EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИДИ І ФУНКЦІЇ БІЗНЕС-СХЕМ ТА БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ В ОФШОРНИХ ЮРИСДИКЦІЯХ
Г. О. Шамборовський

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.21

УДК: 336.2; 336.227.3

Г. О. Шамборовський

ВИДИ І ФУНКЦІЇ БІЗНЕС-СХЕМ ТА БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ В ОФШОРНИХ ЮРИСДИКЦІЯХ

Анотація

Офшорне підприємництво займає вагому частку у глобальній економіці, а офшорні фінансові операції набувають неабиякої популярності у середовищі великого бізнесу. У світі спостерігається значне збільшення обсягів зовнішньої торгівлі та інвестицій за посередництвом офшорних юрисдикцій. Зважаючи на активне застосування офшорних бізнес-схем та банківських рахунків юридичними та фізичними особами у різних країнах світу, дослідження видів та функцій такої діяльності є особливо актуальними. В статті висвітлено теоретичні основи офшорного підприємництва та наведено практичні офшорні схеми експортно-імпортних операцій. Охарактеризовано види та характеристики використання офшорних компаній та банківських рахунків. Перелічено переваги ведення зовнішньої торгівлі через посередництво офшорних компаній та розміщення коштів в офшорних банках. Вказано механізм виведення фінансових активів через трасти та поповнення статутних фондів офшорних компаній. Зазначені негативні наслідки офшорирації національної економіки, зокрема, регулярне уникнення оподаткування доходів та зростаючий відплив фінансових активів.

Ключові слова: офшорні юрисдикції; офшорні торговельні схеми; офшорні банківські рахунки; офшорний банкінг; реінвойсинг; Документи Пандори.

Література

1. Pandora Papers: An offshore data tsunami. ICIJ. URL: https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/about-pandora-papers-leak-dataset/ (дата звернення: 15.11.2021).
2. Григорьева Ю. П. Деоффшоризация в системе внешнеэкономических интересов Российской Федерации : дис. ... канд. эконом. наук: 08.00.14 / Государственный университет управления. Москва, 2016. 169 с. URL: https://guu.ru/files/dissertations/2016/06/grigoreva_yu_p/dissertation.pdf (дата звернення: 15.11.2021).
3 Foreign Account Tax Compliance Act. Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Account_Tax_Compliance_Act (дата звернення: 15.11.2021).
4. Європейські банки зберігають у офшорах до 20 млрд євро щороку. Фінансовий клуб. URL: https://finclub.net/ua/news/banky-yes-shchorichno-zberihaiut-u-ofshorakh-do-20-mlrd-ievro.html (дата звернення: 15.11.2021).
5. Оптимізація податків при імпорті. Finance Business Service. URL: https://fbs-tax.com/uk/tax-planning/import-scheme/ (дата звернення: 15.11.2021).
6. Офшорна схема експорту. Finance Business Service. URL: https://fbs-tax.com/uk/tax-planning/export-scheme/ (дата звернення: 15.11.2021).
7. Іваненко В. Переказ коштів з офшорів: чому варто задуматися про свої офшорні інвестиції. Finance Business Service. URL: https://fbs-tax.com/uk/mediacenter/blog-uk/transfer-of-money-from-offshore-companies-why-should-you-think-about-your-offshore-investments/ (дата звернення: 15.11.2021).
8. Spiegel: Україна втрачає мільярди через податкові схеми. Deutsche Welle. URL: https://p.dw.com/p/35MaU (дата звернення: 15.11.2021).
9. Дубровський В., Черкашин В., Гетман О. Порівняльний аналіз фіскального ефекту від застосування інструментів ухилення/уникнення оподаткування в Україні: нові виклики. Київ, 2020. URL: https://case-ukraine.com.ua/content/uploads/2020/09/CASE_Tax-avoidance.pdf (дата звернення: 15.11.2021).
10. Євстігнєєва О., Красовський Б., Насрідінов Р. Скільки Україна втрачає в офшорах. Цензор.НЕТ. URL: https://biz.censor.net/r3110782 (дата звернення: 15.11.2021).
11. 60 % експортних операцій проходять через офшори – ДФС. Українська правда. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2017/10/19/630267/
12. Обсяг виробництва, урожайність та зібрана площа сільськогосподарських культур за їх видами по регіонах. Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2021/sg/ovuzpsg/Arh_ovuzpsg_2021_u.html
13. Початок нового політичного року: довіра до соціальних інститутів (липень 2020 р.). Український центр економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова. URL: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/pochatok-novogo-politychnogo-roku-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-lypen-2020r (дата звернення: 15.11.2021).
14. Довірча власність. Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Довірча_власність (дата звернення: 15.11.2021).
15. How to Open an Offshore Bank Account Legally in a Overseas Bank. Offshore Protection. URL: https://www.offshore-protection.com/open-offshore-bank-account (дата звернення: 15.11.2021).
16. Бак В., Слюсаренко О. Регулювання функціонування офшорних юрисдикцій. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2020. № 2 (52). с 60-67. URL: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/mizhnarod_52_2020.pdf (дата звернення: 15.11.2021).
17. Бюджет-2022 повністю пройшов перше читання. Економіка 24. URL: https://economy.24tv.ua/byudzhet-2022-ukrayina-osnovni-tsifri-tekst-proyektu-byudzhetu_n1736385 (дата звернення: 15.11.2021).
18. Відмивання доходів від податкових злочинів. Державна служба фінансового моніторингу України. URL: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/411/Типолог%20ДСФМУ/Typology%202020.pdf (дата звернення: 15.11.2021).
19. Лебідь О. В., Гаркуша В. О. Особливості діяльності офшорних зон та їх роль у системі світових фінансових центрів. Бізнес Інформ. 2019. №11. C. 290-296. URL: https://www.business-inform.net/article/?year=2019&abstract=2019_11_0_290_296 (дата звернення: 15.11.2021).
20. Чеберяко О. В. Сутність офшорної фінансової діяльності та її вплив на економіку України. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2014. Вип. 118 (2). 46-59. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2014_118%282%29__7 (дата звернення: 15.11.2021).
21. Оффшорные схемы. Brama Group. URL: https://bramagroup.com.ua/services/offshornye-shemy (дата звернення: 15.11.2021).

G. Shamborovskyi

TYPES AND FUNCTIONS OF BUSINESS SCHEMES AND BANKING OPERATIONS IN OFFSHORE JURISDICTIONS

Summary

Offshore entrepreneurship plays a significant role in the global economy and the offshore financial transactions are gaining popularity among the large businesses. The world is experiencing a significant increase in the foreign trade and investment through offshore jurisdictions. The research on the types and functions of such activities in the terms of active usage of offshore business schemes and banks by legal entities and individuals in the different countries are particularly relevant. The article highlights the theoretical foundations of offshore entrepreneurship and presents practical offshore schemes of the export-import operations. The types and characteristics of the usage of offshore companies and bank accounts are described. The advantages of conducting foreign trade through the mediation of offshore companies and placement of funds in offshore banks are listed. The mechanism of withdrawal of financial assets through trusts and replenishment of statutory funds of offshore companies is indicated. The negative consequences of the offshoring of the national economy, in particular, the regular avoidance of income taxation and the growing outflow of financial assets have been identified. High-profile investigative journalism and official statistics prove it. According to various estimates, offshores store from 30 to 70 trillion USD. However, in conditions of sharp competition in world markets, the usage of offshore schemes and operations acquires new goals and objectives. Nowadays, offshore business is a very effective tool for stabilizing payments, regulating the prices of the export-import contracts, self-financing, selling copyrights, leasing equipment, hiring staff, supplying toll raw materials, buying real estate abroad, etc. It is appropriate to use the opportunities of offshore companies and banks in such conditions. The theoretical provisions and examples of offshore schemes and offshore bank accounts allow to understand the essence and mechanisms of tax optimization and preservation of finances and property not only for big business owners and influential officials, but also entrepreneurs who form and implement principles of strategic management and marketing, care about efficiency their activities as well.

Keywords: offshore jurisdictions; offshore trading schemes; offshore bank accounts; offshore banking; reinvoicing; Pandora's Papers.

References

1. ICIJ (2021), “Pandora Papers: An offshore data tsunami”, available at: https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/about-pandora-papers-leak-dataset/ (Accessed 15 November 2021).
2. Grigorieva, Yu. P. (2016), “Deoffshorization. in the system of the external economic interests of the Russian Federation”, Abstract of Ph.D. dissertation, Global economy, State University of Management. Moscow, Russian Federation, available at: https://guu.ru/files/dissertations/2016/06/grigoreva_yu_p/dissertation.pdf (Accessed 15 November 2021).
3. Wikipedia (2021), “Foreign Account Tax Compliance Act”, available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Account_Tax_Compliance_Act (Accessed 15 November 2021).
4. Financial club (2021), “European banks store up to 20 billion euros offshore every year”, available at: https://finclub.net/ua/news/banky-yes-shchorichno-zberihaiut-u-ofshorakh-do-20-mlrd-ievro.htm (Accessed 15 November 2021).
5. Finance Business Service (2021), “Import tax optimization”, available at: https://fbs-tax.com/uk/tax-planning/import-scheme/ (Accessed 15 November 2021).
6. Finance Business Service (2021), “Offshore export scheme”, available at: https://fbs-tax.com/uk/tax-planning/export-scheme/ (Accessed 15 November 2021).
7. Ivanenko, V. (2018), “Transfer of Money from Offshore Companies: Why You Should Think about Your Offshore Investments”, Finance Business Service, available at: https://fbs-tax.com/uk/mediacenter/blog-uk/transfer-of-money-from-offshore-companies-why-should-you-think-about-your-offshore-investments/ (Accessed 15 November 2021).
8. Deutsche Welle (2018), “Spiegel: Ukraine is losing billions through tax schemes”, available at: https://p.dw.com/p/35MaU (Accessed 15 November 2021).
9. Dubrovsky, V., Cherkashin, V., Hetman, O. (2020) “Comparative analysis of the fiscal effect from the use of tax evasion / avoidance instruments in Ukraine: new challenges”, Kyiv, available at: https://case-ukraine.com.ua/content/uploads/2020/09/CASE_Tax-avoidance.pdf (Accessed 15 November 2021).
10. Evstigneeva, O., Krasovsky, B., Nasridinov, R. (2019), “How much Ukraine loses offshore”, Cenzor.net, available at: https://biz.censor.net/r3110782 (Accessed 15 November 2021).
11. Ukrainian Pravda (2017), 60 % of export transactions go through offshore – SFS, available at: https://www.epravda.com.ua/news/2017/10/19/630267/ (Accessed 15 November 2021).
12. The State Statistics Service of Ukraine (2021), “Production volume, yield and harvested area of crops by their types by region”, available at: https://ukrstat.org/en/operativ/operativ2021/sg/ovuzpsg/Arh_ovuzpsg_2021_u.html (Accessed 15 November 2021).
13. Ukrainian Centre for Economic and Political Studies named after Olexander Razumkov (2020), “The beginning of a new political year: trust in social institutions (July 2020)”, available at: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/pochatok-novogo-politychnogo-roku-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-lypen-2020r (Accessed 15 November 2021).
14. Wikipedia (2021), “Trust law”, available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Довірча_власність (Accessed 15 November 2021).
15. Offshore Protection (2021), “How to Open an Offshore Bank Account Legally in a Overseas Bank”, available at: https://www.offshore-protection.com/open-offshore-bank-account (Accessed 15 November 2021).
16. Bak, V. and Slyusarenko, O. (2020), “Regulation of offshore jurisdictions”, Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, vol. 2 (52). pp. 60-67, available at: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/mizhnarod_52_2020.pdf (Accessed 15 November 2021).
17. Economy 24. (2021), “The 2022 budget has passed the first reading”, available at: https://economy.24tv.ua/byudzhet-2022-ukrayina-osnovni-tsifri-tekst-proyektu-byudzhetu_n1736385 (Accessed 15 November 2021).
18. The State Financial Monitoring Service of Ukraine (2020), “Money laundering from tax crimes”, available at: https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/411/Типолог%20ДСФМУ/Typology%202020.pdf (Accessed 15 November 2021).
19. Lebid, O.V and Garkusha, V. O. (2019), “Features of offshore zones and their role in the system of global financial centers”, Business Inform, vol. 11, pp. 290-296, available at: https://www.business-inform.net/article/?year=2019&abstract=2019_11_0_290_296 (Accessed 15 November 2021).
20. Cheberyako, O. V. (2014), “The essence of offshore financial activities and its impact on the economy of Ukraine”. Actual Problems of International Relations, vol. 118 (2). pp. 46-59. available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apmv_2014_118%282%29__7 (Accessed 15 November 2021).
21. Brama Group (2021), “Offshore schemes”, available at: https://bramagroup.com.ua/services/offshornye-shemy (Accessed 15 November 2021).

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-28

Кількість переглядів: 2571

Відомості про авторів

Г. О. Шамборовський

д. е. н., доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин,Львівський національний університет імені Івана Франка

G. Shamborovskyi

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of International Economic Relations, Ivan Franko National University of Lviv

Як цитувати статтю

Шамборовський Г. О. Види і функції бізнес-схем та банківських операцій в офшорних юрисдикціях. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9557 (дата звернення: 14.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.21

Shamborovskyi, G. (2021), “Types and functions of business schemes and banking operations in offshore jurisdictions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9557 (Accessed 14 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.21

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.