EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ДОВГОСТРОКОВОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Ю. М. Середюк, О. С. Хринюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.202

УДК: 338.2

Ю. М. Середюк, О. С. Хринюк

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ДОВГОСТРОКОВОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Анотація

В статті обґрунтовано доцільність управління суб’єктами господарювання на засадах сталого розвитку з метою забезпечення їх конкурентоспроможності та життєздатності в довгостроковій перспективі. Розкрито концептуальні основи сталого розвитку з точки зору їх базової сутності. Представлено основні принципи загальної концепції сталого розвитку та окремо принципи сталого розвитку з позицій раціонального природокористування. Визначено основні чинники низької соціальної відповідальності вітчизняних підприємств та наведено шляхи її покращення на прикладі досвіду розвинутих країн світу. Розглянуто вплив процесу глобалізації національних економік на сталий розвиток суб’єктів господарювання. Визначено основні чинники, що сприяють появі кризових явищ на підприємстві. Обґрунтовано важливість ролі антикризового управління в процесі забезпечення сталого розвитку підприємств. Розкрито зміст та представлено складові механізму управління сталим розвитком підприємств.

Ключові слова: сталий розвиток; конкурентоспроможність; ефективність; соціальний розвиток; економічна безпека.

Література

1. Ганзюк С.М. Фінансова криза на підприємствах України. Молодий вчений. 2016. №3. С. 49 – 52. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/3/13.pdf (Дата звернення: 08.11.2021).
2. Головінов О.М. Соціальна відповідальність бізнесу: українські реалії і проблеми. Економічний вісник Донбасу. 2014. № 2. С. 187–192.
3. Дідух С.М. Стратегія сталого розвитку підприємств з виробництва харчових продуктів та напоїв. Ефективна економіка. 2015. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4588 (Дата звернення: 08.11.2021).
4. Дунська А.Р., Письмена У.Є. Формування інноваційного механізму підприємства на засадах сталого розвитку. Ефективна економіка. 2020. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8443 (Дата звернення: 01.11.2021).
5. Зубенко В.В. Сучасне середовище економічної концепції сталого розвитку. Ефективна економіка. 2012. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1484 (Дата звернення: 05.11.2021).
6. Квятковська Л.А. Реалізація принципів концепції сталого розвитку в діяльності підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. № 1. С. 85–89.
7. Кононенко О.Ю. Актуальні проблеми сталого розвитку: навчально-методичний посібник. Київ: ДП "Прінт сервіс", 2016. 109 с.
8. Нуртдинов Р.М., Нуртдинов А.Р. От теории экономического роста до концепции устойчивого развития: вопросы, переосмысления. Вестник Казанского технологического университета. 2012. №5. С. 178 – 185.
9. Селюченко Н.Є., Данилович Т.Б. Сталий розвиток підприємства як необхідна умова успішного функціонування бізнесу та його взаємозв’язок зі сталим розвитком соціально-економічних систем вищого рівня. Інфраструктура ринку. 2019. №29. С. 299 – 306. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/29_2019_ukr/48.pdf (Дата звернення: 08.11.2021).
10. Степаненко Т.О. Теоретичні та методичні засади сталого розвитку підприємства. Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. Серія економіка і управління. 2020. №6. С. 136 – 141.
11. Хаустова В.Є., Омаров Ш.А. Концепція сталого розвитку як парадигма розвитку суспільства. Проблеми економіки. 2018. №1. С. 265 – 273. URL:https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2018-1_0-pages-265_273.pdf (Дата звернення: 04.11.2021).

Y. Serediuk, O. Khryniuk

ENTERPRISES MANAGEMENT BASED ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN ORDER TO ENSURE THEIR LONG-TERM COMPETITIVENESS

Summary

In this article justified usefulness of enterprises management based on sustainable development in order ensure their long-term competitiveness and sustainability. This area of study is very important today because now we can seeing growing uncertainty of economic processes that characterized by modern economic system and this tendency has a negative impact to economic entities which in turn requires them finding of improving activity effectiveness ways. In addition modern economic is characterized by global transformational of economic relations in order to increase their steadfastness to negative influence of pandemic COVID-19, that slowed down of economic growth in all countries, which in turn making important the enterprises management based on sustainable development because it can be beneficial not only to enterprises but society too in the form of increase their economic effectiveness and level of resources using, social development and ecosystem saving. Enterprises management based on sustainable development is one of the tool of achieving balanced and harmonic development as well as improvement long-term competitiveness that quite successfully use of economic entities in economically developed countries. In article revealed conceptual basis of sustainable development in terms of their base essence. Presented main principles of general sustainable development conception and separately principles of sustainable development in terms of rational resource utilization. Defined main factors of low social responsibility domestic enterprises and presented ways of her increase by example developed countries. Considered influence of globalization process of national economics to enterprises sustainable development. Defined main factors that contribute to enterprise crises emergence. Substantiated crisis management importance for ensure enterprises sustainable development. Revealed contents and presented components sustainable development management mechanism that are divided into economic, social, environmental, financial, organizational and legal.

Keywords: sustainable development; competitiveness; effectiveness; social development; economic security.

References

1. Ganzyuk, S.M. (2016), “Financial crisis in Ukraine companies”, Molodyj vchenyj, [Online], vol. 3, available at: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/3/13.pdf (Accessed 8 Nov 2021).
2. Golovinov, O.M. (2014), “Social responsibility of business: Ukrainian realities and challenges”, Ekonomichnyj visnyk Donbasu, vol. 2, pp. 187 –192.
3. Didukh, S.M. (2015), “The strategy of the sustainable development of enterprises for the production food and beverages”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4588 (Accessed 8 Nov 2021).
4. Dunska, A. and Pysmenna, U. (2020), “Formation of the innovative mechanism of the enterprise on the basis of sustainable development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8443 (Accessed 1 Nov 2021).
5. Zubenko, V.V. (2012), “Modern environment of sustainable development economic conception”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1484 (Accessed 5 Nov 2021).
6. Kviatkovs'ka, L.A. (2013), “Sustainable development conception principles realization into enterprise activity”, Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen', vol. 1, pp. 85 – 89.
7. Kononenko, O.Y. (2016), Aktual'ni problemy staloho rozvytku [Sustainable development actual problems], Print servis, Kyiv, Ukraine.
8. Nurtdinov, R.M. and Nurtdinov, A.M. (2012), “From economic increase theory to conception of sustainable development: questions, redefining”, Vestnik Kazanskogo tehnologicheskogo universiteta, vol. 5, pp, 178 –185.
9. Seliuchenko, N.E. and Danylovych, T.B. (2019), “Sustainable development of the enterprise as a required condition of successful operation of business and its correlation with sustainable development of socio-economic systems of the higher level”, Infrastruktura rynku, [Online], vol. 29, available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/29_2019_ukr/48.pdf (Accessed 8 Nov 2021).
10. Stepanenko, T.O. (2020), “Teoretical and metodical basis of sustainable development of enterprise”, Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernads'koho. Ceriia ekonomika i upravlinnia, vol. 6, pp. 136 – 141.
11. Khaustova, V.Ye. and Omarov, S.A.-O. (2018), “The concept of sustainable development as a paradigm of development of society”, Problemy ekonomiky, [Online], vol. 1, available at: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2018-1_0-pages-265_273.pdf (Accessed 4 Nov 2021).

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-28

Кількість переглядів: 1375

Відомості про авторів

Ю. М. Середюк

студент факультету менеджменту та маркетингу,Національний технічний університет України"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Y. Serediuk

Student of the Department of Management and Marketing, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

ORCID:

0000:0001-6686-8695


О. С. Хринюк

к. е. н., доцент кафедри економіки та підприємництва,Національний технічний університет України"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

O. Khryniuk

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship,National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

ORCID:

0000:0003-4705-9854

Як цитувати статтю

Середюк Ю. М., Хринюк О. С. Управління підприємствами на засадах сталого розвитку з метою забезпечення їх довгострокової конкурентоспроможності. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9588 (дата звернення: 14.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.202

Serediuk, Y. and Khryniuk, O. (2021), “Enterprises management based on sustainable development in order to ensure their long-term competitiveness”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9588 (Accessed 14 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.202

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.