EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ І НАПРЯМКИ ВИРІШЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАВОДСЬКОЇ СИСТЕМИ МАШИН
В. М. Голомовзий, Н. Л. Калиновська

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.96

УДК: 658.58

В. М. Голомовзий, Н. Л. Калиновська

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ І НАПРЯМКИ ВИРІШЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНІЧНОГО КОНТРОЛЮ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАВОДСЬКОЇ СИСТЕМИ МАШИН

Анотація

У даній статті надано та досліджено концептуальні методичні положення і рекомендаційні аспекти із забезпечення поновлення заводської системи машин із урахуванням розвитку методів, способів та сукупності процесів застосування сучасної обчислювальної техніки, комунікаційних процесів, автоматизації та роботизації виробничих циклів. Саме такі революційні зміни ведуть до максимально автоматизованого виробництва, де управління процесами відбувається у режимі дійсного часу, із урахуванням мінливості зовнішніх умов. Сучасні робототехнічні, автоматизовані комплекси керування формують віртуальне повторення предметів фізичного простору, здійснюють контроль фізичних процесів та можуть приймати децентралізовані рішення. Вони спроможні об'єднуватися у спільну мережу і взаємодіяти між собою у реальному часі, здійснювати певні інтелектуальні дії щодо самоналагоджування і самоудосконалення. Фахівці виділяють кілька базових сучасних технологій, де у підсумку їхнього застосуванняння повинні відбутись кардинальні зміни виробничого процесу. А тому сьогодні є актуальним враховувати ці новації при забезпеченні ремонтних робіт, сервісному та технічному обслуговуванні з ціллю лагодження заводської системи машин. Це сприяєтиме забезпеченню належного, надійного рівня безпеки та працездатності, а також створюватиме окремі переваги у підприємницьких процесах. У зв'язку з тим, що на різних етапах циклу розвитку функціонування заводська система машин спроможна бути як у робочому, так й у неробочому становищі, як у працеспроможних, так і у непрацеспроможних обставинах, і знаходитись у граничному стані, потрібно повсякчасно проводити моніторинг технічного стану. Як результат, це викликає необхідність задовільного стану різноманітних вимірювальних приладів. Організаційно-технічні комплекси з лагодження, технічного та сервісного обслуговування, котрі застосовуються з ціллю поновлення заводської системи машин, зазвичай керуються нормативною базою щодо різних видів устаткування, апаратів, конструкцій, обладнання, робототехнічних комплксів і агрегатів. А тому планові заходи, як правило, відбуваються на основі рекомендаційних положень товаровиробників із приводу стану обладнання, апаратів, силових пристроїв, устаткування та інших складних виробничих підсистем. Слід відзначити, що заводська система машин є множиною взаємозалежних і пов'язаних між собою об'єктів, які зорієнтовані на кінцеву ціль. Ця мета передбачає — випуск якісної продукції певної кількості. Тому особливого значення набуває метрологічне забезпечення складових елементів: обладнання, устаткування, виробничих комплексів, агрегатів тощо, а також процес їхнього відновлення. А тому пріоритетним напрямом забезпеченння технічного обслуговування є не лише збереження відповідного рівня працездатності техніки протягом періоду експлуатації, тобто допустимо можливої вірогідності появи неординарних ситуацій, які зумовлені збоями у роботі обладнання,
силових пристроїв, агрегатів та інших важливих складних підсистем, а й уміння визначити рівень похибки того чи іншого рівня забезпечення працездатності системи машин, або метрологічного забезпеченння в комплексах керування функціонування системи машин. Це, зі свого боку, формує новітню філософію щодо концепції відновлення, а також уточнює завдання ремонту та способів технічного обслуговування. Якісний технічний стан сучасної, оновленої заводської системи машин необхідно забезпечувати переважно способами технічного обслуговування згідно до нормативів технічного стану. Використання способів технічного обслуговування відповідно до критеріїв технічного стану вимагає застосування на постійній основі всіх видів контролю щодо рівня роботоспроможності обладнання, механізмів, машин, агрегатів та інших складних силових елементів в експлуатації та виявлення негативних тенденцій в іхньому технічному стані на ранніх етапах.

Ключові слова: ремонт; технічне обслуговування; система машин; технічний контроль; метрологічне забеспечення; економічний ефект; економічні показники.

Література

1. Бабак В.П., Харченко В.П., Максимов В.О.та інші.Безпека авіації.Київ:Техніка. 2004.584 С.
2. Організація технічного обслуговування і ремонту машин [Електронний ресурс]. URL: https://www.google.com/url sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjm9uv95av0AhVHxIsKHWUcCd4QFnoECAIQAQ&url=http%3A%2F%2Fagroua.net%2Feconomics%2Fdocuments%2Fcategory-128%2Fdoc-231%2F&usg=AOvVaw2qr6RAgwfM2QJrU9vCIRi6.
3.Реконструкція й модернізація як способи відновлення основних засобів та їх відображення в обліку аграрних підприємств колоній [Електронний ресурс] / М. О. Булах, С. В. Тивончук // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. 2013. № 10(3). С. 112-118. - Режим доступу URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10(3)__20
4. Економічна модель оцінки забезпечення якості відновлення авіаційної техніки [Електронний ресурс] / А. О. Калиновський, В. М. Голомовзий, М. В. Чорій // Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів.2013. № 21. С. 96-103. Режим доступу URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pveazp_2013_21_15
5. Дослідження економічних показників процесу по підтримці працездатного стану авіаційної техніки / А.О. Калиновський, В.М. Голомовзий // Щорічний науково виробничий журнал «Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів». – Національний транспортний університет. Львів.2010. №18.С. 32-38.
6. О.Е. Кузьмін, Ж.В. Поплавська, О.Г. Мельник, А.О. Калиновський, Н.Л. Калиновська.Відновлення авіаційної техніки: чинники забезпечення та економічна ефективність : монографія, Львів:"Міські інформаційні системи", 2019 р. 214 с.

V. Holomovzyi, N. Kalynovska

ANALYSIS OF PROBLEMS AND DIRECTIONS OF SOLVING THE IMPACT OF TECHNICAL CONTROL ON EFFICIENCY OF FUNCTIONING OF FACTORY MACHINE SYSTEM

Summary

The article presents and discusses the main guidelines and recommendations for ensuring the restoration of the factory machine system, taking into account the development of information communication technologies, automation and robotization of production processes. Such revolutionary changes lead to fully automated production, in which process management is carried out in real time taking into account changing external conditions. Cyberphysical systems create virtual copies of objects of the physical world, control physical processes and make decentralized decisions. They are able to unite in one network, interact in real time, self-adjust and self-train. Experts identify several basic technologies, the implementation of which is expected to bring revolutionary changes. Therefore, today repair and maintenance for restoration of factory system of cars not only provide a high level of safety, reliability and performance, but also creates value in business processes. As a result, it becomes a strategic focus for companies and requires a comprehensive approach. In the life cycle, the factory machine system can be faulty, working, inoperable, as well as exist in the limit state.
Organizational and technical systems of repair and maintenance used in restoration of the factory machine system, as a rule, apply the regulatory framework to the complex of various equipment and units. Accordingly, all scheduled work is often carried out on the basis of recommendations of manufacturers regarding equipment and units. But the factory system of machines is a set of dependent, interconnected objects aimed at the ultimate goal - the production of a certain quality or quantity. Therefore, metrological support of equipment and equipment units obtains special meaning as well as the process of their restoration.
Therefore, the task of organizing the maintenance of equipment is not only to maintain the appropriate level of suitability during the entire period of operation, but also to be able to determine the level of error of a state of the machine system, in other words, metrological support in the control systems of machine systems functioning. And this changes the philosophy of the approach to recovery, and therefore - the task of repair and maintenance. The quality of the technical condition of the modern factory machine system needs to be provided mainly by maintenance methods based on their technical condition. The use of technical maintenance methods requires constant control of the level of suitability of equipment, machines, and other complex units in operation, as well as early detection of negative trends in their technical condition.

Keywords: epair; maintenance; restoration; the system of machines; technical control; metrological support; economic effect; economic indicators.

References

1. Babak, V.P. Kharchenko, V.P. and Maksimov, V.O.(2004), Bezpeka aviatsiyi [Safety of aviation], Tekhnika, Kyiv, Ukraine.
2. agroua.net (2020), "Organization of maintenance andrepair of machines", [online], available at:http://agroua.net/economics/documents/category-128/doc$231/ (Accessed 19 Nov 2021).
3. Bulakh, M.O. and Tyvonchuk, S.V. (2013),"Reconstruction and modernization as a means of restoration of fixed assets and their display in the accounting of agricultural enterprises of the colonies", Ekonomichni nauky, Cer.: Oblik i finansy, Vol.10, No 3, pp. 112—118.
4. Kalynovskyi, A.O. (2009), "Investigation of the factors influencing the quality of aviation equipment restoration", Naukovyy visnyk Natsionalnoho lisotekhnichnoho universytetu Ukrayiny:Zbirnyk naukovotekhnichnykh prats, Vol.19.9, pp. 105—111.
5. Kalynovskyi, A.O. (2009), "Investigation of methods of economic evaluation of the quality of aviation equipment restoration", Naukovyy visnyk Natsionalnoho lisotekhnichnoho universytetu Ukrayiny: Zbirnyk naukovotekhnichnykh prats, Vol. 19.10, pp.179—185.
6. Kalynovskyi, A.O. and Golomovzyi, V.M. (2009), "Investigation of the formation of effects of different orderin the process of ensuring the quality of aviation equipment restoration", Shchorichnyy naukovo$vyrobnychyy zhurnal "Proektuvannya, vyrobnytstvo ta ekspluatatsiya avtotransportnykh zasobiv i poyizdiv", Vol. 17, pp. 84—89.
7. Kalynovskyi, A.O. and Golomovzyi, V.M. (2010), "Investigation of economic indicators of maintaining the working condition of aviation equipment", Shchorichnyy naukovo$vyrobnychyy zhurnal "Proektuvannya, vyrobnytstvo ta ekspluatatsiya avtotransportnykh zasobiv i poyizdiv", Vol. 18 pp. 32—38.
8. Kuz'min, O. E. Poplavs'ka, ZH. V. Mel'nyk, O. H. Kalynovs'kyy, A. O. and Kalynovs'ka, N. L. (2019), Vidnovlennya aviatsiynoyi tekhniky: chynnyky zabezpechennya ta ekonomichna efektyvnist' [Restoration of aviation equipment: factors of provision and economic efficiency], Mis'ki informatsiyni systemy, L'viv, Ukraine.

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-28

Кількість переглядів: 2213

Відомості про авторів

В. М. Голомовзий

к. е. н., доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

V. Holomovzyi

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0001-7898-3420


Н. Л. Калиновська

старший викладач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів

N. Kalynovska

Senior Lecturer of the Department of Management and International Business, Lviv Polytechnic National University

ORCID:

0000-0002-7125-8039

Як цитувати статтю

Голомовзий В. М., Калиновська Н. Л. Аналіз проблем і напрямки вирішення впливу технічного контролю на ефективність функціонування заводської системи машин. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9570 (дата звернення: 14.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.96

Holomovzyi, V. and Kalynovska, N. (2021), “Analysis of problems and directions of solving the impact of technical control on efficiency of functioning of factory machine system”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9570 (Accessed 14 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.96

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.