EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІ СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ АГРОБІЗНЕСУ НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ
С. Ю. Боліла, Н. В. Кириченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.101

УДК: 338.43:338.43.9

С. Ю. Боліла, Н. В. Кириченко

КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІ СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ АГРОБІЗНЕСУ НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність врахування форматів споживання покупців при визначенні стратегічних орієнтирів агробізнесу в умовах глобальних викликів, коли спостерігається вихід на продовольчі ринки багатьох гравців та загострюється конкуренція, зростає тенденція соціально-свідомого споживання в умовах концепції розумного споживання та відповідно зростає соціальна відповідальність бізнесу, зумовлюючи необхідність будувати довготривалі відносини з покупцями на принципах партнерства та взаємовигоди. Досліджено та проаналізовано сучасний стан та тенденції споживання на продовольчому ринку. Зазначено необхідність впровадження в практику агробізнесу стратегічного маркетингового менеджменту з використанням сучасних гнучких технологій планування. Рекомендовано удосконалити комплекс маркетингу товаровиробника в відповідності до форматів споживання покупців з врахуванням змін, що відбулися. Окреслено шляхи активізації маркетингових зусиль агропродовольчого підприємства на основі клієнтоорієнтованого підходу для досягнення його стратегічної мети в глобальному розрізі.

Ключові слова: продовольчий ринок; агробізнес; агромаркетинг; клієнтоорієнтований підхід; формати споживання покупця; гнучкі технології управління; брендингові технології; інструменти цифрового маркетингу.

Література

1. Скрипчук П.М. Тенденції та закономірності розвитку світової продовольчої галузі. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2014. С. 50–59.
2. Марков Б.М. Фактори впливу на формування та розвиток товаропросування продовольчих товарів. Економіка та держава. 2016. Випуск 10. URL:http://www.economy.in.ua/pdf/12_2016/10.pdf (дата звернення 12.11.2021).
3. Food and Agriculture Organization of the UN.2020. URL: http://www.fao.org/faostat/en/#home (дата звернення 12.11.2021).
4. Солодковська В.Г. Домінантні тенденції розвитку світового ринку продовольчих товарів. Причорноморські економічні студії. Випуск 59-1. 2021. С. 46-50.
5. Агропродовольчий розвиток України в контексті забезпечення продовольчої безпеки: монографія / О. В. Шубравська, Л. В. Молдаван, Б. Й. Пасхавер та ін.; за ред. д-ра екон. Наук О.В. Шубравської. Київ: НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», 2014. 456 с.
6. Боліла С.Ю., Кириченко Н.В. Розвиток діяльності аграрного підприємства на основі активізації його маркетингових зусиль. Ефективна економіка. 2021. №5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8903 (дата звернення 12.11.2021).
7. Кириленко І.Г., Івченко В.Є., Дем’янчук В.В. Основні тенденції розвитку світового продовольчого ринку та виробництво продовольства в Україні . Економіка АПК. 2018. № 9. С. 34
8. COVID-19: Вплив на харчову промисловість та агробізнес. URL:https://home.kpmg/ua/uk/home/media/press-releases/2020/04/vplyv-na-kharchovu-promyslovist.html (дата звернення 12.11. 2021).
9. Хахула Б.В Теоретичні основи функціонування і розвитку агропродовольчих ринків в умовах посилення глобалізаційних процесів. Економіка та держава . № 10, 2018. С. 76- 80.
10. Островський П.І. Аграрний маркетинг. Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 224 с.
11. Бортник Т.І., Харенко А.О., Лементовська В.А. Аграрний маркетинг: методичний посібник. Умань, КопіЦентр, 2011. 200 с.
12. Ільченко Т.В. Маркетингові дослідження на аграрному ринку України: особливості та перспективи. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Випуск 10, частина 1, 2016. С.125-128.
13. Воронецька І.С. Особливості функціонування маркетингу в агропромисловому виробництві. Збірник наукових праць ВНАУ. 2011. № 2(53). Т. 3. С. 93–98.
14. Гордієнко К.Д. Аграрний маркетинг. К.: КНТ,2007. 375 с
15. Артімонова І.В. Засади та напрями впровадження сучасної концепції маркетингу у практичну діяльність аграрних товаровиробників. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. Біла Церква, 2009. Вип. 63. С. 136–140.
16. Euromonitor International “Top 10 Global Consumer Trends 2020”, Mintel, European Commissionp URL: https://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2485. (дата звернення 12.11. 2021).
17. James P. Womack, Daniel T. Jones. Lean Thinking: Banish Waste And Create Wealth In Your Corporation. Simon and Schuster, 2013-09-26. New York, USA . 398 s.
18. Шевченко М.И. Развитие маркетинговой деятельности в системе аграрного рынка. Економист.2008. № 9. С. 28–30.
19. Багорка М.О. Формування комплексу маркетингу на сільськогосподарському підприємстві. Інфраструктура ринку. Випуск № 24, 2018. С.105-110.
20. Кузик О.В. Розвиток маркетингових комунікацій в аграрному бізнесі України. Економіка та держава. № 8. 2018 . С.27-30.
21. Кузик О.В. Роль маркетингових комунікацій у подоланні актуальних проблем та викликів АПК . Інвестиції: практика та досвід. 2018. №12. С. 16-19.
22. Лобанов М.І., Маркіна Т.А., Арестенко Т.В. Аграрний маркетинг. Навчальний посібник . Мелітополь, 2012. 277 с.
23. Helm, S. Viral Marketing - Establishing Customer Relationships by 'Word-of-mouse'. Electronic Commerce and Marketing, 2010.No. 10 (3). P. 158-161.

S. Bolila, N. Kyrychenko

CUSTOMER-ORIENTED STRATEGIC VECTORS OF AGROBUSINESS IN THE FOOD MARKET IN THE CONDITIONS OF GLOBAL CHALLENGES

Summary

In the article substantiates the need to determine a strategic vectors of development of agri-food enterprises on the basis of a customer-oriented approach, taking into account the formats of consumer consumption. The main trends observed in the food market under the influence of global challenges and threats and determine the direction of agribusiness, taking into account the specifics of agricultural production and the peculiarities of agricultural marketing were considered. There are noted that the agri-food market has significant potential for growth, which is currently not fully used, but can be developed through the effective use of strategic marketing management tools. The analysis of the main changes that have taken place in the formats of consumer consumption and the growth of socially conscious consumption in favor of safer, healthier and more environmentally friendly products, which accordingly affects the increase of social, corporate and environmental responsibility of food producers. It is emphasized that global challenges and threats force the agri-food producer to reconsider its mission, vision and goals using flexible planning technologies in relation to modern socially conscious needs of buyers according to the established consumption formats; identify what are the key factors in its competitive advantage and improve its positioning strategy. It is revealed that in modern realities agro-food producers have a number of problems with its sales channels, effective control over the market and sale of products at prices perceived by the buyer, with certain issues of product promotion, because there is a lack of specialists with experience. In the article are recommended to improve the marketing complex of the manufacturer in accordance with the formats of consumer consumption, taking into account the changes that have occurred. There are emphasized that special attention should be paid to the communication component, especially image orientation; more actively resort to branding technologies, digital marketing tools and use the innovative component of product policy to attract customers in order to form their lasting commitment to the manufacturer and its products. The ways of more effective use of marketing resources and agribusiness efforts are outlined, taking into account the changed formats of consumption to achieve its strategic goal in the global context.

Keywords: food-market; agribusiness; agromarketing; customer-oriented approach; consumer consumption formats; flexible management technologies; branding technologies; digital marketing tools.

References

1. Skrypchuk, P.M. and Xomenko, A.Ye. (2014), “Trends and regularities of development of the world food industry”, Aktualni problemy mizhnarodnyx vidnosyn, pр. 50–59.
2. Markov B.M. (2016),“Factors of influence on the formation and development of production of food products”. Ekonomika ta derzhava, vol. 10 [Online], available at: http://www.economy.in.ua/pdf/12_2016/10.pdf (accessed 12 Nov 2021).
3. “Food and Agriculture Organization of the UN” (2020), available at: http://www.fao.org/faostat/en/ (accessed 12 November 2021).
4. Solodkovska, G.(2020),“Dominant trends in the world food market development”, Prychornomorski ekonomichni studii, vol. 59-1, pp. 46–50.
5. Shubravska, O.V., Moldavan, L.V., Paskhaver, B.Y. et al. (2014), Ahroprodovolchyi rozvytok Ukrainy v konteksti zabezpechennia prodovolchoi bezpeky [Agri-food development of Ukraine in the context of food security], monograph, NAN Ukrainy, DU “In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrayiny”, Kyiv, Ukraine.
6. Bolila, S. and Kyrychenko, N.(2021),“Development of agricultural enterprise activity on the basis of activation of its marketing efforts”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8903(accessed 12 Nov 2021).
7. Kyrylenko, I.G., Ivchenko, V.E. and Demyanchuk, V.V.(2018), “The main trends in the world food market and food production in Ukraine”, Ekonomika APK, no. 9, p.34.
8. “COVID-19: Impact on the food industry and agribusiness” (2020), available at:https://home.kpmg/ua/uk/home/media/press-releases/2020/04/vplyv-na-kharchovu-promyslovist.html (accessed 12 November 2021).
9. Khahula, B. (2018),“Theoretical bases of functioning and development of agro-food markets in conditions of globalization processes strengthening”, Ekonomika ta derzhava, vol. 10, pp.76-80.
10. Ostrovsky, P.I.(2006), Ahrarnyi marketynh, navchalnyi posibnyk [Agricultural marketing, textbook ], Tsentr navchalnoi literatury, Kyiv, Ukraine.
11. Bortnyk, T.I., Kharenko, A.O. and Lementovska, V.A.( 2011), Ahrarnyi marketynh, metodychnyi posibnyk [Agricultural marketing: methodical textbook], KopiTsentr, Uman, Ukraine.
12. Ilchenko, T.V.(2016), “Marketing research in the agricultural market of Ukraine: features and prospects”, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Vypusk 10, part 1, 2016, pp. 125-128.
13. Voronetskaya, I.S.(2011),“Features of marketing in agro-industrial production”, Zbirnyk naukovykh prats VNAU, no № 2(53), vol. 3, pp. 93–98.
14. Gordienko, K.D. (2007), Ahrarnyi marketynh [Agricultural marketing], KNT Kyiv, Ukraine.
15. Artimonova, I.V. (2009), “Principles and directions of introduction of the modern concept of marketing in practical activity of agricultural commodity producers”, Visnyk Bilotserkivskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu, Bila Tserkva, vol. 63, pp.136-140.
16. “Euromonitor International “Top 10 Global Consumer Trends 2020”, Mintel, European Commissionp”(2020), available at: https://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2485 (accessed 12 November 2021).
17. James, P. Womack and Daniel T. Jones( 2013), Lean Thinking: Banish Waste And Create Wealth In Your Corporation. Simon and Schuster, New York, USA .
18. Shevchenko, M.I.(2008), “Development of marketing activities in the agricultural market system”, Ekonomyst, vol. 9, pp.28-30.
19. Bagorka, M. O.(2018), “Formation of a marketing complex at an agricultural enterprise”, Infrastruktura rynku, vol. 24, pp.105-110.
20. Kuzik, O.V.(2018), “Development of marketing communications in the agrarian business of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp.27-30.
21.Kuzik, O. V.(2018), “The Role of marketing communications in overcoming current problems and challenges of the agro-industrial complex”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol.12, pp.16-19.
22. Lobanov, M. I., Markina, T. A. and Arestenko, T. V.(2012), Ahrarnyi marketynh, navchalnyi posibnyk [Agricultural marketing, textbook ], Melitopol, Ukraine.
23. Helm, S.(2010), “Viral Marketing - Establishing Customer Relationships by 'Word-of-mouse'”. Electronic Commerce and Marketing, no. 10 (3), pp. 158-161.

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-28

Кількість переглядів: 2033

Відомості про авторів

С. Ю. Боліла

к. с.-г. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій,Херсонський державний аграрно-економічний університет

S. Bolila

PhD in Agricultural Sciences,Associate Professor of the Department of Management and Information technologies,Kherson State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0002-9689-6774


Н. В. Кириченко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологійХерсонський державний аграрно-економічний університет

N. Kyrychenko

PhD in Economics,Associate Professor of the Department of Management and Information technologies,Kherson State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0003-1721-258X

Як цитувати статтю

Боліла С. Ю., Кириченко Н. В. Клієнтоорієнтовані стратегічні вектори агробізнесу на продовольчому ринку в умовах глобальних викликів. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9575 (дата звернення: 14.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.101

Bolila, S. and Kyrychenko, N. (2021), “Customer-oriented strategic vectors of agrobusiness in the food market in the conditions of global challenges”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9575 (Accessed 14 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.101

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.