EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗМІСТОВНО-ПРОЦЕСНА СТРУКТУРА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
А. В. Шпаков

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.112

УДК: 338.45:69.003

А. В. Шпаков

ЗМІСТОВНО-ПРОЦЕСНА СТРУКТУРА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

В цій статті розглядаються концептуальні основи формування змісту процесів, які необхідні сучасній будівельній організації для ефективної адаптації до змін у ринковому середовищі різної природи. Постійні економіко-організаційні зміни є безперечною умовою формування поточної та стратегічної конкурентоспроможності будівельного підприємства. Ця вимога може бути забезпечена створенням підсистеми управління трансформаційними змінами на основі аналітичного апарату елективного типу, який дозволить ідентифікувати циклічні економічні процеси у зовнішньому середовищі і планувати, організовувати та впроваджувати трансформації у внутрішньому середовищі організації на принципах згортання, синхронізації та резонансу процесів діяльності будівельної організації та з застосуванням інструментів та принципів реінжинірингу бізнес-процесів. Таке узгодження буде сприяти створенню та функціонуванню адаптивних механізмів будівельних підприємств з подальшою інтеграцією процесів у складі об’єднань підприємств різного типу на основі переваг процесно-орієнтованого підходу. Також наведено класифікацію форм реалізації трансформації будівельного підприємства у залежності від об’єктів, що підлягають перебудові, переформатуванню чи модифікації.
В роботі наведено структуру узгодження параметрів стратегічного розвитку будівельного підприємства зі змінами у економічних параметрах ринку, перелік яких формується відповідно до прийнятих стартових умов запуску підсистеми управління трансформаційними змінами та прийнятої системи характеристик економічних циклів прийнятих у якості обмежень при плануванні економічних параметрів діяльності будівельного підприємства.
Такий підхід до запровадження трансформаційних змін на будівельному підприємстві, чи в рамках їх об’єднання, дозволяє досягати синергетичного ефекту від використання сприятливих ринкових можливостей та компенсації негативних наслідків управлінських рішень прийнятих в умовах невизначеності. Також підвищується роль підсистеми управління змінами будівельного підприємства, як ключового підрозділу для вирішення операційних та стратегічних завдань економічного розвитку організації.

Ключові слова: трансформація бізнесу; процесно-орієнтований підхід; управління змінами; стратегія розвитку; економічні цикли; розвиток підприємства.

Література

1. Хаммер М., Чампи Дж. Реинжениринг корпорации: Манифест революции в бизнесе. Пер. с англ. Санкт-Петербург: Издательство С.-Петербургского университета, 1997. 332 с.
2. Коттер Дж. П., Коэн Д. С. Суть перемен. Невыдуманные истории о том, как люди изменяют свои организации (The Heart of Change: Real-Life Stories of How People Change Their Organizations). Москва: «Олимп-Бизнес», 2004. 256 с.
3. Радіонова Н. Й. Застосування процесно-орієнтованого підходу для підвищення ефективності діяльності підприємства. Маркетинг в Україні. 2011. № 3. С. 24-30. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvu_2011_3_7 (дата звернення: 19.11.2021).
4. Гончарова О. М. Реінжиніринг бізнес-процесів як метод процесного управління. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка [Електронний ресурс]. 2013. № 10. С. 78-82. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2013_10_19 (дата звернення: 19.11.2021).
5. Мильнер Б. З. Концепция организационных изменений в современных компаниях. Проблемы теории и практики управления. 2006. №1. С. 27-34.
6. Воронков Д. К. Управління змінами на підприємстві: теорія та прикладні аспекти : монографія. Харьков: ІНЖЕК, 2010. 340 c. 7. Черчик Л. М. Реінжиніринг бізнес-процесів як інструмент управління стратегічними змінами. Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент». Луцьк, 2013. №.10 (38). С. 233-241.
8. Jones, T. and King, S.F. Flexible systems for changing organizations : implementing RAD. European Journal of Information Systems. 1998. №7. Рр. 61-73.
9. Keller, K.D. Understanding of Work and Explanation of Systems. In: Bowker, G.C., Leigh Star, S., Turner, W. and Gasser, L., (Eds.) Social Science, Technical Systems and Cooperative Work. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Assoc. Inc., 1997.

А. Shpakov

CONTENT-PROCESS STRUCTURE OF THE ECONOMIC AND ORGANIZATIONAL MANAGEMENT SYSTEM AT THE CONSTRUCTION ENTERPRISE

Summary

This article deals with the conceptual basis for the formation of the content of processes that are necessary for a modern construction organization for effective adaptation to changes in a market environment of different nature. Permanent economic-organizational changes are an indisputable condition for the formation of the current and strategic competitiveness of the construction enterprise. This requirement can be ensured by the creation of a subsystem for controlling transformational changes based on an analytical apparatus of an elective type, which will identify cyclic economic processes in the external environment and plan, organize and implement transformations in the internal environment of the organization on the principles of coagulation, synchronization and resonance of processes of construction organization and from Application of tools and principles of reengineering business processes. Such a coordination will contribute to the creation and functioning of adaptive mechanisms of construction enterprises with subsequent integration of processes in associations of enterprises of different types based on the advantages of a process-oriented approach. It‘s also, described the classification of forms of transformation realization of a construction enterprise depending on objects that’s been restructed, reformatted or modificated.
The paper presents the structure of parameters coordination of the construction enterprise strategic development with changes in the economic parameters of the market, which is formed in accordance with the launching conditions of the subsystem of transformational changes start and the adopted system of characteristics of economic cycles adopted as restrictions on planning economic parameters of the construction enterprise.
Such an approach to the introduction of transformational changes at the construction enterprise, or within their association, allows to achieve a synergistic effect on the use of favorable market opportunities and compensation for the negative effects of managerial decisions made in conditions of uncertainty. Also increases the role of the subsystem of change management of the construction enterprise as a key unit for solving operational and strategic tasks of organization‘s economic development.

Keywords: usiness transformation; process-oriented approach; change management; development strategy; economic cycles; enterprise development.

References

1. Hammer, M. and Champi, Dzh. (1997), Reinzheniring korporacii: Manifest revoljucii v biznese [Reengineering the Corporation: A Manifesto for a Business Revolution], Translation from English, Izdatel'stvo S.-Peterburgskogo universiteta, Sankt-Peterburg, Russia, P. 332.
2. Kotter, Dzh. P. and Kojen, D. S. (2004), Sut' peremen. Nevydumannye istorii o tom, kak ljudi izmenjajut svoi organizacii [The Heart of Change: Real-Life Stories of How People Change Their Organizations], «Olimp-Biznes», Moscow, Russia, P. 256.
3. Radionova, N. Y. (2011), “Application of a process-oriented approach to increase the efficiency of the enterprise”, Marketynh v Ukraini, vol. 3, pp. 24-30, available at: URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvu_2011_3_7 (Accessed 19 Nov 2021).
4. Honcharova, O. M. (2013), “Business process reengineering as a method of process management”, Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika [Online], vol. 10, pp. 78-82, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2013_10_19 (Accessed 19 Nov 2021).
5. Mil'ner, B. Z. (2006), “The concept of organizational change in modern companies”, Problemy teorii i praktiki upravlenija, vol. 1, pp. 27-34.
6. Voronkov, D. K. (2010), Upravlinnia zminamy na pidpryiemstvi: teoriia ta prykladni aspekty: monohrafiia [Enterprise change management: theory and applied aspects: monograph], INZhEK, Kharkiv, Ukraine, P. 340.
7. Cherchyk, L. M. (2013), “Business process reengineering as a tool for strategic change management”, Ekonomichni nauky. Seriia «Ekonomika ta menedzhment», Vol. 10 (38), pp. 233-241.
8. Jones, T. and King, S.F. (1998), “Flexible systems for changing organizations : implementing RAD”, European Journal of Information Systems, vol. 7, pp. 61-73.
9. Keller, K.D. Understanding of Work and Explanation of Systems. In: Bowker, G.C., Leigh Star, S., Turner, W. and Gasser, L., (Eds.) Social Science, Technical Systems and Cooperative Work. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Assoc. Inc., 1997.

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-28

Кількість переглядів: 2513

Відомості про авторів

А. В. Шпаков

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту в будівництві,Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

А. Shpakov

PhD in Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture

ORCID:

0000-0003-2124-0815

Як цитувати статтю

Шпаков А. В. Змістовно-процесна структура системи управління економіко-організаційними змінами будівельного підприємства. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9592 (дата звернення: 14.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.112

Shpakov, А. (2021), “Content-process structure of the economic and organizational management system at the construction enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9592 (Accessed 14 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.112

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.