EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МАКРО- І МІКРОРІВНІ
Д. М. Токарчук, Я. В. Паламаренко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.111

УДК: 662.767.2

Д. М. Токарчук, Я. В. Паламаренко

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МАКРО- І МІКРОРІВНІ

Анотація

З переходом до засад ринкової економіки для України питання використання біопалива набувають особливого значення. На особливу увагу сьогодні заслуговують напрями енергетичної автономізації підприємств за рахунок біопалива, оскільки вартість традиційних енергоносіїв в нашій країні постій зростає, що негативно впливає на собівартість кінцевої продукції. Дослідження спрямоване на важливість застосування оцінки ефективності використання біоенергетичного потенціалу сільськогосподарських підприємств України. Відтак, у ринкових умовах господарювання механізм стратегічного управління аграрними формуваннями в Україні перебуває на етапі становлення. Нині більшість вітчизняних аграрних підприємств працюють у середовищі, що швидко змінюється і важко передбачається, тому гостро стоїть потреба використання у практичній діяльності методів стратегічного управління на засадах інноваційності. У статті сформовано схему забезпечення реалізації стратегічних цілей розвитку аграрних підприємств. Авторами запропонована система факторів, що формують стратегічний рівень підприємства, розроблено модель процесів формування та реалізації стратегії поводження з відходами аграрних підприємств на макро- та макрорівнях, що дає цілісне розуміння проблем та перспектив розвитку біоенергетики за допомогою розробки та впровадження стратегії поводження з відходами аграрних підприємств в розрізі раціонального поводження відходами рослинництва, відходами тканин тварин, тваринним гноєм, агрохімічними відходами, а також сформована концептуальна модель стратегічного розвитку аграрних підприємств. Основні напрями реалізації Стратегії знайшли своє відображення у трьох ключових блоках, що охоплюють всі напрями для досягнення бажаного результату в сфері ефективного поводження з відходами. Авторами розкрито суть реалізації Стратегії, що полягає у розробленні системи показників та забезпеченні комплексу необхідних ресурсів. Саме ефективна адаптація аграрного підприємства є необхідною умовою для підтримки його конкурентоспроможності, способом виживання в мінливому ринковому середовищі, формою досягнення стратегічної мети.

Ключові слова: стратегія; відходи; поводження з відходами; аграрні підприємства; ефективність.

Література

1. Гончарук І. В. Виробництво біогазу в аграрному секторі – шлях до підвищення енергетичної незалежності та родючості ґрунтів. Агросвіт. 2020. № 15. С. 18–29. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.18.
2. Гончарук І.В., Вовк В.Ю. Понятійний апарат категорії сільськогосподарські відходи, їх класифікація та перспективи подальшого використання для виробництва біоенергії. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 3. С. 23-38. DOI:10.37128/2411-4413-2020-3-2
3. Калетнік Г. М. Виробництво та використання біопалив: Підручник. Вінниця : Консоль, 2015. 408 с.
4. Кириленко І. Г., Токарчук Д.М. Ефективна організація використання відходів аграрних підприємств у формуванні енергетичної та екологічної безпеки. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 2. С. 66-83. DOI: 10.37128/2411-4413-2020-2-9
5. Паламаренко Я. В. Концептуальні положення державного регулювання інноваційних процесів. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 4. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1625 (дата звернення: 27.04.2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.56
6. Паламаренко Я.В. Сучасний стан та перспективи розвитку біогазової галузі України. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 21. С. 54–62. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.54
7. Пришляк Н.В., Паламаренко Я.В., Березюк С.В. Стратегічне управління інноваційним розвитком взаємопов’язаних галузей з виробництва біопалива. Вінниця. Друк, 2020. 404 с.
8. Пришляк Н. В., Токарчук Д. М., Паламаренко Я. В. Передумови та організаційно-економічний механізм формування та реалізації стратегії поводження з відходами аграрних підприємств. Економіка та держава. 2021. № 3. С. 104–117. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.104
9. Пришляк Н.В., Токарчук Д.М., Паламаренко Я.В. Забезпечення енергетичної та екологічної безпеки держави за рахунок біопалива з біоенергетичних культур і відходів: монографія. Вінниця: Консоль, 2019. 336 с.
10. Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80#Text (дата звернення: 10.11.21 p.)
11. Скорук О.П., Токарчук Д.М. Економічна ефективність виробництва і споживання біогазу: світовий і український досвід. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Серія: Економічні науки. 2012. № 2 (18), Т. 5. С. 289-298.
12. Суть та визначення стратегічного рівня підприємства. Фактори, що формують стратегічний рівень підприємства. URL: https://studfile.net/preview/382067/page:15/ (дата звернення: 12.11.21)
13. Токарчук Д.М. Сучасний стан, ефективність та перспективи виробництва ріпаку в ЄС та в Україні. Агросвіт. №13. 2015. С.19-23.
14. Швиданенко Г. О., Бойченко К. С. Розвиток підприємства: стратегічні наміри, ризики та ефективність: колективна монографія. К. : КНЕУ, 2015. 231 с.
15. Berezyuk S., Tokarchuk D., Pryshliak N. Economic and environmental benefits of using waste potential as a valuable secondary and energy resource. Journal of Environmental Management and Tourism. 2019. Vol. X, Issue 1(33). Р.149–160. DOI: https://doi.org/10.14505//jemt.10.1(33).15
16. Shpykuliak О., Bilokinna I. 2019. “Green” cooperatives in the formation of an institutional mechanism of development of alternative power engineering in the agrarian sector of the economy. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. vol. 5, №2. Р. 249-255. DOI:10.30525/2256-0742/2019-5-2-249-255.
17. The European Green Deal sets out how to make Europe the first climate-neutral continent by 2050, boosting the economy, improving people’s health and quality of life, caring for nature, and leaving no one behind. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/e%20n/ip_19_6691 (дата звернення: 10.11.2021 р.)
18. Tokarchuk D., Prishlyak N., Palamarenko Y. Methodology for calculating the economic efficiency of waste use for the production of biofuels in comparison with their traditional use. Slovak international scientific journal. 2020. Vol. 47. P. 24–34.

D. Tokarchuk, Y. Palamarenko

CONCEPTUAL PROVISIONS OF THE STRATEGY OF WASTE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES AT THE MACRO AND MICRO-LEVEL

Summary

The use of biofuels is becoming especially important with the transition to the principles of a market economy for Ukraine. The directions of energy autonomy of enterprises at the expense of biofuels deserve special attention today, as the cost of traditional energy sources in our country is constantly growing, which has a negative impact on the cost o final production. The research is aimed at the importance of applying the assessment of the efficiency of using the bioenergy potential of agricultural enterprises of Ukraine. Thus, in market conditions, the mechanism of strategic management of agricultural formations in Ukraine is in its infancy. Most domestic agricultural enterprises today operate in an environment that is rapidly changing and difficult to predict, so there is an urgent need to use in practice the methods of strategic management on the basis of innovation. The article forms a scheme to ensure the implementation of strategic goals for the development of agricultural enterprises. The authors propose a system of factors that form the strategic level of the enterprise, developed a model of processes of formation and implementation of waste management strategy of agricultural enterprises at the macro and micro levels provides a holistic understanding of problems and prospects of bioenergy development through development and implementation of waste management strategy in terms of rational management of crop waste, animal tissue waste, animal manure, agrochemical waste, as well as a conceptual model of strategic development of agricultural enterprises. The main areas of implementation of the Strategy are reflected in three key blocks, covering all areas to achieve the desired result in the field of efficient waste management. The authors reveal the essence of the implementation of the Strategy, which is to develop a system of indicators and provide a set of necessary resources. It is the effective adaptation of the agricultural enterprise that is a necessary condition for maintaining its competitiveness, a way of survival in a changing market environment, a form of achieving a strategic goal.

Keywords: strategy; waste; waste management; agricultural enterprises; efficiency.

References

1. Honcharuk, I. (2020). “Biogas production in the agricultural sector – the way to increase energy independence and soil fertility”, Agrosvit, vol. 15, рр. 18–29. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.15.18.
2. Honcharuk I.V., and Vovk V.Y. (2020), “Conceptual apparatus of the category of agricultural waste, their classification and prospects for further use for bioenergy production”. Economics, finance, management: topical issues of science and practical activity. vol. 3. pp. 23–38. DOI:10.37128/2411-4413-2020-3-2
3. Kaletnik, H. M. (2015). Vyrobnytstvo ta vykorystannia biopalyv [Production and use of biofuels], Konsol, Vinnytsia, Ukraine. DOI: 10.37128/2411-4413-2020-2-9
4. Kyrylenko I. H. and Tokarchuk D.M. (2020), “Effective organization of waste use of agricultural enterprises in the formation of energy and environmental security”, Economics, finance, management: topical issues of science and practical activity, vol. 2. pp. 66-83.
5. Palamarenko, Y. (2020), “Conceptual provisions of state regulation of innovation processes”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 4, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1625 (Accessed 27 Apr 2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.56
6. Palamarenko, Y.V. (2019), “The current situation and prospects of development of the biogase industry of Ukraine”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 54–62. DOI: 10.32702/2306-6814.2019.21.54
7. Pryshliak, N.V., Palamarenko Y.V. and Bereziyk S.V. (2020), Stratehichne upravlinnia innovatsiinym rozvytkom vzaiemopoviazanykh haluzei z vyrobnytstva biopalyva [Strategic management of innovative development of interconnected industries from biofuel production], Druk, Vinnytsia, Ukraine.
8. Pryshliak, N., Tokarchuk, D. and Palamarenko, Y. (2021), “Prerequisites and organizational and economic mechanism of formation and implementation of the strategy of waste management of agricultural enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 3, pp. 104–117. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.3.104
9. Pryshliak, N.V., Tokarchuk, D.M. and Palamarenko Y.V. (2019), Zabezpechennia enerhetychnoi ta ekolohichnoi bezpeky derzhavy za rakhunok biopalyva z bioenerhetychnykh kultur i vidkhodiv [Ensuring energy and environmental security of the state through biofuels from bioenergy crops and waste], Console, Vinnytsia, Ukraine.
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution “On approval of the National Waste Management Strategy in Ukraine until 2030”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80#Text (Accessed 10 November 2021).
11. Skoruk, O.P., and Tokarchuk, D.M. (2012). “Economic efficiency of biogas production and consumption: world and Ukrainian experience”, Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, no. 2 (18), vol. 5, pp. 289-298 .
12. Studfile (2021), “The essence and definition of the strategic level of the enterprise. Factors that shape the strategic level of the enterprise”, available at: https://studfile.net/preview/382067/page:15/ (Accessed 12 November 2021).
13. Tokarchuk D.M. (2015), “Current state, efficiency and prospects of rapeseed production in the EU and in Ukraine ”, Agrosvit, vol. 13, рр. 19–23.
14. Shvydanenko H. O. and Boichenko K. S., Rozvytok pidpryiemstva: stratehichni namiry, ryzyky ta efektyvnist [Enterprise development: strategic intentions, risks and efficiency], Кyiv, КNЕU, Ukraine.
15. Berezyuk S., Tokarchuk D. and Pryshliak N. (2019), “Economic and environmental benefits of using waste potential as a valuable secondary and energy resource. Journal of Environmental Management and Tourism”. vol. X, no. 1(33). pp.149–160. DOI: https://doi.org/10.14505//jemt.10.1(33).15
16. Shpykuliak, О. and Bilokinna, I. (2019), ““Green” cooperatives in the formation of an institutional mechanism of development of alternative power engineering in the agrarian sector of the economy”. Baltic Journal of Economic Studies, vol. 5, no. 2, pp. 249-255. DOI:10.30525/2256-0742/2019-5-2-249-255.
17. The official web site of EU (2021) “The European Green Deal sets out how to make Europe the first climate-neutral continent by 2050, boosting the economy, improving people’s health and quality of life, caring for nature, and leaving no one behind” , available at: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/e%20n/ip_19_6691 (Accessed 10 November 2021)
18. Tokarchuk D., Prishlyak N. and Palamarenko Y. (2020), “Methodology for calculating the economic efficiency of waste use for the production of biofuels in comparison with their traditional use”. Slovak international scientific journal, vol. 47, pp. 24–34.

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-28

Кількість переглядів: 1897

Відомості про авторів

Д. М. Токарчук

к. е. н., доцент, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

D. Tokarchuk

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0001-6341-4452


Я. В. Паламаренко

к. е. н., старший викладач, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Y. Palamarenko

PhD in Economics, Senior Lecturer, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0001-9972-4313

Як цитувати статтю

Токарчук Д. М., Паламаренко Я. В. Концептуальні положення стратегії поводження з відходами аграрних підприємств на макро- і мікрорівні. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9585 (дата звернення: 14.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.111

Tokarchuk, D. and Palamarenko, Y. (2021), “Conceptual provisions of the strategy of waste management of agricultural enterprises at the macro and micro-level”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9585 (Accessed 14 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.111

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.