EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТУРИСТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
М. В. Тарасюк, В. В. Миханів

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.17

УДК: 338.486.4

М. В. Тарасюк, В. В. Миханів

ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТУРИСТИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Анотація

Розвиток глобального ринку та інтеграція України у світове економічне співтовариство диктують нові підходи до провадження господарської діяльності організацій з урахуванням впливу споживчого та конкурентного середовища. Якісні зміни глобалізованого конкурентного середовища закономірно визначують потребу у пошуку сучасних ефективних засобів системного управління конкурентоспроможністю, серед яких особливу позицію займають позитивний імідж і бездоганна ділова репутація. З розвитком ринкових відносин, відповідних загальносвітовим тенденціям, питання іміджу організації набуває все більшої теоретичної та практичної значущості. Кардинальні зміни у визначенні ролі іміджу та його впливу на результати діяльності організації зумовлені еволюцією парадигми менеджменту. Імідж організації переходить з категорії другорядних факторів підприємницької діяльності у категорію стратегічних і стає вагомим чинником впливу на конкурентоспроможність, ефективність діяльності і прибутковість організації. Сучасному бізнесу необхідно здобувати визнання та довіру усіх учасників соціальних і трудових відносин, а унікальний імідж – це те, що визначає унікальність організації і є елементом, який виокремлює організацію серед конкурентів, особливо в умовах значної кількості ринкових пропозицій та агресивної конкурентної боротьби. Тобто, створення іміджу є однією із стратегій отримання переваги над конкурентами і одним з елементів виживання організації в ринковому середовищі. Стрімкий ріст конкуренції на ринку туристичних послуг спонукає організації цієї галузі до вирішення проблеми сприйняття їх цільовими групами. Сформувати у свідомості цільових груп стійкий образ організації, який забезпечує бачення її переваг у порівняні з конкурентами, дозволяє наявність позитивного іміджу. Тому, проблема створення позитивного іміджу організації стає особливо актуальною. У зв’язку з чим ставиться завдання обґрунтування змісту послідовності заходів з формування іміджу організації.

Ключові слова: імідж; конкурентоспроможність; формування іміджу; позитивний імідж організації; конкурентне середовище; споживачі; ідентичність організації.

Література

1. Барна Н.В. Імідж як міфологічний архетип: філософсько-естетичний аналіз. Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. пр. К., 2008. Вип. 69. С. 218-231.
2. Борисова О. В. Формування іміджу підприємств готельного господарства. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2013. Вип. 2 (1). С. 186-193.
3. Бріггс С. Маркетинг у туризмі. Київ : Знання-Прес, 2005. 358с.
4. Данилкин В. В. Формирование системы маркетинговой оценки имиджа туристских центров на международном рынке молодежного туризма: дисс. канд. экон. наук. Орел, 2010. 207 с.
5. Карков Ф.И. Рекламный рынок: методика изучения. М.: Экзамен, 2017. 326 с.
6. Волчецький Р.В. Світовий досвід розвитку сфери туризму та перспективи його впровадження в Україні. Вісник ОНУ імені І.І. Мечнікова. 2016. Вип.3. С.25-28.
7. Лозовський О. М. Формування іміджу підприємства як елементу конкурентоспроможності. Молодий вчений. 2016. №1 (28). С. 101-104.
8. Спинелли С. Франчайзинг – путь к багатству. М. т: «Вільямс», 2006. 384 с.
9. Habicht, H. University and image. Development and testing of stakeholder-oriented survey instruments. Chair for Business Administration - Information, Organization and Management - at the Technical University of Munich. The dissertation. 437 p. URL: https://mediatum.ub.tum.de/doc/680240/680240.pdf (дата звернення: 12.11.2021).

M. Tarasyuk, V. Mikhaniv

TECHNOLOGICAL ASPECTS OF IMAGE FORMATION OF A TOURISM ORGANIZATION

Summary

The development of the global market and integration of Ukraine into the world economic community dictate new approaches to the conduct of economic activities of organizations, taking into account the influence of consumer and competitive environment. Qualitative changes in the globalizing competitive environment naturally determine the need to find modern effective means of systematic management of competitiveness among which a special position take a positive image and impeccable business reputation. With the development of market relations, corresponding to the global trends, the issue of the image of the organization acquires greater theoretical and practical significance. Radical changes in the definition of the role of image and their impact on the performance of the organization are due to the evolution of the management paradigm. The image of the organization passes from the category of secondary factors of entrepreneurial activity in the category of strategic factors and becomes a significant factor of influence on competitiveness, efficiency of activity and profitability of the organization. Modern business needs to gain recognition and trust of all participants of social and labor relations, and the unique image is what determines the uniqueness of the organization and is an element that distinguishes the organization among competitors, especially in a significant number of market offers and aggressive competition. Thus, creating an image is one of the strategies to gain an advantage over competitors and one of the elements of survival of the organization in the market environment. The rapid growth of competition in the market of tourist services prompts organizations in this industry to solve the problem of their perception by target groups. To form in the minds of target groups a stable image of the organization, providing the vision of its advantages in comparison with competitors, allows the presence of a positive image. Therefore, the problem of creating a positive image of the organization becomes especially relevant. In this regard, the task is to substantiate the content of the sequence of measures to form the image of the organization.

Keywords: image; competitiveness; image formation; positive image of the organization; competitive environment; consumers; the identity of the organization.

References

1. Barna, N. (2008), “Image as a mythological archetype: philosophical and aesthetic analysis”, Myltiversum. Filosofslyi al’manah: Zbirnik naukovih pratz’, vol 69, pp. 218–231.
2. Borisova, O.V. (2013), “Formation of the image of the hotel industry”, Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh, vol. 2 (1), pp. 186-193.
3. Briggs, S. (2005), Marketynh u turyzmi [Marketing in tourism], Znannia-Pres, Kyiv, Ukraine.
4. Danilkin, V.V. (2010), “Formation of a system of marketing assessment of the image of tourist centers in the international youth tourism market”, Abstract of PhD dissertation, Economics, State Technical University of Oryol, Oryol, Russia.
5. Karkov, F.I. (2017), Reklamnyj rynok: metodika izuchenija [Advertising market: research methodology], Jekzamen, Moscow, Russia.
6. Volchetsky,R.V. (2016), “World experience in the development of tourism and prospects for its implementation in Ukraine”, Visnyk ONU imeni I.I. Mechnikova, vol. 3, pp. 25-28.
7. Lozovsky, O.M. (2016), “Formation of the image of the enterprise as an element of competitiveness”, Molodyi vchenyi, vol.1 (28), pp. 101-104.
8. Spinelli, S. (2006), Franchajzing – put' k bagatstvu, [Franchising - the path to wealth], Vil'jams , Moscow, Russia.
9. Habicht, H. (2008), “University and image. Development and testing of stakeholder-oriented survey tools”, Abstract of doctor dissertation, Economics, Technical University of Munich, Munich, Germany, available at: https://mediatum.ub.tum.de/doc/680240/680240.pdf (Accessed 12 Nov 2021).

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-28

Кількість переглядів: 2287

Відомості про авторів

М. В. Тарасюк

д. е. н., професор кафедри менеджменту і маркетингу,Київський національний лінгвістичний університет

M. Tarasyuk

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management and Marketing, Kyiv National Linguistic University

ORCID:

0000-0001-7081-7217


В. В. Миханів

магістрант кафедри менеджменту і маркетингу,Київський національний лінгвістичний університет

V. Mikhaniv

Master's student of the Department of Management and Marketing,Kyiv National Linguistic University

ORCID:

0000-0003-2086-2604

Як цитувати статтю

Тарасюк М. В., Миханів В. В. Технологічні аспекти формування іміджу туристичної організації. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9553 (дата звернення: 14.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.17

Tarasyuk, M. and Mikhaniv, V. (2021), “Technological aspects of image formation of a tourism organization”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9553 (Accessed 14 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.17

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.