EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ SMART-ЕКОНОМІКИ
З. Я. Шацька, А. А. Хлистун

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.95

УДК: 338.4

З. Я. Шацька, А. А. Хлистун

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ SMART-ЕКОНОМІКИ

Анотація

В статті досліджено особливості формування smart-економіки, як наступний етап розвитку економіки від постіндустріального суспільства під впливом науково-технічного прогресу. Доведено, що основою smart-економіки є smart-технології, які базуються комп’ютерних систем і мікропроцесорів. В результаті впровадження smart-технологій споживачі та суспільство отримують smart-продукцію. Узагальнено найбільш популярні приклади smart-продукції, які виготовляються в різних галузях промисловості. З’ясовано, що оцінка якості smart-продукції потребує нових підходів, як високотехнологічна продукція. Узагальнено додаткові критерії оцінки якості smart-продукції до яких віднесено: простота використання продукції; цілісність управління системи в цілому; функціональна повнота виконуваних функцій; рівень гарантійного обслуговування; рівень захисту інформації та розмежування доступу різним користувачам; наявність вбудованих засобів захисту даних і адаптерів для підключення сертифікованих засобів криптографії.

Ключові слова: smart-економіка; smart-технології; підприємство; smart-продукція; smart-спеціалізація; якість.

Література

1. Вісім нових продуктів Smart Home, які змінять ваше життя. 2021. URL: https://uk.goodkitchendesign.com/8-new-smart-home-products-that-will-change-your-life_43136 (дата звернення 16.11.2021).
2. Іванов С. М. Аналіз переваг використання smart-технологій в економіці. Економіка та держава. 2018. №7. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/7_2018/9.pdf (дата звернення 16.11.2021).
3. Майбутнє вже настало: що таке смарт-технології та для чого вони потрібні. Вікенд. URL: https://weekend.today/kolonki/sho-take-smart-tehnologii-ta-dlja-chogo-voni-potribni.htm (дата звернення 16.11.2021).
4. Смарт-промисловість в епоху цифрової економіки: перспективи, напрями і механізми розвитку : монографія. В. П. Вишневський, О. В. Вієцька, О. М. Гаркушенко, С. І. Князєв, О. В. Лях, В. Д. Чекіна, Д. Ю. Череватський. Київ : НАН України, Інститут економіки промисловості, 2018. 192 c.
5. Твердохліб А. І. Смарт-технології як основа формування сучасних тенденцій освіти. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і Психологія». Педагогічні науки. 2017. № 1 (13). https://pedpsy.duan.edu.ua/images/PDF/2017/1/49.pdf (дата звернення 16.11.2021).
6. Управління якістю продукції та послуг / Білецький Е. В., Янушкевич Д. А., Шайхлісламов З. Р. Харків : Торгов.-економ. інститут КНТЕУ. Х. : ХТЕІ, 2015. 222 с.
6. Федотова Ю. В. Смарт-економіка: характерні риси та еволюція. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. 2017. Вип. 47 (51) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : "Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації", 16 листопада 2016 р. Т. 1. Харків : НТУ «ХПІ». С. 195-200.
7. Шацька З. Я., Семко В. В. Впровадження нових технологій на вітчизняних підприємствах. Міжнародна науково-практична конференція Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні : 2017 р. : матеріали Міжнар. нак.-практ. конф., 24 травня 2017 р. Київ : КНУТД, 2017. С.370-373.

Z. Shatska, A. Hlistun

PRODUCT QUALITY IN THE CONDITIONS OF SMART-ECONOMY

Summary

The article examines the features of the formation of smart-economy, as the next stage of economic development from post-industrial society under the influence of scientific and technological progress. Smart economics has been proven to be based on smart technologies based on computer systems and microprocessors. Examples of the most common smart technologies are summarized, namely: Google maps, GPS-navigators, surveillance cameras and many others. As a result of the introduction of smart technologies, consumers and society receive smart products. The most popular examples of smart products manufactured in various industries are summarized: smartphone, smart watch, smart TV, smart socket, smart refrigerator and many others. It was found that to assess product quality can be applied by traditional criteria for assessing product quality, taking into account all or almost all groups of quality indicators, namely: purpose, reliability, resource efficiency, ergonomic, aesthetic, manufacturability, portability, standardization and unification, patent legal, environmental, security, resistance to external influences, economic. It was found that when choosing a product that the consumer chooses to buy, he is primarily interested in two parameters: the price of the product and its quality. It is proved that the assessment of the quality of smart products, as high-tech products, cannot be performed on one quality indicator and requires new assessment approaches. Additional criteria for assessing the quality of smart-products are summarized, which include: ease of use of products; integrity of system management as a whole; functional completeness of performed functions; level of warranty service; the level of information protection and delimitation of access to different users; availability of built-in data protection tools and adapters for connecting certified cryptography tools. Based on the fact that smart products are produced in various sectors of the economy, its list from year to year will only expand, and quality requirements - to grow. The problem of improving the quality of smart products is almost unexplored and requires further in-depth research with the development of a special methodological approach to assessing the quality of smart products.

Keywords: smart-economy; smart-technologies; enterprise; smart-products; smart-specialization; quality.

References

1. Smart Home (2021), “Eight new Smart Home products that will change your life.”, available at: https://uk.goodkitchendesign.com/8-new-smart-home-products-that-will-change-your-life_43136 (Accessed 16 November 2011).
2. Ivanov, S. M. (2018), “Analysis of the benefits of using smart technologies in the economy”. Ekonomika ta derzhava, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.in.ua/pdf/7_2018/9.pdf (Accessed 16 Nov 2021).
3. Vikend (2021), “ The future has already come: what are smart technologies and why they are needed ”, available at: https://weekend.today/kolonki/sho-take-smart-tehnologii-ta-dlja-chogo-voni-potribni.htm (Accessed 16 November 2011).
4. Vyshnevs'kyj, V. P. Viiets'ka, O. V. Harkushenko, O. M. Kniaziev, S. I. Liakh, O. V. Chekina, V. D. And Cherevats'kyj, D. Yu. (2018), Smart-promyslovist' v epokhu tsyfrovoi ekonomiky: perspektyvy, napriamy i mekhanizmy rozvytku [Smart industry in the digital economy: prospects, directions and mechanisms of development], NAN Ukrainy, Instytut ekonomiky promlovosti, Kyiv, Ukraine.
5. Tverdokhlib, A. I. (2017), “Smart technologies as a basis for the formation of modern educational trends”. Visnyk universytetu imeni Al'freda Nobelia. Seriia «Pedahohika i Psykholohiia». Pedahohichni nauky, [Online], vol. 1 (13), available at: https://pedpsy.duan.edu.ua/images/PDF/2017/1/49.pdf (Accessed 16 November 2011).
6. Bilets'kyj ,E. V. Yanushkevych, D. A. and Shajkhlislamov, Z. R. (2015), Upravlinnia iakistiu produktsii ta posluh [Product and service quality management], Torhov.-ekonom. instytut KNTEU, Kharkiv Ukraine.
6. Fedotova, Yu. V. (2017), “Smart economy: characteristics and evolution”, Materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. : “Dukhovno-moral'nisni osnovy ta vidpovidal'nist' osobystosti u doli liuds'koi tsyvilizatsii” [International materials. scientific-practical conf. : “Spiritual and moral foundations and responsibility of the individual in the fate of human civilization”], NTU Kharkivs'kyj politekhnichnyj instytut, Ukraine, pp. 195-200.
7. Shats'ka, Z. Ya. and Semko, V. V. (2017), “Introduction of new technologies at domestic enterprises”, Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia Suchasni determinanty rozvytku biznes-protsesiv v Ukraini [International scientific-practical conference Modern determinants of business process development in Ukraine], Kyivs'kyj natsional'nyj universytet tekhnolohij ta dyzajnu, Ukraine.

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-28

Кількість переглядів: 2152

Відомості про авторів

З. Я. Шацька

к. е. н., доцент, доцент кафедри смарт-економіки,Київський національний університет технологій та дизайну

Z. Shatska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Smart-economy,Kyiv National University Technologies and Design

ORCID:

0000-0003-1600-1481


А. А. Хлистун

магістрант кафедри смарт-економіки,Київський національний університет технологій та дизайну

A. Hlistun

Master's student of the Department of Smart-economy, Kyiv National University Technologies and Design

ORCID:

0000-0003-0366-8228

Як цитувати статтю

Шацька З. Я., Хлистун А. А. Якість продукції в умовах smart-економіки. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9569 (дата звернення: 14.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.95

Shatska, Z. and Hlistun, A. (2021), “Product quality in the conditions of smart-economy”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9569 (Accessed 14 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.95

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.