EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
О. М. Бабина

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.105

УДК: 620.92:658.589(043.5)

О. М. Бабина

СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

Анотація

У статті досліджено сутність інноваційно-інвестиційної діяльності з позицій розвитку альтернативних джерел енергії. Проведено змістовний аналіз існуючого понятійно-категоріального апарату та методологічних основ інноваційно-інвестиційної діяльності у розвитку альтернативних джерел енергії, що дозволило виявити певні дискусійні положення, пов’язані із викладом змісту окремих термінів та базових понять, що формують сутність даного процесу, зокрема «інвестиції», «інвестиційна діяльність», «інновації», «інноваційна діяльність» та інші. Проведено систематизацію існуючих підходів до визначення понять «інвестиції» та «інновації» у науковій літературі. Виокремлено та систематизовано принципи ресурсозбереження в інноваційно-інвестиційній діяльності. Запропоновано узагальнення відомих теоретичних концепцій і підходів та здійснено суттєве доповнення понятійно-категорійного апарату сфери альтернативної енергетики з визначенням, поглибленням й розширенням змісту таких дефініцій, як «інвестиція», «інвестиційна діяльність», «інновація», «інноваційна діяльність», а також наведено авторське трактування поняття «інноваційно-інвестиційна діяльність у розвитку альтернативних джерел енергії».

Ключові слова: інвестиції; інновації; інвестиційна діяльність; інноваційна діяльність; ресурсозберігаючі інновації; ресурсозберігаючі технології; альтернативні джерела енергії; інноваційно-інвестиційна діяльність у розвитку альтернативних джерел енергії.

Література

1. Калетнік Г.М., Гончарук Т.В. Інноваційне забезпечення розвитку біопаливної галузі: світовий та вітчизняний досвід. Бізнес Інформ. 2013. № 9. С. 155-160.
2. Honcharuk Inna, Babyna Olha. Dominant trends of innovation and investment activities in the development of alternative energy sources. East European Scientific Journal. 2020. № 2 (54). Р. 6-12.
3. Кейнс, Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Москва: Прогресс, 1978. 444 с.
4. Сорока Л.М. Економічна сутність інвестицій та теоретичні основи інвестування. Ефективна економіка. 2014. № 2. URL: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=2888
5. Бланк І.О., Ситник Г.В. та ін. Фінансове забезпечення розвитку підприємств; за ред. проф. Бланка І.О. Київ : КНТЕУ, 2011. 344 с.
6. Безродна С.М., Миськова Н.В. Інвестування: компендіум. Чернівці. 2013. 200 с.
7. Мартин П., Тейт К. Управление проектами: пер. с англ. Санкт Петербург : Питер, 2016. 224 с.
8. Федулова Л.І. Інноваційна економіка. Київ: Видавництво «Либідь», 2013. 286 с.
9. Schumpeter J. The Instability of Capitalism. The Economic Journal. Vol. 38. № 151. Р. 371-372. Article Stable. URL: http://www.jstor.org/stable/2224315
10. Мельник В.І., Погріщук Г.Б., Погріщук О.Б. Інноваційні зміни в економіці в контексті еволюційних зрушень. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2016. Випуск 2 (48). С. 200-208.
11. Шпикуляк О.Г., Грицаєнко М.І. Розвиток інноваційної діяльності в аграрній сфері: менеджмент та ефективність: монографія. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. 424 с.
12. Кондратьев Н.Д. Избранные сочинения. Москва: Экономика, 1993. 543 с.
13. Kleinknecht, Al. Innovation Patterns in Crisis and Prosperity: Schumpeter’s Long Cycle Reconsidered. Hong Kong, 1987.
14. Бабина О.М. Інноваційно-інвестиційна діяльність у розвитку альтернативних джерел енергії: дис. … канд. екон. наук: 08.00.03. Вінниця, 2020. 272 с.
15. Ульянченко О. В. Інвестиційний процес і його складові елементи. Ефективна економіка. 2010. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op =1&z=405
16. Яременко О. В. Економічна сутність інвестицій та основні поняття інвестиційної діяльності. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/1234 56789 /41357/st_57_07.pdf?sequence=1
17. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 1991 р. № 47. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/47
18. Податковий кодекс України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2011. № 13–14, № 15–16, № 17.
19. Бабина О.М. Інноваційно-інвестиційна діяльність як фактор розвитку ресурсозберігаючих технологій. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 1. С. 186-198.
20. Бланк І. О., Гуляєва Н. М. Інвестиційний менеджмент: підручник. Київ: Київський національний торговельно-економічний університет, 2003. 398 с.
21. Бидик А.Г. Основні методичні аспекти оцінки інноваційних інвестицій. Економіка АПК. 2017. № 4. С.68-71.
22. Павловська Л.Д., Ходаківський В.М. Інвестиційне забезпечення економічного розвитку сільськогосподарських підприємств: монографія. Житомир: Полісся, 2015. 235 с.
23. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом: монографія. Київ: Лібра, 2002. 472 с.
24. Mensch, G. Stalemate in Technology: Innovations Overcome the Depression. Cambridge (Mass). 1979. Р.14-17.
25. Череп А.В., Кушнір С.О. Напрями забезпечення ефективності управління інвестиційною діяльністю в інноваційний розвиток підприємств машинобудування: монографія. Запоріжжя: ЗНУ, 2015. 211 с.
26. Шпикуляк О.Г., Мазур Г.Ф. Інноваційна діяльність у механізмі стимулювання агропромислового виробництва. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2014. № 4. С. 73-77.
27. Соловьев В.П. Инновационная деятельность как системный процесс в конкурентной экономике (Синергетические эффекты инноваций). Киев: Феникс, 2006. 560 с.
28. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. 6-е изд. Санкт Петербург: Питер, 2010. 448 с.
29. Закон України «Про альтернативні джерела енергії» від 20.02.2003 р. № 555-М. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 24. 155 с.
30. Синєглазов В. М. Перспективи розвитку гібридних енергетичних систем. URL: https://enerhodzherela.com.ua/analityka

O. Babyna

THE ESSENCE OF INNOVATION AND INVESTMENT ACTIVITY IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES

Summary

The essence of innovation and investment activity from the standpoint of development of alternative energy sources is investigated in the article. A meaningful analysis of the existing conceptual and categorical apparatus and methodological foundations of innovation and investment activities in the development of alternative energy sources, which revealed certain discussion provisions related to the content of certain terms and basic concepts that form the essence of this process, including "investment" , "Investment activity", "innovation", "innovation activity" and others. The systematization of existing approaches to the definition of "investment" and "innovation" in the scientific literature. The principles of resource conservation in innovation and investment activities are singled out and systematized, namely: decentralization of supply chains; optimization of supply, production and sales chains; integration of supply, production and sales; involvement of local resources; consumer involvement; mass production by individual orders; digital transformation of business processes; balance between price and quality; closed-loop economics: the return of resources to circulation at all stages of production and consumption. The generalization of known theoretical concepts and approaches is offered and the conceptual and categorical apparatus of the field of alternative energy is significantly supplemented with definition, deepening and expansion of the content of such definitions as "investment", "investment activity", "innovation", "innovation activity" and author's interpretation of the concept of "innovation and investment activities in the development of alternative energy sources". According to the results of the study of the conceptual apparatus of alternative energy sources, it can be proposed to define the concept of "innovation and investment activities in the development of alternative energy sources" as a relationship of innovation and investment activities that promote modern innovations in alternative energy. a set of social effects, increases the level of energy security of the country and the efficiency of the national energy complex as a whole.

Keywords: investments; innovations; investment activity; innovative activity; resource-saving innovations; resource-saving technologies; alternative energy sources; innovation-investment activity in development of alternative energy sources.

References

1. Kaletnik, H.M. and Honcharuk, T.V. (2013), “Innovative support of biofuel industry development: world and domestic experience”, Biznes Inform, vol. 9, рр. 155-160.
2. Honcharuk, I. and Babyna, O. (2020), “Dominant trends of innovation and investment activities in the development of alternative energy sources”, East European Scientific Journal, vol. 2 (54), pp. 6-12.
3. Keyns, J.M. (1978), Obshchaya teoriya zanyatosti, protsenta i deneg [General theory of employment, interest and money], Progress, Moskva, Russia.
4. Soroka, L.M. (2014), “The economic essence of investment and the theoretical foundations of investment”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=2888 (Accessed 10 Nov 2021).
5. Blank, I.O. and Sitnik, G.V. (2011), Finansove zabezpechennya rozvytku pidpryyemstv [Financial support for enterprise development], KNTEU, Kyiv, Ukraine.
6. Bezrodna, S.M. and Myskova, N.V. (2013), Investuvannya: compendium [Investing: compendium], Chernivtsi, Ukraine.
7. Martin, P. and Tate, K. (2016), Upravlenye proektamy [Project Management], Piter, Sankt Peterburg, Russia.
8. Fedulova, L.I. (2013), Innovatsiyna ekonomika [Innovative economy], Vydavnytstvo «Lybid’», Kyiv, Ukraine.
9. Schumpeter, J. (1928), “The Instability of Capitalism”, The Economic Journal, Vol. 38, no. 151, pp. 371-372, [Online], available at: http://www.jstor.org/stable/2224315 (Accessed 10 Nov 2021).
10. Melnyk, V.I. Pogrischuk, G.B. and Pogrischuk, O.B. (2016), “Innovative changes in the economy in the context of evolutionary changes”, Naukovyy visnyk Uzhhorods’koho universytetu. Seriya «Ekonomika», vol. 2 (48), pp. 200-208.
11. Shpykulyak, O.G. and Gritsayenko, M.I. (2016), Rozvytok innovatsiynoyi diyal’nosti v ahrarniy sferi: menedzhment ta efektyvnist’ [Development of innovative activity in the agrarian sphere: management and efficiency], OLDI-PLYUS, Kherson, Ukraine.
12. Kondratyev, N.D. (1993), Izbrannyye sochineniya [Selected Works], Ekonomika, Moskva, Russia.
13. Kleinknecht, Al. (1987), Innovation Patterns in Crisis and Prosperity: Schumpeter’s Long Cycle Reconsidered, Hong Kong.
14. Babyna, O.M. (2020), “Innovation and investment activities in the development of alternative energy sources”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, VNAU, Vinnytsia, Ukraine.
15. Ulyanchenko, O.V. (2010), “Investment process and its components”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?o p=1&z=405 (Accessed 10 Nov 2021).
16. Yaremenko, O.V. (2012), “Economic essence of investments and basic concepts of investment activity”, [Online], available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/41357/st_57_07.pdf?sequence=1 (Accessed 10 Nov 2021).
17. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine “On investment activity”, available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/47 (Accessed 10 Nov 2021).
18. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), “Tax Code of Ukraine”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 10 Nov 2021).
19. Babyna, O.M. (2020), “Innovation and investment activity as a factor in the development of resource-saving technologies”, Ekonomika, finansy, menedzhment: aktual’ni pytannya nauky i praktyky, vol.1, pp. 186-198.
20. Blank, I.O. and Gulyaeva, N.M. (2003), Investytsiynyy menedzhment [Investment Management], Kyyivs’kyy natsional’nyy torhovel’no-ekonomichnyy universytet, Kyiv, Ukraine.
21. Bidik, A.G. (2017), “The main methodological aspects of the evaluation of innovative investments”, Ekonomika APK, vol.4, pp.68-71.
22. Pavlovskaya, L.D. and Khodakovsky, V.M. (2015), Investytsiyne zabezpechennya ekonomichnoho rozvytku sil’s’kohospodars’kykh pidpryyemstv [Investment support of economic development of agricultural enterprises], Polissya, Zhytomyr, Ukraine.
23. Peresada A.A, (2002), Upravlinnya investytsiynym protsesom [Investment process management], Libra, Kyiv, Ukraine.
24. Mensch, G. (1979), Stalemate in Technology: Innovations Overcome the Depression, Cambridge, USA.
25. Cherep, A.V. and Kushnir S.O. (2015), Napryamy zabezpechennya efektyvnosti upravlinnya investytsiynoyu diyal’nistyu v innovatsiynyy rozvytok pidpryyemstv mashynobuduvannya [Directions for ensuring the effectiveness of investment management in the innovative development of mechanical engineering enterprises], ZNU, Zaporizhzhya, Ukraine.
26. Shpikulyak, O.G. and Mazur, G.F. (2014), “Innovative activity in the mechanism of stimulation of agro-industrial production”, Zbirnyk naukovykh prats’ Tavriys’koho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky), vol. 4, pp. 73-77.
27. Soloviev, V.P. (2006), Innovatsionnaya deyatel'nost' kak sistemnyy protsess v konkurentnoy ekonomike (Sinergeticheskiye effekty innovatsiy) [Innovation activity as a systemic process in a competitive economy (Synergetic effects of innovation)], Feniks, Kyiv, Ukraine.
28. Fatkhutdinov, R.A. (2010), Innovatsionnyy menedzhment [Innovation management], 6th ed, Piter, Sankt Peterburg, Russia.
29. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "On Alternative Energy Sources", Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, vol. 24.
30. Sineglazov, V.M. (2016), “Prospects for the development of hybrid energy systems”, [Online], available at: https://enerhodzherela.com.ua/analityka/ (Accessed 10 Nov 2021).

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-28

Кількість переглядів: 2470

Відомості про авторів

О. М. Бабина

к. е. н., старший викладач кафедри аграрного менеджменту та маркетингу, Вінницький національний аграрний університет

O. Babyna

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Agrarian Management and Marketing, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-0115-6600

Як цитувати статтю

Бабина О. М. Сутність інноваційно-інвестиційної діяльності у контексті розвитку альтернативних джерел енергії. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9579 (дата звернення: 14.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.105

Babyna, O. (2021), “The essence of innovation and investment activity in the context of the development of alternative energy sources”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9579 (Accessed 14 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.105

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.