EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
О. М. Піхоцька

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.86

УДК: 336.143.21

О. М. Піхоцька

ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті досліджено особливості формування та напрями використання коштів Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР). Визначено, що ДФРР є бюджетною програмою, основним завданням якої є фінансова підтримка проведення регіональної політики держави шляхом фінансування проектів регіонального розвитку, що мають на меті соціально-економічний розвиток регіонів. Аналіз обсягів фінансування та використання ДФРР засвідчив про системні проблеми фінансування таких проектів в Україні. Установлено, що головна мета видатків Фонду досягнута неповною мірою, існуючі інвестиційні проекти, які фінансуються з цих джерел, спрямовані в основному на розв’язання поточних проблем, а не на розвиток регіону. Відібрані проекти регіонального розвитку переважно спрямовувались на розв’язання нагальних соціальних проблем. На забезпечення економічного розвитку регіонів спрямовувались лише одиничні проекти. Крім того мав місце несвоєчасний розподіл коштів Фонду за інвестиційними програмами та проектами регіонального розвитку. Обгрунтовано, що фінансування інвестиційних проектів місцевого та регіонального розвитку в Україні потребує вдосконалення. Пріоритет має бути наданий тим інвестиційним проектам, які мають важливе значення для економічного розвитку регіону, сприятимуть економічному зростанню, розвитку малого і середнього бізнесу та інвестиційного клімату в регіоні.

Ключові слова: доходи державного бюджету України; Державний фонд регіонального розвитку; Державна стратегія регіонального розвитку; проекти регіонального розвитку; інвестиційний проект; соціально-економічний розвиток регіону.

Література

1. Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 8 липня 2010 року URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (дата звернення 25. 10. 2021)
2. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» від 18.03.2015 р. №196 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/196-2015-%D0%BF#Text (дата звернення 25. 10. 2021)
3. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. №385 URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-na-polityka/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvitku/derzhavna-strategiya-regionalnogo-rozvitku-na-period-do-2020-roku/ (дата звернення 30. 10. 2021)
4. Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки : затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 р. №695 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text (дата звернення 01. 11. 2021)
5. Опарін В.М. Державний фонд регіонального розвитку в системі фінансового вирівнювання / В.М. Опарін, Н.Б.Пйонко // Фінанси України. – 7. – с.25-42 (дата звернення 25. 10. 2021)
6. Наказ Мінрегіону від 14.04.2015 р. №74 “Про затвердження примірного Положення про регіональну комісію з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку” URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-na-polityka/derzhavniy-fond-regionalnogo-rozvitku/normativno-pravove-zabezpechennya-dfrr/nakaz-minregionu-vid-14-04-2015-r-tpro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro-regionalnu-komisiyu-z-otsinki-ta-provedennya-poperednogo-konkursnogo-vidboru-investitsiynih-program-i-proektiv-regio/ (дата звернення 25. 10. 2021)
7. Наказ Мінрегіону від 24.04.2015 р. № 80 “Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку” URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-na-polityka/derzhavniy-fond-regionalnogo-rozvitku/normativno-pravove-zabezpechennya-dfrr/nakaz-minregionu-vid-24-04-2015-r-pitannya-pidgotovki-otsinki-ta-vidboru-investitsiynih-program-i-proektiv-regionalnogo-rozvitku-shho-mozhut-realizovuvatisya-za-rahunok-koshtiv-derzhavnogo-fond/ (дата звернення 25. 10. 2021)
8. Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку / затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015р. №196 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05.04. 2021 р. № 299) URL: https://ips.ligazakon.net/document/kp150196?an=179 (дата звернення 25. 10. 2021)
9. Закон України Про Державний бюджет України на 2015 рік URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80-19#Text (дата звернення 01. 11. 2021)
10. Закон України Про Державний бюджет України на 2016 рік URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/928-19#Text (дата звернення 30. 10. 2021)
11. Закон України Про Державний бюджет України на 2017 рік URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1801-19#Text (дата звернення 30. 10. 2021)
12. Закон України Про Державний бюджет України на 2018 рік URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19#Text (дата звернення 30. 10. 2021)
13. Закон України Про Державний бюджет України на 2019 рік URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19#Text (дата звернення 30. 10. 2021)
14. Закон України Про Державний бюджет України на 2020 рік URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20#Text (дата звернення 30. 10. 2021)
15. Ремонт та будівництво у регіонах. Як розподілили кошти ДФРР у 2021 році? https://www.epravda.com.ua/columns/2021/06/7/674704/ (дата звернення 30. 10. 2021)
16. Державний фонд регіонального розвитку: гроші для розвитку чи проїдання? URL: https://cost.ua/730-derzhavnyy-fond-rehionalnoho-rozvytku-hroshi-dlya-rozvytku-chy-proyidannya/ (дата звернення 01. 11. 2021)
17. Про результати аудиту ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку – звіт Рахункової палати URL: file:///D:/Desktop/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%A0%D0%9F%202021.pdf (дата звернення 01. 11. 2021)

O. Pikhotska

USE OF STATE FUND FOR REGIONAL DEVELOPMENT

Summary

The article examines the peculiarities of the formation and use of funds of the State Fund of the Regional Development (SFRD). It is determined that the SFRD is a budget program, the main task of which is to financially support the regional policy of the state by financing regional development projects aimed at socio-economic development of the regions. Analysis of the amount of funding and use of the SFRD showed that the main purpose of the Fund’s expenditures – increasing the level of competitiveness of regions, forming the basis for their growth, eliminating regional disparities in access to basic social, communal and other services – is incomplete. Systemic problems of financing of such projects in Ukraine were revealed. It is established that the existing investment projects financed from these sources are aimed mainly at solving current problems, and not at the development of the region. The selected regional development projects were mainly aimed at solving urgent social problems. Only a few projects were aimed at ensuring the economic development of the regions. In addition, there was an untimely distribution of the Fund’s funds for investment programs and regional development projects by the government and their untimely transfer by the State Treasury Service, which leads to non-utilization of funds. Thus, in 2019, the regions as a whole mastered 76.5% of the funds of the SFRD, allocated from the state budget for socio-economic development, in 2020 - 89.2%. Problems of functioning of the State Fund for Regional Development caused by the shortcomings of its formation and implementation, in particular, the focus on the implementation of social projects and inconsistencies in project approval. A number of recommendations were provided to improve the functioning of the fund, including through changes in the system of submission and selection of projects, the activities of regional commissions.
It is substantiated that financing of investment projects of local and regional development in Ukraine should correspond to the priorities defined in the State strategy of the regional development, strategies of development of regions. Priority should be given to those investment projects that are important for the economic development of the region, will contribute to economic growth, development of small and medium-sized businesses and the investment climate in the region.

Keywords: funds of state budget of Ukraine; State Fund of the Regional Development; State Strategy of the Regional development; projects of the regional development; investment project; social and economic development of the region.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine “Budget Code of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text (Accessed 25 Oct 2021).
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Some issues of the State Fund for Regional Development", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/196-2015-%D0%BF#Text (Accessed 25 Oct 2021).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “State strategy of regional development for the period up to 2020’, available at: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-na-polityka/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvitku/derzhavna-strategiya-regionalnogo-rozvitku-na-period-do-2020-roku/ (Accessed 30 Oct 2021).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “State strategy of regional development for 2021-2027”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text (Accessed 01 Nov 2021).
5. Oparin, V.M. and Pionko, N.B. “State fund of regional development in the system of financial equalization”, Finansy Ukrainy, vol. 7, pp.25-42 (Accessed 25 Oct 2021).
6. Ministry of Regional Development of Ukraine (2015), Order of the Ministry of Regional Development of Ukraine “On approval of the model Regulations on the regional commission for evaluation and preliminary competitive selection of investment programs and regional development projects that can be implemented at the expense of the state fund of regional development”, available at: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-na-polityka/derzhavniy-fond-regionalnogo-rozvitku/normativno-pravove-zabezpechennya-dfrr/nakaz-minregionu-vid-14-04-2015-r-tpro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro-regionalnu-komisiyu-z-otsinki-ta-provedennya-poperednogo-konkursnogo-vidboru-investitsiynih-program-i-proektiv-regio/ (Accessed 25 Oct 2021).
7. Ministry of Regional Development of Ukraine (2015), Order of the Ministry of Regional Development of Ukraine “Issues of preparation, evaluation and selection of investment programs and regional development projects that can be implemented at the expense of the State Fund for Regional Development”, available at: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-na-polityka/derzhavniy-fond-regionalnogo-rozvitku/normativno-pravove-zabezpechennya-dfrr/nakaz-minregionu-vid-24-04-2015-r-pitannya-pidgotovki-otsinki-ta-vidboru-investitsiynih-program-i-proektiv-regionalnogo-rozvitku-shho-mozhut-realizovuvatisya-za-rahunok-koshtiv-derzhavnogo-fond/ (Accessed 25 Oct 2021).
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “Procedure for preparation, evaluation and selection of investment programs and regional development projects that can be implemented at the expense of the state fund for regional development”, available at: https://ips.ligazakon.net/document/kp150196?an=179 (Accessed 25 Oct 2021).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine, The Law of Ukraine Zakon Ukrainy “About the State Budget of Ukraine for 2015”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80-19#Text (Accessed 01 Nov 2021).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine, The Law of Ukraine “About the State Budget of Ukraine for 2016”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/928-19#Text (Accessed 30 Oct 2021).
11. The Verkhovna Rada of Ukraine, The Law of Ukraine “About the State Budget of Ukraine for 2017”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1801-19#Text (Accessed 30 Oct 2021).
12. The Verkhovna Rada of Ukraine, The Law of Ukraine “About the State Budget of Ukraine for 2018”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19#Text (Accessed 30 Oct 2021).
13. The Verkhovna Rada of Ukraine, The Law of Ukraine “About the State Budget of Ukraine for 2019”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19#Text (Accessed 30 Oct 2021).
14. The Verkhovna Rada of Ukraine, The Law of Ukraine “About the State Budget of Ukraine for 2020”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20#Text (Accessed 30 Oct 2021).
15. “Repair and construction in the regions. How were the funds of the State Fund for Rural Development distributed in 2021?”, available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2021/06/7/674704/ (Accessed 30 Oct 2021).
16. “State Fund for Regional Development: money for development or eating?”, available at: https://cost.ua/730-derzhavnyy-fond-rehionalnoho-rozvytku-hroshi-dlya-rozvytku-chy-proyidannya/ (Accessed 01 Nov 2021).
17. Accounting Chamber, Report of the Accounting Chamber “On the results of the audit of the efficiency of the use of funds of the State Fund for Regional Development”, available at: file:///D:/Desktop/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%A0%D0%9F%202021.pdf (Accessed 01 Nov 2021).

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-28

Кількість переглядів: 5850

Відомості про авторів

О. М. Піхоцька

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів,Національного університету «Львівська політехніка»

O. Pikhotska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, National University "Lviv Polytechnic"

ORCID:

0000-0002-1916-4510

Як цитувати статтю

Піхоцька О. М. Використання коштів державного фонду регіонального розвитку. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9545 (дата звернення: 08.12.2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.86

Pikhotska, O. (2021), “Use of state fund for regional development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9545 (Accessed 08 Dec 2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.86

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.