EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗВЕРШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ ЗА КОГНІТИВНИМ ПРИНЦИПОМ ПОЗИТИВНОЇ ЧАСОВОЇ ПРЕФЕРЕНЦІЇ
О. І. Ковалів

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.22

УДК: 332.2: 330.1

О. І. Ковалів

ЗВЕРШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ ЗА КОГНІТИВНИМ ПРИНЦИПОМ ПОЗИТИВНОЇ ЧАСОВОЇ ПРЕФЕРЕНЦІЇ

Анотація

В статті з’ясовано, що антиконституційна діяльність в господарській сфері України, яка пов’язана з природокористуванням, особливо в агросфері, як причинно-наслідкова закономірність, здійснюваної дотепер так званої «земельної реформи» спричинила рух до «хаосу», в якому наглядно проявилися наслідки корупційних і олігархічних схем (мораторій, рейдерство, самоправство, безвідповідальність тощо), спонукає громадян України захищатися і діяти «тут і зараз» – на основі конституційного прагматизму. Для визначення засад розв’язання таких критичних загальнонародних завдань, автором статті пропонується обрати певний історично відомий стратегічний підхід в рамках «Концепції часової преференції», яка має своє коріння ще у 19-му столітті та була розвинута Ейгеном фон Бем-Баверком. Обґрунтовано необхідність невідкладної імплементації конституційних прав власності Українського народу на землю та її природні ресурси як абсолютне право власності – на «природні об’єкти», здійснюючи повноцінну інституалізацію чинних земельних норм Основного Закону України. Метою даного дослідження є визначення реальної консолідованої цінності «землі та її природних ресурсів», як природного непозиченого капіталу нації – основного національного багатства українського народу, шляхом формування когнітивних організаційно-економічних засад (орієнтирів). Доведено, що когнітивні земельно-економічні закони збалансованого користування природними об’єктами публічного права, що спонукатимуть до ефективного біфуркаційного стрибка розвитку країни, з метою забезпечення високого рівня життєдіяльності кожного громадянина в процесі звершення земельної реформи в Україні, як нової парадигми, – функціонуватимуть за когнітивним принципом позитивної часової преференції. Встановлено, що в існуючому гібридному середовищі деградації і протистояння розвитку держави з боку антиконституційної корупційної системи, виникла потреба в розблокуванні спротиву – в конституційний спосіб, шляхом надання негайного і справедливого офіційного тлумачення сутності чинних конституційних земельних норм Конституційним Судом України.

Ключові слова: когнітивна земельна економіка; земля та її природні ресурси; звершення земельної реформи; біфуркаційний стрибок; преференція; система; тут і зараз.

Література

1. Böhm-Bawerk, Eugen von. Capital and Interest: A Critical History of Economic Theory, 1884.
2. Конституція України від 28 червня1996. Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30.
3. Ковалів О.І. Особливості земельних відносин та природокористування в інтересах Українського народу. Ефективна економіка", № 8, 2015, URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4251.
4. Ковалів О.І. Нова парадигма звершення земельної реформи в Україні – через «когнітивну земельну економіку» Український журнал «Економіст», 2021, № 5, С.10-23.
5. Сміт А. Дослідження природи та причин багатства народів. Лондон, 1776 р.
6. Keynes J. M. The Economic Consequences of the Peace.New York: Harcourt, Brace and Howe Inc., 1920, 142 p.
7. Hayek F. A. The Use of Knowledge in Society.American Economic Review, 1945, Рp. 519 – 530.
8. Маршалл А. Принципы экономической науки. Москва: Прогресс, 1993, 351 с.
9. Саймон Г. Науки об искусственном. Москва: Эдиториал УРСС, 2004, 151 с.
10. Stigler G. J.Memoirs of an Unregulated Economist, New York: Basic Books, 1988, 114 p.
11. Kovaliv Oleksander. Теоретично-методологічні засади звершення земельної реформи в Україні як нова парадигма. WSPУЈPRACA EUROPEJSKA NR. Warszawa, 2016, № 3(10). Рp. 35-47.
12. Ковалів О.І. Національна регуляторна політика на новій рентній основі. Економіка АПК: наук.- техн. журнал. Київ, 2009, № 3. C. 94-102.
13. Ковалів О.І. Балансування інтересів та впорядкування ринкових земельних відносин - основний інструмент цивілізованих механізмів природокористування. Науковий вісник НУБіП, ВЦ НУБіП. Київ, 2011, (163), Ч. 3. C. 252–259.
14. Ковалів О.І. Еколого-економічні та соціальні напрями регулювання земельних відносин і природокористування на сучасному етапі Економіст. Київ, 2011. № 10. С. 31–33.
15. Ковалів О.І. Принципи інституалізації конституційних норм стосовно землі та її природних ресурсів. Збалансоване природокористування. наук.-техн. журнал. Київ, 2015, № 3. С. 67-74.
16. Ковалів О.І. Звершення земельної реформи в Україні: нова парадигма: Монографія. Київ, ДІА, 2016. 416 с.
17. Ковалів О.І. Головна неврегульована в Україні передумова погіршення якісного стану природних об’єктів. Збалансоване природокористування, 2020, № 4, С. 5–16.
18. Ковалів О.І. «КОГНІТИВНА ЗЕМЕЛЬНА ЕКОНОМІКА» – основний ключ до звершення земельної реформи в Україні як нової парадигми. Ефективна економіка, 2021, №6. URL:: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2021/10.pdf.
19. Ковалів О.І. Земля та її природні ресурси — основа подальшої внутрішньої політики в Україні на рентній основі (реальна програма дій). Землевпорядкування, наук.-техн. журнал. Київ, 2003, № 3. С. 16-20.
20. Морозов О.Ф. Відношення суб’єкт-об’єкт як цілеспільний ефект у структурі економічного простору. Економіст, 2017, № 8, С.30-34.
21. Morozov, O.F. Shevchenko, M.M. Relation subject – object as “whole effect of management”. Science and Innovation, 2020, № 6. С. 12-19.
22. Морозов О.Ф., Доля М.М. Перші ознаки 7-го технологічного устрою – це прояви потужної свідомості розуму фахівців у складі продуктивних сил соціально-економічних систем. Економіст, 2020, № 12, с. 2-14.

O. Kovaliv

ACCOMPLISHMENT OF LAND REFORM IN UKRAINE ACCORDING TO THE COGNITIVE PRINCIPLE OF POSITIVE TIME PREFERENCE

Summary

The article clarifies that the unconstitutional activity in the economic sphere of Ukraine, which is related to nature management, especially in the agrosphere, as a causal pattern of the so-called "land reform" has led to a movement to "chaos", which clearly manifested itself. consequences of corruption and oligarchic schemes (moratorium, raiding, arbitrariness, irresponsibility, etc.), encourages Ukrainian citizens to defend themselves and act "here and now" - on the basis of constitutional pragmatism. To determine the basis for solving such critical national problems, the author proposes to choose a historically known strategic approach within the "Concept of Time Preference", which has its roots in the 19th century and was developed by Eugen von Böhm-Bawerk. The necessity of immediate implementation of the constitutional property rights of the Ukrainian people to land and its natural resources as an absolute right of ownership - to "natural objects", substantiating the full institutionalization of the current land norms of the Basic Law of Ukraine is substantiated. The purpose of this study is to determine the real consolidated value of "land and its natural resources" as a natural unborrowed capital of the nation - the main national wealth of the Ukrainian people, by forming cognitive organizational and economic principles (guidelines). It is proved that cognitive land economic laws of balanced use of natural objects of public law, which will encourage an effective bifurcation leap of the country's development in order to ensure a high standard of living of every citizen in the process accomplishment of land reform in Ukraine, as a new paradigm - will function cognitively. the principle of positive time preference. It has been established that in the current hybrid environment of degradation and opposition to the development of the state by the unconstitutional corruption system, there is a need to unblock the resistance - in a constitutional way, by providing an immediate and fair official interpretation of the current constitutional land norms by the Constitutional Court of Ukraine.

Keywords: cognitive land economy; land and its natural resources; the accomplishment of land reform; bifurcation leap; preference; system; here and now.

References

1. Böhm-Bawerk, Eugen von. (1884), Capital and Interest: A Critical History of Economic Theory.
2. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), “The Constitution of Ukraine”, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 30.
3. Kovaliv, O.I. (2015), “Features of land relations and environmental management in the interests of the Ukrainian people”, Elektronne naukove fakhove vydannya "Efektyvna ekonomika", vol.8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4251 (Accessed 10 Nov 2021).
4. Kovaliv, O. (2021), “A new paradigm of land reform in Ukraine - through the "cognitive land economy”, Ukrainian Journal "Economist", vol. 5, pp.10-23.
5. Smith, A. (1776), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, W. Strahan and T. Cadell, London, UK.
6. Keynes J. M. (1920), The Economic Consequences of the Peace, Harcourt, Brace and Howe Inc., New York, USA.
7. Hayek, F. A. (1945), “The Use of Knowledge in Society”, American Economic Review, pp. 519 – 530.
8. Marshall, A. (1993), Printsipy ekonomicheskoy nauki [Principles of Economics], Progress, Moscow, Russia.
9. Saymon, G. (2004), Nauki ob iskusstvennom [Sciences of the artificial], Editorial URSS, Moscow, Russia.
10. Stigler G. J. (1988), Memoirs of an Unregulated Economist, Basic Books, New York, USA.
11. Kovaliv, O. (2016), “Theoretical and methodological principles of land reform in Ukraine as a new paradigm”, WSPUPRACA EUROPEJSKA NR, vol. 3 (10), pp. 35-47.
12. 11. Kovaliv, O. (2009), “National regulatory policy on a new rental basis”, Economics of agro-industrial complex: scientific and technical. magazine, vol. 3, pp. 94-102.
13. 12. Kovaliv, O. (2011), “Balancing interests and streamlining market land relations is the main tool of civilized mechanisms of nature management”, Scientific Bulletin of NULES, VC NULES, vol. 3(163), pp. 252–259.
14. Kovaliv, O. (2011), “Ecological-economic and social directions of regulation of land relations and nature management at the present stage”, Economist, vol. 10, pp. 31–33.
15. Kovaliv, O. (2015), “Principles of institutionalization of constitutional norms concerning land and its natural resources”, Balanced nature management. scientific and technical magazine, vol. 3, pp. 67-74.
16. Kovaliv, O. (2016), Zvershennia zemel'noi reformy v Ukraini: nova paradyhma [Completion of land reform in Ukraine: a new paradigm], DIA, Kyiv, Ukraine.
17. Kovaliv, O. (2020), “The main unregulated in Ukraine prerequisite for the deterioration of the quality of natural objects”, Balanced nature management, vol. 4, pp. 5–16.
18. Kovaliv, O.I. (2021), "Cognitive land economy" – the main key to the accomplishment of land reform in Ukraine as a new paradigm”, "Efektyvna ekonomika", vol.6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2021/10.pdf (Accessed 10 Nov 2021).
19. Kovaliv, O. (2003), “Land and its natural resources are the basis for further domestic policy in Ukraine on a rent basis (real action program)”, Land management, scientific and technical magazine, vol. 3, pp. 16-20.
20. Morozov, O. (2017), “The subject-object relationship as a holistic effect in the structure of economic space”, The Economist, vol. 8, pp.30-34.
21. Morozov, O. Shevchenko, M. (2020), “Relation subject – object as “whole effect of management”, Science and Innovation, vol. 6, pp. 12-19.
22. Morozov, O.F. and Dolya, M.M. (2020), “The first signs of the 7th technological system are manifestations of a powerful consciousness of the practical mind of specialists in the composition of the productive forces of socio-economic systems”, Ukrainian magazine ECONOMIST, vol. 12, pp. 2-14.

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-28

Кількість переглядів: 1694

Відомості про авторів

О. І. Ковалів

д. е. н., головний науковий співробітник Інституту агроекології і природокористування НААН, м. Київ, Україна

O. Kovaliv

Doctor of Economic Sciences, Chief Researcher, Institute of Agroecology and Environmental Management of NAAS, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-4908-7963

Як цитувати статтю

Ковалів О. І. Звершення земельної реформи в Україні за когнітивним принципом позитивної часової преференції. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9558 (дата звернення: 14.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.22

Kovaliv, O. (2021), “Accomplishment of land reform in Ukraine according to the cognitive principle of positive time preference”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9558 (Accessed 14 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.22

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.