EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПРИ ФОРМУВАННІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
М. О. Мельничук, О. О. Грінько

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.87

УДК: 657.21

М. О. Мельничук, О. О. Грінько

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПРИ ФОРМУВАННІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У сучасних умовах розвитку найважливішим показником ефективності будь-якого підприємства є його результативність, що складається з кількох складових фінансово-господарської діяльності. Найважливішими і відомими складовими є виручка, витрати, оборот, прибутковість, інвестиції. Дослідження витрат як на глибокому теоретичному рівні, так і на рівні конкретного підприємства є основою для прийняття наукових рішень на всіх рівнях управління – загальнодержавному, регіональному, рівні окремого підприємства. Вивчення сутності витрат, особливостей управління ним має на меті не лише розкрити фундаментальні аспекти формування витрат та їх мінімізації, а й розкрити можливості подальшого зниження. У цих умовах зростає значення сучасного теоретичного аналізу, що розкриває всю різноманітність поняття «витрати» як однієї з найважливіших економічних категорій.

Ключові слова: витрати; класифікація витрат; групування витрат; облікова політика; управління витратами.

Література

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України від 07 лютого 2003 р. № 73 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Законодавство України: [база даних]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#n17. – Станом на 10.11.2021. – Назва з екрана.
2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318 // Верховна Рада України: офіційний веб-портал. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00#Text. – Станом на 10.11.2021. – Назва з екрана.
3. Концептуальні основи МСБО [Електронний ресурс]: від 01 вересня 2010 р. № 929_009 // Верховна Рада України: офіційний веб-портал. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_009#Text. – Станом на 10.11.2021. – Назва з екрана.
4. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]: від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI // Верховна Рада України: офіційний веб-портал. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=2755-17. – Станом на 20.10.2021. – Назва з екрана.
5. Козак В. Г. Визначення поняття «витрати» та їх оцін- ка // Реформування економіки України: стан та перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26–27 листопада 2009 р.). Київ : МІБО КНЕУ, 2009.
6. Козаченко Г. В Управління затратами підприємства / Г. В. Козаченко, Ю. С. Погорелов, Л. Ю. Хлапьонов, Г.А. Макухін: [монографія]. – Київ: Лібра, 2007. – 320 с.
7. Погорелов Ю. С. Облік витрат на екологізацію діяльності підприємства / Ю. С. Погорелов, В. В. Вахлакова // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. : Економіка. – 2016. – Вип. 1. – С. 255-262. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2016_1_44.
8. Мошковська О. А. Облік затрат і калькулювання собівартості продукції згідно з вітчизняним законодавством: подальший розвиток і шляхи вдосконалення. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». 2009. № 3. URL: http://ven.ztu.edu.ua/article/viewFile/91138/89185.pdf
9. Скляренко В. К. В чому різниця між затратами, витратами і витратами виробництва [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.elitarium.ru/zatraty-rashody-izderzhki-aktivy-proizvodstvo-buhgalterskij-upravlencheskij-uchet/ – Станом на 20.10.2021. – Назва з екрана.
10. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства фінансів України від 21 грудня 1999 р. № 892/4185 // Верховна Рада України: офіційний веб-портал. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99#Text. – Станом на 10.11.2021. – Назва з екрана.

M. Melnychuk, O. Grinko

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF COST MANAGEMENT IN THE FORMATION OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT OF THE ENTERPRISE

Summary

In modern conditions of development the most important indicator of efficiency of any enterprise is its efficiency consisting of several components of financial and economic activity. The most important and well-known components are revenue, expenses, turnover, profitability, investment. The study of costs both at a deep theoretical level and at the level of a particular enterprise is the basis for making scientific decisions at all levels of government - national, regional, individual enterprise level. The study of the essence of costs, the peculiarities of its management aims not only to reveal the fundamental aspects of the formation of costs and their minimization, but also to reveal the possibilities of further reduction. In these conditions, the importance of modern theoretical analysis, which reveals the diversity of the concept of "costs" as one of the most important economic categories.
Today, the costs are considered by a significant number of domestic and foreign scientists and scientists. They conduct research on theoretical and practical aspects of cost accounting, in particular, consider the concept and classification of costs, accounting methods, cost reduction, consistency of tax and accounting, cost audit techniques, cost management efficiency, while considering them in various sectors of the economy.
Costs are the object of accounting and management accounting, as well as form the cost of products (works, services). In management accounting, there are both classifications of costs adopted in accounting, and additional classifications selected by the company for management decisions. Classification of costs will allow to analyze the financial and economic activities of the enterprise. The grouping of costs is important when carrying out activities to plan the development of the enterprise. Production costs are divided into direct and overhead. Among the latter are the costs of production and general production purposes. Production costs in combination with direct form the production cost of production. The full value of the cost requires the inclusion of overhead costs. Each type of expenditure has its own list of expenditure items, which in the list are grouped into groups and divided into elements.
The purpose of the work is to substantiate the organizational and methodological provisions and practical generalization of accounting and cost analysis and the development of appropriate recommendations for their improvement.

Keywords: costs; cost classification; cost grouping; accounting policy; cost management.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2003), Order of the Ministry of Finance of Ukraine “National Regulation (Standard) of Accounting 1 "General requirements for financial reporting"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#n17 (Accessed 10 Nov 2021).
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (1999), Order of the Ministry of Finance of Ukraine “National Regulation (Standard) of Accounting 16 "Expenditures"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00#Text (Accessed 10 Nov 2021).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), Conceptual bases of IAS, available at:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_009#Text (Accessed 10 Nov 2021).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine Zakon Ukrainy “Tax Code of Ukraine”, available at:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=2755-17 (Accessed 20 Oct 2021). 5. Kozak, V. H. (2009), “Definition of the concept of "costs" and their evaluation”, Materialy IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Kyiv, 26–27 lystopada 2009 r.) [Materials of the IV International scientific-practical conference (Kyiv, November 26-27, 2009)], Reformuvannia ekonomiky Ukrainy: stan ta perspektyvy [Definition of the concept of "costs" and their evaluation // Reforming the economy of Ukraine: status and prospects], MIBO KNEU, Kyiv, Ukraine.
6. Kozachenko, H. V Khlaponov, L. Yu. And Makukhin, H.A. (2007), Upravlinnia zatratamy pidpryiemstva [Enterprise cost management], Libra, Kyiv, Ukraine, P. 320.
7. Pohorelov, Yu. S. and Vakhlakova, V. V. (2016), “Accounting of costs for the greening of the enterprise”, Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Ser. : Ekonomika, vol. 1, pp. 255-262, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2016_1_44.
8. Moshkovska, O. A. (2009), “Cost accounting and product costing in accordance with domestic legislation: further development and ways to improve”, Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky», vol. 3, available at: http://ven.ztu.edu.ua/article/viewFile/91138/89185.pdf
9. Skliarenko, V. K. “What is the difference between costs, expenses and production costs”, [Online], available at: http://www.elitarium.ru/zatraty-rashody-izderzhki-aktivy-proizvodstvo-buhgalterskij-upravlencheskij-uchet/ (Accessed 20 Oct 2021).
10. The Ministry of Finance of Ukraine (1999), Order of the Ministry of Finance of Ukraine “Chart of accounts of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99#Text (Accessed 10 Nov 2021).

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-28

Кількість переглядів: 1783

Відомості про авторів

М. О. Мельничук

к. е. н., старший викладач кафедри міжнародного бізнесу, фінансів та обліку, Харківський торгівельно-економічний інститут УІПА, м. Харків

M. Melnychuk

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of International Business, Finance and Accounting, Kharkiv Institute of trade and economic YEPA

ORCID:

0000-0002-2113-3676


О. О. Грінько

магістр кафедри міжнародного бізнесу, фінансів та обліку,Харківський торгівельно-економічний інститут УІПА, м. Харків

O. Grinko

Master’s student of the Department of International Business, Finance and Accounting, Kharkiv Institute of trade and economic YEPA

ORCID:

0000-0003-3485-8171

Як цитувати статтю

Мельничук М. О., Грінько О. О. Теоретико-методологічні основи управління витратами при формуванні обліково-аналітичного забезпечення підприємства. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9546 (дата звернення: 14.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.87

Melnychuk, M. and Grinko, O. (2021), “Theoretical and methodological fundamentals of cost management in the formation of accounting and analytical support of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9546 (Accessed 14 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.87

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.