EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ
М. П. Денисенко, О. Ю. Будякова

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.26

УДК: 353:332.14

М. П. Денисенко, О. Ю. Будякова

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ

Анотація

У статті розглянута теорія відтворення суспільних відносин та закономірності сучасної організації взаємодії елементів продуктивних сил.
Визначено, що проблема відтворення елементів продуктивних сил в розглянута в двох аспектах: в рамках відтворювального підходу, який передбачає комплексний розвиток регіону на основі певної замкнутості інвестиційного циклу в його економіці; в межах теорії інвестиційного клімату регіонів або інвестиційної привабливості регіонів, коли регіон розглядається як повністю відкрита система, а надходження інвестицій залежить від його привабливості для інвесторів.
Досліджено особливості сучасного економічного та соціального розвитку, визначено найбільш раціональні способи організації елементів продуктивних сил, що забезпечують їм ефективну трансформацію в кінцеві результати суспільного виробництва. Акцентовано, що будь-який регіон повинен розглядатися як окрема система, здатна здійснювати відтворення не тільки суспільних відносин, але й відтворення елементів продуктивних сил. Обґрунтовано, що системний характер використання елементів продуктивних сил є визначальним моментом формування регіональних економічних систем.
Визначено, що проявом суті регіональної економічної системи виступає її структура. Обґрунтовано, що окремий регіон й відповідна регіональна економічна система не може бути точною копією, наприклад, національної економічної системи або іншого регіону.
Актуалізовано питання визначення потенціалу регіону, та його ресурсів. Представлена класифікація ресурсів: трудові, інформаційні, фінансові та матеріальні (виробничо-технічні). Розкрито потенціали окремих елементів продуктивних сил: природний потенціал, трудовий потенціал, виробничий потенціал, науково-технічний потенціал, організаційний потенціал та інформаційний потенціал. Подана характеристика величини економічного потенціалу. Досліджено чинники розвитку регіональних економічних систем: зовнішні та внутрішні чинники.
Зроблено висновки, що для функціонування регіональної економічної системи, а також для того, щоб й інші функції регіональної економічної системи виконувалися, потрібно, щоб й сама система знаходилася під постійним контролем з боку держави та державного управління.

Ключові слова: державне управління; регіональні економічні системи; продуктивні сили; відтворення; потенціал; ресурси.

Література

1. Денисенко М.П., Шапошнікова О.М., Будякова О.Ю. Економічні заходи державного управління щодо залучення інвестицій. Науковий вісник: Державне управління. 2020. № 1 (3). C. 53-65.
2. Денисенко М.П., Будякова О.Ю. Державне управління економікою регіонів на інвестиційній основі. Науковий вісник: Державне управління. 2020. № 2 (4). C. 103-117.
3. Денисенко М. П., Будякова О. Ю. Підвищення індексу людського капіталу – важлива складова інноваційної кадрової політики підприємств. Економіка та держава. 2019. № 4. С. 11–17. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.11
4. Mykola Denysenko, Alona Melnyk, Zorina Shatskaya, Olena Budiakova International regulatory experience business activity. Research and Innovation: Collection of scientific articles. Yunona Publishing, New York, USA. 2019. P. 55-58.
5. Денисенко М.П., Будякова О.Ю. Механізм державного управління інноваційної діяльності на регіональному рівні. Науковий вісник: Державне управління. 2018. № 1. C. 107-120.
6. Mykola Denysenko, Olena Budiakova Modern strategies personnel management in the epoch of the digital economy. Digital economy and digital society: Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph 22. Wydawnictwo Katowicach, 2019. С. 234-242.

M. Denisenko, O. Budіakova

SPECIALTIES OF A LOCAL ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT OF REGIONAL SYSTEMS

Summary

The article considers the theory of reproduction of social relations and patterns of modern organization of interaction of elements of productive forces.
It is determined that the problem of reproduction of elements of productive forces is considered in two aspects: within the framework of the reproductive approach which provides complex development of region on the basis of a certain closedness of an investment cycle in its economy; within the theory of investment climate of regions or investment attractiveness of regions, when the region is considered as a fully open system, and the inflow of investment depends on its attractiveness to investors.
The peculiarities of modern economic and social development are studied, the most rational ways of organizing the elements of productive forces that provide them with effective transformation into the final results of social production are determined. It is emphasized that any region should be considered as a separate system capable of reproducing not only social relations, but also the reproduction of elements of productive forces. It is substantiated that the systemic nature of the use of elements of productive forces is a determining factor in the formation of regional economic systems.
It is determined that the manifestation of the essence of the regional economic system is its structure. It is substantiated that a single region and the corresponding regional economic system cannot be an exact copy of, for example, a national economic system or another region.
The issue of determining the potential of the region and its resources has been updated. The classification of resources is presented: labor, information, financial and material (production and technical). The potentials of separate elements of productive forces are revealed: natural potential, labor potential, production potential, scientific and technical potential, organizational potential and information potential. The characteristic of size of economic potential is given. The factors of development of regional economic systems are studied: external and internal factors.
It is concluded that for the functioning of the regional economic system, as well as for other functions of the regional economic system to be performed, it is necessary that the system itself be under constant control by the state and public administration.

Keywords: public administration; regional economic systems; productive forces; reproduction; potential; resources.

References

1. Denisenko, М.P., Shaposhnikova O. N. & Budiakova, O. Yu. (2020). Ekonomіchnі zahodi derzhavnogo upravlіnnya shchodo zaluchennya іnvesticіj [Economic measures of public administration to attract investments]. Naukovyj visnyk: derzhavne upravlinnia – Scientific Bulletin: State management, 1(3), 53-65 [in Ukrainian].
2. Denisenko, М.P & Budiakova, O. Yu. (2020). Derzhavne upravlіnnja ekonomіkoju regіonіv na іnvestitsіjnіj osnovі [State management of the economy of the regions on an investment basis]. Naukovyj visnyk: derzhavne upravlinnia – Scientific Bulletin: State management, 2(4), 103-117 [in Ukrainian].
3. Denisenko, М.P & Budiakova, O. Yu. (2019). Pidvyschennia indeksu liuds'koho kapitalu – vazhlyva skladova innovatsijnoi kadrovoi polityky pidpryiemstv [Enhancing human capital index – important complex of innovative personnel policy]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the state, 4, 11-17 [in Ukrainian]. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.11
4. Denysenko, M., Melnyk, А., Shatskaya, Z., Budiakova, O. (2019). “International regulatory experience business activity”. Doslidzhennia ta innovatsii, p. 55-58.
5. Denisenko, М.P & Budiakova, O. Yu. (2018). Mekhanizm derzhavnoho upravlinnia innovatsijnoi diial'nosti na rehional'nomu rivni [The mechanism of state management of innovation activity at the regional level]. Naukovyj visnyk: derzhavne upravlinnia – Scientific Bulletin: State management, 1, 34-47 [in Ukrainian].
6. Denisenko, М.P. & Budiakova, O. Yu. (2019). Suchasni strategiyi upravlinnya personalom v epohu cifrovoyi ekonomiki. Digital economy and digital society [Modern strategies personnel management in the epoch of the digital economy]. p. 234-242 [in Poland].

№ 11 2021

Дата публікації: 2021-11-28

Кількість переглядів: 1878

Відомості про авторів

М. П. Денисенко

д. е. н., професор кафедри смарт-економіки,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

M. Denisenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Smart Economics, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

ORCID:

0000-0001-8767-9762


О. Ю. Будякова

к. е. н., доцент кафедри смарт-економіки,Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

O. Budіakova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Smart Economics, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

ORCID:

0000-0001-6028-2650

Як цитувати статтю

Денисенко М. П., Будякова О. Ю. Особливості сучасного економічного та соціального розвитку регіональних систем. Ефективна економіка. 2021. № 11. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9594 (дата звернення: 14.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.26

Denisenko, M. and Budіakova, O. (2021), “Specialties of a local economic and social development of regional systems”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9594 (Accessed 14 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.26

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.