EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ІНЖЕНЕРНОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
К. О. Бояринова, А. Л. Дем’ян, Т. В. Лазоренко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.18

УДК: 331.1

К. О. Бояринова, А. Л. Дем’ян, Т. В. Лазоренко

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ІНЖЕНЕРНОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Анотація

Статтю присвячено розгляду особливостей компетентнісного підходу до розвитку персоналу підприємства та розробленню, на його основі, спеціалізованого профілю компетенцій для інженерного персоналу підприємств аграрно-промислового комплексу. Обґрунтовано, необхідність такого підходу. Розроблено комплекс компетенцій для посади головного механіка сільськогосподарського підприємства у межах «Hard skills» та «Soft skills». До перших віднесено компетенції спеціалізованого професіоналізму: досвід роботи на підприємствах агропромислового комплексу, знання технологічних та конструкторських особливостей сільськогосподарської техніки, кваліфікований підхід до забезпечення дієздатності, збалансованість у ремонтних роботах та рекомендаціях з закупівлі нового обладнання. До других – компетенції професійної комунікації та особистісні компетенції. Сформовано оцінну модель для кожної групи компетенцій посади головного механіка сільськогосподарського підприємства у розрізі слабкого, базового, середнього та сильного рівнів володіння нею.

Ключові слова: розвиток персоналу; персонал сільськогосподарського підприємства; компетентнісний підхід; посадові обов’язки.

Література

1. Прохоровська C. Компетентісний підхід в управлінні персоналом. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2018. № 23. С. 86-90. DOI: 10.35774/rarrpsu2018.23.086.
2. Адаменко М. В. Розвиток інноваційного потенціалу персоналу підприємства на основі компетентнісного підходу. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 16. С. 51–57. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.51.
3. Ковальська К. В., Солодаренко-Літковська Р. А. Організаційно-методичні аспекти реалізації стратегії розвитку персоналу підприємства. Економіка та держава. 2020. № 7. С. 150–154. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.150.
4. Ощипок І. М. Компетентнісний підхід в стимулюванні працівників за інноваційну діяльність. Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. 2020. № 61. С. 43-50. DOI: 10.36477/2522-1205-2020-61-06.
5. Плугіна Ю.А.Розвиток персоналу підприємства: підходи, сутність, моделі. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2013. № 42. 2013. С. 323-327.
6. Воскобійник С. Я. Управління персоналом у сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання. Економіка АПК. 2018. № 9. С. 86-92.
7. Тимошик В. Компетентнісний підхід в оцінюванні трудових ресурсів підприємства. Галицький економічний вісник. 2019. No 6 (61). С. 155-163.
8. Статистичний збірник «Сільське господарство України» 2020 / Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/09/zb_sg_20.pdf (дата звернення: 20.10.2021)
9. Продуктивність праці в підприємствах, які здійснювали сільськогосподарську діяльність (2010-2019) / Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/sg/pp_sgp/Arch_pp_sgp_u.htm (дата звернення: 25.10.2021).
10. Наявність і рух матеріальних активів за видами економічної діяльності (2019-2020) / Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 25.10.2021).
11. Сливка О.А. Формування моделі розвитку персоналу на основі концепції людського розвитку. Торгівля і ринок. 2010. Вип. 29. С. 109-114.

K. Boiarynova, А. Demian, T. Lazorenko

COMPETENCE APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF ENGINEERING PERSONNEL OF ENTERPRISES OF AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL COMPLEX

Summary

The article is devoted to the consideration of the features of the competence-based approach to the development of the personnel of the enterprise. The specialized competency profile for engineering personnel of enterprises of the agro-industrial complex has been developed on its basis. The agriculture employs a significant share of the human potential of Ukraine, which tends to grow were revealed. There is a lack of proper technical and technological support for automation, manual labor, an increase in the wear and tear of tangible assets in all areas. The development of engineering personnel at enterprises of the agro-industrial complex requires a competence-based approach were substantiated. A set of competencies for the position of chief mechanic of an agricultural enterprise as a key position in ensuring the working condition of agricultural machinery and equipment of the enterprise wad developed. In particular, competencies related to Hard skills as a competence of specialized professionalism: work experience at enterprises of the agro-industrial complex; knowledge of technological and design features of agricultural machinery; a qualified approach to ensuring operational capacity, a balance in repair work and recommendations for the purchase of new equipment. A number of Soft skills were formed: 1) professional communication (the ability to carry out mentoring activities in a team of subordinate mechanics, the ability to establish internal and external communication both between employees and representatives of enterprises, the formation of an organizational culture of creativity and professionalism); 2) personal competencies (expediency in their own activities and in the activities of a subordinate team, the ability to make decisions in solving problems of the area of responsibility, initiative in the development of technical and technological support of the enterprise, creativity in making changes at the enterprise). The assessment model for each group of competencies of the position of the chief mechanic of an agricultural enterprise in the context of weak, basic, medium and strong levels of competence was formed.

Keywords: personnel development; agricultural enterprise personnel; competence approach; job responsibilities.

References

1. Prokhorovsʹka, C. (2018), “Competence approach in personnel management”. Rehionalʹni aspekty rozvytku produktyvnykh syl Ukrayiny, vol. 23, pp. 86-90. DOI: 10.35774/rarrpsu2018.23.086.
2. Adamenko, M. V. (2021), “Development of enterprise personnel innovative potential on the basis of the competence approach”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 51-57. DOI: 10.32702/2306-6814.2021.16.51.
3. Kovalska, K., Solodarenko-Litkovska, R. (2020), “Organizational and methodological aspects of implementation of the enterprise human resources development strategy”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 150–154. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.7.150.
4. Oshchypok, I. M. (2020), “Competence approach in encouraging employees for innovative activity”, Visnyk LTEU. Ekonomichni nauky, vol. 61, pp. 43-50. DOI: 10.36477/2522-1205-2020-61-06.
5. Pluhina, Yu. A. (2013), “Enterprise staff development: approaches, essence, models”, Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 42, pp. 323-327.
6. Voskobiinyk, S. Ya. (2018), “Personnel management at agricultural enterprises of different organizational and legal forms of management”, Ekonomika APK, vol. 9, pp. 86-92.
7. Tymoshyk, V. (2019), “Competence approach in the enterprise labor resources estimation”, Halytsʹkyy ekonomichnyy visnyk, vol. 6 (61), pp. 155-163.
8. State Statistics Service (2020), “Statistical collection “Agriculture of Ukraine”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/09/zb_sg_20.pdf (Accessed 20 October 2021).
9. State Statistics Service (2010-2019), “Labor productivity in enterprises engaged in agricultural activities”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/sg/pp_sgp/Arch_pp_sgp_u.htm (Accessed 25 October 2021).
10. State Statistics Service (2019-2020), “Availability and movement of tangible assets by type of economic activity”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 25 October 2021).
11. Slyvka, O.A. (2010), “ Formation of a model of personnel development based on the concept of human development ”, Torhivlya i rynok, vol. 29, pp. 109–114.

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-28

Кількість переглядів: 1851

Відомості про авторів

К. О. Бояринова

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту підприємств,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

K. Boiarynova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management of enterprises, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

ORCID:

0000-0001-5879-2213


А. Л. Дем’ян

магістрант кафедри менеджменту підприємств,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

А. Demian

Master's student of the Department of Management of enterprises,National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

ORCID:

0000-0003-4352-0551


Т. В. Лазоренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту підприємств,Національний технічний університет України«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

T. Lazorenko

PhD in Economics, Associate Professor, Assistant Professor of the Department of Management of enterprises,National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

ORCID:

0000-0001-7895-1306

Як цитувати статтю

Бояринова К. О., Дем’ян А. Л., Лазоренко Т. В. Компетентнісний підхід до розвитку інженерного персоналу підприємств аграрно-промислового комплексу. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9554 (дата звернення: 14.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.18

Boiarynova, K., Demian, А. and Lazorenko, T. (2021), “Competence approach to the development of engineering personnel of enterprises of agricultural and industrial complex”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9554 (Accessed 14 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.18

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.