EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
С. О. Остапенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.200

УДК: 338.24.01:338.436(477)

С. О. Остапенко

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАСАД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Анотація

Актуальність питань державної участі в функціонуванні та розвитку аграрного виробництва на сучасному етапі пояснюється станом галузей рослинництва і тваринництва, а також геополітичним рішеннями в сфері регулювання торгівлі продукцією галузей сільського господарства. Існує потреба в підтримці і стимулюванні виробничої діяльності сільськогосподарських товаровиробників з боку держави, а також створення умов для ефективної діяльності виробників, нарощування обсягів виробництва і підвищенні конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції.
Відсутність розмежувань між такими поняттями як «державна аграрна політика», «державне управління», «державна підтримка», «державне регулювання» ускладнюють конкретизацію і узгоджену практичну реалізацію пропозицій і рекомендацій наукового співтовариства щодо вдосконалення функціонування народного господарства країни. Часто ці поняття використовують як синоніми, або використовують, але не наводять основні відмінності, область застосування і принципи взаємодії того чи іншого поняття для пояснюється явища.
Відзначається, що система державного регулювання агробізнесу встановлює правила, створює відносно рівні конкурентні можливості всім учасникам ринку. Державна підтримка ж спрямована на підвищення ефективності держрегулювання всіх суб'єктів агробізнесу, включаючи малі форми господарювання. Класики ретроспективи розвитку ринкових відносин показали, що виробничий бізнес може бути цілком успішний в умовах саморегулювання ринку. Потім практика використання марксистської економічної теорії виявила нерозв'язність протиріч у функціонуванні класичної ринкової моделі. Парадигма кейнсіанської школи підтвердила протиріччя класичної теорії рівноваги вільного ринку. Внаслідок чого стратегії розвитку виробничих ринків змістилися в бік неоконсервативної моделі держрегулювання. Нинішні інтеграційні моделі з синтезом державних і ринкових інструментів регулювання залишаються філософією багатьох розвинених економік світу. У той же час, в нашій аграрній економіці відсутні збалансовані, рівноважні пропорції розвитку, що вимагає більшої участі держави в регулюванні росту сільськогосподарського виробництва. Державі слід активніше використовувати свої можливості в регулюванні розвитку і зміцнення внутрішнього аграрного виробництва, вихід на зарубіжні товарні ринки. Після досягнення достатніх конкурентних позицій, що забезпечують стале економічне зростання аграрної економіки, інтервенції державного протекціонізму можна буде знижувати, і одночасно підвищувати роль ліберальних підходів.
Апробація відомих досліджень по сучасній практиці ринкових перетворень показує, що в даний час в вітчизняній економіці, сільському господарстві, відсутні збалансовані, рівноважні пропорції регулювання розвитку. Все це вимагає підвищення активізації участі держави в соціально-економічному розвитку економіки, особливо це стосується аграрного сектору. Вважаємо, що наявність сучасних західних санкцій створює додаткові можливості зростання вітчизняного аграрного виробництва. Розвиток і зміцнення власного конкурентного виробництва, передових технологій товарів і послуг створить можливості для виходу на зарубіжні товарні ринки. Після достатнього рівня розвитку і становлення вітчизняного цивілізованого ринкового механізму, що забезпечує стале економічне зростання економіки інтенсивність державних управлінських інтервенцій в господарську діяльність можна буде знизити, підвищуючи роль ліберальних підходів.

Ключові слова: агробізнес; регулювання; ретроспектива ; конкуренція; парадигма розвитку.

Література

1. Державне антикризове регулювання аграрного сектору економіки України: [монографія] / С. В. Петруха; [Ін-т екон.-прав. дослідж.]. Київ: Центр учбової літератури, 2018. 521 с.
2. Кундєєва Г. О. Державне регулювання агропродовольчого ринку: підтримка споживача. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 40. С. 96-102.
3. Державне регулювання продовольчої безпеки: теорія, методологія та практика: монографія / Залізнюк В. П. Київ : Освіта України, 2019. 349 с.
4. Червякова О. В. Державне регулювання в контексті зовнішніх впливів: економічні аспекти розвитку країни. Теорія та практика державного управління. 2019. Вип. 2. С. 122-127.
5. Державне регулювання розвитку сільських територій України: теорія, методологія, практика: монографія / Т. В. Гоголь ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Кам'янець-Подільський: Зволейко Д. Г. [вид.], 2018. 359 с.
6. Русанюк В. В. Державне регулювання розвитку підприємництва в аграрному секторі. Економіка АПК. 2021. № 1. С. 94-102.
7. Козак К. Б. Державне регулювання економіки як елемент зовнішнього впливу на економічний розвиток агропромислового виробництва. Бізнес Інформ. 2020. № 12. С. 91-96.
8. Кіндзерський В. В. Державне регулювання аграрного сектора економіки: імплементація зарубіжного досвіду. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2015. Вип. 5. С. 24-30.

S. Ostapenko

THEORETICAL APPROACHES TO ECONOMIC PRINCIPLES FORMULATION REGARDING STATE REGULATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN UKRAINE

Summary

The importance of state participation in the functioning and development of agricultural production during the current state of economy can be explained by low development state of crop and livestock industries as well as weak geopolitical decisions in the regulation of trade in agricultural products. There is a need to support and stimulate the agriculture goods production from the government, as well as to establish favorable conditions for efficient operation of producers, create wealth increase and ensure competitiveness of agricultural goods.
No generalized distinctions between concepts such as: “Governmental agricultural policy”, “Government regulation”, “Government support” and “state regulation” complicate the specification and coordinated practical implementation of proposals and recommendations that the scientific community produce to improve the functioning of domestic economy. Often these concepts are used as synonyms, or improperly used without giving the main differences or defining the scope and principles for the phenomenon being explained.
It is noted that the state support system of agribusiness establishes and ensures equal competitive opportunities for all market participants. Government support is aimed at improving the efficiency of management and existence of all agribusiness entities, including small households.
Proponents of classical economic theory argued that the manufacturing business can be quite successful in terms of market self-regulation. Then the practice of using Marxist economic theory revealed the insolubility of contradictions in the functioning of the classical market model. The paradigm of the Keynesian school confirmed the contradictions in the classical theory of free market equilibrium.
As a result, the strategies of production and agricultural markets development have shifted towards the neoconservative model which includes the state regulation. Current governmental models that were built on the premises of integration between market and government instruments of regulation remain the blueprint of many developed economies. In the same time in Ukrainian agriculture economy are absent balanced proportions of development. This craves for state participation to facilitate the growth of production. The state should make more active use of its rights to guide the development and strengthening of domestic agricultural production, access to foreign commodity markets. Once sufficient competitive positions have been achieved to ensure the sustainable economic growth of the agricultural economy, level of state protectionist interventions can be reduced, while at the same time increasing the role of liberal approaches.
Approbation of the known researches regarding modern practice of market transformations shows that at present situation there are no balanced, equilibrium proportions of regulation for developments in Ukrainian agriculture. All this requires increasing the participation of the Government in the socio-economic development of the economy, especially in the agricultural sector. We believe that the presence of modern Western sanctions creates additional opportunities for growth of domestic agricultural production. Facilitation and strengthening of own competitive production, advanced technologies of goods and services will create opportunities for entering foreign commodity markets.

Keywords: agribusiness; regulation; retrospective; competition; development paradigm.

References

1. Petrukha, S. V. (2018), Derzhavne antykryzove rehuliuvannia ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy [State anti-crisis regulation of the agrarian sector of the economy of Ukraine], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, P. 521.
2. Kundieieva, H. O. (2020), “State regulation of the agri-food market: consumer support”, Infrastruktura rynku, vol. 40, pp. 96-102.
3. Zalizniuk V. P. (2019), Derzhavne rehuliuvannia prodovolchoi bezpeky: teoriia, metodolohiia ta praktyka: monohrafiia [State regulation of food security: theory, methodology and practice: monograph], Osvita Ukrainy, Kyiv, Ukraine, P. 349.
4. Cherviakova, O. V. (2019), “State regulation in the context of external influences: economic aspects of the country's development”, Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 2, pp. 122-127.
5. Hohol, T. V. (2018), Derzhavne rehuliuvannia rozvytku silskykh terytorii Ukrainy: teoriia, metodolohiia, praktyka: monohrafiia [State regulation of development of rural territories of Ukraine: theory, methodology, practice: monograph], Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy, Zvoleiko D. H. [vyd.], Kamianets-Podilskyi, Ukraine, P. 359.
6. Rusaniuk, V. V. (2021), “State regulation of business development in the agricultural sector”, Ekonomika APK, vol. 1, pp. 94-102.
7. Kozak, K. B. (2020), “State regulation of the economy as an element of external influence on the economic development of agro-industrial production”, Biznes Inform, vol. 12, pp. 91-96.
8. Kindzerskyi, V. V. (2015), “State regulation of the agricultural sector of the economy: the implementation of foreign experience”, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 5, pp. 24-30.

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-28

Кількість переглядів: 5201

Відомості про авторів

С. О. Остапенко

аспірант кафедри міжнародної економіки, Національний університет біоресурсів і природокористування України

S. Ostapenko

Postgraduate student of the Department of Global Economy,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0001-7653-4787

Як цитувати статтю

Остапенко С. О. Теоретичні підходи до формування економічних засад державного регулювання аграрного сектору України. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9586 (дата звернення: 27.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.200

Ostapenko, S. (2021), “Theoretical approaches to economic principles formulation regarding state regulation of the agricultural sector in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9586 (Accessed 27 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.200

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.