EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТРАНСФОРМАЦІЯ ТОРГІВЛІ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ ІНСТИТУЦІЙНИХ ФАКТОРІВ
Н. В. Кузьминчук, Т. М. Куценко, О. Ю. Терованесова, Д. А. Сипало

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.12

УДК: 336.761

Н. В. Кузьминчук, Т. М. Куценко, О. Ю. Терованесова, Д. А. Сипало

ТРАНСФОРМАЦІЯ ТОРГІВЛІ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ ПІД ВПЛИВОМ ІНСТИТУЦІЙНИХ ФАКТОРІВ

Анотація

Біржова діяльність в Україні станом на 2021 рік є малорозвиненою сферою відносно інших країн (США, Великобританія, Франція та інші), проте, починаючи з 2020 року, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (державний колегіальний орган, підпорядкованим Президенту України, підзвітним Верховній Раді України, який у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР) і законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та іншими актами законодавства, а також Положенням про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку) розпочала програму по розвитку складових біржової діяльності: фондовий та товарний біржові ринки, які мають вагомий вплив на економічний рейтинг країни серед інших держав світу. Ґрунтовне дослідження зазначеного елементу української економіки, є актуальним саме тому, що слабкі показники фондового ринку на 2021 рік є неприпустимими та потребують негайного та ефективного втручання держави.
Найбільшою проблемою, в розрізі біржової діяльності, є фондовий ринок, який в Україні пройшов через велику кількість складнощів та масштабне очищення через прогресивність так званого «сміттєвого ринку», що у результаті показало відсутність фондового ринку в Україні взагалі. В статті розглянуто причини ситуації, що склалася на ринку капіталів, проаналізовано динаміку функціонування елементів з 2014 по 2021 роки (динаміка світових індексів фондового ринку, обсяг торгів державними облігаціями України до загального обсягу торгів на ринку цінних паперів, порівняльні дані обсягів торгів на ринку цінних паперів та ВВП, обсяг біржових контрактів з цінними паперами на організаторах торгівлі), охарактеризовано найефективніші українські біржі, встановлено проблеми відставання від розвинених країн, а також тенденції подальшого розвитку.
Досліджено зміни фондового ринку України (на законодавчому рівні), які пов’язанні із іноземними цінними паперами, що можуть позитивно вплинути на напрями та можливості подальшого розвитку українського фондового ринку.

Ключові слова: біржова діяльність; фондовий ринок; біржа; акції; облігації; економіка; фактори; емітент.

Література

1. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Річний звіт за 2010 рік. Динамічний розвиток. Ефективне регулювання. Київ, 2011. 59 с. URL: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/Annual-Report-2010.pdf (дата звернення: 13.11.2021).
2. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. 2011 Український фондовий ринок: впевненість, стійкість та зростання. Київ, 2012. URL: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/Annual-Report-2011.pdf (дата звернення: 13.11.2021).
3. Національне рейтингове агентство «Рюрик». Аналітичний огляд ринку облігацій України за 2013 рік. Київ, 2014. URL: http://rurik.com.ua/documents/research/bonds_4_kv_2013_review.pdf (дата звернення 13.11.2021).
4. Елейко. Т. Мусорные ценные бумаги. НВ Бизнес. Киев, 2018. URL: https://nv.ua/biz/experts/musornye-cennye-bumagi-i-spravedlivost-2474388.html (дата звернення 13.11.2021).
5. Національна комісія з ринку цінних паперів та фондового ринку. Аналітичні дані щодо розвитку фондового ринку з 2014-2021 років. Київ, 2021. URL: https://www.nssmc.gov.ua/news/insights/ (дата звернення 13.11.2021).
6. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Річний звіт за 2018 рік. Київ, 2019. URL: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/zvit_2018.pdf (дата звернення 13.11.2021).
7. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Організатори торгівлі Київ, 2021. URL: https://www.nssmc.gov.ua/register/litsenzuvannia-ta-reestratsiia/stock-exchanges/ (дата звернення 13.11.2021).
8. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Документи. Київ, 2021. URL: https://www.nssmc.gov.ua/regulations/#page-11 (дата звернення 13.11.2021).
9. Українська біржа. Біржовий список цінних паперів. Київ, 2021. URL: http://www.ux.ua/ua/issues.aspx (дата звернення 13.11.2021).
10. Українська біржа. Apple Inc. Київ, 2021. URL: http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=AAPL (дата звернення 13.11.2021).
11. Ураїнська біржа. Advanced Micro Devices Inc., аз (AMD). Київ, 2021. URL: http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=AMD (дата звернення 13.11.2021).
12. Українська біржа. Facebook Inc., аз (FB). Київ, 2021. URL: http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=FB (дата звернення 13.11.2021).
13. Українська біржа. MHP SE, аз (MHPC). Київ, 2021. URL: http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=MHPC (дата звернення 13.11.2021).
14. Українська біржа. Microsoft Corporation, аз (MSFT). Київ, 2021. URL: http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=MSFT (дата звернення 13.11.2021).
15. Українська біржа. Netflix Inc., аз (NFLX). Київ, 2021. URL: http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=NFLX (дата звернення 13.11.2021).
16. Українська біржа. SPDR S&P 500, аз (SPY). Київ, 2021. URL http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=SPY (дата звернення 13.11.2021).
17. Українська біржа. Tesla Inc., аз (TSLA). Київ, 2021. URL: http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=TSLA (дата звернення 13.11.2021).
18. Українська біржа. Ukrproduct Group Ltd, аз (UKRP). Київ, 2021. URL: http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=UKRP (дата звернення 13.11.2021).
19. Українська біржа. Visa Inc., аз (V). Київ, 2021. URL: http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=V (дата звернення 13.11.2021).
20. Про ринки капіталу та організовані товарні ринки: Закон України від 19.06.2020 р. 738-ІХ. Відомості Верховної Ради України, 2006., № (31). Ст. 268. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-20#Text (дата звернення 13.11.2021).
21. Ліцензування товарних бірж: НКЦПФР схвалила проєкти нормативних актів Вісник. Офіційно про податки. Київ, 2020. URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100021804-litsenzuvannya-tovarnikh-birzh-nktspfr-skhvalila-proyekti-normativnikh-aktiv (дата звернення 13.11.2021).
22. Фінансовий клуб. Уряд розпочав створення фондового ринку. Київ, 2021. URL: https://finclub.net/ua/news/uriad-rozpochav-stvorennia-fondovoho-rynku.html (дата звернення 13.11.2021).

N. Kuzmynchuk, T. Kutsenko, O. Terovanesova, D. Sypalo

TRANSFORMATION OF TRADE IN THE STOCK MARKET OF UKRAINE UNDER THE INFLUENCE OF INSTITUTIONAL FACTORS

Summary

Exchange activity in Ukraine as of 2021 is underdeveloped compared to other countries (USA, UK, France and others), however, starting in 2020, the National Commission on Securities and Stock Market (a state collegial body subordinate to the President of Ukraine, accountable to the Verkhovna Rada Of Ukraine, which is guided by the Constitution (254k / 96-VR) and laws of Ukraine, acts and instructions of the President of Ukraine, acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine, the Verkhovna Rada of Ukraine and other legislation, as well as the Regulations on the National Securities and Stock Market Commission ) launched a program to develop the components of exchange activities: stock and commodity exchange markets, which have a significant impact on the economic rating of the country among other countries. Consideration of this element of the Ukrainian economy is relevant precisely because the weak indicators of the stock market in 2021 are unacceptable and require immediate and effective government intervention.
The biggest problem, in terms of exchange activity, is the stock market, which in Ukraine has gone through a lot of difficulties and large-scale cleaning due to the progress of the so-called "garbage market", which showed the absence of the stock market at all. This article reveals the reasons for this situation in this part of the capital market, the dynamics of its elements from 2014 to 2021 (the dynamics of global stock market indices, the volume of trading in government bonds of Ukraine to total trading in the securities market, comparative data on trading in the securities market and GDP, volume of exchange contracts with securities on trade organizers), the most effective Ukrainian exchanges, problems of lagging behind developed countries, as well as trends of further development.
The article paid great attention to changes in the stock market of Ukraine (at the legislative level), related to foreign securities, which may return the development of a possible driving force of the economy in another direction - positive. The answers to the question of how exactly these changes are related to foreign securities, their impact on the Ukrainian population, will explain the directions and opportunities for further development of the Ukrainian stock market.

Keywords: exchange activity; stock market; stock exchange; stocks; bonds; economy; factors; issuer.

References

1. State Commission on Securities and Stock Market (2011), “Annual report for 2010. Dynamic development. Effective regulation”, available at: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/Annual-Report-2010.pdf (Accessed 13 November 2021).
2. State Commission on Securities and Stock Market (2012), “2011 Ukrainian stock market: confidence, stability and growth”, available at: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/Annual-Report-2011.pdf (Accessed 13 November 2021).
3. Rurik National Rating Agency (2014), “Analytical review of the Ukrainian bond market for 2013”, available at: http://rurik.com.ua/documents/research/bonds_4_kv_2013_review.pdf (Accessed 13 November 2021).
4. Eleiko. T. (2018), “Garbage securities”, NV Byznes, available at: https://nv.ua/biz/experts/musornye-cennye-bumagi-i-spravedlivost-2474388.html (Accessed 13 November 2021).
5. National Commission on Securities Market and Stock Market (2021), “Analytical data on the development of the stock market from 2014-2021”, available at: https://www.nssmc.gov.ua/news/insights/ (Accessed 13 November 2021).
6. National Commission on Securities and Stock Market (2019), “Annual report for 2018”, available at: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/zvit_2018.pdf (Accessed 13 November 2021).
7. National Commission on Securities and Stock Market (2021), “Trade organizers”, available at: https://www.nssmc.gov.ua/register/litsenzuvannia-ta-reestratsiia/stock-exchanges/ (Accessed 13 November 2021).
8. National Commission on Securities and Stock Market (2021), “Documents”, available at: https://www.nssmc.gov.ua/regulations/#page-11 (Accessed 13 November 2021).
9. Ukrainian stock exchange (2021), “Stock list of securities”, available at: http://www.ux.ua/ua/issues.aspx (Accessed 13 November 2021).
10. Ukrainian Stock Exchange (2021), “Apple Inc.”, available at: http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=AAPL (Accessed 13 November 2021).
11. Ukrainian Stock Exchange (2021), “Advanced Micro Devices Inc., I”, available at: http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=AMD (Accessed 13 November 2021).
12. Ukrainian Stock Exchange (2021), “Facebook Inc., I (FB).”, available at: http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=FB (Accessed 13 November 2021).
13. Ukrainian Stock Exchange (2021), “MHP SE, I (MHPC).”, available at: http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=MHPC (Accessed 13 November 2021).
14. Ukrainian Stock Exchange (2021), “Microsoft Corporation, I (MSFT).”, available at: http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=MSFT (Accessed 13 November 2021).
15. Ukrainian Stock Exchange (2021), “Netflix Inc., I (NFLX).”, available at: http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=NFLX (Accessed 13 November 2021).
16. Ukrainian Stock Exchange (2021), “SPDR S&P 500, I (SPY).”, available at: http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=SPY (Accessed 13 November 2021).
17. Ukrainian Stock Exchange (2021), “Tesla Inc., I (TSLA).”, available at: http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=TSLA (Accessed 13 November 2021).
18. Ukrainian Stock Exchange (2021), “Ukrproduct Group Ltd, I (UKRP).”, available at: http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=UKRP (Accessed 13 November 2021).
19. Ukrainian Stock Exchange (2021), “Visa Inc., I (V).”, available at: http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=V (Accessed 13 November 2021).
20. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), The Law of Ukraine "On capital markets and organized commodity markets", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-20#Text (Accessed 13 November 2021).
21. Visnyk (2020), “Licensing of commodity exchanges: NSSMC approved draft regulations”, Ofitsiyno pro podatky, available at: http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100021804-litsenzuvannya-tovarnikh-birzh-nktspfr-skhvalila-proyekti-normativnikh-aktiv (Accessed 13 November 2021).
22. Financial club (2021), “The government has begun to create a stock market”, available at: https://finclub.net/ua/news/uriad-rozpochav-stvorennia-fondovoho-rynku.html (Accessed 13 November 2021).

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-28

Кількість переглядів: 2267

Відомості про авторів

Н. В. Кузьминчук

д. е. н., професор,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна

N. Kuzmynchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor,V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

ORCID:

0000-0002-9844-3429


Т. М. Куценко

к. е. н., доцент,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна

T. Kutsenko

PhD in Economics, Associate Professor,V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

ORCID:

0000-0001-7800-2987


О. Ю. Терованесова

к. е. н., доцент,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна

O. Terovanesova

PhD in Economics, Associate Professor,V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

ORCID:

0000-0001-9323-8699


Д. А. Сипало

студентка 4 курсу,Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна

D. Sypalo

4th year student,V.N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

ORCID:

0000-0003-1260-1607

Як цитувати статтю

Кузьминчук Н. В., Куценко Т. М., Терованесова О. Ю., Сипало Д. А. Трансформація торгівлі на фондовому ринку України під впливом інституційних факторів. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9549 (дата звернення: 14.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.12

Kuzmynchuk, N., Kutsenko, T., Terovanesova, O. and Sypalo, D. (2021), “Transformation of trade in the stock market of Ukraine under the influence of institutional factors”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9549 (Accessed 14 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.12

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.