EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
І. І. Рекуненко, А. А. Шалда, В. О. Чийпеш

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.5

УДК: 336.717

І. І. Рекуненко, А. А. Шалда, В. О. Чийпеш

РОЛЬ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація

На сьогодні у становлення фондового ринку важливу роль відіграють банківські установи, які займають найбільшу питому вагу серед усіх учасників ринку цінних паперів та мають неабиякий вплив на його стан в умовах нестабільного економічного становища країни. Однак, зазвичай, увага приділяється лише одному із видів діяльності банків на ринку цінних паперів. Тому з метою вивчення та узагальнення основних тенденцій розвитку фондового ринку в статті детально розглянуто та визначено основну роль банківського сектору на ринку цінних паперів. Виокремлено теоретичні положення щодо форм, методів та інструментів, які використовують банківські установи на фондовому ринку. Наведено результати практичного дослідження щодо місця та ролі діяльності банків на ринку цінних паперів в ролі емітента, інвестора та професійного учасника ринку. Особливу увагу приділено дослідженню та аналізу основних напрямків діяльності банків на фондовому ринку України. Проаналізовано інвестиційну активність вітчизняних банків. Розглянуто професійну діяльність банківських установ в ролі брокерів та дилерів. Охарактеризовано роль та значення недержавних пенсійних фондів у спільній роботі з банками на фондовому ринку. Здійснено аналіз сучасного стану емісійних операцій, які пов’язані з цінними паперами банків на фондовому ринку України. Проведено аналіз сучасного стану емісії облігацій, акцій та інших фінансових інструментів вітчизняними банківськими установами. Проаналізовано теоретико-методологічні питання розвитку банківських установ як фінансових посередників та інфраструктурних учасників ринку цінних паперів. Проведено аналіз банків, які на сьогоднішній день є активними учасниками ринку цінних паперів. З’ясовано види кредитно-інвестиційних портфелів та проаналізовано їх в розрізі запропонованої НБУ класифікації фінансових інвестицій у 2016-2020 рр. Відзначено, що вітчизняні банківські установи мають тенденцію до збільшення обсягів кредитно-інвестиційного портфелю, з кожним роком надаючи більшу перевагу вкладенням в цінні папери та довгострокові інвестиції. Узагальнено особливості функціонування банків на фондовому ринку.

Ключові слова: фондовий ринок; банківський сектор; цінні папери; інвестиційна діяльність; емісія; акції; облігації.

Література

1. Болдова А. А., Романова Г. І. Інвестиційна діяльність банків України. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2013. № 1. С. 6-13.
2. Гарбар Ж. В., Гарбар В. А. Напрями діяльності банків на фондовому ринку України. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 13, Ч. 2. С. 119–124.
3. Житар М. О., Зелінська В. С. Аналіз сучасного стану формування інвестиційного портфеля банків України та управління ним: проблемні аспекти. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2018. Вип. 28. Ч. 2. С. 54–57.
4. Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 7.12.2000 р. № 2121-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text
5. Закон України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 № 5178-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5178-17#Text
6. Ковальова О. М. Пріоритети реформування професійної діяльності на фондовому ринку. Бізнес-Інформ. 2018. № 7. С. 211-215.
7. Кравчук І. С. Розвиток ринку банківських облігацій в Україні. Бізнес-Інформ. 2014. № 4. С. 366-371.
8. Михальчишина Л. Г. Стратегія вдосконалення ринку цінних паперів в Україні. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2016. Вип. 249. С. 306-314.
9. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/
10. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового рину. URL: https://www.nssmc.gov.ua/news/insights/
11. Річний звіт НКЦПФР за 2020 рік. URL: https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=12530000
12. Чмутова І. М., Пересунько О. В. Комплексний підхід до аналізу операцій банку з цінними паперами. Науковий вісник Ужгородського університету. 2014. № 28. С. 219–228.
13. Ясинська Н. А., Кортельова А. В. Інвестиційна активність вітчизняних банків та перспективи її підвищення. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2010. № 684. С. 343–346.
14. Garralda J. M. S. Financial Disintermediation in International Markets and Global Banks Funding Models. Banco De España Estabilidad Financiera. 2014. № 26. P. 109-132.

І. Rekunenko, А. Shalda, V. Cheypesh

THE ROLE OF THE BANKING SECTOR IN THE STOCK MARKET OF UKRAINE

Summary

Today, banking institutions play an important role in the formation of the stock market, which occupies the largest share among all participants in the securities market and have a significant impact on its state in the unstable economic situation of the country.
However, usually, attention is paid to only one of the activities of banks in the securities market.
Therefore, in order to study and summarize the main trends in the stock market, the article considers in detail and defines the main role of the banking sector in the securities market.
Theoretical provisions on the forms, methods and tools used by banking institutions in the stock market are highlighted.
The results of practical research on the place and role of banks in the securities market in the role of issuer, investor and professional market participant are presented.
Particular attention is paid to the study and analysis of the main areas of activity of banks in the stock market of Ukraine.
Investment activity of domestic banks is analyzed.
The professional activity of banking institutions in the role of brokers and dealers is considered.
The role and importance of private pension funds in joint work with banks in the stock market are described.
An analysis of the current state of issuance operations related to banks' securities on the stock market of Ukraine has been carried out.
The analysis of the current state of issue of bonds, shares and other financial instruments by domestic banking institutions is carried out.
Theoretical and methodological issues of development of banking institutions as financial intermediaries and infrastructural participants of the securities market are analyzed.
The analysis of banks that are currently active participants in the securities market is conducted.
The types of credit and investment portfolios are clarified and analyzed in the context of the classification of financial investments proposed by the National Bank of Ukraine in 2016-2020.
It is noted that domestic banking institutions tend to increase the volume of the loan and investment portfolio, each year giving greater preference to investing in securities and long-term investments.
The peculiarities of the functioning of banks in the stock market are generalized.

Keywords: stock market; banking sector; securities; investment activity; emission; stocks; bonds.

References

1. Boldova, A. A. and Romanova, H. I. (2013), “Investment activity of Ukrainian banks”, Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy, vol. 1, pp. 6-13.
2. Harbar, Zh. V. and Harbar, V. A. (2015), “Areas of activity of banks in the stock market of Ukraine”, Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 13, pp. 119-124.
3. Zhytar, M. O. and Zelins'ka, V. S. (2018), “Analysis of the current state of formation of the investment portfolio of Ukrainian banks and its management: problematic aspects”, Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 28, pp. 54-57.
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2000), Law of Ukraine “On banks and banking”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text (Accessed 05 Dec 2021).
5. Verkhovna Rada of Ukraine (2012), Law of Ukraine “On Depositary System of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5178-17#Text (Accessed 05 Dec 2021).
6. Koval'ova, O. M (2018), “Priorities for reforming professional activities in the stock market”, Biznes-Inform, vol. 7, pp. 211-215.
7. Kravchuk, I. S. (2014), “Development of the bank bond market in Ukraine”, Biznes-Inform, vol. 4, pp. 366-371.
8. Mykhal'chyshyna, L. H. (2016), “Strategy for improving the securities market in Ukraine”, Naukovyj visnyk Natsional'noho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy, vol. 249, pp. 306-314.
9. Official site of the National Bank of Ukraine (2021), available at: https://bank.gov.ua/ (Accessed 05 Dec 2021).
10. Official site of the National Commission on Securities and Stock Market (2021), available at: https://www.nssmc.gov.ua/news/insights/ (Accessed 05 Dec 2021).
11. Official site of the National Commission on Securities and Stock Market (2021), “NSSMC Annual Report for 2020”, available at: https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=12530000 (Accessed 05 Dec 2021).
12. Chmutova, I. M. and Peresun'ko, O. V. (2014), “A comprehensive approach to the analysis of bank operations with securities”, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho universytetu, vol. 28, pp. 219-228.
13. Yasyns'ka, N. A. and Kortel'ova, A. V. (2010), “Investment activity of domestic banks and prospects for its increase”, Visnyk Natsional'noho universytetu «L'vivs'ka politekhnika, vol. 684, pp. 343-346.
14. Garralda, J. M. S. (2014), “Financial Disintermediation in International Markets and Global Banks Funding Models”, Banco De España Estabilidad Financiera, vol. 26, pp. 109-132.

№ 12 2021

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 5806

Відомості про авторів

І. І. Рекуненко

д. е. н., професор, професор кафедри фінансових технологій і підприємництва, Сумський державний університет

І. Rekunenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Financial Technology and Enterprise, Sumy State University

ORCID:

0000-0002-1558-629X


А. А. Шалда

студентка спеціальності фінанси, банківська справа та страхування,Сумський державний університет

А. Shalda

Student of specialty «Finance, banking and insurance»,Sumy State University

ORCID:

0000-0003-1910-4988


В. О. Чийпеш

студент спеціальності фінанси, банківська справа та страхування,Сумський державний університет

V. Cheypesh

Student of specialty «Finance, banking and insurance»,Sumy State University

ORCID:

0000-0003-0059-7065

Як цитувати статтю

Рекуненко І. І., Шалда А. А., Чийпеш В. О. Роль банківського сектору в розвитку фондового ринку України. Ефективна економіка. 2021. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9704 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.5

Rekunenko, І., Shalda, А. and Cheypesh, V. (2021), “The role of the banking sector in the stock market of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9704 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.