EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІК І АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
І. В. Нагорна, В. О. Бондаренко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.103

УДК: 657.3

І. В. Нагорна, В. О. Бондаренко

ОБЛІК І АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Анотація

У статті розглянуто аналіз фінансового результату діяльності підприємства та його облік на основі загальної думки про різні методи та їх характеристики. Створення фінансового результату для всіх підприємств являється основою принципів правил бухгалтерського обліку сприяння дотриманню законодавчої бази, особливо концептуальні засади складання та подання фінансових звітів, особливо міжнародні стандарти фінансової звітності. При формуванні фінансового результату діяльності підприємства насамперед проводиться важливий статистичний аналіз, ефективність якого визначає достовірність та об’єктивність інформації, яка впливає на прийняття управлінських рішень. Проведений внутрішній та зовнішній аналіз фінансового стану та фінансового результату підприємства ґрунтується на даних обліку, так і записів на відповідних рахунках бухгалтерського обліку, так і звітності, що складається на основі тієї інформації. Фінансове становище підприємства залежний від результату його виробництва, комерційної та господарської діяльності. Чим вища вартість та виробництво продукції (робіт і послуг), нижча їх собівартість, тим вища рентабельність і більший прибуток, тим кращий фінансовий стан підприємства. І навпаки, через недотримання планів виробництва та продажу відбувається зростання собівартості продукції (робочої сили, послуги), збільшились витрати та прибуток знизився, що призвело до погіршення фінансового стану підприємства та його платоспроможності. Стабільна фінансова ситуація та належний фінансовий нагляд під час господарської діяльності, у свою чергу, позитивно вплинуть на виконання виробничих планів та забезпечення необхідними ресурсами виробництва. У практиці підприємств нерідко трапляються випадки, коли добре працюючі підприємства зазнають фінансові труднощів через розподіл фінансових ресурсів та нераціонального використання. Тому фінансова діяльність, спрямована на забезпечення поступового надходження і витрачання коштів та їх ефективного використання. У статті проаналізовано фінансові результати та фінансовий стан ТОВ «ЕКОЛІС ХАРКІВ», розглянуто їх динаміку, досліджено та проаналізовано рентабельність і платоспроможність підприємства.

Ключові слова: фінансовий результат; підприємство; доходи; витрати; бухгалтерський облік; рентабельність.

Література

1. Безверхий К. В. Особливості удосконалення фінансової звітності щодо відображення непрямих витрат діяльності підприємства. Вісник житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. Житомир, 2014. № 3. С. 40–42.
2. Голуб Н. М. Вдосконалення обліку доходів відповідно до вимог міжнародних стандартів. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. Економічні науки. Київ, 2015. № 2. С. 82–83.
3. Карп’як Я. С. Організація бухгалтерського обліку витрат, доходів і фінансових результатів суб’єкта господарювання. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Економічні науки. Львів, 2014. № 794. С. 172–180.
4. Рета М. В. Сучасні проблеми обліку фінансових результатів діяльності підприємств. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Харків, 2015. № 25 (1134). С. 25–34.
5. Шипіна С. Б. Сутність поняття «фінансові результати» як об’єкта бухгалтерського обліку. Вісник житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. Житомир, 2012. № 1(59). С. 229–232.
6. Якименко А. В. Управління фінансовими результатами діяльності підприємства. Економічний простір. Економіка та управління підприємствами. Харків, 2013. № 5. С. 47–55.
7. Кашканов А. А. Аналіз витрат фінансової діяльності з урахуванням зміни структурних елементів. Вісник житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. Житомир, 2016. № 1. С. 4–9.
8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : Закон України від 07.02.2013 р. № 73. Дата оновлення: 09.07.2021. URL: //zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (дата звернення: 05.11.2021).
9. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» : Закон України від 29.11.1999 р. № 290. Дата оновлення: 29.09.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99 (дата звернення: 05.11.2021).
10. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» : Закон України від 31.12.1999 р. № 318. Дата оновлення: 29.09.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 (дата звернення: 05.11.2021).
11. Сідун В. А., Пономарьова Ю. В. Економіка підприємства : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2011. 436 с.
12. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2006. 528 с.
13. Сусіденко Ю. В. Облік та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. Східна Європа. Економіка, бізнес та управління. Вінниця, 2017. Вип. 2. С. 297–301.
14. Губарик О. М. Облік фінансового результату діяльності підприємства та шляхи його вдосконалення. Глобальні та національні проблеми економіки. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. Миколаїв, 2016. Вип. 14. С. 932-936.

I. Nagorna, V. Bondarenko

ACCOUNTING AND ANALYSIS OF THE FINANCIAL RESULT IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

Summary

The article considers the analysis of the financial result of the enterprise and its accounting on the basis of general opinion about different methods and their characteristics. Creating a financial result for all companies is the basis of the principles of accounting rules to promote compliance with the legal framework, especially the conceptual framework for the preparation and submission of financial statements, especially international financial reporting standards. When forming the financial result of the enterprise, first of all, an important statistical analysis is performed, the effectiveness of which determines the reliability and objectivity of information that influences management decisions. The internal and external analysis of the financial condition and financial results of the enterprise is based on accounting data and records in the relevant accounts, and reporting based on that information. The financial position of the enterprise depends on the result of its production, commercial and economic activities. The higher the cost and production of products (works and services), the lower their cost, the higher the profitability and higher profits, the better the financial condition of the enterprise. Conversely, due to non-compliance with production and sales plans there is an increase in production costs (labor, services), increased costs and profits decreased, which led to a deterioration in the financial condition of the enterprise and its solvency. A stable financial situation and proper financial supervision during economic activity, in turn, will have a positive impact on the implementation of production plans and the provision of the necessary production resources. In the practice of enterprises, there are often cases when well-functioning enterprises experience financial difficulties due to the allocation of financial resources and irrational use. Therefore, financial activities aimed at ensuring the gradual receipt and expenditure of funds and their effective use. The article analyzes the financial results and financial condition of ECOLIS KHARKIV LLC, considers their dynamics, researches and analyzes the profitability and solvency of the enterprise.

Keywords: financial result; enterprise; income; expenses; accounting; profitability.

References

1. Bezverxyj, K. V. (2014), “Features of improving financial statements to reflect the indirect costs of the enterprise”, Visny`k ZhDTU, Vol. 3. рр. 40–42.
2. Golub, N. M. (2015), “Improving income accounting in accordance with the requirements of international standards”,Visny`k KNTEU, Vol. 2. рр. 82–83.
3. Karp'yak,Ya. S. (2014), “Organization of accounting for expenses, income and financial results of the entity”, Visny`k Nacional`nogouniversy`tetu “L`vivs`kapolitexnika”, Vol. 794. рр. 172–180.
4. Reta, M. V. (2015), “ Modern problems of accounting for financial results of enterprises”, Visny`k NTU. “XPI”, Vol. 25 (1134). рр. 25–34.
5. Shypina, S. B. (2012), “The essence of the concept of "financial results" as an object of accounting”, Visny`k ZhDTU, Vol. 1(59). рр. 229–232.
6. Yakymenko, A. V. (2013), “Management of financial results of the enterprise”, Ekonomichny`jprostir, Vol. 5. рр. 47–55.
7. Kashkanov, A. A. (2016), “ Analysis of the costs of financial activities, taking into account changes in structural elements”, Visny`k ZhDTU, Vol. 1 рр. 4–9.
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2013), The Law of Ukraine “National Accounting Regulation (Standard) 1 "General Financial Reporting Requirements"”, available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (Accessed 05 november 2021).
9. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine “National Accounting Regulation (Standard) 15 "Income"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99 (Accessed 05 november 2021).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine “National Accounting Regulation (Standard) 16 "Expenses"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00(Accessed 05 november 2021).
11. Sidun, V. A. and Ponomarova, Yu. V. (2011), Ekonomika pidpry`yemstva [Business Economics], Centr navchalnoyi literatury, Kyiv, Ukraine.
12. Pokropyvnyj, S. F. (2006) Ekonomika pidpry`yemstva [Business Economics], KNEU, Kyiv, Ukraine.
13. Susidenko, Yu. V. (2017), “Accounting and analysis of financial results of the enterprise”, Sxidna Yevropa, Vol 2 рр. 297–301.
14. Gubaryk, O. M. (2016), “Accounting for the financial result of the enterprise and ways to improve it”, Global`nitanacional`niproblemy`ekonomiky, Vol 14. рр. 932-936.

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-28

Кількість переглядів: 2561

Відомості про авторів

І. В. Нагорна

к. е. н., доцент кафедри міжнародного бізнесу, фінансів та обліку,Харківський торговельно-економічний інститут УІПА

I. Nagorna

PhD in Economics, Kharkiv Trade and Economic Institute UIPAV. BondarenkoStudent, Kharkiv Trade and Economic Institute UIPA

ORCID:

0000-0002-7609-8580


В. О. Бондаренко

Студент кафедри міжнародного бізнесу, фінансів та обліку,Харківського торгово-економічного інституту УІПА

V. Bondarenko

Student, Kharkiv Trade and Economic Institute UIPA

Як цитувати статтю

Нагорна І. В., Бондаренко В. О. Облік і аналіз фінансового результату в системі управління підприємством. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9577 (дата звернення: 14.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.103

Nagorna, I. and Bondarenko, V. (2021), “Accounting and analysis of the financial result in the enterprise management system”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9577 (Accessed 14 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.103

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.