EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

FEATURES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SMALL ENTREPRENEURSHIP STRUCTURES IN FOREIGN COUNTRIES AND ITS USE IN UKRAINE
Kh. Danylkiv, O. Serheiev, T. Havryliak

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.94

УДК: 334.02

Kh. Danylkiv, O. Serheiev, T. Havryliak

FEATURES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SMALL ENTREPRENEURSHIP STRUCTURES IN FOREIGN COUNTRIES AND ITS USE IN UKRAINE

Summary

The innovation policy of the state has a great influence on the realization of the innovative activity of small business structures. The creation of an effective state mechanism for the dissemination and implementation of innovations and measures to protect and protect intellectual property rights to scientific and technological achievements is becoming the most important feature of the modern state. In countries with advanced market economies, small business structures occupy an honorable place in the economy, as well as receive appropriate support from governmental and non-governmental institutions. At the same time, the task of the state is not limited to providing financial, technical, and other resources to small business structures on preferential terms, as well as to supporting private initiatives at any cost. The state is called primarily to create such an economic and legal climate that would allow small businesses not only to stay afloat but also to stay afloat.
The purpose of the work is to study and generalize the foreign experience of innovative development of small business structures, as well as to find opportunities for its use in domestic practice.
The article describes the activities of state organizations for financial, informational, and advisory assistance to small businesses. The availability of credit programs for small businesses is considered. Tax incentives for state support of small businesses in economically developed countries are presented.
Having identified the features of the state regulatory policy of the world's leading countries in the field of innovative development of small businesses, conclusions were drawn on supporting this sector of the economy in Ukraine and identified possible ways of its effective innovation in the national economy. It is confirmed that the implementation of such changes will promote the development of innovative activities of small businesses, allow them to create a favorable business environment and conditions for innovative development, strengthen competitive advantages, ensure effective operation, create a solid foundation for modernization and integration of Ukraine into the European and world markets.

Keywords: innovative development; small business structures; financial and credit support; economically advanced countries; world experience.

References

1. Vasilieva, L.M. (2009), “Development of small business in foreign countries”, Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 7, pp. 56-60.
2. The official site of the Business press (2021), available at: http://www.businesspress.ru (Accessed 12 November 2021).
3. Dropa, Ya.B. and Danylkiv, Kh.P. (2011), “The role, dynamics and programs of state support for small business development in the leading countries of the world”, Innovatsiina ekonomika, vol. 6, pp. 39-44.
4. Dropa, Ya.B. and Danylkiv, Kh.P. (2011), “The main sources of financial and credit development of small business”, Ekonomichnyi prostir, vol. 52/2, pp. 161-173.
5. The official site of Small Business Business Plans & Guides Portal (2021), “Small business in French”, available at: http://www.openbusiness.ru/html_ euro/france_open11.htm (Accessed 13 November 2021).
6. The official site of Internet Industry Library (2021), “Tax regulation in foreign countries”, available at: http://www.i2r.ru (Accessed 13 November 2021).
7. The official site of the U.S. Small Business Administration (2021), available at: http://www.sba.gov (Accessed 12 November 2021).
8. The official site of Own Business Magazine (2021), available at: www.vlasbiz.net (Accessed 13 November 2021).
9. The official site of the Information Agency «LIGABiznesInform» (2021), available at: https://blog.liga.net/ (Accessed 12 November 2021).
10. Stoianova, M.M. (2009), “Adequacy of the state power of the small administrative unit (to the notice of Japan)”, Ekonomichni innovatsii, vol. 38, pp. 196-203.
11. Shepelev, S.E. “State support of small business abroad”, available at: http://www.jurnal.org/articles/2008/ekon46.html (Accessed 10 November 2021).
12. Joseph Picard. “Small business aid bill stalls in Senate”, International Business Times, available at: https://www.ibtimes.com/ (Accessed 14 November 2021).

Х. П. Данилків, О. М. Сергеєв, Т. С. Гавриляк

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

На peaлізацію інноваційної діяльності малих підприємницьких структур має великий вплив інноваційна політика держави. Створення ефективного державного механізму поширення і впpoвадження інновацій та заходів oxopoни й захисту прав інтелектуальної власності на науково-технічні дocягнення стають найбільш важливою xapaктеристикою cyчасної держави. У країнах із poзвиненою ринковою економікою малі підприємницькі структури посідають почесне місце в економіці, а також отримують належну підтримку з боку державних і недержавних інституцій. При цьому завдання держави не зводиться до того, аби на пільгових умовах надавати малим підприємницьким структурам фінансові, технічні та інші pecypcи, а також підтримувати приватну ініціативу будь-якою ціною. Держава покликана в першу чергу створити такий економічний і правовий клімат, який дав би змогу малим підприємницьким структурам не тільки втриматися на плаву, але й зpocтати.
Метою роботи є вивчення й узагальнення зарубіжного досвіду інноваційного розвитку малих підприємницьких структур, а також пошук можливостей його використання у вітчизняній практиці.
У статті охарактеризовано діяльність державних організацій щодо фінансової, інформаційної та консультативної допомоги суб’єктам малого підприємництва. Розглянуто наявність кредитних програм для малих підприємницьких структур. Наведено податкові стимули державної підтримки малого підприємництва в економічно розвинених країнах.
Визначивши особливості державної регуляторної політики провідних країн світу у галузі інноваційного розвитку малих підприємницьких структур сформовано висновки щодо підтримки цього сектору економіки в Україні та виявив можливих шляхів його ефективного інноваційного функціонування в національній економіці. Підтверджено, що реалізація таких змін сприятиме розвитку інноваційній діяльності суб’єктів малого підприємництва, дасть змогу сформувати для них сприятливе ділове середовище та умови інноваційного poзвитку, зміцнить конкурентні переваги, забезпечить ефективне функціонування, створить надійний фундамент для модернізації та інтеграції України до європейського і світового ринку.

Ключові слова: інноваційний розвиток; малі підприємницькі структури; фінансово-кредитна підтримка; економічно poзвинені кpaїни; світовий досвід.

Література

1. Васільєва Л. М. Розвиток малого підприємництва в зарубіжних країнах. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2009. № 7. С. 56-60.
2. Деловая пресса. URL: http://www.businesspress.ru (дата звернення 12.11.2021).
3. Дропа Я.Б., Данилків Х.П. Роль, динаміка та програми державної підтримки розвитку малого бізнесу в провідних країнах світу. Інноваційна економіка. 2011. № 6. С. 39-44.
4. Дропа Я.Б., Данилків Х.П. Основні джерела фінансово-кредитного розвитку малого підприємництва. Економічний простір. 2011. № 52/2. С. 161-173.
5. Офіційний сайт Small Business Plans & Guides Portal. «Малий бізнес по-французьки». URL: http://www.openbusiness.ru/html_ euro/france_open11.htm (дата звернення 13.11.2021).
6. Офіційний сайт Internet Industry Library. «Податкове регулювання в зарубіжних країнах». URL: http://www.i2r.ru (дата звернення 13.11.2021).
7. Офіційний сайт U.S. Small Business Administration. URL: http://www.sba.gov (дата звернення 12.11.2021).
8. Офіційний сайт журналу «Власний бізнес». URL: www.vlasbiz.net (дата звернення 13.11.2021).
9. Офіційний сайт Інформаційного агентства «ЛІГАБізнесІнформ». URL: https://blog.liga.net/ (дата звернення 12.11.2021).
10. Стоянова М.М. Вдосконалення державної підтримки малого підприємництва (досвід Японії). Економічні інновації. 2009. № 38. С. 196-203.
11. Шепелев С.Е. Государственная поддержка малого предпринимательства за рубежом. URL: http://www.jurnal.org/articles/2008/ekon46.html (дата звернення 10.11.2021).
12. Joseph Picard. Small business aid bill stalls in Senate. International business Times. URL: http://www.ibtimes.com/articles/39520/20100729/senate-small-business-banks.htm (дата звернення 14.11.2021).

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-28

Кількість переглядів: 1895

Відомості про авторів

Kh. Danylkiv

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Analysis, Lviv Polytechnic National University, Ukraine, Lviv

Х. П. Данилків

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку і аналізу, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

ORCID:

0000-0003-1283-6844


O. Serheiev

Senior Lecturer of the Department of Finance, Lviv Polytechnic National University, Ukraine, Lviv

О. М. Сергеєв

старший викладач кафедри фінансів, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

ORCID:

0000-0002-5918-9421


T. Havryliak

Lecturer of the Highest Category of the Department of Accounting and Economic Disciplines, Stryi Vocational College of Lviv National University of Nature Management, Ukraine, Stryi

Т. С. Гавриляк

к. е. н., викладач вищої категорії циклової комісії обліково-економічних дисциплін, Стрийський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування, м. Стрий, Україна

ORCID:

0000-0002-4255-1658

Як цитувати статтю

Danylkiv, Kh., Serheiev, O. and Havryliak, T. (2021), “Features of innovative development of small entrepreneurship structures in foreign countries and its use in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9568 (Accessed 14 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.94

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.