EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ НА ТОРГІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Ю. В. Подмешальська, Л. К. Феофанов, О. В. Романова

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.104

УДК: 657.1 : 657.6

Ю. В. Подмешальська, Л. К. Феофанов, О. В. Романова

ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ НА ТОРГІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Анотація

Бухгалтерський облік адміністративних витрат є важливою складовою облікового процесу, оскільки від достовірності та правильності відображення інформації про адміністративні витрати в бухгалтерському обліку залежить фінансовий результат.
У процесі дослідження встановлено, що для раціональної організації бухгалтерського обліку адміністративних витрат необхідно класифікувати адміністративні витрати за певними ознаками, що дозволить організувати облік і контроль адміністративних витрат за групами та в кожній окремій групі. Відповідно до НП(С)БО 16 «Витрати», адміністративні витрати – це витрати на обслуговування та управління підприємством. Тобто, адміністративні витрати можна поділити на дві групи: витрати на обслуговування; витрати на управління.
У результаті дослідження бухгалтерського обліку і аудиту адміністративних витрат розглянуті актуальні питання бухгалтерського обліку і аудиту, визначені основні методологічні аспекти організації бухгалтерського обліку і організації аудиторської перевірки адміністративних витрат. Запропоновані і обґрунтовані до використання у практичній діяльності внутрішні документи для узагальнення інформації про адміністративні витрати протягом звітного періоду і для контролю інформації про адміністративні витрати у фінансовій звітності. Запропонована Аналітична відомість обліку адміністративних витрат. Запропоновані зразки документального забезпечення аудиторської перевірки адміністративних витрат: Загальний план, Тест для оцінки систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю адміністративних витрат, Робочі документи аудитора при виконанні аудиторських процедур.
Визначені актуальні питання, які необхідно вирішити для раціоналізації бухгалтерського обліку адміністративних витрат, посилення внутрішнього контролю бухгалтерського обліку і використання адміністративних витрат. За результатами дослідження бухгалтерського обліку та аудиту адміністративних витрат нами запропоновані рішення актуальних питань з обліку та методології аудиторської перевірки адміністративних витрат.

Ключові слова: бухгалтерський облік; аудит; витрати; адміністративні витрати; синтетичний облік; аналітичний облік; рахунки обліку; первинні документи Програма аудиту; робочі документи.

Література

1. Макаренко А.П., Меліхова Т.О., Подмешальська Ю.В., Чакалова Н.С. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник. Запоріжжя: ЗДІА, 2018. 602 c.
2. Меліхова Т.О. Вплив обліку оренди на рівень фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, Ю.В. Подмешальська // Культура народов Причерноморья. – Симферополь, 2011. – № 217. – С. 61–63.
3. Подмешальська Ю. В., Феофанов Л. К., Осетрова Г. Ю. Облік та аудит адміністративних витрат. Агросвіт. 2018. № 23. С. 38–44. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.38

Yu. Podmeshalska, L. Feofanov, О. Romanova

ACCOUNTING AND CONTROL OF ADMINISTRATIVE COSTS IN A TRADING COMPANY FOR MANAGEMENT DECISIONS

Summary

Accounting for administrative expenses is an important component of the accounting process, because the financial result depends on the reliability and correctness of the information about administrative expenses in accounting.
In the course of the research it was established that for the rational organization of accounting of administrative expenses it is necessary to classify administrative expenses on certain signs that will allow to organize the accounting and control of administrative expenses by groups and in each separate group. According to NP (S) BU 16 "Costs", administrative costs are the costs of maintenance and management of the enterprise. That is, administrative costs can be divided into two groups: maintenance costs; management costs.
As a result of research of accounting and audit of administrative expenses the actual questions of accounting and audit are considered, the basic methodological aspects of the organization of accounting and the organization of audit of administrative expenses are defined. Internal documents proposed and substantiated for use in practice to summarize information on administrative expenses during the reporting period and to control information on administrative expenses in the financial statements. The Analytical statement of the account of administrative expenses is offered. Samples of documentary support of audit of administrative expenses are offered: the General plan, the Test for an estimation of systems of accounting and internal control of administrative expenses, Working documents of the auditor at performance of audit procedures.
Relevant issues that need to be addressed to streamline the accounting of administrative costs, strengthen internal control of accounting and the use of administrative costs are identified. Based on the results of the study of accounting and audit of administrative costs, we have proposed solutions to current issues of accounting and methodology for auditing administrative costs.
Improving the accounting and auditing of administrative costs at the present stage of development of economic relations is necessary to improve the efficiency of accounting and auditing.

Keywords: accounting; audit; costs; administrative costs; synthetic accounting; analytical accounting; accounting accounts; primary documents Audit program; working papers.

References

1. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. Podmeshalska, Y.V. and Chakalova, N.S. (2018), Bukhhalters’kyy oblik [Accounting], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
2. Melikhova, T.O. and Podmeshalska, Y.V. (2011), “Effect of rent accounting on the level of financial security of the enterprise”, Kul'tura narodov Prychernomor'ia, vol.217, Ukraine, pp. 61–63.
3. Podmeshalska, Yu., Feofanov, L. and Osetrova, G. (2018), “Accounting and audit of administrative expenses”, Agrosvit, vol. 23, pp. 38–44. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.38.

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-28

Кількість переглядів: 1862

Відомості про авторів

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

Yu. Podmeshalska

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhya

ORCID:

0000-0001-6353-4542


Л. К. Феофанов

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

L. Feofanov

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhya

ORCID:

0000-0002-0753-7412


О. В. Романова

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

О. Romanova

Master's student of the Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhya

ORCID:

0000-0003-4136-118Х

Як цитувати статтю

Подмешальська Ю. В., Феофанов Л. К., Романова О. В. Облік та контроль адміністративних витрат на торгівельному підприємстві для прийняття управлінських рішень. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9578 (дата звернення: 14.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.104

Podmeshalska, Yu., Feofanov, L. and Romanova, О. (2021), “Accounting and control of administrative costs in a trading company for management decisions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9578 (Accessed 14 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.104

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.