EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Т. В. Гринько, Т. З. Гвініашвілі, А. С. Кириченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.4

УДК: 339.1:658.8

Т. В. Гринько, Т. З. Гвініашвілі, А. С. Кириченко

СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

В статті представлено результати аналізу висвітлених в наукових джерелах стратегічних підходів до управління маркетинговими комунікаціями в сучасних умовах, узагальнене визначення категорії «комунікації». Зазначено, що маркетингові комунікації являють собою багатогранну економічну категорію, дослідження сутності якої численними науковцями призвело до появи різних підходів, які можна поєднати в три групи: функціональний підхід, інформаційний підхід та підхід оснований на формуванні зав’язків із стейкхолдерами. Проблеми управління маркетинговими комунікаціями на основі стратегічного підходу знайшло відображення в публікаціях закордонних та українських науковців, які запропоновано поєднати в наступні напрямки: управління маркетинговими комунікаційними стратегіями; визначення стратегічного рівня управління маркетинговими комунікаціями; управління маркетинговими комунікаціями на основі застосування інтернет стратегій; комплексне стратегічне управління маркетинговими комунікаціями. В статті узагальнено напрями досліджень маркетингових комунікаційних стратегій системи управління. Окрему увагу приділено визначенню ролі стратегічного управління маркетинговими комунікаціями в процесі формування іміджу підприємства.

Ключові слова: комунікації; маркетингові комунікації; стратегічне управління; маркетингова комунікаційна стратегія.

Література

1. Слюсарєва Л.А., Костіна О.М. Удосконалення комунікаційної політики підприємства. Економіка і суспільство. Випуск 16. 2018. С. 484-494.
2. De Pelsmacker Р., M. Geuens, Joeri Van den Bergh Marketing Communications. A European Perspective /. – Pearson Education Limited, 2010. – 689 p.
3. Носач Л.Л., Величко К.Ю. Дослідження сучасного ринку маркетингових комунікацій Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2012. Вип. 2. С. 213-221.
4. Простова О.І. Інноваційні методи маркетингових комунікацій та перспективи їх використання в політичній практиці. Наукові праці. Політологія. 2012. Вип. 185. Т. 197. С. 28-32.
5. Романченко О.М. Теоретичний аспект маркетингових комунікацій вітчизняних машинобудівних підприємств за кордоном. Вісник Національного університету "Львівська політехніка" 2008. №15(633). С. 614-620.
6. Войнаренко С.М. Комунікативна політика підприємств в сучасних умовах. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. №6. Т. 2. – С. 51-54.
7. Романенко О.О. Концептуальні підходи щодо визначення маркетингових комунікаційних стратегій підприємства. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2017. №1. С.140-145.
8. Цурська Б.Г. Стратегія маркетингової комунікації крупноформатного підприємства. Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки) №2(40), 2019. С. 264-270.
9. Кириченко С.О., Цвях П.В. Проблеми формування комунікацій на підприємстві. Агросвіт. 2020. №12. С. 79-86.
10. Рябов І.Б., Шевкопляс І. М. Особливості та сучасні тенденції застосування системи digital-маркетингу на підприємстві. Ефективна економіка. 2020. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8423
11. Касян С.Я., Юферова Д.О. Управління Інтернет-маркетинговими комунікаційними стратегіями високотехнологічних підприємств і стартап-проектів. Економічний простір. 2020. №161. С. 36-42.
12. Ярош-Дмитренко Л.О. Діджиталізація маркетингу в умовах протидії поширенню пандемії COVID-19. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2020. №45. С. 147-152.
13. Гринько Т., Шибецька М. Методичні підходи до вибору стратегічних альтернатив розвитку суб’єктів підприємництва. Управління розвитком. 2017. №1-2(187-188). С. 94-100.
14. Гринько Т.В., Гвініашвілі Т.З. Методичний підхід до управління змінами в діяльності суб'єктів підприємництва. Економіка розвитку. Харків: 2017. №3(83). С. 59-66.

Т. Grynko, Т. Hviniashvili, A. Kyrychenko

STRATEGIC APPROACHES TO MANAGEMENT OF MARKETING COMMUNICATIONS AT THE ENTERPRISE

Summary

The article is devoted to the analysis of strategic approaches to the management of marketing communications in modern conditions presented in scientific sources. The article presents a generalized definition of the category of "communication", states that marketing communications is a multifaceted economic category, the study of which many scientists have led to different approaches, which can be combined into three groups: functional approach, information approach and approach based on with stakeholders. It is noted that the problems of marketing communications management on the basis of a strategic approach are reflected in the publications of foreign and Ukrainian scholars, which are proposed to combine in the following areas: management of marketing communication strategies; determination of the strategic level of marketing communications management; management of marketing communications based on the use of Internet strategies; comprehensive strategic management of marketing communications. It is determined that the most represented in the literature are approaches based on the management of marketing communication strategies. The article summarizes the areas of research of marketing communication strategies by individual authors. The importance of strategic management of marketing communications is substantiated, which gives a number of advantages and opens new opportunities for the enterprise in terms of communicative influence on consumer behavior, formation of communicative reputational competitive advantages, opportunities to form, control and adjust strategic goals in the management of marketing communications, increase the level of social responsibility, and as a consequence the level of competitiveness based on the formation of sustainable interaction with stakeholders. Proposed to ensure the effectiveness of strategic management of marketing communications, the use of a comprehensive management system, which consists of a system of audit, controlling, performance evaluation strategic management of marketing communications, system of formation and alternative choice of marketing communication strategies. Particular attention is paid to determining the role of strategic management of marketing communications in the process of forming the image of the enterprise.

Keywords: communications; marketing communications; strategic management; marketing communication strategy.

References

1. Sliusarieva, L.A. and Kostina, O.M. (2018), “Improving the communication policy of the enterprise”, Ekonomika i suspilstvo, vol. 16, pp. 484-494.
2. De Pelsmacker R., M. Geuens, Joeri Van den Bergh Marketing Communications. A European Perspective /. – Pearson Education Limited, 2010. – 689 p.
3. Nosach, L.L. and Velychko, K.Yu. (2012), “Research of the modern market of marketing communications”, Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh, vol. 2, pp. 213-221.
4. Prostova, O.I. (2012), “Innovative methods of marketing communications and prospects for their use in political practice”, Naukovi pratsi. Politolohiia, issue 185, vol. 197, pp. 28-32.
5. Romanchenko, O.M. (2018), “Theoretical aspect of marketing communications of domestic machine-building enterprises abroad”, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", vol. 15(633), pp. 614-620.
6. Voinarenko, S.M. (2011), “Communicative policy of enterprises in modern conditions”, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, issue 6, vol. 2, pp. 51-54.
7. Romanenko, O.O. (2017), “Conceptual approaches to determining the marketing communication strategies of the enterprise”, Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho hirnychoho universytetu, vol. 1, pp.140-145.
8. Tsurska, B.H. (2019), “Marketing communication strategy of a large enterprise”, Zbirnyk naukovykh prats TDATU imeni Dmytra Motornoho (ekonomichni nauky), vol. 2(40), pp. 264-270.
9. Kyrychenko, S. and Tsviakh, P. (2020), “Problems of forming communications at enterprise”, Agrosvit, vol. 12, pp. 79–86. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.12.79
10. Riabov, I. and Shevkoplyas, I. (2020), “Features and current trends in the application of digital marketing system in the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8423 (Accessed 01 Dec 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.12.93
11. Kasian, S.Ya. and Yuferova, D.O. (2020), “Management of Internet marketing communication strategies of high-tech enterprises and startup projects”, Ekonomichnyi prostir, vol. 161, pp. 36-42.
12. Yarosh-Dmytrenko, L.O. (2020), “Management of Internet marketing communication strategies of high-tech enterprises and startup projects”, Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, vol. 45, pp. 147-152.
13. Hrynko, T. and Shybetska, M. (2017), “Methodical approaches to the choice of strategic alternatives for the development of business entities”, Upravlinnia rozvytkom, vol. 1-2(187-188), pp. 94-100.
14. Hrynko, T.V. and Hviniashvili, T.Z. (2017), “Methodical approach to change management in the activities of business entities”, Ekonomika rozvytku, vol. 3(83), pp. 59-66.

№ 12 2021

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 5154

Відомості про авторів

Т. В. Гринько

д. е. н., професор, декан факультету економіки,Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Т. Grynko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Dean of the Department of Economics,Oles Honchar Dnipro National University

ORCID:

0000-0002-7882-4523


Т. З. Гвініашвілі

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Т. Hviniashvili

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics, Entrepreneurship and Enterprise Management, Oles Honchar Dnipro National University

ORCID:

0000-0002-7961-2549


А. С. Кириченко

студентка магістратури, кафедри економіки, підприємництва та управління підприємствами, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

A. Kyrychenko

Master's student of the Department of Economics, Entrepreneurship and Enterprise Management,Oles Honchar Dnipro National University

ORCID:

0000-0002-1630-8996

Як цитувати статтю

Гринько Т. В., Гвініашвілі Т. З., Кириченко А. С. Стратегічні підходи до управління маркетинговими комунікаціями на підприємстві. Ефективна економіка. 2021. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9703 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.4

Grynko, Т., Hviniashvili, Т. and Kyrychenko, A. (2021), “Strategic approaches to management of marketing communications at the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9703 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.