EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ ПОРЯДКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
В. М. Антоненко, О. М. Сухіна, Я. О. Ляшок, О. Ю. Попова, Я. Ю. Дьякова

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.102

УДК: 504:[33+336]

В. М. Антоненко, О. М. Сухіна, Я. О. Ляшок, О. Ю. Попова, Я. Ю. Дьякова

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ ПОРЯДКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Анотація

Виконано порівняльний аналіз динаміки обсягів викидів забруднюючих речовина та капітальних інвестицій на охорону довкілля. Зроблено висновок про відсутність прямого ефекту впливу державного фінансування на зменшення викидів, що підтвердило тезу про неефективне, можливо – й нецільове, використання відповідних бюджетних коштів. Наголошено, що особливу увагу необхідно звертати на фінансові (у даному випадку – фіскальні) інтереси держави.
Показано, що діючий механізм екологічного оподаткування не тільки не забезпечує захист інтересів держави, а й дещо ігнорує справедливість у розподілі між іншими учасниками екологічних процесів економічних вигід від використання природних ресурсів країни. Обґрунтовано, що це у свою чергу робить деяких з них незацікавленими в заощадливому поводженні з природними ресурсами, а у інших, навпаки, – формує споживацьке ставлення до них. Проведене наукове дослідження виявило наявність певних прогалин у вирішенні проблеми екологічного оподаткування суб’єктів господарювання, так само і у сфері дієвості економічних стимулів та фіскальної політики щодо регулювання поведінки користувачів природних ресурсів. Сформовано пропозиції щодо пріоритетних напрямків реформування порядку екологічного оподаткування діяльності суб’єктів господарювання.

Ключові слова: екологічне оподаткування; природно-ресурсний потенціал; стимулювання; фіскальні інтереси; екологічна політика; бюджет.

Література

1. Економічна статистика. Навколишнє природнє середовище. Держстат України. Експрес-випуски. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ns.htm (дата звернення 10.11.2021 р.).
2. Індекси цін виробників промислової продукції у 1991-2019 рр. Держстат України, 1998-2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ct/cn_rik/icv/icv_u/icvpm_u.htm l (дата звернення 10.11.2021 р.).
3. Індекс промислового виробництва. Держстат України, 1998-2021. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/industrial/ (дата звернення 10.11.2021 р.).
4. Інформація щодо виконання Державного та Зведеного бюджетів України за 2015-2018 роки. URL: https://mof.gov.ua/uk/previous-years-budgets (дата звернення 11.11.2021 р.).
5.Річний звіт про виконання Державного бюджету України за 2019 рік: Державна казначейська служба України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richnij-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukrayini-za-2019-rik (дата звернення 11.11.2021 р.).
6.Річний звіт про виконання Державного бюджету України за 2020 рік : Державна казначейська служба України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richnij-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukrayini-za-2020-rik (дата звернення 11.11.2021 р.).
7. Сучек С. Екологічне оподаткування: європейський досвід та перспективи його застосування в українських реаліях. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2018. Вип. 3. С. 85-93. URL: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2018-03-85-93 (дата звернення 11.11.2021 р.).
8. Канонішена-Коваленко К., Шевченко Л. Екологічний податок в Україні від А до Я. Київ: Фундація «Відкрите Суспільство», 2017. 105 с. URL: https://osf.org.ua/data/blog_dwnl/Ecology_Tax_from_A_to_Z_2017.pdf (дата звернення 11.11.2021 р.).
9. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року : Закон України від 21.12.2010 р. № 2818-VI. URL:: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2818-17 (дата звернення 11.11.2021 р.).
10. Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року : Розпорядження Кабінету міністрів України від 8 листопада 2017 р. 820 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80#Text (дата звернення 11.11.2021 р.).
11. Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» № 5600. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72106 (дата звернення 11.11.2021 р.).

V. Antonenko, O. Sukhina, Ya. Liashok, O. Popova, Ya. Diakova

PRIORITY VECTORS FOR REFORMING THE ORDER OF ENVIRONMENTAL TAXATION OF ECONOMIC ENTITIES

Summary

A comparative analysis of the dynamics of pollutant emissions and capital investments in environmental protection is performed. It was concluded that there is no direct effect of public funding on emission reductions. That fact is confirmed the thesis of the inefficient, possible - and inappropriate all of the budget funding. It is emphasized that special attention of researchers should be paid to the financial (in this case - fiscal) interests of the state. It is shown that the current mechanism of environmental taxation not only does not protect the interests of the state, but also somewhat ignores the fairness in the distribution among other participants in environmental processes of economic benefits from the use of natural resources. It is substantiated that this in turn makes some of them uninterested in the economical management of natural resources, and in others, on the contrary, forms a consumer attitude towards them. Amendments to the Tax Code of Ukraine and some legislative acts of Ukraine to ensure the balance of budget revenues are analyzed. It was found that the compensatory and fiscal functions of taxes should provide protection, in addition to the interests of the state as a participant in environmental processes, as well as the interests of other participants. Violation of the basic conditions for the distribution of income received from the commercial use of natural resources and its taxation has been established. It is proved that the rent for the extraction (use) of natural resources does not meet the requirements of fairness in the distribution of profits (excess profits). Among them are: firstly, by miners who are, for example, in relatively better mining and geological conditions; secondly, exporters of natural resources who receive a budget refund of value-added tax (VAD) more than the amount of so-called rent paid by them; thirdly, those who have a share of the state in their statutory fund at the level of at least 25% and only for this reason do not enjoy a substantial tax benefit. The research revealed certain gaps in solving the problem of environmental taxation of economic entities, as well as in the field of effectiveness of economic incentives and fiscal policy to regulate the behavior of users of natural resources. Proposals concerning the priority vectors of reforming the procedure of environmental taxation of economic entities have been given.

Keywords: environmental taxation; natural resource potential; incentives; fiscal interests; environmental policy; budget.

References

1. Economic statistics. Environment (2021), State Statistics Service of Ukraine. Express issues available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ns.htm (Accessed 10 November 2021).
2. Producer price indices of industrial products in 1991-2019 (2021), State Statistics Service of Ukraine available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ct/cn_rik/icv/icv_u/icvpm_u.html (Accessed 10 November 2021).
3. Industrial production index (2021), State Statistics Service of Ukraine. Retrieved from: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/industrial/ (Accessed 10 November 2021).
4. Information on the implementation of the State and Consolidated Budgets of Ukraine for 2015-2018 (2021), Website of the Ministry of Finance of Ukraine available at: https://mof.gov.ua/uk/previous-years-budgets (Accessed 11 November 2021).
5. Annual Report on the Execution of the State Budget of Ukraine for 2019 (2021), State Treasury Service of Ukraine. Retrieved from: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richnij-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukrayini-za-2019-rik (Accessed 11 November 2021).
6. Annual report on the execution of the State Budget of Ukraine for 2020 (2021) State Treasury Service of Ukraine available at: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richnij-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukrayini-za-2020-rik (Accessed 11 November 2021).
7. Suchek, S. (2018), “Environmental taxation: European experience and prospects for its application in Ukrainian realities”. Economic Journal of Lesya Ukrainka Eastern European National University, 3, pp. 85-93 available at: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2018-03-85-93 (Accessed 11 November 2021).
8. Kanonishena-Kovalenko K., Shevchenko L. (2017), Ecological tax in Ukraine from A to Z. Kyiv: Open Society Foundation. 105 р. available at: https://osf.org.ua/data/blog_dwnl/Ecology_Tax_from_A_to_Z_2017.pdf (Accessed 11 November 2021).
9. Verkhovna Rada of Ukraine (2020), Law of Ukraine “On the Basic Principles (Strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine for the period up to 2020” available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2818-17 (Accessed 11 November 2021).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Order “On approval of the National Waste Management Strategy in Ukraine until 2030” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80#Text (Accessed 11 November 2021).
11. Verkhovna Rada of Ukraine (2021) Draft Law “On Amendments to the Tax Code of Ukraine and Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning Ensuring Balance of Budget Revenues” № 5600 available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72106 (Accessed 11 November 2021).

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-28

Кількість переглядів: 298

Відомості про авторів

В. М. Антоненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління і фінансово-економічної безпеки,ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

V. Antonenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Financial and Economic Security, Donetsk National Technical University

ORCID:

0000-0002-8220-5813


О. М. Сухіна

к. е. н., старший науковий співробітник відділу екосистемного оцінювання,Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України

O. Sukhina

PhD in Economics, Senior Researcher, Senior Researcher of the Department of Ecosystem Assessment Natural Resource Potential, Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-5605-2606


Я. О. Ляшок

д. е. н., професор, ректор, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Ya. Liashok

Doctor of Economic Sciences, Professor, Rector, Donetsk National Technical University

ORCID:

0000-0002-7643-8485


О. Ю. Попова

д. е. н., професор, завідувач кафедри управління і фінансово-економічної безпеки,ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

O. Popova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management and Financial and Economic Security, Donetsk National Technical University

ORCID:

0000-0002-9093-5912


Я. Ю. Дьякова

аспірант кафедри управління і фінансово-економічної безпеки,ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»;заступник директора департаменту - начальник управління економіки природокористування, поводження з відходами та оцінки впливу на довкілля, Донецької обласної державної адміністрації

Ya. Diakova

Postgraduate student, Donetsk National Technical University;Deputy Director of the Department of Ecology and Natural Resources of the Donetsk Regional State Administration - Head of the Department of Environmental Economics, Waste Management and Environmental Impact Assessment, Donetsk Regional State Administration

ORCID:

0000-0002-5777-3317

Як цитувати статтю

Антоненко В. М., Сухіна О. М., Ляшок Я. О., Попова О. Ю., Дьякова Я. Ю. Пріоритетні напрямки реформування порядку екологічного оподаткування діяльності суб’єктів господарювання. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9576 (дата звернення: 23.01.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.102

Antonenko, V., Sukhina, O., Liashok, Ya., Popova, O. and Diakova, Ya. (2021), “Priority vectors for reforming the order of environmental taxation of economic entities”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9576 (Accessed 23 Jan 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.102

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.