EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ
О. Л. Руда

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.89

УДК: 336.71.131

О. Л. Руда

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ

Анотація

В даній статті розкривається завдання безпеки банківської діяльності які забезпечують втілення мети. Серед проблем захисту банківської діяльності від загроз зовнішнього та внутрішнього характеру все більш актуалізується необхідність забезпечення безпеки фінансових ресурсів, убезпечення інформації, майна і персоналу комерційного банку, створення дієвих механізмів фінансового захисту банківської системи. Для комерційних банків особливо значущими є такі умови ефективної та безпечної діяльності, як забезпечення зворотності кредитів, підвищення прибутковості, підтримання ліквідності, зниження банківських ризиків, гарантування депозитів.
На сьогодні відсутня повноцінна методологічна база для вирішення окремих завдань захисту банківських установ, бракує досліджень, присвячених з’ясуванню базових понять, поки що недостатньо досліджені поняття «безпека банку» («безпека банківської діяльності», «банківська безпека»), «економічна безпека банку» та «фінансова безпека комерційного банку», відсутні науково обґрунтована концепція і механізм забезпечення безпеки банківської діяльності, системні описи видів і змісту загроз безпеці банківських інститутів, ґрунтовна характеристика фінансових регуляторів безпеки та стабільності функціонування банківської системи.
На сучасному етапі розвитку суспільства у будь-якій державі незалежно від моделі побудови економіки та суспільно-політичної організації банки та банківська система відіграють чималу роль. Банківська система підтримує безперебійне функціонування економіки держави, обслуговуючи готівкові та безготівкові грошові розрахунки, здійснюючи зберігання коштів фізичних та юридичних осіб, а також їх забезпечення кредитними ресурсами та багато інших видів операцій. Для банківської діяльності характерний високий ступінь ризику, тому що банки працюють в умовах постійної загрози втрати грошей та банкрутства. Сьогодні існує проблема недостатньої правової захищеності банківської таємниці, яка загрожує як банкам, так й економічній та інформаційній безпеці держави. Розкрито основи формування системи безпеки банківської діяльності. Описані складові банківської таємниці. Виокремлено зобов’язання банків щодо збереження банківської таємниці та проблемні аспекти щодо її захисту в Україні. Також запропоновано можливі варіанти для покращення безпеки банківської таємниці.

Ключові слова: банківська безпека; інформація; інформаційна безпека; конфіденційна інформація; банківська таємниця; шахрайство; комерційна таємниця

Література

1. Адаменко С.І. Характеристика та класифікація загроз у банківській системі України. Стратегічна панорама. 2004 . № 4. С. 48–52.
2. Барановський О.І. Фінансова безпека: монографія. Інститут економічного прогнозування Київ: Фенікс. 2008. 338 с.
3. Вовчак О.Д., Самура Ю.О., Сидоренко В.А., Вареник В.А. Банківська безпека: навч. посіб. К.: Знання, 2013. 237 с.
4. Герасимович А.М., Алексеєнко М.Д., Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності: підручник. К.: КНЕУ, 2003. 599 с.
5. Зубок М.І. Організаційно-правові основи безпеки банківської діяльності в Україні: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / М.І. Зубок, Л.В. Ніколаєва. – К.: Істина, 2002. – 84 с.
6. Про адміністративні послуги. Закон України від 06.09.2012 р. № 5203-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#Text
7. Про банки і банківську діяльність. Закон України від 07.12. 2000 р. № 2121-III URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
8. Про доступ до публічної інформації. Закон України від 13.01.2011 р. № 2939-VІ URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
9. Про захист персональних даних. Закон України від 23.02.2012 р. N 4452-VI URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text
10. Про Національну програму інформатизації. Закон України від 04.02.1998 р. N 74/98-ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80#Text
11. Хитрін О.І. Фінансова безпека комерційних банків. Фінанси України. 2008. № 11. C. 118–124.

O. Ruda

CONCEPTUAL PRINCIPLES OF BANK SECRECY SECURITY

Summary

This article reveals the tasks of security of banking activities that ensure the implementation of the goal. Among the problems of protection of banking activities from external and internal threats, the need to ensure the security of financial resources, information, property and staff of a commercial bank, the creation of effective mechanisms for financial protection of the banking system is becoming increasingly important. For commercial banks, such conditions of effective and safe activity as ensuring the return of loans, increasing profitability, maintaining liquidity, reducing banking risks, and guaranteeing deposits are especially important.
At present, there is no full-fledged methodological basis for solving certain tasks of protection of banking institutions, there is a lack of research to clarify the basic concepts, the concepts of "bank security" ("banking security", "banking security"), economic security of the bank "And" financial security of a commercial bank ", there is no scientifically sound concept and mechanism for ensuring the security of banking, systematic descriptions of the types and content of security threats to banking institutions, a thorough description of financial regulators of security and stability of the banking system.
At the present stage of development of society in any state, regardless of the model of economic construction and socio-political organization, banks and the banking system play a significant role. The banking system supports the smooth functioning of the state economy, servicing cash and non-cash payments, storing funds of individuals and legal entities, as well as providing them with credit resources and many other types of operations. Banking is characterized by a high degree of risk, because banks operate in conditions of constant threat of loss of money and bankruptcy. Today there is a problem of insufficient legal protection of banking secrecy, which threatens both banks and economic and information security of the state. The basics of the formation of the banking security system are revealed. The components of bank secrecy are described. The obligations of banks to preserve banking secrecy and problematic aspects of its protection in Ukraine are highlighted. Possible options for improving the security of banking secrecy are also suggested.

Keywords: anking security; information; information security; confidential information; banking secrecy; fraud; trade secret.

References

1. Adamenko, S.I. (2004) “Characteristics and classification of threats in the banking system of Ukraine”, Stratehichna panorama, no 4, pp. 48–52.
2. Baranovsky, O.I., (2008), [Financial security], Feniks, Kyiv, Ukraine.
3. Vovchak, O.D., Samura, Yu.O. Sidorenko, V.A. and Boiled, V.A. (2013), Bankivska bezpeka [Banking security], Znannia, Kyiv, Ukraine.
4. Herasymovych, A.M., Alekseenko M.D., Parasiy-Vergunenko I.M. and others (2003), Analiz bankivskoi diialnosti [Analysis of banking activities], KNEU, Kyiv, Ukraine.
5. Zubok, M.I. and Nikolaev, L.V. (2002), Orhanizatsiino-pravovi osnovy bezpeky bankivskoi diialnosti v Ukraini [Organizational and legal bases of banking security in Ukraine], Istyna, Kyiv, Ukraine.
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "About administrative services", available at: http://zakon4.rada.gov.ua (Accessed 9 November 2021).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2000), The Law of Ukraine "About banks and banking", available at: http://zakon4.rada.gov.ua (Accessed 8 November 2021).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The Law of Ukraine "About access to public information", available at: http://zakon4.rada.gov.ua (Accessed 10 November 2021).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "About personal data protection", available at: http://zakon4.rada.gov.ua (Accessed 10 November 2021).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (1998), The Law of Ukraine "About the National Informatization Program", available at: http://zakon4.rada.gov.ua (Accessed 10 November 2021).
11. Khitrin, O.I. (2008), “Financial security of commercial banks”, Finansy Ukrainy, no 11, pp. 118–124.

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-28

Кількість переглядів: 2211

Відомості про авторів

О. Л. Руда

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет

O. Ruda

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finances, Banking and Insurance, Vinnytsia national agrarian University, Vinnytsya

ORCID:

0000-0002-3266-7470

Як цитувати статтю

Руда О. Л. Концептуальні засади безпеки банківської таємниці. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9563 (дата звернення: 14.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.89

Ruda, O. (2021), “Conceptual principles of bank secrecy security”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9563 (Accessed 14 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.89

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.