a neighboring country.
China and India have been found to have the most disputes. This is due to a combination of many factors that complement and interact closely: large area, length of borders, large number of land and sea neighbors, with which under different conditions and historical events could have different relationships, including the struggle for territory, conflict and war. The second largest number of territorial disputes and conflicts is the African subregion, which has more than 20% of the total conflicts. The third largest territorial dispute and conflict is the United States, which accounts for more than 17% of all conflicts. Next in number of territorial disputes and conflicts is Europe, which has more than 15% of the total number of disputes.
Antarctica and the Arctic as special political elements have the status of territories with a special legal regime, which excludes any territorial claims at present. Ukraine is dealing with territorial claims, some of which have been resolved with the help of international courts, and some, although unfounded, are still being resolved.

Keywords: political map of the world; political geography; territorial-political system; geopolitics; territorial disputes; territorial claims.

References

1. Abbink, B. (2007), “Antarctica in the 1980s: subject of international politics”, Steps of Foundation of Institutionalized Antarctic Research, Edited by Cornelia Lüdecke, Munich, pp. 163–177.
2. Barannik, A. and Voznjuk, I. (2009), “The Arctic as an important geostrategic region of the clash of national interests of leading foreign countries”, Zarubezhnoe voennoe obozrenie, vol. 1, pp. 3-11.
3. Butkevich, V.G. (2004), Mіzhnarodne pravo: Osnovnі galuzі: pіdruchnik [International law: Main areas: textbook], Libіd', Kyiv, Ukraine, P. 816.
4. Golicyn, V.V. (1989), Antarktika: tendencii razvitija rezhima [Antarctica: Regime Development Trends], Mezhdunar. otnoshenija, Moscow, Russia, P. 336.
5. Granichina, O. A. (2012), Matematiko-statisticheskie metoda psihologo-pedagogicheskih issledovanij [Mathematical and statistical methods of psychological and pedagogical research], VVM, P. 115.
6. SIPRI Yearbook 2015 (2016), Arms, Disarmament and International Security Disputes in the South China and East China Seas, Kyiv, Ukraine, pp. 248-272.
7. Telipko, V. E. and Ovcharenko, A. S. (2010), Mizhnarodne publichne pravo: Navch. posib. [International Public Law: A textbook], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, P. 608.
8. Topchiiev, O.H. (2015), Rehionalistyka: heohrafichni osnovy rehionalnoho rozvytku i rehionalnoi polityky [Regional studies: geographical bases of regional development and regional policy], Kherson, Ukraine, P. 372.
9. Fedchuk, A. (2009), “The structure of large-scale management in the area of the station Academician Vernadsky”, Ukrainskyi antarktychnyi zhurnal, vol. 8, pp. 307-319.
10. Conflict Database // Conflict Barometer. 2019, [Online], available at: https://hiik.de/data-and-maps/conflictdatabase/ (Accessed 24 Oct 2021).
11. World Factbook // CIS. 2019. [Online], available at: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ (Accessed 24 Oct 2021).
12. Nationmaster. [Online], available at: https://www.nationmaster.com/ (Accessed 24 Oct 2021).
13. Arctic Research Committee, [Online], available at: https://www.scar.org/ (Accessed 24 Oct 2021).
14. National Antarctic Research Center (formerly the Ukrainian Antarctic Center), [Online], available at: http://uac.gov.ua/ (Accessed 24 Oct 2021).
15. Official website of the Association of Southeast Asian Nations, [Online], available at: http://www.aseansec.org/ (Accessed 24 Oct 2021).
16. Official website of the European Court of Human Rights, [Online], available at: http://www.echr.coe.int/echr/ (Accessed 24 Oct 2021).
17. Official website of the International Tribunal for the Law of the Sea, [Online], available at: http://www.itlos.org/ (Accessed 24 Oct 2021).
18. Official website of the International Maritime Organization, [Online], available at: http://www.imo.org/Pages/home.aspx/ (Accessed 24 Oct 2021).
19. Official website of the Organization of American States, [Online], available at: http://www.oas.org/en/default.asp/ (Accessed 24 Oct 2021).
20. The official website of the United Nations, [Online], available at: http://www.un.org/ru/ (Accessed 24 Oct 2021).

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-28

Кількість переглядів: 2009

Відомості про авторів

З. В. Бойко

к. геогр. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин та регіональних студій, Університет митної справи та фінансів

Z. Boyko

PhD in Geography, Associate Professor of the Department of International Economic Relations and Regional Studies, University of Customs and Finance

ORCID:

0000-0003-0535-3641


Н. А. Горожанкіна

к. геогр. н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин та регіональних студій, Університет митної справи та фінансів

N. Horozhankina

PhD in Geography, Associate Professor of the Department of International Economic Relations and Regional Studies, University of Customs and Finance

ORCID:

0000-0003-2773-8630


В. В. Безуглий

к. пед. н., доцент кафедри географії, Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

V. Bezugly

PhD (Pedagogi), Associate Professor of the Department of Geography, Oles Honchar Dnipro National University

ORCID:

0000-0001-6454-3635

Як цитувати статтю

Бойко З. В., Горожанкіна Н. А., Безуглий В. В. Територіальні претензії та спори як фактор впливу на формування політичної карти світу. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9541 (дата звернення: 14.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.82

Boyko, Z., Horozhankina, N. and Bezugly, V. (2021), “Territorial claims and disputes as a factor of influence on the formation of the political map of the world”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9541 (Accessed 14 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.82

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.