EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГУ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ М. ЗАПОРІЖЖЯ
Н. Г. Фатюха, М. Р. Міхова

DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.72

УДК: 336.14(477.64)

Н. Г. Фатюха, М. Р. Міхова

ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГУ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ М. ЗАПОРІЖЖЯ

Анотація

Соціально-економічний розвиток країни напряму залежить від розвитку кожного окремого регіону. В економічній системі держави місцевим фінансам відведена важлива роль зі створенням фінансово спроможним місцевим самоврядуванням. У місцевих бюджетах акумулюється значна частина грошових коштів за рахунок яких утримуються установи соціально-культурної сфери, підприємства житлово-комунального господарства, надається допомого із соціального захисту і соціального забезпечення.
На сьогодні, органи місцевого самоврядування при виконанні покладених на них функцій, відповідно до чинного законодавства, використовують місцеві бюджети як основне джерело фінансових ресурсів.
Також місцеві бюджети є одним з основних джерел задоволення життєвих потреб громадян.
Фінансовою основою місцевого самоврядування є доходи місцевих бюджетів. Доходи місцевих бюджетів формуються в разі надходжень як власних, так і загальнодержавних коштів та трансфертів.
Для прогнозування доходів місцевих бюджетів спершу необхідно виявити тенденцію їх розвитку за допомогою рядів динаміки. Екстраполяційні методи є одними з найбільш розповсюджених і розроблених серед усіх способів економічного прогнозування.
Аналізуючи стан доходів бюджету м. Запоріжжя за 2016-2018 роки дійшли висновку про уповільнення темпів зростання, а в останні роки навіть до зниження абсолютного показника.
Внаслідок цього була запропонована трендова модель на основі рівняння параболи 2 порядку. Вибір цього рівняння підтверджує і високе значення коефіцієнта детермінації, що характеризує адекватність реального процесу. Розрахувавши параметри рівняння, визначили рівняння параболи другого порядку та здійснили прогноз доходів міського бюджету на 2021 рік.
Довірчий інтервал для прогнозованого рівня доходної частини бюджету міста Запоріжжя визначили за допомогою розрахунку стандартної похибки та похибки прогнозу.
Подальше зменшення дохідної частини бюджету м. Запоріжжя підтверджує прогнозне значення і сучасний стан економічної ситуації в країні.
Це свідчить, що органи місцевого самоврядування повинні бути зацікавлені у нарощуванні власної ресурсної бази, сприяти розвитку малого та середнього бізнесу, розширення бази оподаткування, здійснювати модернізацію комунальних підприємств. Для ефективного формування дохідної бази місцевих бюджетів, необхідно здійснювати суворий контроль надходжень та витрачання коштів з бюджетів.

Ключові слова: місцевий бюджет; прогнозування; екстраполяція; тренд; похибка прогнозу; довірчий інтервал.

Література

1. Вольська О. М., Миколайчук Н. С. Інформаційне забезпечення як інструмент прогнозування та планування переходу до сталого розвитку підприємства. Економічні інновації . Одеса, 2013. Вип. 54. С. 34–42.
2. Буковинський С.А. Концептуальні підходи до формування перспективного бюджетного плану. Фінанси України. №3. 2006. С.21-28.
3. Бюджетний менеджмент : підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафанова та ін.; за заг. ред. Ф. Федосова. Київ: КНЕУ, 2004. 864 с.
4. Захожай К. В. Прогнозування обсягів доходів державного бюджету України. Агросвіт. № 15. 2012. С.12-16. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/15_2012/5.pdf.
5. Сазонець І. Л., Гринько Г.Ю., Придатко Т.В. Управління місцевими фінансами: навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 264 с.
6. Звіт про виконання бюджету м. Запоріжжя за 2019 рік. URL : https://zp.gov.ua/upload/editor/zvit_pro_vikonannya_byudzhetu_1.pdf.
7. Довідка про виконання бюджету міста Запоріжжя за 2020 рік. URL : https://zp.gov.ua/upload/editor/dovidka_pro_vikonannya_byudzhetu_mista_zaporizhzhya_za_2020_rik.pdf.
8. Кількісні (статистичні) методи прогнозування. URL : http://www.ukr.vipreshebnik.ru/strateg/4181-kilkisni-statistichni-metodi-prognozuvannya.html .
9. Педченко Г. П. Статистика : навч. посіб. Мелітополь: Колор Принт, 2018. 266 с. URL: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/5764.
10. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014р. №333-р. URL: http:// zakon1.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р.

N. Fatіukha, M. Mikhov

BUDGET REVENUE FORECASTING M. ZAPORIZHZHA

Summary

Socio-economic development of the country directly depends on the development of each region. In the economic system of the state, local finances play an important role in creating financially viable local governments. Local budgets accumulate a significant part of the money at the expense of which institutions of the social and cultural sphere, enterprises of housing and communal services are maintained, and assistance in social protection and social security is provided.
Today, local governments use local budgets as their main source of financial resources in the performance of their functions, in accordance with current legislation.
Also, local budgets are one of the main sources of meeting the living needs of citizens.
The financial basis of local self-government is local budget revenues. Revenues of local budgets are formed in the case of revenues from both own and national funds and transfers.
To forecast the revenues of local budgets, it is first necessary to identify the trend of their development with the help of time series. Extrapolation methods are one of the most common and developed among all methods of economic forecasting.
Analyzing the state of budget revenues in Zaporizhia for 2016-2018, we came to the conclusion that the growth rate has slowed down, and in recent years even to reduce the absolute figure.
As a result, a trend model basis of the 2nd order parabola equation was proposed. The choice of this equation confirms the high value of the coefficient of determination, which characterizes the adequacy of the real process.Having calculated the parameters of the equation, we determined the equation of the parabola of the second order and made a forecast of the city budget revenues for 2021.
The confidence interval for the projected level of the revenue side of the budget of the city of Zaporizhia was determined by calculating the standard error and forecast error.
Further reduction of the revenue part of the budget of Zaporizhia confirms the forecast value and the current state of the economic situation in the country.
This shows that local governments should be interested in increasing their own resource base, promote the development of small and medium-sized businesses, expand the tax base and modernize utilities. For the effective formation of the revenue base of local budgets, it is necessary to exercise strict control over revenues and expenditures from budgets.

Keywords: local budget; forecasting; extrapolation; trend; forecast error; trust interval.

References

1. Volska, O. M. and Mykolaichuk, N. S. (2013), “Information support as a tool for forecasting and planning the transition to sustainable development of the enterprise”, Ekonomichni innovatsii, vol. 54, pp. 34–42.
2. Bukovynskyi, S.A. (2006), “Conceptual approaches to the formation of a long-term budget plan”, Finansy Ukrainy, vol. 3, pp.21-28.
3. Fedosov, V. Oparin, V. Safanova, L. and others (2004), Biudzhetnyi menedzhment: pidruchnyk [Budget management: textbook], KNEU, Kyiv, P. 864.
4. Zakhozhai, K. V. (2012), “Forecasting the amount of revenues of the state budget of Ukraine”, Agrosvit, vol. 15, pp.12-16, available at: http://www.agrosvit.info/pdf/15_2012/5.pdf (Accessed 02 Dec 2021).
5. Sazonets, I. L. Hrynko, H.Yu. and Prydatko, T.V. (2006), Upravlinnia mistsevymy finansamy: navch. posib. [Management of local finances: textbook], Tsentr navchalnoi literatury, Kyiv, Ukraine, P. 264.
6. Report on the implementation of the budget of Zaporozhye for 2019, available at: https://zp.gov.ua/upload/editor/zvit_pro_vikonannya_byudzhetu_1.pdf (Accessed 02 Dec 2021).
7. Certificate of execution of the budget of the city of Zaporozhye for 2020, available at: https://zp.gov.ua/upload/editor/dovidka_pro_vikonannya_byudzhetu_mista_zaporizhzhya_za_2020_rik.pdf (Accessed 02 Dec 2021).
8. Quantitative (statistical) forecasting methods, available at: http://www.ukr.vipreshebnik.ru/strateg/4181-kilkisni-statistichni-metodi-prognozuvannya.html (Accessed 02 Dec 2021).
9. Pedchenko, H. P. (2018), Statystyka: navch. posib. [Statistics: textbook], Kolor Prynt, Melitopol, Ukraine, P. 266, available at: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/5764 (Accessed 02 Dec 2021).
10. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the Concept of reforming local self-government and territorial organization of power in Ukraine”, available at: http:// zakon1.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-r (Accessed 02 Dec 2021).

№ 12 2021

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 4394

Відомості про авторів

Н. Г. Фатюха

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Національний університет «Запорізька політехніка»

N. Fatіukha

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finances, Banking and Insurance, National University "Zaporozhye Polytechnic"

ORCID:

0000-0002-1026-6713


М. Р. Міхова

магістрант, Національний університет «Запорізька політехніка»

M. Mikhov

6th year Master's student, National University "Zaporozhye Polytechnic"

ORCID:

0000-0002-0030-3808

Як цитувати статтю

Фатюха Н. Г., Міхова М. Р. Прогнозування обсягу доходів бюджету м. запоріжжя. Ефективна економіка. 2021. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9708 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.72

Fatіukha, N. and Mikhov, M. (2021), “Budget revenue forecasting m. zaporizhzha”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9708 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.72

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.