EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЮРИДИЧНОГО БІЗНЕСУ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ
Ю. Т. Савченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.83

УДК: 339.138

Ю. Т. Савченко

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЮРИДИЧНОГО БІЗНЕСУ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ

Анотація

На ринку юридичних послуг України в умовах жорсткої конкуренції існує пошук інноваційних ідей, освоєння нових юридичних практик, нішева спеціалізація. Встановлено, що в умовах мінливого зовнішнього середовища підприємствам, які надають юридичні послуги, для залучення нових споживачів та утримання існуючих, а також досягнення маркетингових цілей в системі управління маркетингом, важливо диференціювати себе серед конкурентів. Аналіз вторинної маркетингової інформації щодо розвитку українського ринку юридичних послуг дозволив виявити основні тенденції, які відкривають нові можливості для диференціації підприємств юридичного бізнесу. Виявлено, що зростає популярність надання юридичних послуг в українській ІТ-галузі та у сфері юридичної підтримки стартапів. Епідемія коронавірусу сприяла поширенню інновацій, віртуального офісу, дистанційного обслуговування клієнтів. Наведено переваги запровадження Legaltech продуктів. Важливе значення в юридичному бізнесі набули цінності, етика та репутація юридичного підприємства, імідж його персоналу, які уособлюють в собі відчуття безпеки для споживачів при вирішенні їх проблем. Виділено маркетингові інструменти і заходи, які допомагають підприємствам юридичного бізнесу диференціювати себе в кокурентному середовищі.

Ключові слова: маркетингові заходи; ринок юридичних послуг; диференціація; конкуренція; потреби споживачів.

Література

1. Яременко С.С., Савченко В.О. Специфіка маркетингу юридичних послуг. Академічний огляд. 2017. № 2 (47). С. 65-74.
2. Шевченко Л.С. Використання концепції маркетингу в сфері надання юридичних послуг. Економічна теорія та право. 2016. № 2 (25). С. 67-79.
3. Шевченко Л.С., Макуха С.М., Марченко О.С. та ін. Юридична фірма: пошук моделі ефективного менеджменту: наук.-практ. вид. Х.: Право, 2014. 204 с.
4. Шевченко Л.С., Макуха С.М., Марченко О.С., Вовк І.А., Овсієнко О.В. Менеджмент юридичної фірми: конспект лекцій. Х.: НУ «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2013. – 135 с. URL: http://library.nulau.org.ua (дата звернення 29.09.2021).
5. Шевченко Л. С. Ринок юридичних послуг: особливості сегментування. Innovation Management in Marketing: Modern Trends and Strategic Imperatives : Int. Sci.-Pract. Conf., Conf. Proceedings, April 12–13th, 2018. – Poznan, Poland, 2018. – Р. 128–131. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15819 (дата звернення 02.10.2021).
6. Михальчишин Н.Л., Сенів Л.А. Сутність прояву конкуренції на ринку юридичних послуг. Вісник соціально-економічних досліджень. 2014. Випуск 1 (52). С. 237-244.
7. Хохуляк О.О. Особливості функціонування регіонального ринку юридичних послуг в контексті метрополізації. Соц.-ек. проблеми сучас. періоду України. 2013. Вип. 2(100) С. 310-320 URL: http://ird.gov.ua/sep/sep20132(100)/sep20132(100)_310_KhokhulyakOO.pdf (дата звернення 04.10.2021)
8. Школа І.М., Хохуляк О.О. Ознаки юридичної послуги як об’єкта комерційної діяльності. Вісн. Чернів. торг.-екон. ун-ту. 2012. № 2. С. 256-262. URL: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2012/v2/NV-2012-v2_41.pdf (дата звернення 05.10.2021).
9. Зоря А. Ринок юрпослуг 2017: найбільш затребувані практики в Україні URL: https://radako.com.ua/news/rinok-yurposlug-2017-naybilsh-zatrebuvani-praktiki-v-ukrayini (дата звернення 14.10.2021).
10. Трішичева А. Старі труднощі та нові можливості: ринок юридичних послуг 2019/2020. URL: https://yur-gazeta.com/publications/legal-business-in-ukraine/stari-trudnoshchi-ta-novi-mozhlivosti-rinok-yuridichnih-poslug-20192020.html (дата звернення 14.10.2021).
11. Слепченко К. Legaltech в україні. URL: https://www.businesslaw.org.ua/legal-tech-in-ukraine/ (дата звернення 13.10.2021).
12. Віртуальне обличчя ринку юридичних послуг: про зміни та перспективи. URL: https://sk.ua/uk/publications-uk/online-robota/ (дата звернення 06.10.2021)
13. Осмоловська О. Лідери ринку. Рейтинг юридичних компаній-2020. URL: https://yur-gazeta.com/publications/legal-business-in-ukraine/lideri-rinku-reyting-yuridichnih-kompaniy2020-.html (дата звернення 16.10.2021)
14. Лященко А. ТОП-5 глобальних трендів в юридичному бізнесі, що позначились на Україні URL: https://colares.ua/ua/news/top-5-globalnih-trendiv-v-yuridichnomu-biznesi--shco-poznachilis-na-ukrayini (дата звернення 12.10.2021).
15. Трішичева А. М - означає Маркетинг. URL: https://yur-gazeta.com/publications/legal-business-in-ukraine/m-oznachae-marketing.html (дата звернення 16.10.2021)
16. Охрімчук Т. Юридичний ринок 2020: підсумки, тренди, очікування. URL: https://jurliga.ligazakon.net/news/200402_yuridichniy-rinok-2020-pdsumki-trendi-ochkuvannya (дата звернення 11.10.2021)

Yu. Savchenko

FEATURES OF THE MARKETING MEASURES USE FOR THE DIFFERENTIATION OF LEGAL BUSINESS ENTERPRISES IN THE MARKETING MANAGEMENT SYSTEM

Summary

In the market of Ukraine legal services in conditions of fierce competition there is a search for innovative ideas, development of new legal practices, niche specialization. The best results in a competitive environment are achieved by those legal businesses that create more value than competitors, which reflects the difference between the services of the company and its competitors, namely the strength of the image and personal brands of legal partners. It is important for law firms to convey the system of values and principles of work to clients, to build a loyalty system. It is established that in a changing environment, companies that provide legal services, to attract new customers and retain existing ones, as well as to achieve marketing goals in the marketing management system, it is important to differentiate themselves among competitors.
The analysis of secondary marketing information on the development of the legal services Ukrainian market revealed the main trends that open new opportunities for differentiation of legal enterprises, namely accelerating the process of using lawyers for remote services, the use of IT technologies in legal products. The Ukrainian market is characterized by a tendency to exceed the supply of legal services over existing demand. Given the state of the economy and financial difficulties, advice on bankruptcy proceedings, debt restructuring, and the resolution of criminal disputes is gaining popularity. It was found that the popularity of legal services in the Ukrainian IT industry and in the field of legal support for startups is growing. The coronavirus epidemic contributed to the spread of innovation, virtual office, remote customer service. Businesses operating in the legal services market and planning to use virtual work as a means of differentiating themselves from competitors should take care of software security. The advantages of introducing Legaltech products are given. Values, ethics and reputation of a legal enterprise, the image of its staff, which embody a sense of security for consumers in solving their problems, have become important in the legal business. Marketing tools and measures that help legal businesses to differentiate themselves in a competitive environment are highlighted.

Keywords: marketing activities; legal services market; differentiation; competition; consumer needs.

References

1. Yaremenko, S.S. and Savchenko, V.O. (2017), “Specifics of legal services marketing”, Akademichnyi ohliad, vol. 2 (47), pp. 65-74.
2. Shevchenko, L.S. (2016), “Using the concept of marketing in the provision of legal services”, Ekonomichna teoriia ta pravo, vol. 2 (25), pp. 67-79.
3. Shevchenko, L.S. Makukha, S.M. Marchenko, O.S. and others (2014), Yurydychna firma: poshuk modeli efektyvnoho menedzhmentu: nauk.-prakt. vyd. [Law firm: search for a model of effective management: scientific and practical publication], Pravo, Kharkiv, P. 204.
4. Shevchenko, L.S. Makukha, S.M. Marchenko, O.S. Vovk, I.A. and Ovsiienko, O.V. (2013), Menedzhment yurydychnoi firmy: konspekt lektsii [Management of a law firm: lecture notes], NU «Yuryd. akad. Ukrainy im. Yaroslava Mudroho», Kharkiv, P. 135, available at: http://library.nulau.org.ua (Accessed 29 Sept 2021).
5. Shevchenko, L. S. (2018), “Legal services market: features of segmentation”, Innovation Management in Marketing: Modern Trends and Strategic Imperatives: Int. Sci.-Pract. Conf., Conf. Proceedings, April 12–13th, 2018. - Poznan, Poland, pp. 128–131, available at: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/15819 (Accessed 02 Oct 2021).
6. Mykhalchyshyn, N.L. and Seniv, L.A. (2014), “The essence of competition in the market of legal services”, Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, vol. 1 (52), pp. 237-244.
7. Khokhuliak, O.O. (2013), “Features of the functioning of the regional market of legal services in the context of metropolization”, Sots.-ek. problemy suchas. periodu Ukrainy, vol. 2(100), pp. 310-320, available at: http://ird.gov.ua/sep/sep20132(100)/sep20132(100)_310_KhokhulyakOO.pdf (Accessed 04 Oct 2021).
8. Shkola, I.M. and Khokhuliak, O.O. (2012), “Signs of legal service as an object of commercial activity”, Visn. Cherniv. torh.-ekon. un-tu, vol. 2, pp. 256-262. available at: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2012/v2/NV-2012-v2_41.pdf (Accessed 05 Oct 2021)..
9. Zoria, A. “Legal Services Market 2017: the most popular practices in Ukraine”, available at: https://radako.com.ua/news/rinok-yurposlug-2017-naybilsh-zatrebuvani-praktiki-v-ukrayini (Accessed 14 Oct 2021).
10. Trishycheva, A. “Old difficulties and new opportunities: the market of legal services 2019/2020”, available at: https://yur-gazeta.com/publications/legal-business-in-ukraine/stari-trudnoshchi-ta-novi-mozhlivosti-rinok-yuridichnih-poslug-20192020.html (Accessed 14 Oct 2021).
11. Slepchenko, K. “Legaltech in Ukraine”, available at: https://www.businesslaw.org.ua/legal-tech-in-ukraine/ (Accessed 13 Oct 2021).
12. The virtual face of the legal services market: about changes and prospects, available at: https://sk.ua/uk/publications-uk/online-robota/ (Accessed 06 Oct 2021).
13. Osmolovska, O. “Market leaders. Rating of law firms-2020”, available at: https://yur-gazeta.com/publications/legal-business-in-ukraine/lideri-rinku-reyting-yuridichnih-kompaniy2020-.html (Accessed 16 Oct 2021).
14. Liashchenko, A. “TOP-5 global trends in the legal business that have affected Ukraine”, available at: https://colares.ua/ua/news/top-5-globalnih-trendiv-v-yuridichnomu-biznesi--shco-poznachilis-na-ukrayini (Accessed 12 Oct 2021).
15. Trishycheva, A. “M - means Marketing”, available at: https://yur-gazeta.com/publications/legal-business-in-ukraine/m-oznachae-marketing.html (Accessed 16 Oct 2021).
16. Okhrimchuk, T. “Legal market 2020: results, trends, expectations”, available at: https://jurliga.ligazakon.net/news/200402_yuridichniy-rinok-2020-pdsumki-trendi-ochkuvannya (Accessed 11 Oct 2021).

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-28

Кількість переглядів: 2292

Відомості про авторів

Ю. Т. Савченко

к. е. н., старший викладач кафедри маркетингу і логістики,Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

Yu. Savchenko

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Marketing and Logistics, Lviv Polytechnic National University Ukraine, Lviv

ORCID:

0000-0003-2760-1757

Як цитувати статтю

Савченко Ю. Т. Особливості використання маркетингових заходів для диференціації підприємствами юридичного бізнесу у системі управління маркетингом. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9542 (дата звернення: 14.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.83

Savchenko, Yu. (2021), “Features of the marketing measures use for the differentiation of legal business enterprises in the marketing management system”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9542 (Accessed 14 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.83

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.