EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРСАЙТ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ ДОВГОСТРОКОВОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
І. В. Крючкова

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.20

УДК: 338.27

І. В. Крючкова

ФОРСАЙТ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ ДОВГОСТРОКОВОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Анотація

Розглянуто світовий досвід використання форсайт-досліджень для визначення пріоритетів довгострокового розвитку (ПДР) на наднаціональному та національному рівнях, а також роль форсайту у інституалізації вибору ПДР, що включає системний аналіз різноманітних, часто суперечливих поглядів представників суспільства у процесі вивчення можливих наслідків варіантів політики. Виявлено, що напрацьована у світі технологія проведення форсайту, дозволяє підвищити рівень інклюзивності численних експертів до визначення пріоритетних питань майбутнього наукового, технологічного, соціального, економічного, інституційного тощо розвитку та уявлень про перспективи змін у найбільш важливих сферах буття. Це дозволяє більш розгорнуто та всебічно розглянути проблеми, можливі ризики та підвищити прозорість прийняття рішень, а отже - сприяє не тільки кращому обґрунтуванню політики, але й інституційному розвитку країни. Акцентовано увагу на тому, що накопичений досвід прийняття політичних рішень на базі форсайт-досліджень засвідчує, що залучення усіх зацікавлених сторін до всебічного розгляду та виявлення можливих негативних наслідків реалізації обраних пріоритетів дозволяє уникнути прийняття помилкових рішень. Проведено аналіз законодавства України в частині унормування використання методології форсайту під час розроблення загальнодержавних, регіональних, галузевих тощо пріоритетів розвитку та виявлено, що в Україні відсутнє унормування використання форсайт-проектів для формування пріоритетів як середньострокового, так і довгострокового розвиту. На практиці також відсутній законодавчо унормований інституційний механізм аналізу відповідності політики, що реалізується, обраним пріоритетам. Доведено, що раніше встановлені ПР потребують своєчасного перегляду за результатами аналізу реалізації обраної політики та появи нових раніше непередбачуваних подій, тому необхідно запровадити системно організований моніторинг позитивних та негативних результатів реалізації обраної політики відповідно до обраних критеріїв та у широкому соціальному контексті. Звідси для України доцільно скористатися напрацьованими у світі технологіями, моделями та інструментами форсайту і унормувати включення форсайт-досліджень, а також і визначення на їх основі ПДР у процес розробки державних стратегій і програм.

Ключові слова: форсайт-дослідження; пріоритети довгострокового розвитку; інституалізація форсайту; залучення зацікавлених сторін; моніторинг та перегляд пріоритетів; ієрархія пріоритетів.

Література

1. Уряд затвердив Національну економічну стратегію до 2030: Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/denis-shmigal-uryad-zatverdiv-nacionalnu-ekonomichnu-strategiyu-do-2030-roku
2. Georghiou L.; Keenan M. (2006). “Evaluation of national foresight activities: Assessing rationale, process and impact”, Technological Forecasting and Social Change, vol.73, 761-777.
3. Кинэн М. (2009). Технологический форсайт: Международный опыт. Форсайт №3 (11) С.60-67. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologicheskiy-forsayt-mezhdunarodnyy-opyt/viewer
4. EFP (2020) ERA-LEARN 2020 foresight training. URL:http://www.foresight-platform.eu/12074/news/era-learn-2020-foresight-training/
5. Strategic Foresight for Better Policies // OECD Strategic Foresight October 2019. URL:https://www.oecd.org/strategic-foresight/ourwork/Strategic%20Foresight%20for%20Better%20Policies.pdf.
6. Popper, R. (2009). Mapping Foresight: Revealing how Europe and other world regions navigate into the future. EFMN. Luxembourg: Publications Office of the European Union, European Commission.
7. CORDIS (2011), “Manufacturing Visions – Integrating Diverse Perspectives into Pan-European Foresight”, available at: https://cordis.europa.eu/project/id/507139/reporting/fr (Accessed 21 July 2021)
8. EFP (2020), “Delphi-based Foresight for a Strategic Research Agenda on the Future of European manufacturing”, available at: http://www.foresight-platform.eu/brief/efp-brief-no-247-delphi-based-foresight-for-a-strategic-research-agenda-on-the-future-of-european-manufacturing/ (Accessed 29 July 2021)
9. CORDIS (2011), “ManVis Final activity report”, available at: https://cordis.europa.eu/docs/results/507/507139/127976251-6_en.pdf (Accessed 27 July 2021)
10. UNIDO (2005), “Technology foresight manual”, available at: https://www.research.gov.ro/uploads/imported/1226911327TechFor_1_unido.pdf (Accessed 31 July 2021)
11. CORDIS (2014), “Final Report Summary- ETTIS (ETTIS - European security trends and threats in society)”, available at: https://cordis.europa.eu/project/id/285593/reporting (Accessed 17 September 2021)
12. OECD (2019), “Strategic Foresight for Better Policies”, available at: https://www.oecd.org/strategic-foresight/ourwork/Strategic%20Foresight%20for%20Better%20Policies.pdf (Accessed 27 July 2021)
13. Van Woensel L.(2021). Guidelines for foresight-based policy analysis. European Parliamentary Research Service. Scientific Foresight Unit (STOA) PE 690.031 – July. URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690031/EPRS_STU(2021)690031_EN.pdf
14. Ozcan S., Ababio Anim D.(2017). THE LAST AND NEXT 10 YEARS OF FORESIGHT. WP BRP 77/STI/2017. URL: https://wp.hse.ru/data/2017/12/18/1159876177/77STI2017.pdf
15. Ozcan S., Homayounfard A., Simms C., Wasim J. (2021) Technology roadmapping using text mining: A foresight study for the retail industry. IEEE Transactions on Engineering Management. URL: https://pure.port.ac.uk/ws/portalfiles/portal/26888944/OZCAN_2021_cright_Technology_Roadmapping_Using_Text_Mining.pdf.
16. Gattringer R., Wiener M. (2020) Key factors in the start-up phase of collaborative foresight. Technological Forecasting and Social Change, 153, 119931. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.119931
17. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України. Закон України від 23.03.2000р. №1602-ІІІ. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 25, ст.19. Дата оновлення 02.12.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-14#Text (дата звернення 17.10.2021)
18. Про державне стратегічне планування. Проект закону України. URL: https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e7b8af7a-7c03-4d5b-aaa5-e1c0d7e84388&title=ProektZakonuUkrainipro%20DerzhavneStrategichnePlanuvannia (дата звернення 15.10.2021)
19. Про розроблення проектів прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку, Бюджетної декларації та державного бюджету: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/621-2003-%D0%BF#n38 (дата звернення 11.11.2021)
20. Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2017-2021 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 р. № 980. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980-2017-%D0%BF#Text (дата звернення 13.11.2021)
21. Георгієвський Ю.В. Законодавче регулювання пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні. Господарське право і процес. 2/2021 с.42-48. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/2/9.pdf
22. Порядок розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів: Постанова Кабінету Міністрів від 11 листопада 2015 р. № 931. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/931-2015-%D0%BF#Text (дата звернення 7.11.2021)
23. Національна доповідь «Цілі Сталого Розвитку: Україна»: Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/cili-stalogo-rozvitku-ta-ukrayina (дата звернення 01.11.2021)
24. Про затвердження переліку пріоритетних галузей економіки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 843-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/843-2013-%D1%80#n7
25. Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти / під наук. керівн. М. З. Згуровського. Київ : НТУУ «КПІ», 2015. 136 с.
26. Економічне відродження через індустріальний розвиток України / під наук. керівн. В.С. Власюка. Харків: Повноколір, 2020. 432с
27. Квітка С.А. Форсайт як технологія проектування майбутнього: новітні механізми взаємодії публічної влади, бізнесу та громадянського суспільства Аспекти публічного управління. 2016. № 8. С. 5-15. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2016_8_3. (дата звернення 14.10.2021)

I. Kriuchkova

FORESIGHT AS A TOOL FOR DETERMING THE PRIORITIES OF LONG-TERM DEVELOPMENT OF A COUNTRY

Summary

The article outlines the world experience of using foresight research to determine long-term development priorities (LTDP) at supranational and national levels. It also describes the role of foresight in institutionalizing LTDP choices. While studying possible policy options, diverse and conflicting views of society have been analyzed in a systematic way. It was found that the technology of foresight developed in the world allows the politicians to involve many experts to determine the priority issues of future scientific, technological, social, economic, and institutional development and gather their ideas about the prospects for change in the most important areas. This paves the way for a more comprehensive consideration of problems, possible risks. By increasing the transparency of decision-making, it contributes not only to a better policy rationale, but also to the institutional development of the country. The accumulated experience of policy-making on the basis of foresight research shows that when all the stakeholders are involved in comprehensive consideration and identification of possible negative consequences of the implementation of selected priorities, fewer wrong decisions are made. In practice, a legally regulated institutional mechanism to analyze the compliance of the implemented policy with the selected priorities does not exist in Ukraine. It is proved that previously established priorities need timely review based on the analysis of selected policy and the emergence of unforeseen events, so it is necessary to introduce systematic monitoring of positive and negative results of the selected policy according to selected criteria in a broad social context. Proper legislative regulation of the development of the entire matrix of horizontal and vertical LTDP requires a study of a complex hierarchy of development priorities in their subordination, interdependence and spheres of influence based on the principles of taxonomy, which will strengthen the proper relationship of strategic and medium-term development. and implementation. Thus, it would be efficient for Ukraine to use the technologies, models and tools of foresight developed in the world and to include foresight research as a regular practice. It would also be recommended to determine the LTDP on their basis when state strategies and programs are being developed.

Keywords: foresight research; long-term development priorities; institutionalization of foresight; involvement of stakeholders; monitoring and revision of priorities; hierarchy of the priorities.

References

1. Shmigal, D. (2021), “The government has approved the National Economic Strategy until 2030”, available at: https://www.kmu.gov.ua/news/denis-shmigal-uryad-zatverdiv-nacionalnu-ekonomichnu-strategiyu-do-2030-roku (Accessed 5 November 2021).
2. Georghiou, L. and Keenan, M. (2006), “Evaluation of national foresight activities: Assessing rationale, process and impact”, Technological Forecasting and Social Change, vol.73, pp761-777.
3. Keenan, M. (2009), “Technological foresight: International experience”, Foresight, vol. 3 (11), pp.60-67, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologicheskiy-forsayt-mezhdunarodnyy-opyt/viewer (Accessed 5 November 2021).
4. EFP (2020), “ERA-LEARN Foresight training”, available at: http://www.foresight-platform.eu/12074/news/era-learn-2020-foresight-training/ (Accessed 11 September 2021).
5. OECD (2019), “Strategic Foresight for Better Policies”, available at: https://www.oecd.org/strategic-foresight/ourwork/Strategic%20Foresight%20for%20Better%20Policies.pdf. (Accessed 29 August 2021)
6. Popper, R. (2009), Mapping Foresight: Revealing how Europe and other world regions navigate into the future. EFMN, Publications Office of the European Union, European Commission, Luxembourg.
7. CORDIS (2011), “Manufacturing Visions – Integrating Diverse Perspectives into Pan-European Foresight”, available at: https://cordis.europa.eu/project/id/507139/reporting/fr (Accessed 21 July 2021)
8. EFP (2020), “Delphi-based Foresight for a Strategic Research Agenda on the Future of European manufacturing”, available at: http://www.foresight-platform.eu/brief/efp-brief-no-247-delphi-based-foresight-for-a-strategic-research-agenda-on-the-future-of-european-manufacturing/ (Accessed 29 July 2021)
9. CORDIS (2011), “ManVis Final activity report”, available at: https://cordis.europa.eu/docs/results/507/507139/127976251-6_en.pdf (Accessed 27 July 2021)
10. UNIDO (2005), “Technology foresight manual”, available at: https://www.research.gov.ro/uploads/imported/1226911327TechFor_1_unido.pdf (Accessed 31 July 2021)
11. CORDIS (2014), “Final Report Summary- ETTIS (ETTIS - European security trends and threats in society)”, available at: https://cordis.europa.eu/project/id/285593/reporting (Accessed 17 September 2021)
12. OECD (2019), “Strategic Foresight for Better Policies”, available at: https://www.oecd.org/strategic-foresight/ourwork/Strategic%20Foresight%20for%20Better%20Policies.pdf (Accessed 27 July 2021)
13. Van Woensel, L.(2021), “Guidelines for foresight-based policy analysis”, European Parliamentary Research Service. Scientific Foresight Unit (STOA), available at: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690031/EPRS_STU(2021)690031_EN.pdf (Accessed 5 November 2021).
14. Ozcan, S. and Ababio Anim, D.(2017), “The last and next 10 years of foresaight”, available at: https://wp.hse.ru/data/2017/12/18/1159876177/77STI2017.pdf (Accessed 5 November 2021).
15. Ozcan, S. Homayounfard, A. Simms, C.and Wasim J. (2021), “Technology roadmapping using text mining: A foresight study for the retail industry”, IEEE Transactions on Engineering Management, available at: https://pure.port.ac.uk/ws/portalfiles/portal/26888944/OZCAN_2021_cright_Technology_Roadmapping_Using_Text_Mining.pdf (Accessed 5 November 2021).
16. Gattringer, R. and Wiener, M. (2020), “Key factors in the start-up phase of collaborative foresight”, Technological Forecasting and Social Change, vol. 153, 119931. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.119931
17. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine “On state forecasting and development of programs of economic and social development of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-14#Text (Accessed 14 October 2021)
18. Ministry of Economy of Ukraine (2017), “Draft Law of Ukraine On State Strategic Planning”, available at: https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e7b8af7a-7c03-4d5b-aaa5-e1c0d7e84388&title=ProektZakonuUkrainipro%20DerzhavneStrategichnePlanuvannia (Accessed 15 October 2021)
19. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution “On the development of draft forecast and program documents of economic and social development, the Budget Declaration and the state budget”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/621-2003-%D0%BF#n38 (Accessed 11 November 2021)
20. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution”Some issues of determining the medium-term priority areas of innovation at the industry level for 2017-2021”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980-2017-%D0%BF#Text (Accessed 13 November 2021)
21. Georgievsky, Yu.V.(2021), “Legislative regulation of priority areas of innovation in Ukraine”, Business law and process, vol.2, pp.42-48, available at: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2021/2/9.pdf (Accessed 5 November 2021).
22. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Resolution “The procedure for developing the State Strategy for Regional Development of Ukraine and the action plan for its implementation, as well as monitoring and evaluating the effectiveness of the implementation of these Strategies and Action Plan” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/931-2015-%D0%BF#Text (Accessed 7 November 2021)
23. The official site Government portal (2015), “National Report. Sustainable Development Goals: Ukraine”, available at: https://www.kmu.gov.ua/en/cili-stalogo-rozvitku-ta-ukrayina-eu (Accessed 1 November 2021)
24. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Order “On approval of the list of priority sectors of the economy” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/843-2013-%D1%80#n7 (Accessed 5 November 2021)
25. Zgurovsky, M. (2015), Forsayt ekonomiky Ukrayiny: serednʹostrokovyy (2015–2020 roky) i dovhostrokovyy (2020–2030 roky) chasovi horyzonty [Foresight of the economy of Ukraine: medium-term (2015-2020) and long-term (2020-2030) time horizons], NTUU "KPI", Kyiv, Ukraine.
26. Vlasyuk, V.S. (2020), Ekonomichne vidrodzhennia cherez industrial'nyj rozvytok Ukrainy [Economic revival through the industrial development of Ukraine], Povnokolir, Kharkiv, Ukraine.
27. Kvitka, S.A. (2016), “Foresight as a technology for designing the future: the latest mechanisms of interaction between public authorities, business and civil society”, Aspects of public administration, vol. 8, pp.5-15, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2016_8_3 (Accessed 5 November 2021).

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-28

Кількість переглядів: 304

Відомості про авторів

І. В. Крючкова

д. е. н., головний науковий співробітник,Інститут економіки та прогнозування НАН України

I. Kriuchkova

Doctor of Economic Sciences, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

ORCID:

0000-0002-5429-0870

Як цитувати статтю

Крючкова І. В. Форсайт, як інструмент визначення пріоритетів довгострокового розвитку країни. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9556 (дата звернення: 23.01.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.20

Kriuchkova, I. (2021), “Foresight as a tool for determing the priorities of long-term development of a country”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9556 (Accessed 23 Jan 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.20

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.