EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК БІОЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ – ЕНЕРГЕТИЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
С. М. Лутковська, Н. В. Зеленчук

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.2

УДК: 620.925:351.863-049.5(477)

С. М. Лутковська, Н. В. Зеленчук

РОЗВИТОК БІОЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ – ЕНЕРГЕТИЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті висвітлено ключові питання розвитку біоенергетики в Україні в контексті процесів євроінтергації. Визначено, що біоенергетика становить близько 60% від усіх відновлюваних у світі та близько 70% від усіх відновлюваних в Україні джерел енергії. Тому, біоенергетика – це невід’ємна складова «зеленого» енергетичного переходу усіх країн, зокрема України. У результаті дослідження встановлено, що роль біоенергетики є особливо важливою, оскільки біомаса та біопалива можуть заміщувати традиційні палива і енергоносії. Для України біоенергетика є одним із стратегічних напрямів розвитку, враховуючи високу залежність країни від імпортних енергоносіїв, у першу чергу, природного газу, а також великий потенціал біомаси, доступної для виробництва енергії. Проте, варто зазначити, що темпи розвитку біоенергетики в Україні досі істотно відстають від європейських. У проведеного наукового дослідження представлено аналітичні дані, що відображають динаміку внеску біопалива та відходів у енергобаланси окремих країн світу, що і визначає роль біопалива та відходів у загальному постачанні первинної енергії. Визначено, що розвиток біоенергетики в Україні поряд із вирішенням питань економічної безпеки та економічної незалежності сприятиме підвищенню екологічної безпеки та зменшенню негативного впливу на навколишнє природнє середовище. Біоенергетика відіграє важливу роль у скороченні викидів парникових газів, що є особливо актуальним у зв’язку з проблемою глобального потепління та зміни клімату. Зміна клімату – це проблема, осторонь якої не може бути жоден. І нашому поколінню випав шанс трансформувати світову економіку, зробивши її кліматично нейтральною.

Ключові слова: біоенергетика; енергетична безпека; енергетична незалежність; екологічна безпека; біомаса; потенціал заміщення; відновлювальні джерела; первинна енергія.

Література

1. Бєгун С.В. Розвиток біоенергетики в Україні: застосування досвіду ЄС. Енергетична та техногенна безпека. Серія «Національна безпека». 2020. № 28. С. 1-19.
2. Decision of the Ministerial Council of the Energy Community D/2009/04/ MC-EnC on the accession of Ukraine to the Energy Community Treaty, Zagreb, 18 December 2009. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https:www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/490178/0633975AABDC7B9CE053C92FA8C06338.PDF.
3. Електронний ресурс. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/902-2014-%D1%80#Text.
4. Електронний ресурс. Режим доступу: https://minjust.gov.ua/eurointergration/plan_zahodiv.
5. Економічна статистика. Економічна діяльність. Енергетика. Енергетичний баланс України (2008-2013 роки). [Електронний ресурс]. Держстат України. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
6. Energy Technology Perspectives. 2014. Harnessing Electricity’s Potential. OECD/IEA: International Energy Agency. 2014. 380 p.
7. World Energy Investment Outlook. Special Report. OECD/IEA: International Energy Agency. 2014. 185 p.
8. Кудря С.О. Перспективи розвитку відновлювальної енергетики в Україні. Матеріали Другого міжнародного «Energy Industry Forum». 30 червня 2011 року, м. Київ, Україна. 2011. 31 с.
9. Гелетуха Г., Железная Т. Состояние и перспективы развития биоэнергетических технологий в Украине. 2014. № 4. С. 32-41.
10. Гайдуцький П.І. Структурні перекоси і ризики в АПК. Економіка АПК. 2014. № 7. С. 38-45.
11. Kaletnik G., Production and use of biofuels: Second edition, supplemented: textbook. Vinnytsia: LLC "Nilan-Ltd". 2018. 336 p.
12. Kaletnik G., Pryshliak N. Bioenergy potential development of the agrarian sector as a component of sustainable development of Ukraine. Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment: collective monograph. Edited by M. Bezpartochnyi, in 2 volumes. 2019. P. 96-104.
13. Kaletnik H., Pryshliak V., Pryshliak N. Public Policy and Biofuels: Energy, Environment and Food Trilemma. Journal of Environmental Management and Tourism. 2019. Volume X, 3 (35). P. 479-487. DOI:10.14505/ jemt. v10.3(35).01.
14. Калетнік Г.М., Пришляк Н.В. Розвиток галузі біопалив як детермінанта сталого розвитку України. Економіка АПК. 2021. № 2. С. 71-81.
15. Кочерга М.М. Оцінка еколого-економічного збитку в сільськогосподарському виробництві. Економіка АПК. 2013. № 6. С. 54-58.
16. Лутковська С.М. Інституціональні підходи до модернізації системи екологічної безпеки в умовах забезпечення сталого розвитку. Бізнес Інформ. 2020. № 5. C. 281-288.
17. Гончарук І.В. Підприємницька діяльність з виробництва біопалива як сфера розвитку зеленого бізнесу. Економічний форум. 2013. № 4. С. 93-98.
18. Токарчук Д.М. Стратегічні напрями виробництва біопалива сільськогосподарськими підприємствами України. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 7. С. 18-26.
19. Державна служба статистики. Електронний ресурс. Режим доступу: https://uabio.org/materials/9378/.
20. Дорожня карта розвитку біоенергетики в Україні до 2050 року і План дій до 2025 року. Електронний ресурс. Режим доступу: https://uabio.org/wp-content/uploads/2020/11/Zvit-D5.-Dorozhnya-karta-rozvytku-bioenergetyky-v-Ukrayini-do-2050-roku-i-Plan-dij-do-2025.pdf.
21. Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2021/01/18/670044/.

S. Lutkovska, N. Zelenchuk

BIOENERGY DEVELOPMENT IN UKRAINE – ENERGY AND ECONOMIC SECURITY IN CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

The article highlights the key issues of bioenergy development in Ukraine in the context of European integration processes. It is determined that bioenergy accounts for about 60% of all renewable energy sources in the world and about 70% of all renewable energy sources in Ukraine. Therefore, bioenergy is an integral part of the "green" energy transition of all countries, including Ukraine. The study found that the role of bioenergy is particularly important, as biomass and biofuels can replace traditional fuels and energy sources. For Ukraine, bioenergy is one of the strategic directions of development, given the country's high dependence on imported energy, primarily natural gas, as well as the great potential of biomass available for energy production. However, it should be noted that the pace of bioenergy development in Ukraine still lags significantly behind European ones. The research presents analytical data that reflect the dynamics of the contribution of biofuels and waste to the energy balances of some countries, which determines the role of biofuels and waste in the overall supply of primary energy. It is determined that the development of bioenergy in Ukraine, along with addressing economic security and economic independence, will help increase environmental security and reduce the negative impact on the environment. The article considers the problems of the regulatory framework for the functioning of bioenergy in Ukraine, special attention is paid to the methodological support of accounting for biofuel production. The problematic issues that hinder the development of the biofuel market in Ukraine are considered and analyzed, and proposals for their solution are proposed. Bioenergy plays an important role in reducing greenhouse gas emissions, which is especially relevant in the context of global warming and climate change. Climate change is a problem that no one can ignore. And our generation has a chance to transform the world economy, making it climate-neutral. Today, domestic agricultural enterprises operate in an ever-changing environment, which requires fundamentally new approaches to managing their economic activities. Biofuel production is one of the effective ways to diversify the activities of agricultural enterprises, as well as a necessary basis for the formation of energy independence of the agricultural sector.

Keywords: ioenergy; energy security; energy independence; ecological security; biomass; substitution potential; renewable sources; primary energy.

References

1. Byegun, S.V. (2020), “Development of bioenergy in Ukraine: application of EU experience”, Energety’chna ta texnogenna bezpeka. Seriya «Nacional’na bezpeka, vol. 28, pp. 1–19.
2. Ministerial Council of the Energy Community (2009), Decision “D/2009/04/ MC-EnC on the accession of Ukraine to the Energy Community Treaty”, available at: https:www.energycommunity.org/portal/page/portal/ENC_HOME/DOCS/490178/0633975AABDC7B9CE053C92FA8C06338.PDF (Accessed 10 November 2021).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Resolution “On the National Renewable Energy Action Plan until 2020”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/902-2014-%D1%80#Text (Accessed 10 November 2021).
4. Ministry of Justice of Ukraine (2021), " Action plan for the implementation of the Association Agreement between Ukraine and the EU ", available at: https://minjust.gov.ua/eurointergration/plan_zahodiv (Accessed 15 November 2021).
5. State Statistics Service of Ukraine (2021), "Economic statistics, Economic activity, Energy, Energy balance of Ukraine (2008-2013)", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 11 November 2021).
6. OECD/IEA (2014), Energy Technology Perspectives. Harnessing Electricity’s Potential, OECD/IEA: International Energy Agency, Paris, France.
7. OECD/IEA (2014), World Energy Investment Outlook. Special Report, OECD/IEA: International Energy Agency, Paris, France.
8. Kudrya, S.O. (2011), “Prospects for the development of renewable energy in Ukraine”, Materialy Druhoho mizhnarodnoho «Energy Industry Forum» [Proceedings of the Second International Energy Industry Forum], Kyiv, Ukraine, June 30, р.31.
9. Heletukha, H. and Zheleznaya, T. (2014), “State and prospects for the development of bioenergy technologies in Ukraine”, vol. 4, pp. 32-41.
10. Hayduts'kyy, P.I. (2014), “Structural distortions and risks in agriculture”, Ekonomika APK, vol. 7, pp. 38-45.
11. Kaletnik, G. (2018), Production and use of biofuels: Second edition, supplemented, LLC “Nilan-Ltd”, Vinnytsia, Ukraine.
12. Kaletnik, G. and Pryshliak, N. (2019), “Bioenergy potential development of the agrarian sector as a component of sustainable development of Ukraine”, Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment: collective monograph, vol. 2, ISMA University, "Landmark" SIA, Riga, Latvia, pp. 96-104.
13. Kaletnik, H., Pryshliak, V. and Pryshliak, N. (2019), “Public Policy and Biofuels: Energy, Environment and Food Trilemma”, Journal of Environmental Management and Tourism, vol. X, no. 3 (35), pp. 479-487.
14. Kaletnik H.M. and Pryshlyak N.V. (2021), “Development of the biofuels industry as a determinant of sustainable development of Ukraine”, Ekonomika APK, vol. 2, pp. 71-81.
15. Kocherha, M.M. (2013), “Assessment of environmental and economic damage in agricultural production”. Ekonomika APK, vol. 6, pp. 54-58.
16. Lutkovs'ka, S.M. (2020), “Institutional approaches to the modernization of the environmental safety system in terms of sustainable development”, Biznes Inform, vol. 5, pp. 281-288.
17. Honcharuk, I.V. (2013), “Entrepreneurial activity in the production of biofuels as a sphere of green business development”, Ekonomichnyy forum, vol. 4, pp. 93-98.
18. Tokarchuk, D.M. (2016), “Strategic directions of biofuel production by agricultural enterprises of Ukraine”, Ekonomika, finansy, menedzhment: aktual'ni pytannya nauky i praktyky, vol. 7, pp. 18-26.
19. State Statistics Service (2021), available at: https://uabio.org/materials/9378/ (Accessed 21 November 2021).
20. Bioenergy Association of Ukraine (2021), “Roadmap for the development of bioenergy in Ukraine until 2050 and the Action Plan until 2025”, available at: https://uabio.org/wp-content/uploads/2020/11/Zvit-D5.-Dorozhnya-karta-rozvytku-bioenergetyky-v-Ukrayini-do-2050-roku-i-Plan-dij-do-2025.pdf (Accessed 21 November 2021).
21. Heletukha, H. (2021), “What hinders the development of bioenergy?”, available at: https://www.epravda.com.ua/rus/columns/2021/01/18/670044/ (Accessed 21 November 2021).

№ 12 2021

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 4837

Відомості про авторів

С. М. Лутковська

д. е. н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи,євроінтеграції та міжнародної діяльності,доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет

S. Lutkovska

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Vice-rector for Scientific and Pedagogical Work, European Integration and International Activities, Associate Professor of the Department of Administrative Management and Alternative Energy Sources, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-8350-5519


Н. В. Зеленчук

аспірант кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет

N. Zelenchuk

Postgraduate student of the Department of Administrative Management and Alternative Energy Sources,Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-7140-1571

Як цитувати статтю

Лутковська С. М., Зеленчук Н. В. Розвиток біоенергетики в Україні – енергетична та економічна безпека в умовах сталого розвитку. Ефективна економіка. 2021. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9701 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.2

Lutkovska, S. and Zelenchuk, N. (2021), “Bioenergy development in Ukraine – energy and economic security in conditions of sustainable development”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9701 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.