EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АСМР-ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ КОМЕРЦІЙНІЙ РЕКЛАМІ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ
О. В. Антонова

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.99

УДК: 659.1

О. В. Антонова

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АСМР-ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ КОМЕРЦІЙНІЙ РЕКЛАМІ В КОНТЕКСТІ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГУ

Анотація

Статтю присвячено розглядові особливостей застосування ASMR-технологій в українській комерційній рекламі на прикладі серії рекламних відеороликів порталу нерухомості Address.ua. У розвідці звернено увагу на оригінальний характер вітчизняної реклами із застосуванням феномену автономної сенсорної меридіональної реакції та слідування актуальним світовим тенденціям, проведено аналіз особливостей задіяння АСМР-тригерів у рекламній галузі та характеру осмислення дійсності у відео, а також доцільності їх використання у вітчизняному медійному та інтернет-просторі. Здійснено аналіз специфіки хронометражу, композиційної організації кадру та складових візуального ряду реклами з АСМР-технологіями. Доведено, що поява в українському рекламному просторі серії відео з використанням автономної сенсорної меридіональної реакції засвідчила успішне засвоєння й творче переосмислення актуальних світових тенденцій розвитку рекламної галузі. Гумористичний, пародійний характер відеороликів демонструє синхронізацію вітчизняного інформаційно-рекламного простору із сучасними трендами, оскільки на сьогодні на зміну активному використанню АСМР-тригерів у світовій рекламі з метою впливу на свідомість реципієнта прийшли пародійні відео, а замість намагання створити релаксаційний ефект на перший план виходить намір розсмішити глядача.

Ключові слова: автономна сенсорна меридіональна реакція; АСМР-технології; відеореклама; інтернет-реклама; відеоконтент; психофізіологічні реакції; рекламний вплив.

Література

1. Шкарин Д. Л. Уровневый анализ ASMR-технологии и определение ее значения в современном социальном контексте. Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2018. №1. С. 79‒87.
2. Хоменко В.І. Автономна сенсорна меридіональна реакція, зв’язок із синестезією. Емпатія дотику, фонопсія, ейдетика та яким чином вони впливають на АСМР-сприйняття. Формування АСМР-терапії. Актуальні проблеми сучасності в контексті соціально-психологічного знання : матеріали науково-практичної конференції для студентів, аспірантів, викладачів (1 грудня 2016 року). Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2017. С. 173‒178.
3. Novella S. ASMR. Neurologica. 2012. Mar. 12. URL: https://theness.com/neurologicablog/index.php/asmr/ (дата звернення 20.10.2019).
4. Gallagher R. Eliciting Euphoria Online: The Aesthetics of 'ASMR' Video Culture. Film Criticism. 2016. Jun; 40(2). URL: https://quod.lib.umich.edu/f/fc/13761232.0040.202?view=text;rgn=main. doi: http://dx.doi.org/10.3998/fc.13761232.0040.202 (дата звернення 10.11.2021).
5. Barratt E.L., Davis N.J. Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR): a flow-like mental state. PeerJ. 2015 Mar 26. URL: https://peerj.com/articles/851.pdf (дата звернення 10.11.2021).
6. Antonova O. V. Three Ways to Use ASMR-Technologies in Modern Advertising and Marketing. Modern Economics. 2019, №17. P. 6-10.
7. Instagram Year in Review 2018. Info Center : website. URL: https://instagram-press.com/blog/2018/12/12/instagram-year-in-review-2018/ (дата звернення 10.11.2021).
8. Канал Address.ua. Youtube.com : website. URL: https://www.youtube.com/channel/UCVI4iSjQ7RbLqeFFevynedA (дата звернення 10.11.2021).
9. Лазебник М. ASMR и Oddly satisfying тренды в рекламе. UnpackingAds с Максимом Лазебником. Youtube.com : website. URL: https://www.youtube.com/watch?v=9XsU1s8-DgI (дата звернення 10.11.2021).
Address.ua ‒ Жити і шепотіти одне одному у власній квартирі | Взаємність в пошуці нерухомості | АСМР. Youtube.com : website. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Y4sBOOzUDtU&t=1s (дата звернення 10.11.2021).
10. Address.ua ‒ Знати про всіх і бути щасливим у своїй квартирі | Онуки шепотітимуть від радості | АСМР. Youtube.com : website. URL: https://www.youtube.com/watch?v=3f9z-xKUzQI (дата звернення 10.11.2021).
11. Address.ua ‒ Секретар не нашепче поганого | Мурашки по шкірі від нового офісу | ASMR / АСМР. Youtube.com : website. URL: https://www.youtube.com/watch?v=jvzKQpl6T3g&t=1s (дата звернення 10.11.2021).
12. Address.ua ‒ Шепочу віддалено над новим проектом | Біг плежер в своєму хоум-офісі | АСМР / ASMR. Youtube.com : website. URL: https://www.youtube.com/watch?v=iD7s3HG-rz4 (дата звернення 10.11.2021).
13. Address.ua ‒ Щастя любить тишу та шепіт | В своєму домі і помуркотіти можна | АСМР / ASMR. Youtube.com : website. URL: https://www.youtube.com/watch?v=sLJOcRw8ZDM (дата звернення 10.11.2021).

O. Antonova

PARTICULARITIES OF THE ASMR TECHNOLOGIES APPLICATION IN THE UKRAINIAN COMMERCIAL ADVERTISING IN THE CONTEXT OF GLOBAL MARKETING DEVELOPMENT TRENDS

Summary

The article is dedicated to the particularities of the ASMR technologies application in the Ukrainian commercial advertising on the example of advertising video series of the real estate portal Address.ua.
The aim of the article is to examine the particularities of the ASMR technology usage in the domestic commercial advertising in the context of global marketing trends. The subject of the study is the specifics of the different ASMR technologies usage in the domestic commercial advertising videos. The object of the study is a series of commercials for the real estate portal Address.ua.
The research draws attention to the original character of domestic advertising which uses the phenomenon of autonomous sensory meridian response and follows current global trends; the author analyses the particularities of ASMR triggers usage in the advertising industry and the nature of reality comprehension in the video, as well as their expediency in domestic media and internet spaces. The analysis of the timing specifics, frame compositional organization and components of the visual part of advertising with ASMR technologies is carried out. It is concluded that the appearance in the Ukrainian advertising space of several videos with an autonomous sensory meridian response testified to the successful assimilation and creative rethinking of current global trends in the advertising industry. The humorous, parodic nature of the videos demonstrates the synchronization of the domestic information and advertising space with modern trends, because today the active usage of ASMR triggers in global advertising, aiming to influence the recipient's consciousness, has been replaced by parody videos, and instead of trying to create a relaxation effect, the creators of advertising video now want to make the viewer laugh.
It is noted that the usage of a wide range of ASMR triggers makes advertising videos more universal, provides a wider audience. The usage of ASMR technologies in the analyzed advertising is defined as appropriate taking into consideration the specifics of the advertised object, because the feeling of relaxation, comfort, calm and cosiness that occur during the watching of the videos with specific triggers for viewers, form an attractive image of the house offered by the portal, and at the same time avoids obtrusiveness.

Keywords: autonomous sensory meridional reaction; ASMR technologies; video advertising; internet advertising; video content; psychophysiological reactions; advertising influence.

References

1. Shkarin, D. L. (2018), “Level Analysis of ASMR-Technology and Definition of its Meaning in the Modern Social Context”, Vestnik Permskogo universiteta. Filosofiya. Psikhologiya. Sotsiologiya, vol. 1, pp. 79‒87.
2. Khomenko, V. I. (2016), “Autonomous Sensory Meridional Response, Connection with Synesthesia. Empathy of Touch, Phonopsia, Eidetics and How They Influence ASMR-perception. Formation of ASMR-Therapy”, Naukovo-praktychna konferentsiia “Aktualnі problemi suchasnostі v kontekstі sotsіalno-psikhologіchnogo znannya” [Materials of scientific-practical conference “Current problems of modernity in the context of socio-psychological knowledge”], Irpin, Ukraine, 1st December, pp. 173‒178.
3. Novella, S. (2012), “ASMR”, Neurologica, vol. Mar. 12, available at: https://theness.com/neurologicablog/index.php/asmr/ (Accessed 10 Nov 2021).
4. Gallagher, R. (2016) “Eliciting Euphoria Online: The Aesthetics of 'ASMR' Video Culture”, Film Criticism, vol. Jun; 40(2), available at: https://quod.lib.umich.edu/f/fc/13761232.0040.202?view=text;rgn=main (Accessed 10 Nov 2021).
5. Barratt, E.L. and Davis, N.J. (2015), “Autonomous Sensory Meridian Response (ASMR): a flow-like mental state”, PeerJ, vol. Mar 26, available at: https://peerj.com/articles/851.pdf (Accessed 10 Nov 2021).
6. Antonova, O. (2019), “Three Ways to Use ASMR-Technologies in Modern Advertising and Marketing”, Modern Economics, vol. 17, pp. 6‒10.
7. Instagram Info Center (2018), “Instagram Year in Review 2018”, available at: https://instagram-press.com/blog/2018/12/12/instagram-year-in-review-2018/ (Accessed 10 Nov 2021).
8. Channel Address.ua. Youtube.com : website, available at https://www.youtube.com/channel/UCVI4iSjQ7RbLqeFFevynedA (Accessed 10 Nov 2021).
9. Lazebnyk, M. (2019) “ASMR и Oddly satisfying trends in an Advertising”. UnpackingAds with Maksym Lazebnyk. Youtube.com : website, available at: https://www.youtube.com/watch?v=9XsU1s8-DgI (Accessed 10 Nov 2021).
10. Youtube.com (2020), “Address.ua ‒ Live and whisper to each other in your own apartment | Reciprocity in the search for real estate | ASMR”, available at: https://www.youtube.com/watch?v=Y4sBOOzUDtU&t=1s (Accessed 10 Nov 2021).
11. Youtube.com (2020), “Address.ua ‒ Know about everyone and be happy in your apartment | The grandchildren will whisper with joy | ASMR”, available at: https://www.youtube.com/watch?v=3f9z-xKUzQI (Accessed 10 Nov 2021).
12. Youtube.com (2020), “Address.ua ‒ The secretary will not whisper anything bad | Goosebumps because of a new office | ASMR”, available at: https://www.youtube.com/watch?v=jvzKQpl6T3g&t=1s (Accessed 10 Nov 2021).
13. Youtube.com (2020), “Address.ua ‒ I whisper remotely on a new project | Big pleasure in your own home office | ASMR”, available at: https://www.youtube.com/watch?v=iD7s3HG-rz4 (Accessed 10 Nov 2021).
14. Youtube.com (2020), “Address.ua ‒ Happiness loves silence and whisper | You can purr in your house | ASMR”, available at: https://www.youtube.com/watch?v=sLJOcRw8ZDM (Accessed 10 Nov 2021).

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-28

Кількість переглядів: 2134

Відомості про авторів

О. В. Антонова

к. н. із соц. ком., доцент кафедри маркетингу,Національного університету харчових технологій, Київ, Україна

O. Antonova

PhD in Social Communications, Associate Professor of the Department of Marketing, National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0003-3213-8699

Як цитувати статтю

Антонова О. В. Особливості застосування асмр-технологій в українській комерційній рекламі в контексті світових тенденцій розвитку маркетингу. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9573 (дата звернення: 14.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.99

Antonova, O. (2021), “Particularities of the asmr technologies application in the ukrainian commercial advertising in the context of global marketing development trends”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9573 (Accessed 14 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.99

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.