EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ КРЕДИТУВАННЯ
М. В. Адаменко, Г. І. Волкова, В. М. Дашкевич

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.98

УДК: 336.71

М. В. Адаменко, Г. І. Волкова, В. М. Дашкевич

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ У СФЕРІ КРЕДИТУВАННЯ

Анотація

У статті розглянуто загальне уявлення про розвиток інноваційних банківських послуг у сфері кредитування з акцентом на їхню деджиталізацію. Аналіз досліджень і публікацій довів, що напрями інноваційності банківських послуг актуальні, але недостатньо досліджені. Розглянуто визначення сутності банківської послуги як діяльності, яку здійснює комерційний банк для задоволення потреб своїх клієнтів та забезпечення власної прибутковості. Встановлено сутність банківської послуги у сфері кредитування як діяльності комерційного банку щодо надання кредиту клієнту-позичальнику та здійснення супроводу кредитного процесу. Визначено роль інновацій у процесі надання банківських послуг. Наголошено, що орієнтація на клієнта спрямовує зусилля комерційних банків на розвиток технологій сервісу та впровадження фінансової інклюзії. Визначено причини низького рівня фінансової інклюзії в Україні та запропоновано напрями забезпечення його зростання. Досліджено практику комерційних банків з надання банківських послуг, зроблено акцент на інноваціях у кредитуванні. Продемонстровано використання діджитал-технологій у просуванні кредитних послуг та обслуговуванні кредитного процесу. На основі опублікованих рейтингів комерційних банків України визначено інноваційних лідерів у сфері кредитування. Визначено, що для розвитку інноваційних банківських послуг у на основі діджиталізації потрібний комплекс організаційних, інформаційних та технологічних заходів. Описано перешкоди та причини впровадження інноваційних банківських послуг у сфері кредитування. Наголошено, що основними причинами впровадження інноваційних банківських послуг у кредитуванні є економія ресурсів, зниження витрат, клієнтоорієнтованість банку, підвищення кіберзахищеності клієнтів, зниження ризику шахрайства, розширення технічних, інформаційних, консультаційних можливостей банку при просуванні кредитних послуг лр споживачів. Обґрунтовано, що для розробки, впровадження, надання та супровіду інноваційних банківських послуг потрібен інноваційно активний персонал комерційного банку. Визначено перспективи розвитку інноваційних банківських послуг у сфері кредитування.

Ключові слова: банківська послуга; діджиталізація; інновації; інноваційність персоналу; кредитування; фінансова інклюзія.

Література

1. Ганзюк С.М., Шаровський М.Ю. Традиційні та інноваційні послуги на ринку банківських продуктів України. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 42. С. 297-301.
2. Угнівенко Р.Р. Теоретичні аспекти сутності ринку банківських продуктів та послуг. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. 2014. Вип. 45. С. 136-140.
3.. Дзюблюк О.В. До питання про суть комерційного банку і специфіку банківського продукту. Вісник Національного банку України. 2009. № 6. С. 82-90.
4. Шпильовий В.А. Підходи до класифікації банківських послуг. Економіка та держава. 2016. №1. С. 27-30.
5. Данилюк Т.І. Сутність поняття «послуга»: теоретичні аспекти. Ефективна економіка. 2014. №8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3247
6. Лойко В.В., Башкирцева Т.М. Інновації як рушійна сила банківської діяльності. European scientific journal of Economic and Financial innovation. 2018. №1. С. 67-76.
7. Нестеренко С. Огляд засідання Круглого столу «Фінансова інклюзія як стратегічний напрям розвитку фінансового сектору». 2021. URL: https://kyivdiplomatic.com/ua/news/1495
8. FinAwards 2021: нагорода за найкращі технології та інновації у банківській сфері дісталася Приватбанку. URL: https://minfin.com.ua/ua/2021/05/28/65132158/
9. 15 комфортних банків України. Forbes. 2021. URL: https://forbes.ua/ru/ratings/15-naykomfortnishikh-bankiv-ukraini-08092021-2325

M. Adamenko, A. Volkova, V. Dashkevich

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE BANKING SERVICES ON LENDING

Summary

The article considers the general idea of the development of innovative banking services in the field of lending with an emphasis on their digitization. Analysis of research and publications has shown that the areas of innovation in banking services are relevant, but insufficiently researched. The definition of the essence of banking service as an activity carried out by a commercial bank to meet the needs of its customers and ensure its own profitability is considered. The essence of banking service in the field of lending as an activity of a commercial bank to provide credit to the borrower and support the credit process. The role of innovations in the process of providing banking services is determined. It is emphasized that the customer orientation directs the efforts of commercial banks to the development of service technologies and the introduction of financial inclusion. The reasons for the low level of financial inclusion in Ukraine are identified and ways to ensure its growth are proposed. The practice of commercial banks in providing banking services is studied, the emphasis is on innovations in lending. The use of digital technologies in the promotion of credit services and servicing the credit process is demonstrated. Based on the published ratings of commercial banks of Ukraine, innovative leaders in the field of lending have been identified. It is determined that for the development of innovative banking services on the basis of digitalization requires a set of organizational, informational and technological measures. Obstacles and reasons for the introduction of innovative banking services in the field of lending are described. It is emphasized that the main reasons for the introduction of innovative banking services in lending are resource savings, cost reduction, customer focus, increasing cyber security, reducing the risk of fraud, expanding technical, informational, consulting capabilities of the bank in promoting credit services to consumers. It is substantiated that for the development, implementation, provision and support of innovative banking services requires innovatively active staff of a commercial bank. Prospects for the development of innovative banking services in the field of lending are identified.

Keywords: anking service; digitalization; innovations; personnel innovativeness; crediting; financial inclusion.

References

1. Ganzyuk S.M. and Sharovsky M.Yu. (2020), “Traditional and modern products on the market banking services of Ukraine”, Infrastruktura rynku, vol. 42, рр. 297–301.
2. Uhnivenko R.R. (2014), “Theoretical aspects of the essence of the market of banking products and services”, Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii. Seriia ekonomichna, vol. 45. pp. 136–140.
3. Dziubliuk O.V. (2009), “To the question of the essence of a commercial bank and the specifics of the banking product”, Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy, vol. 6, рр. 82–90.
4. Shpylovyi V.A. (2016), “Approaches to the classification of banking services”, Ekonomika ta derzhava, vol. 1, рр. 27–30.
5. Danyliuk T.I. (2014), “Essence of concept “service”: theoretical aspects”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3247 (Accessed 12 Novmber 2021).
6. Loiko V.V. and Bashkyrtseva T.M. (2018), “Innovations as a power of banking activity”, European scientific journal of Economic and Financial innovation, vol. 1, рр. 67–76.
7. Kyiv Diplomatic (2021), “Overview of the Round Table “Financial Inclusion as a Strategic Direction of Financial Sector Development”, available at: https://kyivdiplomatic.com/ua/news/1495 (Accessed 15 Novmber 2021).
8. Minfin (2021), “FinAwards 2021: the prize for the best technologies and innovations in the banking sector went to Privatbank”, available at: https://minfin.com.ua/ua/2021/05/28/65132158/ (Accessed 13 Novmber 2021).
9. Forbes (2021), “15 comfortable banks of Ukraine”, , available at: https://forbes.ua/ru/ratings/15-naykomfortnishikh-bankiv-ukraini-08092021-2325 (Accessed 15 Novmber 2021).

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-28

Кількість переглядів: 1280

Відомості про авторів

М. В. Адаменко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання та інноваційного розвитку, Криворізький національний університет

M. Adamenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance of Business Entities and Innovative Development, Kryvyi Rih National University

ORCID:

0000-0002-0738-1067


Г. І. Волкова

магістрант, Криворізький національний університет

A. Volkova

Master's student, Kryvyi Rih National University

ORCID:

0000-0002-8076-1090


В. М. Дашкевич

магістрант, Криворізький національний університет

V. Dashkevich

Master's student, Kryvyi Rih National University

ORCID:

0000-0002-3543-1092

Як цитувати статтю

Адаменко М. В., Волкова Г. І., Дашкевич В. М. Розвиток інноваційних банківських послуг у сфері кредитування. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9572 (дата звернення: 14.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.98

Adamenko, M., Volkova, A. and Dashkevich, V. (2021), “Development of innovative banking services on lending”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9572 (Accessed 14 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.98

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.